Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki METROPOLITAN INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-07-19
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyMetropolitan Investment S.A.
Siedziba
Województwomazowieckie
PowiatWarszawa
GminaWarszawa
MiejscowośćWarszawa
Adres
Kod krajuPL
Województwomazowieckie
PowiatWarszawa
GminaWarszawa
UlicaEmilii Plater
Nr domu53
MiejscowośćWarszawa
Kod pocztowy00-113
PocztaWarszawa
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD6831Z - pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
6810Z - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
6820Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
6419Z - pozostałe pośrednictwo pieniężne
6492Z - pozostałe formy udzielania kredytów
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000616710

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określonymi w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późniejszymi zmianami) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.

Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości za wyjątkiem zmian opisanych w nocie 56 stosowane były w sposób ciągły i są zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

1. Środki trwałe i środki trwałe w budowie
a) wycenia się w zależności od sposobu ich nabycia (wytworzenia) i późniejszego wykorzystania według:
- cen nabycia (zakupu),
- kosztów wytworzenia,
- wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy umorzeniowe oraz ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
b) umorzeń środków trwałych o niskiej jednostkowej wartości początkowej (do 10.000 zł) dokonuje się w sposób uproszczony przez:
- dokonanie jednorazowego odpisu całej wartości początkowej w momencie przekazania do użytkowania, (wprowadza się do ewidencji bilansowej środków trwałych i dokonuje się jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w pełnej wartości środka trwałego),
- w przypadku laptopów, monitorów, telefonów komórkowych mimo iż ich wartość nie przekracza 10.000 zł Spółka dokonuje amortyzacji metodą liniową,
2. Wartości niematerialne i prawne
a) wycenia się oraz dokonuje umorzeń w podobny sposób jak środki trwałe stosując w sposób odpowiedni postanowienia art. 32 ust. 4 i ust. 6 ustawy o rachunkowości,
b) umorzeń kosztów prac rozwojowych w zależności od ich rodzaju i sposobu wykorzystania Spółka dokonuje w okresie nie dłuższym niż 5 lat,
3. Inwestycje w nieruchomości
a) Inwestycje w nieruchomości wyceniane są według ceny rynkowej, bądź inaczej określonej wartości godziwej,
b) Skutki przeszacowania inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych, powodujące wzrost/spadek ich wartości do poziomu cen rynkowych, bądź inaczej określonej wartości godziwej, ujmowane są odpowiednio jako pozostałe przychody/koszty operacyjne.
4. Finansowe aktywa trwałe
a) wycenia się według ceny ich nabycia (ewentualnie pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości) lub według wartości godziwej
b) udziały w jednostkach podporządkowanych wycenia się według wartości godziwej
5. Należności, roszczenia i zobowiązania, inne niż zaklasyfikowane jako aktywa i zobowiązania finansowe
a) Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.
b) Zobowiązania wycenia się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty.
c) Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień ich powstania według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego dla danej waluty z dnia poprzedzającego ten dzień.
d) Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
6. Pożyczki udzielone i należności własne
a) Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się, niezależnie od terminu ich wymagalności (zapłaty), aktywa finansowe powstałe na skutek wydania bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środków pieniężnych. Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się także obligacje i inne dłużne instrumenty finansowe nabyte w zamian za wydane bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środki pieniężne, jeżeli z zawartego kontraktu jednoznacznie wynika, że zbywający nie utracił kontroli nad wydanymi instrumentami finansowymi (transakcje odkupu).
b) Pożyczki udzielone i należności własne wycenia się w skorygowanej cenie nabycia, wyliczonej

przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.

7. Inwestycje krótkoterminowe
a) wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia w zależności od tego, która z nich jest niższa. Inwestycje krótkoterminowe, dla których brak jest aktywnej ceny rynkowej wycenia się według określonej w inny sposób wartości godziwej,
b) na dzień nabycia lub powstania inwestycje krótkoterminowe ujmuje się w księgach rachunkowych według ceny nabycia albo ceny zakupu (jeżeli koszty przeprowadzenia transakcji zakupu są nieistotne),
c) skutki finansowe wzrostu lub obniżenia wartości inwestycji krótkoterminowych wycenionych według cen (wartości) rynkowych zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych,
d) w przypadku zastosowania innych niż podane na wstępie zasad wyceny, stosowanych nie rzadziej niż na dzień bilansowy, inwestycji krótkoterminowych, skutki finansowe obniżenia ich wartości zalicza się do kosztów finansowych w pełnej wysokości, natomiast skutki finansowe wzrostu ich wartości zalicza się do przychodów finansowych w wysokości nie wyższej niż kwoty odpisanych uprzednio różnic w koszty finansowe,
e) inwestycje krótkoterminowe na dzień ich przekwalifikowania na długoterminowe wycenia się według takich samych zasad jak inwestycje długoterminowe przekwalifikowane do krótkoterminowych (art. 35 ust. 6 ustawy o rachunkowości),
z tym, że jeżeli inwestycja krótkoterminowa wyceniona była w wartości rynkowej, to pomimo jej przekwalifikowania do inwestycji długoterminowych jej wycena powinna pozostać bez zmiany,
f) środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się w wartości nominalnej.
8. Rezerwy
a) wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w wiarygodnie uzasadnionej oszacowanej wartości,
b) skutki finansowe tworzonych rezerw zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych – w zależności od okoliczności z którymi powiązane są przyszłe zobowiązania,
c) rezerwy rozwiązuje się w momencie powstania zobowiązania, na które uprzednio utworzono rezerwę,
d) rezerwy nie wykorzystane, zalicza się odpowiednio do pozostałych przychodów operacyjnych, przychodów finansowych lub zysków nadzwyczajnych,
e) jednostka tworzy rezerw na odprawy emerytalno – rentowe oraz rezerwy urlopowe.
9. Kapitały własne
a) Kapitał podstawowy wykazuje się w wartości ustalonej w statucie Spółki wpisanej do KRS. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady ujmuje się jako należne na rzecz kapitału podstawowego,
b) Kapitał zapasowy Spółki tworzony jest z podziału zysku,
c) Zysk lub strata z lat ubiegłych odzwierciedla nierozliczony wynik z lat poprzednich pozostający do decyzji organu zatwierdzającego, a także ewentualne skutki korekt zmian zasad rachunkowości i błędów dotyczących lat poprzednich, a ujawnionych w bieżącym roku obrotowym.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Spółka ustala wynik finansowy za rok obrotowy w wartości różnicy pomiędzy sumą osiągniętych przychodów ze sprzedaży, pozostałych przychodów operacyjnych oraz przychodów finansowych a sumą poniesionych w tym roku kosztów działalności operacyjnej, pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych a takze podatku dochodowego oraz pozostałych obowiązkowych zmniejszeń zysku/zwiększenia straty.

Przychody i koszty
a) Przychody i koszty są ujmowane zgodnie z zasadą memoriału, tj. w roku obrotowym, którego dotyczą, niezależnie od terminu otrzymania lub dokonania płatności,
b) Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym
c) Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ujmuje się w rachunku zysków i strat, gdy Spółka przekazała nabywcy znaczące korzyści wynikające z praw własności do tych aktywów oraz przestała być trwale zaangażowana w zarządzanie przekazanymi aktywami, ani też nie sprawuje nad nimi efektywnej kontroli.
Pozostałe przychody i koszty operacyjne
Pozostałe przychody i koszty operacyjne obejmują przychody i koszty nie związane bezpośrednio ze zwykłą działalnością jednostki i stanowią głównie: wynik na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych
oraz wartości niematerialnych i prawnych, darowizny, utworzone rezerwy, skutki aktualizacji wartości aktywów niefinansowych.
Przychody finansowe
Przychody finansowe obejmują głównie przypadające na okres sprawozdawczy odsetki, różnice kursowe, skutki wyceny aktywów i zobowiązań finansowych oraz zyski ze sprzedaży inwestycji.
Koszty finansowe
Koszty finansowe obejmują głównie przypadające na bieżący okres koszty z tytułu: zapłaconych odsetek, różnic kursowych, obniżenia wartości aktywów finansowych, a także ewentualne straty ze sprzedaży inwestycji.

Podatek dochodowy stanowiący bieżące obciążenia podatkowe powstałe w danym okresie oraz różnicę między stanem rezerw oraz aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec i początek okresu.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o rachunkowości nabyte lub powstałe aktywa finansowe oraz inne inwestycje ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia albo powstania, według ceny nabycia albo ceny zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia i rozliczenia transakcji nie są istotne.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity - Dz.U. z 2018 r. poz. 395 z późniejszymi zmianami), według zasady kosztu historycznego.
Spółka podlega obowiązkowemu badaniu sprawozdania finansowego. Spółka stosuje rozporządzenie Ministra Finansów z 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.
Spółka sporządza RZiS w wariancie porównawczym, a RPP w metodzie pośredniej.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe24 956 654,488 677 915,88
IWartości niematerialne i prawne1 450 133,08281 562,56
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne1 450 133,08216 562,56
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne65 000,00
IIRzeczowe aktywa trwałe4 179 453,401 371 380,74
1Środki trwałe4 179 453,401 371 380,74
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej2 361 747,20780 614,42
c) urządzenia techniczne i maszyny1 209 797,38403 446,84
d) środki transportu194 615,35
e) inne środki trwałe413 293,47187 319,48
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe3 016 841,43285 671,26
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek3 016 841,43285 671,26
IVInwestycje długoterminowe14 577 970,986 346 327,32
1Nieruchomości8 655 918,37
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe5 922 052,616 346 327,32
a) w jednostkach powiązanych5 922 052,615 952 327,32
– udziały lub akcje2 412 746,035 952 327,32
– inne papiery wartościowe880 000,00
– udzielone pożyczki2 629 306,58
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale19 500,00
– udziały lub akcje19 500,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach374 500,00
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki374 500,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 732 255,59392 974,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 694 366,54392 974,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe37 889,05
BAktywa obrotowe200 424 977,2155 018 056,06
IZapasy51 207,00
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi51 207,00
IINależności krótkoterminowe90 657 818,7317 192 548,91
1Należności od jednostek powiązanych66 616 824,7115 275 330,93
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:45 796 744,9315 275 330,93
– do 12 miesięcy45 796 744,9315 275 330,93
– powyżej 12 miesięcy
b) inne20 820 079,78
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale1 350,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne1 350,00
3Należności od pozostałych jednostek24 040 994,021 915 867,98
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:2 506 484,03253 511,21
– do 12 miesięcy2 506 484,03253 511,21
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych2 434 080,7049 153,91
c) inne19 100 429,291 613 202,86
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe109 528 911,4137 725 629,15
1Krótkoterminowe aktywa finansowe109 528 911,4137 725 629,15
a) w jednostkach powiązanych101 529 028,2827 559 853,64
– udziały lub akcje13 593 860,78
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki87 935 167,5027 559 853,64
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach587 524,572 106 044,52
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki587 524,572 106 044,52
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne7 412 358,568 059 730,99
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach7 280 544,258 059 730,99
– inne środki pieniężne131 814,31
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe187 040,0799 878,00
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem225 381 631,6963 695 971,94
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny28 120 824,918 064 185,81
IKapitał (fundusz) podstawowy300 000,00300 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:627 330,4041 330,40
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:1 779 681,68
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej1 779 681,68
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:4 206 855,41400 000,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto21 206 957,427 322 855,41
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania197 260 806,7855 631 786,13
IRezerwy na zobowiązania4 190 573,521 692 293,15
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego870 523,00174 548,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne239 483,8444 266,30
– długoterminowa
– krótkoterminowa239 483,8444 266,30
3Pozostałe rezerwy3 080 566,681 473 478,85
– długoterminowe
– krótkoterminowe3 080 566,681 473 478,85
IIZobowiązania długoterminowe8 831 705,8718 797 939,00
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek8 831 705,8718 797 939,00
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych8 463 607,4818 797 939,00
c) inne zobowiązania finansowe368 098,39
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe178 574 557,0825 791 960,48
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych145 218 937,5612 214 953,99
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:102 113,6138 228,77
– do 12 miesięcy102 113,6138 228,77
– powyżej 12 miesięcy
b) inne145 116 823,9512 176 725,22
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek33 355 619,5213 577 006,49
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych22 103 646,368 546 417,32
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:3 746 369,97361 727,43
– do 12 miesięcy3 746 369,97361 727,43
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych6 495 253,594 180 768,74
h) z tytułu wynagrodzeń5 990,51
i) inne1 004 359,09488 093,00
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe5 663 970,319 349 593,50
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe5 663 970,319 349 593,50
– długoterminowe9 349 593,50
– krótkoterminowe5 663 970,31
Pasywa razem225 381 631,6963 695 971,94
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:110 284 480,6949 468 510,68
– od jednostek powiązanych74 044 192,18
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów66 999 190,0823 928 266,77
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów43 285 290,6125 540 243,91
BKoszty działalności operacyjnej72 843 832,0838 234 768,95
IAmortyzacja667 112,41115 149,74
IIZużycie materiałów i energii1 222 721,19307 301,82
IIIUsługi obce19 759 627,8115 315 400,67
IVPodatki i opłaty, w tym:297 526,7446 313,85
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia5 047 630,26917 512,76
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:1 533 148,84182 179,53
– emerytalne
VIIPozostałe koszty rodzajowe7 157 147,413 983 625,76
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów37 158 917,4217 367 284,82
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)37 440 648,6111 233 741,73
DPozostałe przychody operacyjne174 499,570,60
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych6 117,36
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne168 382,210,60
EPozostałe koszty operacyjne3 923 681,58102 012,15
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych37 317,07
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne3 923 681,5864 695,08
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)33 691 466,6011 131 730,18
GPrzychody finansowe17 092 669,291 089 440,21
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:1 914,5242 050,42
AOd jednostek powiązanych, w tym:1 914,5242 050,42
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale1 914,5242 050,42
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:4 489 076,331 047 389,79
– od jednostek powiązanych736 568,11935 322,71
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych12 521 926,99
VInne79 751,45
HKoszty finansowe23 865 309,012 776 856,98
IOdsetki, w tym:7 699 525,911 344 326,04
– dla jednostek powiązanych6 564 919,76475 970,45
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne16 165 783,101 432 530,94
IZysk (strata) brutto (F+G–H)26 918 826,889 444 313,41
JPodatek dochodowy5 711 869,462 121 458,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)21 206 957,427 322 855,41
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)8 064 185,81741 330,40
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach8 064 185,81741 330,40
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu300 000,00300 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu300 000,00300 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu41 330,40
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego586 000,0041 330,40
a) zwiększenie (z tytułu)586 000,0041 330,40
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)586 000,0041 330,40
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu627 330,4041 330,40
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny1 779 681,68
a) zwiększenie (z tytułu)1 779 681,68
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu1 779 681,68
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu400 000,00
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych3 806 855,41400 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)3 806 855,41400 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu4 206 855,41400 000,00
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu7 322 855,41441 330,40
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu7 322 855,41441 330,40
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach7 322 855,41441 330,40
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)7 322 855,41441 330,40
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto21 206 957,427 322 855,41
Azysk netto21 206 957,427 322 855,41
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)28 120 824,918 064 185,81
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)28 120 824,915 134 185,81
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-44 215 147,92-4 340 859,13
IZysk (strata) netto21 206 957,427 322 855,41
IIKorekty razem-65 422 105,34-11 663 714,54
1Amortyzacja667 112,41115 149,74
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych-12 317,75
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-203 525,93261 974,01
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-12 230 608,58-11 321 161,85
5Zmiana stanu rezerw2 498 280,371 692 293,15
6Zmiana stanu zapasów-51 207,0012 194,00
7Zmiana stanu należności-57 098 112,24-15 714 028,63
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów6 285 269,234 432 363,70
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-5 112 066,858 857 501,34
10Inne korekty-164 929,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-44 215 147,92-4 340 859,13
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-89 583 665,93-14 205 916,03
IWpływy192 391 784,1056 229 869,56
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych177 266,84192 682,93
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne43 655 480,79
3Z aktywów finansowych, w tym:148 559 036,4756 037 186,63
a) w jednostkach powiązanych51 717 368,47
b) w pozostałych jednostkach148 559 036,474 319 818,16
– zbycie aktywów finansowych7 734 710,5545 600,00
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych140 824 325,922 100 500,00
– odsetki103 718,16
– inne wpływy z aktywów finansowych2 070 000,00
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki281 975 450,0370 435 785,59
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych4 835 414,821 962 345,53
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne69 633 045,77
3Na aktywa finansowe, w tym:207 506 989,4468 473 440,06
a) w jednostkach powiązanych207 506 989,4465 972 940,06
b) w pozostałych jednostkach2 500 500,00
– nabycie aktywów finansowych25 500,00
– udzielone pożyczki długoterminowe2 475 000,00
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-89 583 665,93-14 205 916,03
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej133 151 441,5525 980 217,03
IWpływy279 713 470,4561 585 857,22
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału225 000,00
2Kredyty i pożyczki254 862 821,5634 566 500,90
3Emisja dłużnych papierów wartościowych20 522 667,3226 794 356,32
4Inne wpływy finansowe4 327 981,57
IIWydatki146 562 028,9035 605 640,19
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli300 000,00
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek122 002 562,0123 066 500,90
5Wykup dłużnych papierów wartościowych17 134 998,3411 672 000,00
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego394 777,33
8Odsetki6 729 691,22867 139,29
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)133 151 441,5525 980 217,03
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-647 372,307 433 441,87
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-647 372,307 433 441,87
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu8 059 730,99626 289,12
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:7 412 358,698 059 730,99
– o ograniczonej możliwości dysponowania131 814,31
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok26 918 826,889 444 313,41
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:17 234 864,84918 674,10
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:6 250,01
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:25 030 918,423 313 567,09
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:475 970,45
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:1 472 253,46
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym33 248 877,0112 315 176,85
K. Podatek dochodowy6 317 287,002 339 884,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Informacja dodatkowa

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki