Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki ODWIERTY.EU SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-28
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy Odwierty.eu Spółka Akcyjna
Siedziba
Województwo warmińsko-mazurskie
Powiat Elbląg
Gmina Elbląg
Miejscowość Elbląg
Adres
Kod kraju PL
Województwo warmińsko-mazurskie
Powiat Elbląg
Gmina Elbląg
Ulica Strażnicza
Nr domu 1
Miejscowość Elbląg
Kod pocztowy 82-300
Poczta Elbląg
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 4313Z - wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000614958

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Zasady rachunkowości przy sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2017r. są zgodne z ustawą o rachunkowości z 29.09.1994r., określającą zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę na terytorium RP.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia. Wartości nie materialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w stawkach zawartych w updop oraz według nastrępującyh zasad:
- cena nabycia aktywów poniżej 3.500,00 zł w dniu przyjęcia do użytkowania - jednorazowe spisanie w koszty amortyzacji
Wartość netto w bilansie nie występuje
Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub w koszccie wytworzenia
Dlacelów podatkowych przyjmowane były stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 1502..1992 o podatku dochodowym od osób prawnych określającej wysokości amortyzacji stanowiącej koszt uzsyaknia przychodów
Składniki majątku o wartośći poniżej 3.500 tysiąca złotych są jednorazowo odpisywane w ceiżar kosztów w momencie przekazania do użytkowania
Środki trwałe umarzane są wg metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia
Bilansowa wartości środków trwałych 600.065,83 zł
W 2018 roku firma poniosła nakłady na zakup środków trwałych:
- laweta IVECO: 47.500,00 zł
- Lifebook U758 - 6612,04 zł
- przyczepa S22 - 9000,00 zł

W 2018 roku firma nie likwidowała środków trwałych.

Firma w bieżącym roku obrachunkowym nie ponosiła nakładów na środki trwałe w budowie.

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia.
Poszczególne grupy zapasów są wyceniane w następujący sposób:
- materiały - cena zakupu
Zapasy materiałod do produkcji nie objęte są ewidencja ilościowo-wartościową. Wyceny do bilansu dokonuje sie na podstawie spisu z natury. Inwentaryzację wycenia się w cenach zakupu. Na koniec roku nie występują zapasy materiałów.

- Produktu gotowe - wycenia się po cenach sprzedaży netto - w bilansie nie występują

- towary - cena zakupu
Zapas towarów nie objęte są ewidencją ilościową-wartościową. Wyceny do bilansu dokonuje się na podstawie spisu z natury. Inwentaryzację wycenia sie w cenach zakupu. W bilansie nie występują
Firma wykazywała należności krótkoterminowe wycenia się w kwotach wymagalnej zapłaty. W bilansie wykazane nalezności o wartości 976.387,56 zł i obejmuje:
- z tytułu dostaw towarów i usług 766.5757,82
- z tytułud podatków, ceł, ubezp. 168.699,81
- inne 141.929,93

Środki pieniężne w kasie na rachunkach wykazują kwotę 14.051,25 zł

Firma w 2018 roku nie tworzyła rezerw na przewidywane zobowiązania i straty Nie odnotowano zobowiązań przedawnionych lub umorzonych. Firma wykazywała zobowiązania krótkoterminowe w wartości kwoty wymagalnej zapłaty w kwocie 1.538.962,53 zł i obejmuje:
- z tytułu dostaw i usług 1.208.934,56 zł
- z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń 136.623,54 zł
- z tytułu wynagrodzeń 12.374,37 zł
- inne 180.975,06 zł
W 2018 roku firma zawirała umówę leasingową:
- Subaru XV nr rejestracyjny WZ3779V nr umowy NP2/00384/2018 wartość umowy 74.918,70
- Minikopaka BOBCAT nr umowy K07807 wartość umowy 88.000,00 zł
- Wiertnica gąsienicowa nr umowy NP9/03048/2018 wartość umowy 380.000,00 zł
Stan kapitałów na koniec roku:
Kapitał podstawowy - 100.000,00 zł
kapitał zapasowy - 15.492,88 zł
Zysk - 14.269,79 zł

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Jednostka sporządza porównawczy rachunek zysku i strat z wykazaniem zmiany stanów produktów. W 2018 roku Jednostka prowadziła pełną ewidencję kosztów na kontach zespołu 4 - układ rodzajowy

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Spółka stosuje zasadę księgowania zdarzeń gospodarczych w układzie rodzajowym (konta zespołu 4 ). Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami ustawy o rachunkowości.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 600 065,83 642 238,74
I Wartości niematerialne i prawne
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych
2 Wartość firmy
3 Inne wartości niematerialne i prawne
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe 600 065,83 642 238,74
1 Środki trwałe 600 065,83 642 238,74
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 102 381,80 102 381,80
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 392 634,18 398 777,09
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu 99 622,49 135 652,49
e) inne środki trwałe 5 427,36 5 427,36
2 Środki trwałe w budowie
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie
III Należności długoterminowe
1 Od jednostek powiązanych
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Od pozostałych jednostek
IV Inwestycje długoterminowe
1 Nieruchomości
2 Wartości niematerialne i prawne
3 Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4 Inne inwestycje długoterminowe
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
B Aktywa obrotowe 1 068 659,37 1 221 998,14
I Zapasy 270 025,51
1 Materiały 270 025,51
2 Półprodukty i produkty w toku
3 Produkty gotowe
4 Towary
5 Zaliczki na dostawy i usługi
II Należności krótkoterminowe 976 387,56 875 680,97
1 Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Należności od pozostałych jednostek 976 387,56 875 680,97
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 665 757,82 724 984,84
– do 12 miesięcy 665 757,82 724 984,84
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 168 699,81 149 332,42
c) inne 141 929,93 1 363,71
d) dochodzone na drodze sądowej
III Inwestycje krótkoterminowe 14 051,25 27 240,61
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 14 051,25 27 240,61
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 14 051,25 27 240,61
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 14 051,25 27 240,61
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2 Inne inwestycje krótkoterminowe
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 78 220,56 49 051,05
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D Udziały (akcje) własne
Aktywa razem 1 668 725,20 1 864 236,88
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 129 762,67 115 492,88
I Kapitał (fundusz) podstawowy 100 000,00 100 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 15 492,88 4 881,89
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
V Zysk (strata) z lat ubiegłych
VI Zysk (strata) netto 14 269,79 10 610,99
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 538 962,53 1 748 744,00
I Rezerwy na zobowiązania
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3 Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
II Zobowiązania długoterminowe
1 Wobec jednostek powiązanych
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
III Zobowiązania krótkoterminowe 1 538 962,53 1 748 744,00
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 1 538 962,53 1 748 744,00
a) kredyty i pożyczki 55,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1 208 934,56 1 722 835,03
– do 12 miesięcy 1 208 934,56 1 722 835,03
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 136 623,54 21 623,25
h) z tytułu wynagrodzeń 12 374,37 4 285,72
i) inne 180 975,06
4 Fundusze specjalne
IV Rozliczenia międzyokresowe
1 Ujemna wartość firmy
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem 1 668 725,20 1 864 236,88
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 3 473 499,92 3 122 179,53
– od jednostek powiązanych
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 442 185,52 3 121 579,53
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 7 741,43
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 23 572,97 600,00
B Koszty działalności operacyjnej 3 849 007,07 3 104 874,16
I Amortyzacja 105 284,95 98 252,95
II Zużycie materiałów i energii 1 790 382,13 1 170 108,96
III Usługi obce 1 624 958,59 1 632 237,25
IV Podatki i opłaty, w tym: 4 645,54 3 733,54
– podatek akcyzowy
V Wynagrodzenia 134 555,60 97 571,74
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 37 354,03 24 609,21
– emerytalne 8 629,12
VII Pozostałe koszty rodzajowe 147 826,23 78 087,51
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 4 000,00
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -375 507,15 17 305,37
D Pozostałe przychody operacyjne 412 217,28 9 078,30
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 350 813,01
II Dotacje
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IV Inne przychody operacyjne 61 404,27 9 078,30
E Pozostałe koszty operacyjne 222,00 10 760,43
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 3 866,93
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III Inne koszty operacyjne 222,00 6 893,50
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 36 488,13 15 623,24
G Przychody finansowe
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
A Od jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
B Od jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
II Odsetki, w tym:
– od jednostek powiązanych
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych
V Inne
H Koszty finansowe 7 021,34 3 084,25
I Odsetki, w tym: 5 633,12 3 084,25
– dla jednostek powiązanych
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych
IV Inne 1 388,22
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) 29 466,79 12 538,99
J Podatek dochodowy 15 197,00 1 928,00
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
L Zysk (strata) netto (I–J–K) 14 269,79 10 610,99
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok 29 466,79 12 538,99
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym: 3 465 758,49 3 465 758,49 3 122 179,53
pozostałe 412 217,28 412 217,28 9 078,30
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 2 093,00 2 093,00 2 426,04
pozostałe 16 106,42 16 106,42 2 693,04
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: 32 261,17 32 261,17
pozostałe 9 099,20
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: 2 693,04 2 693,04 13 904,10
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 69 492,91 12 538,99
K. Podatek dochodowy 15 197,00 1 928,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

uchwala 1

-

uchwala 2

-

przeplywy

-

zmiany w kapitale

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki