Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki SPYROSOFT SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-04-19
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmySpyrosoft Spółka Akcyjna
Siedziba
Województwodolnośląskie
PowiatWrocław
GminaWrocław
MiejscowośćWrocław
Adres
Kod krajuPL
Województwodolnośląskie
PowiatWrocław
GminaWrocław
UlicaPlac Teatralny
Nr domu8
MiejscowośćWrocław
Kod pocztowy50-051
PocztaWrocław
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD6201Z - działalność związana z oprogramowaniem
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000616387

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Udziały i akcje w jednostkach podporządkowanych oraz w pozostałych jednostkach zarówno długoterminowe jak i krótkoterminowe wycenia się według ceny nabycia uwzględniającej ewentualną utratę wartości. Przyjmuje się, że rozchód składnika inwestycji długoterminowych wycenia się kolejno po cenach tych składników, które jednostka nabyła najwcześniej (FIFO). Opisów aktualizujących dokonuje są w przypadku trwałej utraty wartości inwestycji, która ma miejsce, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że inwestycje nie przyniosą w przyszłości w znaczącej części lub w całości przewidywanych korzyści ekonomicznych.

Zobowiązania finansowe wycenia się na dzień powstania według wartości nominalnej, a po początkowym ujęciu według skorygowanej ceny nabycia. Krótkoterminowe zobowiązania wyceniane są w wartości wymagającej zapłaty ze względu na nieznaczące efekty dyskonta.

Do aktywów pieniężnych zalicza się aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Do aktywów pieniężnych zaliczane są także naliczone odsetki od aktywów finansowych. Aktywa finansowe płatne lub wymagalne w ciągu 3 miesięcy od dnia ich otrzymania, wystawienia, nabycia lub założenia (lokaty) zaliczane są do środków pieniężnych dla potrzeb rachunku przepływów środków pieniężnych.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne (w tym koszty zakończonych prac rozwojowych) wycenia się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Spółka stosuje roczne stawki amortyzacyjne ustalane indywidualnie dla każdego środka trwałego i wartości niematerialnych i prawnych w oparciu o przewidywany okres użytkowania. Aktualnie użytkowany majątek jest amortyzowany stawkami wahającymi się od 14% do 50%. Poprawność przyjętych okresów oraz stawek amortyzacyjnych podlega okresowej weryfikacji. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej niż 0,5 tys. zł ujmowane są w ewidencji środków trwałych oraz amortyzowane liniowo od miesiąca następującego po miesiącu przekazania do użytkowania. Aktywa o wartości niższej są także ujmowane w ewidencji środków trwałych i amortyzowane jednorazowo.

Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, i wykazuje w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące wartość należności). Wartość należności podlega aktualizacji wyceny przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

Jednostka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych, chyba że ich kwota jest nieistotna dla sprawozdania finansowego, wówczas kwota kosztów odnoszona jest w ciężar kosztów w dacie nabycia towaru lub usługi.

Rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy tworzone są na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Na wynik finansowy netto składają się wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, wynik operacji finansowych, obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka, i płatności z nim zrównanych, na podstawie odrębnych przepisów. Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między przychodami netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, z uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń, bez podatku od towarów i usług oraz innych podatków bezpośrednio związanych z obrotem, oraz pozostałymi przychodami operacyjnymi a wartością sprzedanych produktów, towarów i materiałów wycenionych w kosztach wytworzenia albo cenach nabycia, albo zakupu, powiększoną o całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów ogólnych zarządu, sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz pozostałych kosztów operacyjnych. Wynik operacji finansowych stanowi różnicę między przychodami finansowymi, w szczególności z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia oraz aktualizacji wartości inwestycji innych niż wymienione w art. 28 ust. 1 pkt 1a, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi, a kosztami finansowymi, w szczególności z tytułu odsetek, strat ze zbycia oraz aktualizacji wartości inwestycji innych niż wymienione w art. 28 ust. 1 pkt 1a, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi, z wyjątkiem odsetek, prowizji, dodatnich i ujemnych różnic kursowych, o których mowa w art. 28 ust. 4 i ust. 8 pkt 2.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Spółka sporządza sprawozdanie finansowe w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości. Rachunek zysków i strat prezentowany jest w wariancie kalkulacyjnym, a rachunek przepływów pieniężnych sporządza się metodą pośrednią.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe773 833,32381 630,79
IWartości niematerialne i prawne6 050,246 745,00
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne6 050,246 745,00
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe564 150,17273 819,98
1Środki trwałe564 150,17273 819,98
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej23 360,0026 116,39
c) urządzenia techniczne i maszyny482 761,75219 652,69
d) środki transportu
e) inne środki trwałe58 028,4228 050,90
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe153 374,4278 201,80
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe153 374,4278 201,80
a) w jednostkach powiązanych153 374,4278 201,80
– udziały lub akcje153 374,4278 201,80
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe50 258,4922 864,01
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego50 258,4922 864,01
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe8 780 617,053 049 895,06
IZapasy26 803,0230 502,77
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary26 618,7530 502,77
5Zaliczki na dostawy i usługi184,27
IINależności krótkoterminowe5 954 022,532 487 365,67
1Należności od jednostek powiązanych1 055 797,62709 784,81
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:1 054 270,39709 784,81
– do 12 miesięcy1 054 270,39709 784,81
– powyżej 12 miesięcy
b) inne1 527,23
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek4 898 224,911 777 580,86
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:4 261 958,001 473 615,69
– do 12 miesięcy4 261 958,001 473 615,69
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych473 339,64237 089,03
c) inne162 927,2766 876,14
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe2 752 618,88511 683,46
1Krótkoterminowe aktywa finansowe2 752 618,88511 683,46
a) w jednostkach powiązanych367 420,425 053,30
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki367 420,425 053,30
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne2 385 198,46506 630,16
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach2 385 198,46506 630,16
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe47 172,6220 343,16
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem9 554 450,373 431 525,85
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny2 026 618,74441 084,67
IKapitał (fundusz) podstawowy101 890,00100 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych341 084,67-214 309,53
VIZysk (strata) netto1 583 644,07555 394,20
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania7 527 831,632 990 441,18
IRezerwy na zobowiązania250 224,4541 678,17
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego119 548,1041 678,17
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy130 676,35
– długoterminowe
– krótkoterminowe130 676,35
IIZobowiązania długoterminowe
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe7 277 607,182 948 763,01
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych4 228,38
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne4 228,38
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek7 273 378,802 948 763,01
a) kredyty i pożyczki3 857 390,201 505 560,12
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:2 656 984,641 127 076,05
– do 12 miesięcy2 656 984,641 127 076,05
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych414 048,59165 992,78
h) z tytułu wynagrodzeń315 450,34144 374,90
i) inne29 505,035 759,16
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem9 554 450,373 431 525,85
Rachunek zysków i strat
Wersja kalkulacyjna
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:27 874 659,149 720 723,10
– od jednostek powiązanych6 291 302,511 929 464,32
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów27 791 302,919 691 008,07
IIPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów83 356,2329 715,03
BKoszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:21 986 140,066 719 127,54
– jednostkom powiązanym
IKoszt wytworzenia sprzedanych produktów21 903 050,776 690 107,23
IIWartość sprzedanych towarów i materiałów83 089,2929 020,31
CZysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)5 888 519,083 001 595,56
DKoszty sprzedaży
EKoszty ogólnego zarządu3 720 790,382 241 899,25
FZysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)2 167 728,70759 696,31
GPozostałe przychody operacyjne57 134,779 896,91
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych21 161,12
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne35 973,659 896,91
HPozostałe koszty operacyjne47 214,2611 161,60
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne47 214,2611 161,60
IZysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)2 177 649,21758 431,62
JPrzychody finansowe14 537,49430,73
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
Aod jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
Bod jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:2 367,20430,73
– od jednostek powiązanych2 367,12
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne12 170,29
KKoszty finansowe157 697,1877 739,99
IOdsetki, w tym:94 028,9146 281,63
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne63 668,2731 458,36
LZysk (strata) brutto (I+J–K)2 034 489,52681 122,36
MPodatek dochodowy450 845,45125 728,16
NPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
OZysk (strata) netto (L–M–N)1 583 644,07555 394,20
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)441 084,67100 000,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach441 084,67100 000,00
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu100 000,00100 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego1 890,00
a) zwiększenie (z tytułu)1 890,00
– wydania udziałów (emisji akcji)1 890,00
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu101 890,00100 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu341 084,67-214 309,53
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu341 084,67
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach341 084,67
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu341 084,67
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu214 309,53
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach214 309,53
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu214 309,53
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu341 084,67-214 309,53
6Wynik netto1 583 644,07555 394,20
Azysk netto1 583 644,07555 394,20
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)2 026 618,74441 084,67
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto1 583 644,07555 394,20
IIKorekty razem-1 115 536,10-942 666,67
1Amortyzacja145 585,8249 424,24
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)91 659,8846 281,63
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-21 161,12
5Zmiana stanu rezerw208 546,2839 720,50
6Zmiana stanu zapasów3 699,75-24 253,77
7Zmiana stanu należności-3 466 656,86-2 212 493,15
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów1 977 014,091 198 175,30
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-54 223,94-39 521,42
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)468 107,97-387 272,47
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy95 834,83
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych95 834,83
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki945 067,58265 604,23
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych509 894,96260 300,93
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:75 172,62250,00
a) w jednostkach powiązanych75 172,62250,00
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne360 000,005 053,30
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-849 232,75-265 604,23
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy2 313 738,08872 506,74
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału1 890,00
2Kredyty i pożyczki2 311 848,08872 506,74
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki54 045,002 778,25
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki54 045,002 778,25
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)2 259 693,08869 728,49
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)1 878 568,30216 851,79
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:1 878 568,30216 851,79
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu506 630,16289 778,37
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:2 385 198,46506 630,16
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok2 034 489,52681 122,36
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:2 516,69
pozostałe 2 516,69
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:20 589,4120 589,41
- różnice kursowe z wyceny bilansowej18 222,2918 222,29art 15a ust <Ust> pkt <Pkt> lit <Lit>
- odsetki naliczone nie otrzymane2 367,122 367,12art 12 ust 4 pkt 2 lit <Lit>
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:295 480,71295 480,71140 218,63
- koszty skadek PFRON34 511,7034 511,70art 16 ust 1 pkt 36 lit <Lit>
- koszty reprezentacji243 535,46243 535,46art 16 ust 1 pkt 28 lit <Lit>131 416,07
- skadki czonkowskie15 200,0015 200,00art 16 ust 1 pkt 37 lit a
pozostałe 2 233,552 233,558 802,56
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:280 487,43280 487,43120 336,88
- koszty odsetek od pożyczek40 058,2840 058,28art 16 ust 1 pkt 11 lit <Lit>43 503,38
- skadki ZUS65 531,5165 531,51art 15 ust 4h pkt <Pkt> lit <Lit>69 449,10
- wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych38 667,9638 667,96art 16 ust 1 pkt 57 lit <Lit>7 384,40
- rezerwy na koszty136 229,68136 229,68art 16 ust 1 pkt 27 lit <Lit>
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:389 252,33389 252,33132 991,33
- przyspieszona amortyzacja podatkowa389 252,33389 252,33art 16d ust 1 pkt <Pkt> lit <Lit>132 991,33
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:93 407,2693 407,27
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym2 107 208,66712 762,58
K. Podatek dochodowy400 370,00106 914,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Informacja dodatkowa

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki