Szczegóły spółki

Nazwa SPYROSOFT SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 8943078149
REGON 364386397
KRS 0000616387
Adres pl. Nowy Targ 28, 50-141 Wrocław
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 6201Z — działalność związana z oprogramowaniem
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe

Brak danych

Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-11-26 228/2019 343 1141287
Poz. 1141287. SPYROSOFT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000616387. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 04.05.2016.
[WR.VI NS-REJ.KRS/35574/19/760]

W dniu 20.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wykreślić:
1 1. 12.04.2016 R., NOTARIUSZ MARCIN SKUROW-
SKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE,
UL. LINDLEYA 14A LOK. 7, REP. A NR 3302/2016.
wpisać: 2 1. 13.04.2016 R. NOTARIUSZ MARCIN
SKUROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WAR-
SZAWIE UL. LINDLEYA 14A LOK. 7 , REP. A NR
3302/2016.
Poz. 1141287. SPYROSOFT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000616387. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 04.05.2016.
[WR.VI NS-REJ.KRS/35574/19/760]

W dniu 20.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wykreślić:
1 1. 12.04.2016 R., NOTARIUSZ MARCIN SKUROW-
SKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE,
UL. LINDLEYA 14A LOK. 7, REP. A NR 3302/2016.
wpisać: 2 1. 13.04.2016 R. NOTARIUSZ MARCIN
SKUROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WAR-
SZAWIE UL. LINDLEYA 14A LOK. 7 , REP. A NR
3302/2016.
2019-10-30 211/2019 12 55945
Poz. 55945. SPYROSOFT SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocła-
wiu. KRS 0000616387. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
4 maja 2016 r.
[BMSiG-55958/2019]

Zarząd Spyrosoft S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy placu
Nowy Targ 28, wpisanej dnia 4.05.2016 r. do KRS pod
nr 0000616387, działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1,
w związku z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Spyrosoft S.A. na
dzień 21 listopada 2019 r., o godz. 1100, które odbędzie się
w Warszawie przy ul. Lindleya Williama Heerleina 14A lok. 7.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego
   Zgromadzenia.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
   dzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  3. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału
   zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D w dro-
   dze subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczaso-
   wych akcjonariuszy prawa poboru.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego
   Statutu Spółki.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej
   SpyroSoft S.A.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zamknięcie obrad.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysłu-
guje posiadaczowi akcji na okaziciela po spełnieniu wymo-
gów przewidzianych w art. 406 § 2 k.s.h. Akcje na okaziciela
należy złożyć w lokalu Spółki, we Wrocławiu przy placu Nowy
Targ 28, najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego
Zgromadzenia, tj. do dnia 14.11.2019 r., w godzinach 900-1500,
i pozostawić w Spółce do zakończenia Zgromadzenia.
Dokumenty związanie ze sprawami objętymi porządkiem
obrad będą udostępnione zgodnie z art. 407 § 2 k.s.h.

Proponowane zmiany Statutu Spółki: § 4 ust. 2 Statutu Spółki
- dotychczasowe brzmienie:
1. Kapitał zakładowy wynosi 102.976,60 zł (sto dwa tysiące dzie-
  więćset siedemdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt groszy).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 1.029.766 (jeden milion dwa-
  dzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł
 (dziesięć groszy) każda tj:
 a) 850.000 akcji na okaziciela serii A1 oznaczonych nume-
   rami od 1 (jeden) do 850.000 (osiemset pięćdziesiąt
   tysięcy),
 b) 150.000 akcji na okaziciela serii A2 oznaczonych nume-
   rami od 1 (jeden) do 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy),
 c) 18.900 akcji na okaziciela serii B oznaczonych numerami
   od 1 (jeden) do 18.900 (osiemnaście tysięcy dziewięćset),
 d) 10.866 akcji na okaziciela serii C oznaczonych numerami
   od 1 (jeden) do 10.866 (dziesięć tysięcy osiemset sześć-
   dziesiąt sześć).

- proponowane brzmienie:
1. Kapitał zakładowy wynosi 104.866,60 zł (sto cztery tysiące
  osiemset sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt groszy).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 1.048.666 (jeden milion
  czterdzieści osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć)
  akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł
  (dziesięć groszy) każda tj.:
  a) 850.000 akcji na okaziciela serii A1 oznaczonych numerami
   od 1 (jeden) do 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy),
  b) 150.000 akcji na okaziciela serii A2 oznaczonych nume-
   rami od 1 (jeden) do 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy),
  c) 18.900 akcji na okaziciela serii B oznaczonych numerami
   od 1 (jeden) do 18.900 (osiemnaście tysięcy dziewięćset),
  d) 10.866 akcji na okaziciela serii C oznaczonych numerami
   od 1 (jeden) do 10.866 (dziesięć tysięcy osiemset sześć-
   dziesiąt sześć),
  e) 18.900 akcji na okaziciela serii D oznaczonych numerami
   od 1 (jeden) do 18.900 (osiemnaście tysięcy dziewięćset).
Poz. 55945. SPYROSOFT SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocła-
wiu. KRS 0000616387. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
4 maja 2016 r.
[BMSiG-55958/2019]

Zarząd Spyrosoft S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy placu
Nowy Targ 28, wpisanej dnia 4.05.2016 r. do KRS pod
nr 0000616387, działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1,
w związku z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Spyrosoft S.A. na
dzień 21 listopada 2019 r., o godz. 1100, które odbędzie się
w Warszawie przy ul. Lindleya Williama Heerleina 14A lok. 7.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego
   Zgromadzenia.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
   dzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  3. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału
   zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D w dro-
   dze subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczaso-
   wych akcjonariuszy prawa poboru.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego
   Statutu Spółki.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej
   SpyroSoft S.A.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zamknięcie obrad.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysłu-
guje posiadaczowi akcji na okaziciela po spełnieniu wymo-
gów przewidzianych w art. 406 § 2 k.s.h. Akcje na okaziciela
należy złożyć w lokalu Spółki, we Wrocławiu przy placu Nowy
Targ 28, najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego
Zgromadzenia, tj. do dnia 14.11.2019 r., w godzinach 900-1500,
i pozostawić w Spółce do zakończenia Zgromadzenia.
Dokumenty związanie ze sprawami objętymi porządkiem
obrad będą udostępnione zgodnie z art. 407 § 2 k.s.h.

Proponowane zmiany Statutu Spółki: § 4 ust. 2 Statutu Spółki
- dotychczasowe brzmienie:
1. Kapitał zakładowy wynosi 102.976,60 zł (sto dwa tysiące dzie-
  więćset siedemdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt groszy).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 1.029.766 (jeden milion dwa-
  dzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł
 (dziesięć groszy) każda tj:
 a) 850.000 akcji na okaziciela serii A1 oznaczonych nume-
   rami od 1 (jeden) do 850.000 (osiemset pięćdziesiąt
   tysięcy),
 b) 150.000 akcji na okaziciela serii A2 oznaczonych nume-
   rami od 1 (jeden) do 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy),
 c) 18.900 akcji na okaziciela serii B oznaczonych numerami
   od 1 (jeden) do 18.900 (osiemnaście tysięcy dziewięćset),
 d) 10.866 akcji na okaziciela serii C oznaczonych numerami
   od 1 (jeden) do 10.866 (dziesięć tysięcy osiemset sześć-
   dziesiąt sześć).

- proponowane brzmienie:
1. Kapitał zakładowy wynosi 104.866,60 zł (sto cztery tysiące
  osiemset sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt groszy).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 1.048.666 (jeden milion
  czterdzieści osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć)
  akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł
  (dziesięć groszy) każda tj.:
  a) 850.000 akcji na okaziciela serii A1 oznaczonych numerami
   od 1 (jeden) do 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy),
  b) 150.000 akcji na okaziciela serii A2 oznaczonych nume-
   rami od 1 (jeden) do 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy),
  c) 18.900 akcji na okaziciela serii B oznaczonych numerami
   od 1 (jeden) do 18.900 (osiemnaście tysięcy dziewięćset),
  d) 10.866 akcji na okaziciela serii C oznaczonych numerami
   od 1 (jeden) do 10.866 (dziesięć tysięcy osiemset sześć-
   dziesiąt sześć),
  e) 18.900 akcji na okaziciela serii D oznaczonych numerami
   od 1 (jeden) do 18.900 (osiemnaście tysięcy dziewięćset).
2019-09-10 175/2019 340 1014832
Poz. 1014832. SPYROSOFT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000616387. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 04.05.2016.
[WR.VI NS-REJ.KRS/26901/19/778]

W dniu 03.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 11.01.2019R., AKT NOTARIALNY REPERTORIUM
A NR 61/2019, NOTARIUSZ MARCIN SKUROWSKI
Z KANCELARII AGNIESZKA ZAWISZA MARCIN
SKUROWSKI NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNER-
SKA, UL. LINDLEYA 14A LOK. 7, 02-013 WARSZAWA,
ZMIENIONO PAR. 4 UST.1, PAR. 4 UST. 2, PRZYJĘTO
TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 101890,00 ZŁ
wpisać: 1. 102976,60 ZŁ wykreślić: 3. 10189 wpisać:
3. 1029766 wykreślić: 4. 10,00 ZŁ wpisać: 4. 0,10 ZŁ
wykreślić: 5. 101890,00 ZŁ wpisać: 5. 102976,60 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. B) wykreślić:
2. 189 wpisać: 2. 18900 2 1. C 2. 10866 3. AKCJE NIE
SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 1014832. SPYROSOFT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000616387. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 04.05.2016.
[WR.VI NS-REJ.KRS/26901/19/778]

W dniu 03.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 11.01.2019R., AKT NOTARIALNY REPERTORIUM
A NR 61/2019, NOTARIUSZ MARCIN SKUROWSKI
Z KANCELARII AGNIESZKA ZAWISZA MARCIN
SKUROWSKI NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNER-
SKA, UL. LINDLEYA 14A LOK. 7, 02-013 WARSZAWA,
ZMIENIONO PAR. 4 UST.1, PAR. 4 UST. 2, PRZYJĘTO
TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 101890,00 ZŁ
wpisać: 1. 102976,60 ZŁ wykreślić: 3. 10189 wpisać:
3. 1029766 wykreślić: 4. 10,00 ZŁ wpisać: 4. 0,10 ZŁ
wykreślić: 5. 101890,00 ZŁ wpisać: 5. 102976,60 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. B) wykreślić:
2. 189 wpisać: 2. 18900 2 1. C 2. 10866 3. AKCJE NIE
SĄ UPRZYWILEJOWANE
2019-09-10 175/2019 340 1014833
Poz. 1014833. SPYROSOFT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000616387. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 04.05.2016.
[WR.VI NS-REJ.KRS/29529/19/437]W dniu 03.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 9. Emisje akcji wykreślić: 1 1. A 2. 10000
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE wpisać:
2 1. A1 2. 850000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJO-
WANE 3 1. A2 2. 150000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZY-
WILEJOWANE
Poz. 1014833. SPYROSOFT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000616387. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 04.05.2016.
[WR.VI NS-REJ.KRS/29529/19/437]W dniu 03.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 9. Emisje akcji wykreślić: 1 1. A 2. 10000
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE wpisać:
2 1. A1 2. 850000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJO-
WANE 3 1. A2 2. 150000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZY-
WILEJOWANE
2019-03-19 55/2019 14 14448
Poz. 14448. SPYROSOFT SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocła-
wiu. KRS 0000616387. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
4 maja 2016 r.
[BMSiG-14033/2019]

Zarząd Spółki Spyrosoft S.A., KRS 0000616387, działając na
podstawie art. 440 KSH, publikuje ogłoszenie wzywające do
zapisywania się na akcje:
Firma i adres spółki: Spyrosoft SA, Wrocław, Plac Teatralny 8.

Numer i data MSiG, w którym ogłoszono statut: 47/2019,
7.03.2019 r.

Data powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakłado-
wego: 11.01.2019 r.

Suma, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony: nie
więcej niż 1.086,60 zł.Liczba, rodzaj i wartość nominalna akcji: nie więcej niż
10.866 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości
nominalnej 0,10 zł.

Cena emisyjna akcji: 10 zł.

Zasady przydziału akcji dotychczasowym akcjonariuszom:
prawo poboru zostało wyłączone.

Miejsce i termin oraz wysokość wpłat na akcje, a także skutki
nieuiszczenia należnych wpłat:
Podmiotem upoważnionym do przyjmowania zapisów jest
wyłącznie Spółka. Wpłat w wysokości iloczynu liczby akcji
objętych zapisem i ceny emisyjnej należy dokonać na rachu-
nek w terminie wyznaczonym na zapisywanie się na akcje.
Brak wpłaty powoduje bezskuteczność zapisu.

Termin, do którego subskrybenci mogą dokonywać zapisów
na akcje: 10.04.2019 r.
Termin, z którego upływem zapisujący się na akcje przestaje
być zapisem związany, jeżeli w tym czasie nowa emisja nie
będzie zgłoszona do zarejestrowania: 19.08.2019 r.
Termin ogłoszenia przydziału akcji: do 2 tygodni od zakończe-
nia subskrypcji; przydział nastąpi wg uznania Zarządu.
Nie występują subemitenci.
Poz. 14448. SPYROSOFT SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocła-
wiu. KRS 0000616387. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
4 maja 2016 r.
[BMSiG-14033/2019]

Zarząd Spółki Spyrosoft S.A., KRS 0000616387, działając na
podstawie art. 440 KSH, publikuje ogłoszenie wzywające do
zapisywania się na akcje:
Firma i adres spółki: Spyrosoft SA, Wrocław, Plac Teatralny 8.

Numer i data MSiG, w którym ogłoszono statut: 47/2019,
7.03.2019 r.

Data powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakłado-
wego: 11.01.2019 r.

Suma, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony: nie
więcej niż 1.086,60 zł.Liczba, rodzaj i wartość nominalna akcji: nie więcej niż
10.866 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości
nominalnej 0,10 zł.

Cena emisyjna akcji: 10 zł.

Zasady przydziału akcji dotychczasowym akcjonariuszom:
prawo poboru zostało wyłączone.

Miejsce i termin oraz wysokość wpłat na akcje, a także skutki
nieuiszczenia należnych wpłat:
Podmiotem upoważnionym do przyjmowania zapisów jest
wyłącznie Spółka. Wpłat w wysokości iloczynu liczby akcji
objętych zapisem i ceny emisyjnej należy dokonać na rachu-
nek w terminie wyznaczonym na zapisywanie się na akcje.
Brak wpłaty powoduje bezskuteczność zapisu.

Termin, do którego subskrybenci mogą dokonywać zapisów
na akcje: 10.04.2019 r.
Termin, z którego upływem zapisujący się na akcje przestaje
być zapisem związany, jeżeli w tym czasie nowa emisja nie
będzie zgłoszona do zarejestrowania: 19.08.2019 r.
Termin ogłoszenia przydziału akcji: do 2 tygodni od zakończe-
nia subskrypcji; przydział nastąpi wg uznania Zarządu.
Nie występują subemitenci.
2019-03-07 47/2019 24 12111
Poz. 12111. SPYROSOFT SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocła-
wiu. KRS 0000616387. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
4 maja 2016 r.
[BMSiG-11554/2019]

Zarząd Spyrosoft S.A., KRS 0000616387, w związku z art. 440
§ 1 pkt 1 KSH, publikuje treść Statutu:

              §1
Tomasz Krześniak oświadcza, że jako Założyciel zawiązuje
spółkę akcyjną, zwaną dalej Spółką.


               §2
1. Firma Spółki brzmi: SpyroSoft Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy SpyroSoft S.A.
3. Siedzibą Spółki jest Wrocław.
4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za
  granicą.
5. Spółka może tworzyć filie, oddziały i biura na terytorium
  Rzeczypospolitej i poza jej granicami.
6. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

               §3
Przedmiotem działalności Spółki jest:
 1. Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
 2. Działalność związana z doradztwem w zakresie informa-
  tyki (PKD 62.02.Z), 3. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii
  informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
 4. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami interneto-
  wymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
 5. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
  gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
 6. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozo-
  stałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
 7. Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),
 8. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy
  i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z),
 9. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracow-
  ników (PKD 78.30.Z),
10. Pozostałe formy udzielenia kredytów (PKD 64.92.Z),
11. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe,
  z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
  (PKD 66.19.Z),
12. Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
  (PKD 66.22.Z).

                §4
 1. Kapitał zakładowy wynosi 101.890 zł.
 2. Kapitał zakładowy dzieli się na 10.189 akcji zwykłych na
  okaziciela o wartości nominalnej 10 zł każda, tj:
   a) 10.000 akcji na okaziciela serii A oznaczonych nume-
     rami od 1 do 10.000,
   b) 189 akcji na okaziciela serii B oznaczonych numerami
     od 1 do 189.
 3. Cena emisyjna akcji jest równa ich wartości nominalnej.
 4. Kapitał zakładowy zostanie pokryty w całości wkładami
  pieniężnymi.
 5. Akcje obejmowane przez Założyciela zostaną pokryte
  w ten sposób, że będą one opłacone w 1/4 części ich war-
  tości przed zarejestrowaniem Spółki. Pokrycie pozostałej
  części kapitału zakładowego nastąpi w terminie do dnia
  13.04.2017 r.
 6. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
 7. Zmiany akcji imiennych na akcje na okaziciela lub odwrot-
  nie dokonuje Zarząd działający na wniosek akcjonariusza.
 8. Akcje mogą być umarzane przy zachowaniu przepisów
  o obniżeniu kapitału zakładowego na mocy uchwały Wal-
  nego Zgromadzenia, za zgodą akcjonariusza.
 9. Przyznania prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi
  akcji dokonuje Zarząd.
10. Akcjonariusz może wykonywać prawo głosu z akcji rów-
  nież przed dniem pełnego pokrycia akcji.

               §5
Organami Spółki są:
1. Zarząd,
2. Rada Nadzorcza,
3. Walne Zgromadzenie.

               §6
1. Zarząd liczy od jednego do pięciu członków.
2. Członków Zarządu, z wyjątkiem pierwszego Zarządu, powo-
łuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Powołując Zarząd, Rada Nad-
zorcza ustala liczbę członków i ich funkcje.
3. W stosunkach z członkami Zarządu, w tym przy zawieraniu
umów, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.
4. Kadencja Zarządu trwa 5 lat. W przypadku Zarządu wielo-
osobowego kadencja jest wspólna.5. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Wal-
nego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu
z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za ostatni rok
ich urzędowania.
6. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie na
dalsze kadencje.

              §7
1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i ją reprezentuje.
2. Zasady funkcjonowania Zarządu oraz zasady wynagradza-
  nia członków Zarządu określa Regulamin uchwalony przez
  Radę Nadzorczą.

               §8
1. Do reprezentowania Spółki uprawniony jest każdy z człon-
  ków Zarządu Spółki samodzielnie.
2. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności
  Spółki, konieczna jest uprzednia jednomyślna uchwała
  Zarządu, chyba że chodzi o czynność nagłą, której zanie-
  chanie mogłoby narazić Spółkę na szkodę. Sprawą prze-
  kraczającą zakres zwykłych czynności jest w szczególności
  zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem
  o wartości powyżej 1.000.000 PLN.
3. W razie dokonania czynności z naruszeniem ust. 2 powy-
  żej, członek/członkowie Zarządu mogą zostać pociągnięci
  do odpowiedzialności przez Spółkę.

               §9
Członek Zarządu nie może zajmować się bez zgody Rady
Nadzorczej interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć
w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki
osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź
uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako czło-
nek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyj-
nej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez
członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź
prawa do powołania co najmniej jednego członka Zarządu.

               § 10
1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością
  Spółki.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu
  spółek handlowych i Statutu Spółki, które określają
  w szczególności jej skład i kompetencje, oraz na podsta-
  wie Regulaminu uchwalanego przez Walne Zgromadzenie,
  określającego organizację i sposób wykonywania czynno-
  ści przez Radę.
3. Rada składa się z co najmniej 3 członków, w tym Przewod-
  niczącego i Wiceprzewodniczącego wybieranych, z wyjąt-
  kiem pierwszej Rady Nadzorczej stosownie do ust. 4
4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są w sposób
  następujący:
  - akcjonariuszowi posiadającemu akcje reprezentujące co
   najmniej 25% kapitału zakładowego przysługuje prawo
   powołania i odwołania jednego członka Rady,
  - w przypadku gdy liczba akcjonariuszy posiadających akcje
   reprezentujące co najmniej 25% kapitału zakładowego
   jest mniejsza niż 3, to wówczas brakujący członkowie
   Rady powoływani i odwoływani są przez Walne Zgroma-
   dzenie na zasadach przewidzianych w Kodeksie spółek
   handlowych.
5. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.6. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej
  kadencji.
7. Mandaty członków Rady wygasają z dniem odbycia Wal-
  nego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finan-
  sowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji oraz
  w innych przypadkach określonych w Kodeksie spółek han-
  dlowych.
8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani
  ponownie na dalsze kadencje.

              § 11
Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obo-
wiązki osobiście i w sposób łączny.

                § 12
1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością
  Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Każdy
  członek Rady Nadzorczej powinien przede wszystkim mieć
  na względzie interes Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
  a) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nie-
    ruchomości lub udziału w nieruchomości lub użytkowa-
    nia wieczystego lub udziału w użytkowaniu wieczystym;
  b) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie
    sprawozdania finansowego Spółki; przy wyborze bie-
    głego rewidenta Rada Nadzorcza powinna uwzględniać,
    czy istnieją okoliczności ograniczające jego niezależność
    przy wykonywaniu zadań; zmiana biegłego rewidenta
    powinna nastąpić co najmniej raz na pięć lat, przy czym
    przez zmianę biegłego rewidenta rozumie się również
    zmianę osoby dokonującej badania; ponadto w dłuż-
    szym okresie Spółka nie powinna korzystać z usług tego
    samego podmiotu dokonującego badania;
  c) powoływanie i odwoływanie Zarządu;
  d) zawieranie umów z członkami Zarządu;
  e) reprezentowanie Spółki w sporach z członkami Zarządu;
  f) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu;
  g) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach
    poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu;
  h) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego
    wykonywania czynności członków Zarządu niemogą-
    cych sprawować swoich funkcji;
  i) uchwalanie regulaminu Zarządu;
  j) składanie do Zarządu Spółki wniosków o zwołanie Wal-
    nego Zgromadzenia;
  k) zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    w przypadku, gdy Zarząd nie zwoła go w terminie;
  l) zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
    jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła
    Walnego Zgromadzenia w terminie 2 tygodni od dnia zgło-
    szenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.


               § 13
1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę
  potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 razy w roku.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie
  Spółki, chyba że w piśmie zwołującym posiedzenie Rady
  zostanie wskazane inne miejsce.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący,
  informując pozostałych członków z wyprzedzeniem przy-
  najmniej 7 dni4. W przypadku gdy Przewodniczący nie zwoła posiedzenia
  Rady, pomimo wniosku ze strony członka Rady, uprawnie-
  nie do zwołania posiedzenia przysługuje 2 członkom.
5. Posiedzenie Rady Nadzorczej może także odbyć się bez for-
  malnego zwołania, o którym mowa powyżej, jeżeli wszy-
  scy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę oraz
  żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu co do porządku obrad
  posiedzenia.
6. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodni-
  czący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności
  Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W przypadku nie-
  obecności na posiedzeniu Przewodniczącego i Wiceprze-
  wodniczącego, Przewodniczącego posiedzenia wybiera
  Rada Nadzorcza.
7. Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał,
  jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej
  członków, a wszyscy członkowie zostali powiadomieni.
  Uchwały zapadają zwykłą większością głosów obecnych
  na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej, chyba iż Statut
  albo Regulamin Rady Nadzorczej stanowią inaczej. W przy-
  padku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego
  Rady Nadzorczej.
8. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie
  pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośred-
  niego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest
  ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali
  powiadomieni o treści projektu uchwały i mogli nad nim
  głosować.

               § 14
1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwy-
  czajne.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z wła-
  snej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej,
  albo na wniosek akcjonariuszy reprezentujących 1/20 kapi-
  tału zakładowego. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne
  Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w termi-
  nie określonym w Kodeksie spółek handlowych oraz Nad-
  zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna
  za wskazane. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej
  połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę
  ogółu głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne
  Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają Przewodniczą-
  cego tego zgromadzenia.
3. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłosze-
  nia wniosku przez Radę Nadzorczą.

            § 15
Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub
w Warszawie.

               § 16
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością 2/3
  głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut
  nie stanowią inaczej.
2. Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli jest na nim repre-
  zentowane co najmniej 60% ogólnej liczby głosów.
3. W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek
  handlowych, do powzięcia uchwały dotyczącej dalszego
  istnienia Spółki wymagana jest większość 3/4 głosów odda-
  nych.4. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się na
  wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do gło-
  sowania.

              § 17
1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nad-
  zorczej lub w wypadku jego nieobecności inny członek
  Rady Nadzorczej, po czym spośród osób uprawnionych
  do głosowania wybiera się przewodniczącego. W razie nie-
  obecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes
  Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin określający
  szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

                § 18
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
    z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za
    ubiegły rok obrotowy,
  b) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
  c) udzielenie członkom organów spółki absolutorium
    z wykonania przez nich obowiązków,
  d) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawie-
    nie szkody wyrządzone przy zawiązaniu Spółki lub spra-
    wowaniu Zarządu albo nadzoru,
  e) zbycie przedsiębiorstwa, a także wydzierżawienie przedsię-
    biorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,
  f) emisja obligacji, zmniejszenie lub umorzenie kapitału
    zakładowego,
  g) rozwiązanie Spółki,
  h) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
  i) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
    w przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 4,
  j) ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
  k) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
  l) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawio-
    nych przez Radę Nadzorczą lub Zarząd,
 m) inne sprawy, przewidziane przez Kodeks spółek handlo-
    wych lub niniejszy Statut.
2. Do nabycia, zbycia nieruchomości lub udziału w nierucho-
  mości lub użytkowania wieczystego lub udziału w użytko-
  waniu wieczystym nie jest wymagana uchwała Walnego
  Zgromadzenia.

               § 19
1. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
2. Na pokrycie strat finansowych tworzy się kapitał zapasowy,
  na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości
  nie mniejszej niż 8% czystego zysku rocznego, do czasu
  kiedy kapitał zapasowy nie osiągnie przynajmniej jednej
  trzeciej kapitału zakładowego. Na mocy uchwały Zarządu
  mogą być także tworzone fundusze celowe. Funduszem
  celowym jest w szczególności fundusz świadczeń socjal-
  nych, fundusz premiowy.
3. Zasady gospodarowania funduszami celowymi określają
  regulaminy uchwalone przez Zarząd i zatwierdzone przez
  Radę Nadzorczą.
4. Propozycja wypłaty dywidend przedkładana jest przez
  Zarząd wraz z opinią Rady Nadzorczej zwyczajnemu Wal-
  nemu Zgromadzeniu, które podejmuje uchwałę, czy i w
  jakiej wysokości dywidenda ma być wypłacona akcjona-
  riuszom.               § 20
Zysk powstały po dokonaniu obowiązkowych odpisów prze-
znaczony jest na:
 - pokrycie strat za lata ubiegłe,
 - dywidendę dla akcjonariuszy, w wysokości określonej
  corocznie przez Walne Zgromadzenie,
 - inne cele stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia.

                § 21
1. Wypłata dywidendy dokonywana jest w terminach ustalo-
  nych przez Walne Zgromadzenie.
2. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego
  ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy
  za dany rok obrotowy.
3. Zarząd może wypłacać zaliczki na poczet dywidendy
  w zakresie określonym w Kodeksie spółek handlowych.


              § 22
Spółka publikuje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospo-
darczym wydawanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
Poz. 12111. SPYROSOFT SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocła-
wiu. KRS 0000616387. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
4 maja 2016 r.
[BMSiG-11554/2019]

Zarząd Spyrosoft S.A., KRS 0000616387, w związku z art. 440
§ 1 pkt 1 KSH, publikuje treść Statutu:

              §1
Tomasz Krześniak oświadcza, że jako Założyciel zawiązuje
spółkę akcyjną, zwaną dalej Spółką.


               §2
1. Firma Spółki brzmi: SpyroSoft Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy SpyroSoft S.A.
3. Siedzibą Spółki jest Wrocław.
4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za
  granicą.
5. Spółka może tworzyć filie, oddziały i biura na terytorium
  Rzeczypospolitej i poza jej granicami.
6. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

               §3
Przedmiotem działalności Spółki jest:
 1. Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
 2. Działalność związana z doradztwem w zakresie informa-
  tyki (PKD 62.02.Z), 3. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii
  informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
 4. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami interneto-
  wymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
 5. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
  gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
 6. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozo-
  stałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
 7. Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),
 8. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy
  i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z),
 9. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracow-
  ników (PKD 78.30.Z),
10. Pozostałe formy udzielenia kredytów (PKD 64.92.Z),
11. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe,
  z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
  (PKD 66.19.Z),
12. Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
  (PKD 66.22.Z).

                §4
 1. Kapitał zakładowy wynosi 101.890 zł.
 2. Kapitał zakładowy dzieli się na 10.189 akcji zwykłych na
  okaziciela o wartości nominalnej 10 zł każda, tj:
   a) 10.000 akcji na okaziciela serii A oznaczonych nume-
     rami od 1 do 10.000,
   b) 189 akcji na okaziciela serii B oznaczonych numerami
     od 1 do 189.
 3. Cena emisyjna akcji jest równa ich wartości nominalnej.
 4. Kapitał zakładowy zostanie pokryty w całości wkładami
  pieniężnymi.
 5. Akcje obejmowane przez Założyciela zostaną pokryte
  w ten sposób, że będą one opłacone w 1/4 części ich war-
  tości przed zarejestrowaniem Spółki. Pokrycie pozostałej
  części kapitału zakładowego nastąpi w terminie do dnia
  13.04.2017 r.
 6. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
 7. Zmiany akcji imiennych na akcje na okaziciela lub odwrot-
  nie dokonuje Zarząd działający na wniosek akcjonariusza.
 8. Akcje mogą być umarzane przy zachowaniu przepisów
  o obniżeniu kapitału zakładowego na mocy uchwały Wal-
  nego Zgromadzenia, za zgodą akcjonariusza.
 9. Przyznania prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi
  akcji dokonuje Zarząd.
10. Akcjonariusz może wykonywać prawo głosu z akcji rów-
  nież przed dniem pełnego pokrycia akcji.

               §5
Organami Spółki są:
1. Zarząd,
2. Rada Nadzorcza,
3. Walne Zgromadzenie.

               §6
1. Zarząd liczy od jednego do pięciu członków.
2. Członków Zarządu, z wyjątkiem pierwszego Zarządu, powo-
łuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Powołując Zarząd, Rada Nad-
zorcza ustala liczbę członków i ich funkcje.
3. W stosunkach z członkami Zarządu, w tym przy zawieraniu
umów, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.
4. Kadencja Zarządu trwa 5 lat. W przypadku Zarządu wielo-
osobowego kadencja jest wspólna.5. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Wal-
nego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu
z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za ostatni rok
ich urzędowania.
6. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie na
dalsze kadencje.

              §7
1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i ją reprezentuje.
2. Zasady funkcjonowania Zarządu oraz zasady wynagradza-
  nia członków Zarządu określa Regulamin uchwalony przez
  Radę Nadzorczą.

               §8
1. Do reprezentowania Spółki uprawniony jest każdy z człon-
  ków Zarządu Spółki samodzielnie.
2. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności
  Spółki, konieczna jest uprzednia jednomyślna uchwała
  Zarządu, chyba że chodzi o czynność nagłą, której zanie-
  chanie mogłoby narazić Spółkę na szkodę. Sprawą prze-
  kraczającą zakres zwykłych czynności jest w szczególności
  zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem
  o wartości powyżej 1.000.000 PLN.
3. W razie dokonania czynności z naruszeniem ust. 2 powy-
  żej, członek/członkowie Zarządu mogą zostać pociągnięci
  do odpowiedzialności przez Spółkę.

               §9
Członek Zarządu nie może zajmować się bez zgody Rady
Nadzorczej interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć
w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki
osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź
uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako czło-
nek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyj-
nej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez
członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź
prawa do powołania co najmniej jednego członka Zarządu.

               § 10
1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością
  Spółki.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu
  spółek handlowych i Statutu Spółki, które określają
  w szczególności jej skład i kompetencje, oraz na podsta-
  wie Regulaminu uchwalanego przez Walne Zgromadzenie,
  określającego organizację i sposób wykonywania czynno-
  ści przez Radę.
3. Rada składa się z co najmniej 3 członków, w tym Przewod-
  niczącego i Wiceprzewodniczącego wybieranych, z wyjąt-
  kiem pierwszej Rady Nadzorczej stosownie do ust. 4
4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są w sposób
  następujący:
  - akcjonariuszowi posiadającemu akcje reprezentujące co
   najmniej 25% kapitału zakładowego przysługuje prawo
   powołania i odwołania jednego członka Rady,
  - w przypadku gdy liczba akcjonariuszy posiadających akcje
   reprezentujące co najmniej 25% kapitału zakładowego
   jest mniejsza niż 3, to wówczas brakujący członkowie
   Rady powoływani i odwoływani są przez Walne Zgroma-
   dzenie na zasadach przewidzianych w Kodeksie spółek
   handlowych.
5. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.6. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej
  kadencji.
7. Mandaty członków Rady wygasają z dniem odbycia Wal-
  nego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finan-
  sowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji oraz
  w innych przypadkach określonych w Kodeksie spółek han-
  dlowych.
8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani
  ponownie na dalsze kadencje.

              § 11
Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obo-
wiązki osobiście i w sposób łączny.

                § 12
1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością
  Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Każdy
  członek Rady Nadzorczej powinien przede wszystkim mieć
  na względzie interes Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
  a) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nie-
    ruchomości lub udziału w nieruchomości lub użytkowa-
    nia wieczystego lub udziału w użytkowaniu wieczystym;
  b) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie
    sprawozdania finansowego Spółki; przy wyborze bie-
    głego rewidenta Rada Nadzorcza powinna uwzględniać,
    czy istnieją okoliczności ograniczające jego niezależność
    przy wykonywaniu zadań; zmiana biegłego rewidenta
    powinna nastąpić co najmniej raz na pięć lat, przy czym
    przez zmianę biegłego rewidenta rozumie się również
    zmianę osoby dokonującej badania; ponadto w dłuż-
    szym okresie Spółka nie powinna korzystać z usług tego
    samego podmiotu dokonującego badania;
  c) powoływanie i odwoływanie Zarządu;
  d) zawieranie umów z członkami Zarządu;
  e) reprezentowanie Spółki w sporach z członkami Zarządu;
  f) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu;
  g) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach
    poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu;
  h) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego
    wykonywania czynności członków Zarządu niemogą-
    cych sprawować swoich funkcji;
  i) uchwalanie regulaminu Zarządu;
  j) składanie do Zarządu Spółki wniosków o zwołanie Wal-
    nego Zgromadzenia;
  k) zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    w przypadku, gdy Zarząd nie zwoła go w terminie;
  l) zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
    jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła
    Walnego Zgromadzenia w terminie 2 tygodni od dnia zgło-
    szenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.


               § 13
1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę
  potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 razy w roku.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie
  Spółki, chyba że w piśmie zwołującym posiedzenie Rady
  zostanie wskazane inne miejsce.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący,
  informując pozostałych członków z wyprzedzeniem przy-
  najmniej 7 dni4. W przypadku gdy Przewodniczący nie zwoła posiedzenia
  Rady, pomimo wniosku ze strony członka Rady, uprawnie-
  nie do zwołania posiedzenia przysługuje 2 członkom.
5. Posiedzenie Rady Nadzorczej może także odbyć się bez for-
  malnego zwołania, o którym mowa powyżej, jeżeli wszy-
  scy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę oraz
  żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu co do porządku obrad
  posiedzenia.
6. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodni-
  czący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności
  Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W przypadku nie-
  obecności na posiedzeniu Przewodniczącego i Wiceprze-
  wodniczącego, Przewodniczącego posiedzenia wybiera
  Rada Nadzorcza.
7. Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał,
  jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej
  członków, a wszyscy członkowie zostali powiadomieni.
  Uchwały zapadają zwykłą większością głosów obecnych
  na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej, chyba iż Statut
  albo Regulamin Rady Nadzorczej stanowią inaczej. W przy-
  padku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego
  Rady Nadzorczej.
8. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie
  pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośred-
  niego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest
  ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali
  powiadomieni o treści projektu uchwały i mogli nad nim
  głosować.

               § 14
1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwy-
  czajne.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z wła-
  snej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej,
  albo na wniosek akcjonariuszy reprezentujących 1/20 kapi-
  tału zakładowego. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne
  Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w termi-
  nie określonym w Kodeksie spółek handlowych oraz Nad-
  zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna
  za wskazane. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej
  połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę
  ogółu głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne
  Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają Przewodniczą-
  cego tego zgromadzenia.
3. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłosze-
  nia wniosku przez Radę Nadzorczą.

            § 15
Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub
w Warszawie.

               § 16
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością 2/3
  głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut
  nie stanowią inaczej.
2. Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli jest na nim repre-
  zentowane co najmniej 60% ogólnej liczby głosów.
3. W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek
  handlowych, do powzięcia uchwały dotyczącej dalszego
  istnienia Spółki wymagana jest większość 3/4 głosów odda-
  nych.4. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się na
  wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do gło-
  sowania.

              § 17
1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nad-
  zorczej lub w wypadku jego nieobecności inny członek
  Rady Nadzorczej, po czym spośród osób uprawnionych
  do głosowania wybiera się przewodniczącego. W razie nie-
  obecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes
  Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin określający
  szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

                § 18
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
    z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za
    ubiegły rok obrotowy,
  b) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
  c) udzielenie członkom organów spółki absolutorium
    z wykonania przez nich obowiązków,
  d) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawie-
    nie szkody wyrządzone przy zawiązaniu Spółki lub spra-
    wowaniu Zarządu albo nadzoru,
  e) zbycie przedsiębiorstwa, a także wydzierżawienie przedsię-
    biorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,
  f) emisja obligacji, zmniejszenie lub umorzenie kapitału
    zakładowego,
  g) rozwiązanie Spółki,
  h) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
  i) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
    w przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 4,
  j) ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
  k) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
  l) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawio-
    nych przez Radę Nadzorczą lub Zarząd,
 m) inne sprawy, przewidziane przez Kodeks spółek handlo-
    wych lub niniejszy Statut.
2. Do nabycia, zbycia nieruchomości lub udziału w nierucho-
  mości lub użytkowania wieczystego lub udziału w użytko-
  waniu wieczystym nie jest wymagana uchwała Walnego
  Zgromadzenia.

               § 19
1. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
2. Na pokrycie strat finansowych tworzy się kapitał zapasowy,
  na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości
  nie mniejszej niż 8% czystego zysku rocznego, do czasu
  kiedy kapitał zapasowy nie osiągnie przynajmniej jednej
  trzeciej kapitału zakładowego. Na mocy uchwały Zarządu
  mogą być także tworzone fundusze celowe. Funduszem
  celowym jest w szczególności fundusz świadczeń socjal-
  nych, fundusz premiowy.
3. Zasady gospodarowania funduszami celowymi określają
  regulaminy uchwalone przez Zarząd i zatwierdzone przez
  Radę Nadzorczą.
4. Propozycja wypłaty dywidend przedkładana jest przez
  Zarząd wraz z opinią Rady Nadzorczej zwyczajnemu Wal-
  nemu Zgromadzeniu, które podejmuje uchwałę, czy i w
  jakiej wysokości dywidenda ma być wypłacona akcjona-
  riuszom.               § 20
Zysk powstały po dokonaniu obowiązkowych odpisów prze-
znaczony jest na:
 - pokrycie strat za lata ubiegłe,
 - dywidendę dla akcjonariuszy, w wysokości określonej
  corocznie przez Walne Zgromadzenie,
 - inne cele stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia.

                § 21
1. Wypłata dywidendy dokonywana jest w terminach ustalo-
  nych przez Walne Zgromadzenie.
2. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego
  ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy
  za dany rok obrotowy.
3. Zarząd może wypłacać zaliczki na poczet dywidendy
  w zakresie określonym w Kodeksie spółek handlowych.


              § 22
Spółka publikuje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospo-
darczym wydawanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki