Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki MILIMEX SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-21
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyMILIMEX SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
WojewództwoŚLĄSKIE
PowiatSIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
GminaSIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
MiejscowośćSIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoŚLĄSKIE
PowiatSIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
GminaSIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
UlicaOLIMPIJSKA
Nr domu7
MiejscowośćSIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
Kod pocztowy41-100
PocztaSIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD4120Z - roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000623391

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wyceny:

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

1.Wartości niematerialne i prawne w cenie nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne. 2. Środki trwałe o wartości netto do 10 000,00 zł. są zaliczane bezpośrednio w koszty. 3. Środki trwałe stanowiące własność jednostki , które są kompletne i zdatne do użytku w momencie ich przyjęcia do używania trwającego dlużej niż rok w cenie nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne. 4. Zapasy materiałów i towarów w cenach nabycia. 5. Należności i zobowiązania w kwotach wymaganych do zapłaty . 6. środki pieniężne kapitały , wedlug wartości nominalnej

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Na podstawie przyjętej polityki rachunkowości ujmuje się reguły , metody i procedury dotyczące wyceny przychodów , rozchodów i stanów bilansowych poszczególnych pozycji aktywów i pasywów , również zasad szacowania odpisów aktualizacyjnych utratę wartości bądź jej przyrost.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządza się według ustawy o rachunkowości ,wedlug załącznika numer 1. Przyjętą politykę rachunkowości , stosuje się w sposób ciągły ,dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych ,jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych ) ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe, tak aby za kolejne lata w nich wynikające były porównywalne.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe2 871 155,732 162 662,39
IWartości niematerialne i prawne
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe2 715 003,801 408 836,62
1Środki trwałe2 715 003,801 408 836,62
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej196 981,41264 906,03
c) urządzenia techniczne i maszyny470 361,98100 390,33
d) środki transportu1 502 480,80978 822,74
e) inne środki trwałe545 179,6164 717,52
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe88 454,00687 727,00
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe88 454,00687 727,00
a) w jednostkach powiązanych489 500,00
– udziały lub akcje229 500,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki260 000,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe67 697,9366 098,77
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego67 697,9366 098,77
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe27 448 039,4526 227 801,69
IZapasy6 038 650,601 279 388,59
1Materiały1 451 183,8211 066,73
2Półprodukty i produkty w toku4 587 466,781 268 321,86
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe18 690 400,7021 623 698,08
1Należności od jednostek powiązanych700,27
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:700,27
– do 12 miesięcy700,27
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek18 690 400,7021 622 997,81
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:18 562 550,1221 490 274,83
– do 12 miesięcy10 725 333,6114 836 702,29
– powyżej 12 miesięcy7 837 216,516 653 572,54
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych104 596,4017 557,71
c) inne23 254,18115 165,27
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe508 007,422 105 536,19
1Krótkoterminowe aktywa finansowe508 007,422 105 536,19
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach54 999,9355 000,00
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki54 999,9355 000,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne453 007,492 050 536,19
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach103 393,611 985 869,15
– inne środki pieniężne179 028,4364 667,04
– inne aktywa pieniężne170 585,45
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe2 210 980,731 219 178,83
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem30 319 195,1828 390 464,08
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny6 735 695,697 561 667,30
IKapitał (fundusz) podstawowy400 000,00400 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:5 423 549,024 098 930,98
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:52 151,32
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto912 146,673 010 585,00
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania23 583 499,4920 828 796,78
IRezerwy na zobowiązania297 181,9273 992,44
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego297 181,9273 992,44
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe4 765 526,124 520 596,99
1Wobec jednostek powiązanych96 773,53
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek4 765 526,124 423 823,46
a) kredyty i pożyczki100 169,37
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe707 642,54205 734,25
d) zobowiązania wekslowe
e) inne4 057 883,584 117 919,84
IIIZobowiązania krótkoterminowe18 489 472,2516 190 304,31
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych400 816,23
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:400 816,23
– do 12 miesięcy400 816,23
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek18 367 535,5815 727 456,08
a) kredyty i pożyczki2 789 390,69131 083,16
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe609 300,86141 228,96
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:11 296 288,0612 602 971,55
– do 12 miesięcy11 296 288,0612 602 971,55
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi9 137,6327,00
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych1 294 925,871 750 260,42
h) z tytułu wynagrodzeń298 750,8730 183,05
i) inne2 069 741,601 071 701,94
4Fundusze specjalne121 936,6762 032,00
IVRozliczenia międzyokresowe31 319,2043 903,04
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe31 319,2043 903,04
– długoterminowe
– krótkoterminowe31 319,2043 903,04
Pasywa razem30 319 195,1828 390 464,08
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:95 115 487,5071 193 336,68
– od jednostek powiązanych19 456,11
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów90 633 702,5069 577 144,44
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)4 481 785,001 254 333,02
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów361 859,22
BKoszty działalności operacyjnej93 261 886,3266 610 245,60
IAmortyzacja618 171,60434 724,64
IIZużycie materiałów i energii14 879 547,5710 281 287,75
IIIUsługi obce69 548 271,3550 459 344,72
IVPodatki i opłaty, w tym:171 293,1087 813,09
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia6 211 465,014 109 326,21
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:1 482 500,50978 027,02
– emerytalne522 003,79623 849,28
VIIPozostałe koszty rodzajowe350 637,19259 722,17
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 853 601,184 583 091,08
DPozostałe przychody operacyjne510 980,84301 011,16
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje38 166,1212 317,64
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne472 814,72288 693,52
EPozostałe koszty operacyjne493 653,20544 791,75
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne493 653,20544 791,75
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 870 928,824 339 310,49
GPrzychody finansowe250 687,955 185,66
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:140,6472,95
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:140,6472,95
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale140,6472,95
IIOdsetki, w tym:129 220,50169,37
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych98 563,484 942,53
VInne22 763,330,81
HKoszty finansowe522 986,98467 240,38
IOdsetki, w tym:136 236,37171 862,28
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych59 030,70149 369,23
IVInne327 719,91146 008,85
IZysk (strata) brutto (F+G–H)1 598 629,793 877 255,77
JPodatek dochodowy686 483,12866 670,77
w tym część odroczona221 590,327 209,35
w tym część bieżąca464 892,80859 461,42
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)912 146,673 010 585,00
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)7 561 667,305 042 978,39
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach7 561 667,305 042 978,39
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu400 000,00400 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu400 000,00400 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu4 098 930,982 644 494,97
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego1 324 618,041 454 436,01
a) zwiększenie (z tytułu)2 318 552,581 454 436,01
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)2 010 585,001 454 436,01
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
4.-inne (połączenie PBPW ZRI Sp. z o.o.)307 967,58
b) zmniejszenie (z tytułu)993 934,54
– pokrycia straty
2.- inne (połączenie PBPW ZRI Sp. z o.o.)993 934,54
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu5 423 549,024 098 930,98
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości52 151,3244 047,41
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny8 103,91
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)52 151,32
– zbycia środków trwałych
2.-wycena inwestycji52 151,32
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu52 151,32
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu3 010 585,001 954 436,01
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu3 010 585,001 954 436,01
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach3 010 585,001 954 436,01
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
1.-wypłata dywidendy1 000 000,00500 000,00
2.-przeznaczenie zysku na kapital zapasowy2 010 585,001 454 436,01
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto912 146,673 010 585,00
Azysk netto912 146,673 010 585,00
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)6 735 695,697 561 667,30
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)6 735 695,697 561 667,30
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto912 146,673 010 585,00
IIKorekty razem379 889,822 092 183,32
1Amortyzacja618 171,60434 724,64
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych-86 857,11-44 304,13
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)227 803,43171 862,28
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-14 729,0739 034,72
5Zmiana stanu rezerw223 189,4812 409,22
6Zmiana stanu zapasów-4 759 262,01-1 269 942,04
7Zmiana stanu należności2 933 297,38-2 569 602,90
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-827 211,496 029 118,61
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych979 218,06-776 351,42
10Inne korekty1 086 269,5565 234,34
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)1 292 036,495 102 768,32
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy396 731,7061 129,91
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych136 731,7061 056,96
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:260 000,0072,95
a) w jednostkach powiązanych260 000,00
b) w pozostałych jednostkach72,95
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach72,95
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki2 081 083,65429 337,40
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych2 081 083,65429 337,40
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-1 684 351,95-368 207,49
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy2 751 224,57336 817,41
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki2 789 390,69336 817,41
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe-38 166,12
IIWydatki1 366 982,903 339 789,66
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli410 610,00
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek550 939,802 570 999,84
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego588 239,67186 317,54
8Odsetki227 803,43171 862,28
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-1 384 241,67-3 002 972,25
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-1 776 557,131 731 588,58
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-1 776 557,131 731 588,58
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu2 050 536,19318 947,61
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:273 979,062 050 536,19
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Podstawa prawna
A. Zysk (strata) brutto za dany rok912 146,67
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:1 295 137,88
rozrachunki wewnętrzne z oddziaem595 960,60art 7 ust 3 pkt 1
rozrachunki wewnętrzne z oddzialem602 802,51art 7 ust 3 pkt 1
aktualizacja wyceny rozrachunków w walutach obcych96 374,77art 15a ust 2
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:131 900,00
pozostae przychody operacyjne z tytulu umów131 900,00art 12 ust 1 pkt 1
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:2 040 114,20
rozrachunki wewnętrzne z oddzialem -pozostale koszty595 960,60art 7 ust 3 pkt 1
rozrachunki wewnętrzne z oddzialem -materialy602 802,51art 7 ust 3 pkt 1
aktualizacja wyceny rozrachunków w walutach obcych48 868,36art 15a ust 3
składki ZUS odprowadzone w roku 201967 457,95art 16 ust 1 pkt 57a
umowy zlecenia,powolania wyplacone w roku 201949 580,00art 16 ust 1 pkt 57
amortyzacja z tyt. umów leasingu344 589,10art 15 ust 6
odsetki budżet111,60art 16 ust 1 pkt 21
skadek na ubezp. samochodu osobowego11 804,59art 16 ust 1 pkt 49
wierzytelności odpisanych jako przedawnione167 889,85art 16 ust 1 pkt 20
koszty rachunkowe reprezentacja20 666,86art 16 ust 1 pkt 28
skadka PFRON99 942,00art 16 ust 1 pkt 36
pozostałe 30 440,78
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
pozostałe 786,10
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym2 424 854,00
K. Podatek dochodowy460 722,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Sprawozdanie finansowe rok 2018

-

Sprawozdanie Zarządu rok 2018

-

Informacja dodatkowa rok 2018

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki