Szczegóły spółki

Nazwa WI INWESTYCJE ROLNE 27 SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7010573652
REGON 364338197
KRS 0000614360
Adres ul. św. Jerzego 1A, 50-518 Wrocław
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe

Brak danych

Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-02-06 25/2020 298 56263
Poz. 56263. WI INWESTYCJE ROLNE 27 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614360. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.04.2016.
[WR.VI NS-REJ.KRS/4486/20/664]

W dniu 31.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej SPOLKI_CELOWE@
RBINTERNATIONAL.COM.PL 4. Adres strony
internetowej WWW.LIKWIDACJA-FUNDUSZY.PL/
KRS/0000614360
Poz. 56263. WI INWESTYCJE ROLNE 27 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614360. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.04.2016.
[WR.VI NS-REJ.KRS/4486/20/664]

W dniu 31.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej SPOLKI_CELOWE@
RBINTERNATIONAL.COM.PL 4. Adres strony
internetowej WWW.LIKWIDACJA-FUNDUSZY.PL/
KRS/0000614360
2019-11-06 215/2019 445 1110934
Poz. 1110934. WI INWESTYCJE ROLNE 27 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614360. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 29.04.2016.
[RDF/180423/19/945]

W dniu 29.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.10.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1110934. WI INWESTYCJE ROLNE 27 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614360. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 29.04.2016.
[RDF/180423/19/945]

W dniu 29.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.10.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-11-06 215/2019 445 1110935
Poz. 1110935. WI INWESTYCJE ROLNE 27 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614360. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 29.04.2016.
[RDF/180423/19/346]

W dniu 29.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1110935. WI INWESTYCJE ROLNE 27 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614360. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 29.04.2016.
[RDF/180423/19/346]

W dniu 29.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-11-06 215/2019 445 1110936
Poz. 1110936. WI INWESTYCJE ROLNE 27 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614360. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 29.04.2016.
[RDF/180424/19/58]

W dniu 29.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1110936. WI INWESTYCJE ROLNE 27 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614360. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 29.04.2016.
[RDF/180424/19/58]

W dniu 29.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-07 87/2019 390 264372
Poz. 264372. WI INWESTYCJE ROLNE 27 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614360. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 29.04.2016.
[RDF/109307/19/855]

W dniu 26.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.04.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 264372. WI INWESTYCJE ROLNE 27 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614360. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 29.04.2016.
[RDF/109307/19/855]

W dniu 26.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.04.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-05-07 87/2019 390 264373
Poz. 264373. WI INWESTYCJE ROLNE 27 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614360. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 29.04.2016.
[RDF/109307/19/256]

W dniu 26.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 264373. WI INWESTYCJE ROLNE 27 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614360. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 29.04.2016.
[RDF/109307/19/256]

W dniu 26.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-05-07 87/2019 390 264374
Poz. 264374. WI INWESTYCJE ROLNE 27 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614360. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 29.04.2016.
[RDF/109307/19/657]

W dniu 26.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 264374. WI INWESTYCJE ROLNE 27 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614360. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 29.04.2016.
[RDF/109307/19/657]

W dniu 26.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-04-11 72/2019 450 201233
Poz. 201233. WI INWESTYCJE ROLNE 27 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614360. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 29.04.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/16933/19/536]

W dniu 04.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykre-
ślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejsco-
wość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA woje-
wództwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW
gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW wykre-
ślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. STANI-
SŁAWA ŻARYNA nr domu 2B nr lokalu BUD.D kod
pocztowy 02-593 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
wpisać: 2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. ŚW.
JERZEGO nr domu 1 A kod pocztowy 50-518 poczta
WROCŁAW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 06.03.2019
R., REP. A NR 3037/2019, NOTARIUSZ ANDRZEJ
PRZYBYŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W WAR-
SZAWIE, UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ
STATUTU I PRZYJĘTO JEGO NOWĄ TREŚĆ.
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ZA SPÓŁKĘ
WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH
CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA
ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. wpisać:
2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO
DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST WYMAGANE
WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. PRZYGODZKI 2. PIOTR
3. 60073004576 2 1. DMOCH GOŁACKA 2. ANNA
MARIA 3. 73061900040 wpisać: 3 1. PUTYŁO
2. TOMASZ 3. 66111611135 4 1. DIETRICH 2. MARCIN
WITOLD 3. 67051800171
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 02 LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA
2 2. 46 2 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROL-
NYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT 3 2. 46 31 SPRZE-
DAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW 4 2. 64 99
Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁU-
GOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA,
Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW
EMERYTALNYCH 5 2. 68 10 KUPNO I SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 6 2. 01
UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT,
ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁU-
GOWĄ 7 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHO-
MOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 8 2. 82
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ
OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNO-
ŚCI GOSPODARCZEJ 9 2. 96 0 POZOSTAŁA INDY-


WIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA wpisać: 10
2. 01 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIE-
RZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWĄ 11 2. 02 LEŚNICTWO I POZYSKIWA-
NIE DREWNA 12 2. 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW
SPOŻYWCZYCH 13 2. 11 PRODUKCJA NAPOJÓW
14 2. 16 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA
ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRO-
DUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW
UŻYWANYCH DO WYPLATANIA 15 2. 36 POBÓR,
UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY 16 2. 38
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM,
PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM
ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW 17 2. 39 DZIA-
ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZO-
STAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z GOSPODARKĄ ODPADAMI 18 2. 41 ROBOTY
BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM
BUDYNKÓW
Poz. 201233. WI INWESTYCJE ROLNE 27 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614360. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 29.04.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/16933/19/536]

W dniu 04.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykre-
ślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejsco-
wość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA woje-
wództwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW
gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW wykre-
ślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. STANI-
SŁAWA ŻARYNA nr domu 2B nr lokalu BUD.D kod
pocztowy 02-593 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
wpisać: 2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. ŚW.
JERZEGO nr domu 1 A kod pocztowy 50-518 poczta
WROCŁAW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 06.03.2019
R., REP. A NR 3037/2019, NOTARIUSZ ANDRZEJ
PRZYBYŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W WAR-
SZAWIE, UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ
STATUTU I PRZYJĘTO JEGO NOWĄ TREŚĆ.
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ZA SPÓŁKĘ
WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH
CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA
ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. wpisać:
2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO
DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST WYMAGANE
WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. PRZYGODZKI 2. PIOTR
3. 60073004576 2 1. DMOCH GOŁACKA 2. ANNA
MARIA 3. 73061900040 wpisać: 3 1. PUTYŁO
2. TOMASZ 3. 66111611135 4 1. DIETRICH 2. MARCIN
WITOLD 3. 67051800171
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 02 LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA
2 2. 46 2 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROL-
NYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT 3 2. 46 31 SPRZE-
DAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW 4 2. 64 99
Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁU-
GOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA,
Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW
EMERYTALNYCH 5 2. 68 10 KUPNO I SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 6 2. 01
UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT,
ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁU-
GOWĄ 7 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHO-
MOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 8 2. 82
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ
OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNO-
ŚCI GOSPODARCZEJ 9 2. 96 0 POZOSTAŁA INDY-


WIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA wpisać: 10
2. 01 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIE-
RZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWĄ 11 2. 02 LEŚNICTWO I POZYSKIWA-
NIE DREWNA 12 2. 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW
SPOŻYWCZYCH 13 2. 11 PRODUKCJA NAPOJÓW
14 2. 16 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA
ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRO-
DUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW
UŻYWANYCH DO WYPLATANIA 15 2. 36 POBÓR,
UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY 16 2. 38
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM,
PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM
ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW 17 2. 39 DZIA-
ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZO-
STAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z GOSPODARKĄ ODPADAMI 18 2. 41 ROBOTY
BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM
BUDYNKÓW
2019-02-28 42/2019 320 90711
Poz. 90711. WI INWESTYCJE ROLNE 27 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614360. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.04.2016.
[RDF/971223/19/825]

W dniu 21.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 90711. WI INWESTYCJE ROLNE 27 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614360. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.04.2016.
[RDF/971223/19/825]

W dniu 21.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
2018-10-01 190/2018 678 519434
Poz. 519434. WI INWESTYCJE ROLNE 27 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614360. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 29.04.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/31690/18/612]

W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 08.03.2018, REP A NR 3011/2018, NOTARIUSZ
WIESŁAWA BOĆ-MAZUR WE WROCŁAWIU,
ZMIANA § 10
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. KLECZKOWSKI 2. PIOTR 3. 73101508818
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. LEGUTKO
2. JACEK BORYSŁAW 3. 63090202390 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE


Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. BODUS 2. KATARZYNA WIK-
TORIA 3. 88050509007 2 1. DRANIAK 2. MICHAŁ
3. 87072704597 3 1. STROCZKOWSKA 2. JOANNA
3. 90082607983 wpisać: 4 1. PRZYGODZKI 2. PIOTR
3. 60073004576 5 1. DMOCH GOŁACKA 2. ANNA
MARIA 3. 73061900040 6 1. IGNATOWICZ 2. RADO-
SŁAW ADAM 3. 72061603175
Poz. 519434. WI INWESTYCJE ROLNE 27 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614360. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 29.04.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/31690/18/612]

W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 08.03.2018, REP A NR 3011/2018, NOTARIUSZ
WIESŁAWA BOĆ-MAZUR WE WROCŁAWIU,
ZMIANA § 10
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. KLECZKOWSKI 2. PIOTR 3. 73101508818
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. LEGUTKO
2. JACEK BORYSŁAW 3. 63090202390 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE


Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. BODUS 2. KATARZYNA WIK-
TORIA 3. 88050509007 2 1. DRANIAK 2. MICHAŁ
3. 87072704597 3 1. STROCZKOWSKA 2. JOANNA
3. 90082607983 wpisać: 4 1. PRZYGODZKI 2. PIOTR
3. 60073004576 5 1. DMOCH GOŁACKA 2. ANNA
MARIA 3. 73061900040 6 1. IGNATOWICZ 2. RADO-
SŁAW ADAM 3. 72061603175
2018-02-22 38/2018 277 51490
Poz. 51490. WI INWESTYCJE ROLNE 27 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614360. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 29.04.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/8120/18/336]

W dniu 15.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.02.2018 okres OD
17.02.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 17.02.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 17.02.2016 DO 31.12.2016
Poz. 51490. WI INWESTYCJE ROLNE 27 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614360. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 29.04.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/8120/18/336]

W dniu 15.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.02.2018 okres OD
17.02.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 17.02.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 17.02.2016 DO 31.12.2016

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki