Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki WI LASY POLSKIE 3 SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-08-28
Informacje ogólne zgodnie z Załącznikiem Nr 4
do ustawy o rachunkowości

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy WI LASY POLSKIE 3 SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwo dolnośląskie
Powiat Wrocław
Gmina Wrocław
Miejscowość Wrocław
Adres
Kod kraju PL
Województwo dolnośląskie
Powiat Wrocław
Gmina Wrocław
Ulica Św. Jerzego
Nr domu 1a
Miejscowość Wrocław
Kod pocztowy 50-518
Poczta Wrocław
Numer we własciwym rejestrze sądowym albo ewidencji
Nr KRS 0000620009

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń

"Z uwagi na fakt, iż Spółka spełnia definicję jednostki mikro w rozumieniu ustawy o rachunkowości organ zatwierdzający Spółki podjął decyzję w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego z zastosowaniem następujących uproszczeń w zastosowanych zasadach rachunkowości: - Zastosowanie uproszczonego bliansu według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości (art. 46 ust. 5); - Zastosowanie uproszonego rachuneku zysków i strat w wariancie porównawczym według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości (art. 47 ust. 4); - Prezentacja w miejsce informacji dodatkowej określonej w załączniku nr 1 informacji uzupełniających do bilansu określonych w załączniku nr 4 do ustawy o rachunkowości (art. 48 ust. 3); - Rezygnacja ze sporządzania zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym (art. 48a ust. 3); - Rezygnacja ze sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (art. 48b ust.4); - Rezygnacja ze sporządzania sprawozdania z działalności i ujęcie informacji dotyczących nabycia udziałów (akcji) własnych w informacjach uzupełniających do bilansu (art.49 ust. 4); - Brak wyceny aktywów i pasywów według wartości godziwej i skorygowanej ceny nabycia (art.28a); - Klasyfikacja umów leasingu według zasad określonych w przepisach podatkowych (art. 3 ust. 6); - Brak ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37 ust. 10); - Zaniechanie stosowania przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (art. 28b); - Przy obliczaniu kosztu wytworzenia produktu do kosztów bezpośrednich doliczenie kosztów pośrednich związanych z wytworzeniem tego produktu, niezależnie od poziomu wykorzystania zdolności produkcyjnych; ustalony w ten sposób koszt wytworzenia nie może być wyższy od możliwej do uzyskania ceny sprzedaży netto (art. 28 ust. 4a). Spółka nie rezygnuje z zachowania zasady ostrożności przy wycenie poszczególnych składników aktywów i pasywów (art.7 ust. 2a)."

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

6. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Poniżej Spółka prezentuje przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

"Metody wyceny aktywów i pasywów są zgodne z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zmianiami), według zasady kosztu historycznego, przy uwzględnieniu uproszczeń powyżej.
Aktywa trwałe
1) środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, nieruchomości - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;
a. Do środków trwałych zalicza się środki trwałe o wartości początkowej wynoszącej co najmniej 10000 zł.
b. Amortyzację środków trwałych o wartości powyżej 10 000 zł rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki trwałe przyjęto do używania i stosuje się przez okres przyjęty w przepisach podatkowych i według stawek określonych w tych przepisach – metoda liniowa,
c. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości początkowej równej lub wyższej niż 3000. ale nie wyższej niż 10 000 zł umarza się jednorazowo w miesiącu oddania do używania.
d. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości początkowej równej lub niższej niż 3000. zł są zaliczane bezpośrednio do kosztów zużycia materiałów.
e. Do środków trwałych używanych stosuje się indywidualne stawki amortyzacji.
f. Obiekty użytkowane na podstawie leasingu i umów o podobnym charakterze stosuje się rozwiązania określone w przepisach podatkowych.
g. Odpis z tytułu trwałej utraty wartości - w przypadku kiedy środek trwały przestanie być kontrolowany przez jednostkę z powodu jego planowanej likwidacji lub gdy nie przynosi spodziewanych efektów ekonomicznych, a także w przypadku zmiany technologii, dochodzi do utraty wartości. W takim przypadku dokonuje się odpisu aktualizującego. O jego wysokości decyduje kierownik jednostki, jednak nie może być ona niższa od ceny sprzedaży netto tego środka trwałego. W przypadku braku informacji co do ceny sprzedaży, należy zastosować wycenę według wartości godziwej. W sytuacji gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpisu z tytułu trwałej utraty wartości, dokonuje się przywrócenia wartości pierwotnej środka trwałego.
2) środki trwałe w budowie - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;
3) udziały w innych jednostkach, jednostkach podporządkowanych oraz inne niż wymienione w pkt 1) inwestycje zaliczone do aktywów trwałych - według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;
Aktywa obrotowe
1) inwestycje krótkoterminowe - według ceny nabycia;
2) rzeczowe składniki aktywów obrotowych - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy;
3) należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności; należności na koniec roku obrotowego podlegają analizie pod kątem utraty wartości. Na należności wątpliwe lub dla których istnieją przesłanki nieściągalności tworzone są odpisy aktualizujące. Odpisy aktualizacyjne tworzone są na zasadzie odpisów indywidualnych.
Kapitał własny
1) kapitały (fundusze) własne, z wyjątkiem udziałów (akcji) własnych, oraz pozostałe aktywa i pasywa - w wartości nominalnej;
2) udziały (akcje) własne - według cen nabycia;
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązan
ia
1) zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty;
2) rezerwy - w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości;
Transakcje w walucie obcej
Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu obowiązującego w dniu zawarcia transakcji, lub kursu określonego w towarzyszącym danej transakcji kontrakcie terminowym typu „forward”.
Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu obowiązującego na ten dzień średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów lub kosztów finansowych lub, w przypadkach określonych przepisami, kapitalizowane w wartości aktywów. "

C. pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:

"Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zmianiami), według zasady kosztu historycznego, przy uwzględnieniu uproszczeń powyżej.
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane w złotych.
Uznawanie przychodów:
Przychody ze sprzedaży są uznawane w momencie wykonania usługi. Sprzedaż wykazuje się w wartości netto, tj. bez uwzględnienia podatku od towarów i usług oraz po uwzględnieniu wszelkich udzielonych rabatów.
Ze względu na zasadę ostrożności przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich zapłaty.
Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić.
Koszty:
Spółka prowadzi koszty w układzie rodzajowym. Koszt sprzedanych produktów i towarów obejmuje koszty wytworzenia produktów i koszty zakupu towarów, które są współmierne do przychodów ze sprzedaży.
Na wynik finansowy Spółki wpływają ponadto:
- pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością spółki w zakresie m.in. zysków i strat
ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów finansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn,
- przychody finansowe z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi,
- koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi."
Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe, w tym środki trwałe
B Aktywa obrotowe, w tym: 5 220 780,53 5 228 796,80
- zapasy
- należności krótkoterminowe
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D Udziały (akcje) własne
Aktywa razem 5 220 780,53 5 228 796,80
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny, w tym: 5 220 526,60 5 227 534,27
- kapitał (fundusz) podstawowy 100 000,00 100 000,00
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: 253,93 1 262,53
- rezerwy na zobowiązania
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek
Pasywa razem 5 220 780,53 5 228 796,80
Rachunek zysków i strat
jednostki mikro
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:
- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)
B Koszty podstawowej działalności operacyjnej 4 790,04 11 421,69
I Amortyzacja
II Zużycie materiałów i energii
III Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
IV Pozostałe koszty 4 790,04 11 421,69
C Pozostałe przychody i zyski, w tym: 61 828,35 285 066,77
- aktualizacja wartości aktywów
D Pozostałe koszty i straty, w tym: 64 045,98 1 476 540,41
- aktualizacja wartości aktywów 64 045,98 1 409 953,09
E Podatek dochodowy
F Zysk/strata netto (A-B+C-D-E) (dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 1b ustawy) -7 007,67 -1 202 895,33
Informacje uzupełniające do bilansu
zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do ustawy o rachunkowości
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

Nota objaśniająca

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki