Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki TRANSPORTERS SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-05-28
Informacje ogólne zgodnie z Załącznikiem Nr 4
do ustawy o rachunkowości

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy TRANSPORTERS SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwo Śląskie
Powiat RYBNIK
Gmina RYBNIK
Miejscowość RYBNIK
Adres
Kod kraju PL
Województwo Śląskie
Powiat RYBNIK
Gmina RYBNIK
Ulica WYSOKA
Nr domu 2
Miejscowość RYBNIK
Kod pocztowy 44-200
Poczta RYBNIK
Numer we własciwym rejestrze sądowym albo ewidencji
Nr KRS 0000623933

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń

W 2018 roku organ zatwierdzający spółki podjął decyzję o sporządzaniu sprawozdania w sposób uproszczony, przewidziany dla jednostki mikro. Sprawozdanie sporządzone zostało w zł i gr, ze szczegółowością określoną w zał. nr 4 do Uor. Zrezygnowano ze sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale oraz sprawozdania z działalności.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

6. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Zasady polityki rachunkowości.
Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o rachunkowości. W 2018 roku zarząd spółki podjął decyzję o sporządzaniu sprawozdania w sposób uproszczony, przewidziany dla jednostki mikro. Nie dokonano innych zmian przyjętych zasad Polityki Rachunkowości. Omówienie pozostałych zagadnień związanych ze sporządzeniem sprawozdania finansowego:
1. Sprawozdanie sporządzone zostało w zł i gr, z pełną szczegółowością rzeczową określoną w zał. nr 4 do Uor i zawiera dane porównawcze.
2. Rachunek zysków i strat sporządzono w postaci porównawczej, zgodnie z zapisami w PR.
3. Punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe, po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyką oraz zgodności dzienników częściowych z obrotami i saldami kont księgi głównej;
4. Zamknięte na dzień bilansowy księgi rachunkowe zawierają salda, które po uwzględnieniu sald kont korygujących bądź aktualizujących zostały wykazane odpowiednio w sprawozdaniu finansowym;
5. Dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane;
6. Zgodnie z zapisami w PR jednostka nie aktywowała rozliczenia z tytułu odroczonego podatku dochodowego

B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Metody wyceny:
Środki trwałe i WNiP
1. Wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ujmowano w księgach w wysokości cen nabycia.
2. Amortyzacja obliczona została zgodnie z przewidywanym okresem ekonomicznej użyteczności, przy czym:
a) środki trwałe o wartości jednostkowej do 10 0000 zł odpisywane były jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania i w kosztach danego okresu,
b) pozostałe środki trwałe umarzane były metodą liniową, za pomocą stawek wg przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności,
c) wartości niematerialne i prawne – programy i licencje amortyzuje się przez okres 5 lat.
Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe
Inwestycje długoterminowe wyceniane są według cen nabycia pomniejszone o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości lub powiększone o odpisy spowodowane ich wzrostem do wartości godziwej (rynkowej).
Długoterminowe aktywa finansowe - nie występują.
Aktywa obrotowe
1. Wycena pozostałych aktywów i pasywów dokonywana była w sposób następujący:
a) zapasy i zaliczki na dostawy - w kwocie dokonanej zapłaty.
b) należności, roszczenia i zobowiązania
- w ciągu roku wykazywane według wartości nominalnej,
- należności w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny,
- zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty.
Należności i zobowiązania w walutach obcych wykazywane były w ciągu roku w wartości nominalnej przeliczonej na złote polskie według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia poprzedzającego dokonanie operacji. Stan nierozliczonych na dzień bilansowy należności i zobowiązań wyrażony w walutach obcych przelicza się na walutę polską wg kursu średniego dla danej waluty ustalonym przez NBP obowiązującym w dniu bilansowym.
Odpisy aktualizujące tworzy się na należności, co do których istnieje wątpliwość ich odzyskania przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty.
c) środki pieniężne - krajowe środki pieniężne ustalono w wartości nominalnej, - operacje gospodarcze w ciągu roku, dotyczące środków pieniężnych wyrażonych w walutach obcych w rachunku bieżącym ujmuje się w księgach, przeliczone wg kursu średniego dla danej waluty ustalonym przez NBP obowiązującym w dniu bilansowym.
Kredyty i pożyczki
Kredyty bankowe i pożyczki wykazuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej spłaty.
Różnice kursowe
Różnice kursowe powstałe w związku z wyceną na koniec roku obrotowego pozostałych aktywów i pasywów rozlicza się następująco:
a) dodatnie – do przychodów z operacji finansowych,
b) ujemne – do kosztów operacji finansowych. Kapitały własne w wartości nominalnej.
Rozliczenia międzyokresowe w wartości nominalnej.

C. pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:

Wynik finansowy jednostki został wyceniony w wiarygodnie ustalonej wartości, przy zachowaniu zasady memoriału współmierności, ostrożności i realizacji. Na wykazywany w księgach rachunkowych wynik finansowy jednostki składają się: - wynik działalności operacyjnej - wynik na operacjach finansowych, - obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i płatności z nim zrównanych na podstawie odrębnych przepisów. Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między sumą należnych przychodów ze sprzedaży produktów, usług oraz zysków ze sprzedaży składników majątku trwałego wyrażonych w rzeczywistych cenach sprzedaży, z uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń, bez podatku od towarów i usług, oraz zrealizowanych pozostałych przychodów operacyjnych a wartością sprzedanych produktów, usług i strat ze sprzedaży składników majątku trwałego wycenionych w kosztach wytworzenia lub cenach nabycia, powiększoną o całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów ogólnego zarządu, sprzedaży produktów, towarów i innych składników majątku oraz pozostałych kosztów operacyjnych. Pozostałe przychody i zyski obejmują pozostałe przychody operacyjne oraz przychody z operacji finansowych, w tym także odsetek. Pozostałe koszty i straty obejmują koszty operacji finansowych, na które składają się w szczególności odsetki, w tym także za zwłokę w zapłacie, prowizje od pożyczek i zobowiązań oraz pozostałe koszty operacyjne. W 2018 roku zarząd spółki podjął decyzję o sporządzaniu sprawozdania w sposób uproszczony, przewidziany dla jednostki mikro, zgodnie z art.3 ust.1a ustawy o rachunkowości. Spółka w roku obrotowym, za który sporządza sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy nie przekroczyła co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:
a) 1.500.000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
b) 3.000.000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,
c) 10 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.
W roku obrotowym 2018 oraz w roku poprzedzającym rok obrotowy przychody netto spółki oraz średnioroczne zatrudnienie nie przekroczyły powyższych wielkości, wskazanych w podpunktach b) i c).
Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe, w tym środki trwałe 2 683 934,76 2 595 837,15
B Aktywa obrotowe, w tym: 434 846,77 785 800,16
- zapasy 21 319,51 21 262,00
- należności krótkoterminowe 257 060,82 363 377,11
Aktywa razem 3 118 781,53 3 381 637,31
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny, w tym: 629 264,60 -33 117,99
- kapitał (fundusz) podstawowy 1 000 000,10 500 000,00
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: 2 489 516,93 3 414 755,30
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 1 509 482,76 242 622,32
Pasywa razem 3 118 781,53 3 381 637,31
Rachunek zysków i strat
jednostki mikro
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym: 1 057 159,34 1 351 293,22
B Koszty podstawowej działalności operacyjnej 1 373 377,44 1 605 015,33
I Amortyzacja 174 092,80 208 946,99
II Zużycie materiałów i energii 49 271,72 81 140,39
III Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 243 691,35 270 290,99
IV Pozostałe koszty 906 321,57 1 044 636,96
C Pozostałe przychody i zyski, w tym: 177 307,35 5 328,24
D Pozostałe koszty i straty, w tym: 198 706,86 125 777,00
F Zysk/strata netto (A-B+C-D-E) (dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 1b ustawy) -337 617,61 -374 170,87
Informacje uzupełniające do bilansu
zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do ustawy o rachunkowości
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-337 617,61
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:88 783,4588 783,45
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:143 601,85143 601,85
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2018 ROKU.

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki