Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki FLAGFOOD AG SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-07-22
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy Flagfood AG SA Oddział w Polsce
Siedziba
Województwo Mazowieckie
Powiat m.st. Warszawa
Gmina m.st. Warszawa
Miejscowość Warszawa
Adres
Kod kraju PL
Województwo Mazowieckie
Powiat m.st. Warszawa
Gmina m.st. Warszawa
Ulica Zajęcza
Nr domu 15
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-351
Poczta Warszawa
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 4617Z - działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000618918

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Wprowadzenie_Flagfood_2018.pdf

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wprowadzenie_Flagfood_2018.pdf

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Wprowadzenie_Flagfood_2018.pdf

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w postaci elektronicznej w strukturze logicznej oraz formacie udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej w złotych polskich.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 1 192,63 2 493,79
II Rzeczowe aktywa trwałe 1 192,63 2 493,79
1 Środki trwałe 1 192,63 2 493,79
c) urządzenia techniczne i maszyny 1 192,63 2 493,79
B Aktywa obrotowe 48 192,03 27 952,05
II Należności krótkoterminowe 48 192,03 27 952,05
1 Należności od jednostek powiązanych 40 074,03 19 834,05
b) inne 40 074,03 19 834,05
3 Należności od pozostałych jednostek 8 118,00 8 118,00
c) inne 8 118,00 8 118,00
Aktywa razem 49 384,66 30 445,84
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 40 370,67 17 489,10
V Zysk (strata) z lat ubiegłych 17 489,10 5 270,60
VI Zysk (strata) netto 22 881,57 12 218,50
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 9 013,99 12 956,74
III Zobowiązania krótkoterminowe 9 013,99 12 956,74
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 9 013,99 12 956,74
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4 587,99 4 587,99
– do 12 miesięcy 4 587,99 4 587,99
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 4 426,00 8 368,75
Pasywa razem 49 384,66 30 445,84
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 573 458,95 301 024,57
– od jednostek powiązanych 573 458,95 301 024,57
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 573 458,95 301 024,57
B Koszty działalności operacyjnej 546 151,38 286 745,18
I Amortyzacja 1 301,16 1 301,16
II Zużycie materiałów i energii 6 862,87 5 475,39
III Usługi obce 151 135,19 133 170,03
V Wynagrodzenia 320 641,83 120 000,00
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 50 334,60 22 623,94
– emerytalne
VII Pozostałe koszty rodzajowe 15 875,73 4 174,66
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 27 307,57 14 279,39
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 27 307,57 14 279,39
G Przychody finansowe 55,11
V Inne 55,11
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) 27 307,57 14 334,50
J Podatek dochodowy 4 426,00 2 116,00
L Zysk (strata) netto (I–J–K) 22 881,57 12 218,50
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawna Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok27 307,5714 334,50
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:2 200,742 200,74
- pozostałe2 200,742 200,74art 16
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:4 587,994 587,99
- reezrwy na koszty4 587,994 587,99art 16
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:-4 587,99-4 587,99
- realizacja rezerw na koszty-4 587,99-4 587,99art 16
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym29 508,00
K. Podatek dochodowy4 426,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-

Załącznik do Wprowadzenia

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki