Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki KS VIVE HANDBALL KIELCE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-20
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyKS VIVE HANDBALL KIELCE SA
Siedziba
Województwoświętokrzyskie
PowiatKielce
GminaKielce
MiejscowośćKielce
Adres
Kod krajuPL
Województwoświętokrzyskie
PowiatKielce
GminaKielce
UlicaRobotnicza
Nr domu5
MiejscowośćKielce
Kod pocztowy25-662
PocztaKielce
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD9312Z - działalność klubów sportowych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000622365

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

x

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Metody wyceny aktywów i pasywów:
a) środki trwałe o wartości do 3 500 zł amortyzowane były jednorazowo po ich wydaniu do użytkowania
b) pozostałe środki trwałe amortyzowane były metodą liniową za pomocą stawek przewidzianych w wykazie Rocznych Stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznik do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
c) należności i zobowiązania wyceniono w kwotach wymagających zapłaty
d) środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie wyceniono wg wartości nominalnej.
Wartość zakupionych materiałów odpisywana jest bezpośrednio w koszty, a materiały które nie zostały zużyte w trakcie roku ustala się w drodze spisu z natury tych składników i wycenia wg cen zakupu-nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy ustalany jest metodą prowówawczą, oraz przyjeto, że jednostka będzie kontynuować działalność gospodarczą w dajacej sie przewidzieć przyszłości oraz nie zamierza, ani nie musi zaniechać dzialaności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe5 334,60
IIRzeczowe aktywa trwałe5 334,60
2Środki trwałe w budowie5 334,60
IVInwestycje długoterminowe760,00
3Długoterminowe aktywa finansowe760,00
c) w pozostałych jednostkach760,00
– udziały lub akcje760,00
BAktywa obrotowe2 751 638,001 576 072,78
IZapasy25 039,795 000,00
4Towary25 039,79
5Zaliczki na dostawy i usługi5 000,00
IINależności krótkoterminowe1 273 598,75807 007,07
1Należności od jednostek powiązanych69 407,34
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:69 407,34
– do 12 miesięcy69 407,34
3Należności od pozostałych jednostek1 273 598,75737 599,73
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:1 239 430,15481 637,71
– do 12 miesięcy1 239 430,15481 637,71
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych32 953,60255 942,02
c) inne1 215,0020,00
IIIInwestycje krótkoterminowe171 485,5530 454,89
1Krótkoterminowe aktywa finansowe171 485,5530 454,89
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne171 485,5530 454,89
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach171 485,5530 454,89
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 281 513,91733 610,82
Aktywa razem760,001 581 407,38
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny-7 133 186,71-6 386 380,85
IKapitał (fundusz) podstawowy100 000,00100 000,00
VZysk (strata) z lat ubiegłych-6 486 380,85-2 887 802,89
VIZysk (strata) netto-746 805,86-3 598 577,96
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania9 885 584,717 967 788,23
IIIZobowiązania krótkoterminowe9 885 584,717 967 788,23
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych1 586 675,881 495 494,51
b) inne1 586 675,881 495 494,51
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek8 298 908,036 472 293,72
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:5 774 947,594 605 356,55
– do 12 miesięcy5 774 947,594 605 356,55
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych238 188,85240 112,48
h) z tytułu wynagrodzeń2 285 772,391 483 123,65
i) inne143 701,04
Pasywa razem2 752 398,001 581 407,38
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:16 939 498,0916 428 299,03
– od jednostek powiązanych8 482 250,75
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów16 877 413,5116 425 059,03
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów62 084,583 240,00
BKoszty działalności operacyjnej18 039 818,8420 221 031,64
IAmortyzacja14 061,433 821,14
IIZużycie materiałów i energii229 026,81181 590,28
IIIUsługi obce14 813 801,0616 809 687,77
IVPodatki i opłaty, w tym:4 689,464 762,00
VWynagrodzenia2 750 197,873 128 685,96
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:47 262,6325 054,88
VIIPozostałe koszty rodzajowe153 537,0364 291,07
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów27 242,553 138,54
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-1 100 320,75-3 792 732,61
DPozostałe przychody operacyjne572 374,4362 069,62
IVInne przychody operacyjne572 374,4362 069,62
EPozostałe koszty operacyjne28 950,395 262,89
IIIInne koszty operacyjne28 950,395 262,89
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-556 896,71-3 735 925,88
GPrzychody finansowe27 010,36184 772,66
IIOdsetki, w tym:961,54
VInne27 010,36183 811,12
HKoszty finansowe216 919,5147 424,74
IOdsetki, w tym:47 424,74
– dla jednostek powiązanych44 021,31
IVInne216 919,51
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-746 805,86-3 598 577,96
LZysk (strata) netto (I–J–K)-746 805,86-3 598 577,96
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)-6 386 380,85-2 787 802,89
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach-6 386 380,85-2 787 802,89
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-6 386 380,85-2 787 802,89
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu6 386 380,852 787 802,89
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach6 386 380,852 787 802,89
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu6 386 380,852 787 802,89
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-6 386 380,85-2 787 802,89
6Wynik netto-746 805,86-3 598 577,96
Bstrata netto-746 805,86-3 598 577,96
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)-7 133 186,71-6 386 380,85
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)-7 133 186,71-6 386 380,85
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej141 790,66-35 087,74
IZysk (strata) netto-746 805,86-3 598 577,96
IIKorekty razem888 596,523 563 490,22
1Amortyzacja14 061,433 821,14
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych91 181,37
6Zmiana stanu zapasów-20 039,79-5 000,00
7Zmiana stanu należności-466 591,681 165 149,83
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów1 826 615,112 963 794,14
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-547 903,09-564 274,90
10Inne korekty-8 726,83
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)141 790,66-35 087,74
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-760,00-9 155,74
IIWydatki760,009 155,74
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych9 155,74
4Inne wydatki inwestycyjne-760,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-760,00-9 155,74
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IIWydatki
9Inne wydatki finansowe
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)141 030,66-44 243,48
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:141 030,6644 243,48
FŚrodki pieniężne na początek okresu30 454,8974 698,37
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:1 741 485,5530 454,89
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-347 578,46-3 598 577,96
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:32 718,22
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
pozostałe 1 676 986,83
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym-5 308 283,01
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

x

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki