Szczegóły spółki

Nazwa WI INWESTYCJE ROLNE 33 SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7010570949
REGON 364271949
KRS 0000614100
Adres ul. św. Jerzego 1 A, 50-518 Wrocław
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe

Brak danych

Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-11-06 215/2019 445 1110946
Poz. 1110946. WI INWESTYCJE ROLNE 33 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614100. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 22.04.2016.
[RDF/180432/19/319]

W dniu 29.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.10.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1110946. WI INWESTYCJE ROLNE 33 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614100. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 22.04.2016.
[RDF/180432/19/319]

W dniu 29.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.10.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-11-06 215/2019 445 1110947
Poz. 1110947. WI INWESTYCJE ROLNE 33 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614100. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 22.04.2016.
[RDF/180432/19/720]

W dniu 29.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1110947. WI INWESTYCJE ROLNE 33 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614100. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 22.04.2016.
[RDF/180432/19/720]

W dniu 29.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-11-06 215/2019 445 1110948
Poz. 1110948. WI INWESTYCJE ROLNE 33 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614100. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 22.04.2016.
[RDF/180432/19/121]

W dniu 29.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1110948. WI INWESTYCJE ROLNE 33 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614100. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 22.04.2016.
[RDF/180432/19/121]

W dniu 29.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-07 87/2019 391 264390
Poz. 264390. WI INWESTYCJE ROLNE 33 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614100. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 22.04.2016.
[RDF/109312/19/351]

W dniu 26.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.04.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 264390. WI INWESTYCJE ROLNE 33 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614100. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 22.04.2016.
[RDF/109312/19/351]

W dniu 26.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.04.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-05-07 87/2019 391 264391
Poz. 264391. WI INWESTYCJE ROLNE 33 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614100. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 22.04.2016.
[RDF/109312/19/752]

W dniu 26.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 264391. WI INWESTYCJE ROLNE 33 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614100. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 22.04.2016.
[RDF/109312/19/752]

W dniu 26.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-05-07 87/2019 391 264392
Poz. 264392. WI INWESTYCJE ROLNE 33 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614100. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 22.04.2016.
[RDF/109312/19/153]

W dniu 26.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 264392. WI INWESTYCJE ROLNE 33 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614100. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 22.04.2016.
[RDF/109312/19/153]

W dniu 26.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-04-30 84/2019 405 252362
Poz. 252362. WI INWESTYCJE ROLNE 33 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614100. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 22.04.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/16952/19/777]

W dniu 24.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykre-
ślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejsco-
wość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA woje-
wództwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW
gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW wykre-
ślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. STANI-
SŁAWA ŻARYNA nr domu 2B nr lokalu BUD. D kod
pocztowy 02-593 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
wpisać: 2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. ŚW.
JERZEGO nr domu 1 A kod pocztowy 50-518 poczta
WROCŁAW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 06.03.2019
R., REP. A NR 3049/2019, NOTARIUSZ ANDRZEJ
PRZYBYŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W WAR-


SZAWIE, UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ
STATUTU I PRZYJĘTO JEGO NOWĄ TREŚĆ.
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ZA SPÓŁKĘ
WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH
CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA
ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. wpisać:
2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO
DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST WYMAGANE
WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wpisać: 1 1. IGNATOWICZ 2. RADOSŁAW
ADAM 3. 72061603175 2 1. PUTYŁO 2. TOMASZ
3. 66111611135 3 1. DIETRICH 2. MARCIN WITOLD
3. 67051800171
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 46 2 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROL-
NYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT 2 2. 46 31 SPRZE-
DAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW 3 2. 64 99
Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁU-
GOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA,
Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW
EMERYTALNYCH 4 2. 68 10 KUPNO I SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 5 2. 68
32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKO-
NYWANE NA ZLECENIE wpisać: 6 2. 36 POBÓR,
UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY 7 2. 38
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZE-
TWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPA-
DÓW; ODZYSK SUROWCÓW 8 2. 39 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPO-
DARKĄ ODPADAMI 9 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE
ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
Poz. 252362. WI INWESTYCJE ROLNE 33 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614100. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 22.04.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/16952/19/777]

W dniu 24.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykre-
ślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejsco-
wość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA woje-
wództwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW
gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW wykre-
ślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. STANI-
SŁAWA ŻARYNA nr domu 2B nr lokalu BUD. D kod
pocztowy 02-593 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
wpisać: 2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. ŚW.
JERZEGO nr domu 1 A kod pocztowy 50-518 poczta
WROCŁAW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 06.03.2019
R., REP. A NR 3049/2019, NOTARIUSZ ANDRZEJ
PRZYBYŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W WAR-


SZAWIE, UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ
STATUTU I PRZYJĘTO JEGO NOWĄ TREŚĆ.
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ZA SPÓŁKĘ
WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH
CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA
ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. wpisać:
2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO
DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST WYMAGANE
WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wpisać: 1 1. IGNATOWICZ 2. RADOSŁAW
ADAM 3. 72061603175 2 1. PUTYŁO 2. TOMASZ
3. 66111611135 3 1. DIETRICH 2. MARCIN WITOLD
3. 67051800171
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 46 2 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROL-
NYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT 2 2. 46 31 SPRZE-
DAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW 3 2. 64 99
Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁU-
GOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA,
Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW
EMERYTALNYCH 4 2. 68 10 KUPNO I SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 5 2. 68
32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKO-
NYWANE NA ZLECENIE wpisać: 6 2. 36 POBÓR,
UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY 7 2. 38
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZE-
TWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPA-
DÓW; ODZYSK SUROWCÓW 8 2. 39 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPO-
DARKĄ ODPADAMI 9 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE
ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2018-12-31 251/2018 209 1190491
Poz. 1190491. WI INWESTYCJE ROLNE 33 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614100. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 22.04.2016.
[RDF/927193/18/359]

W dniu 18.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 22.04.2016 DO 31.12.2016
Poz. 1190491. WI INWESTYCJE ROLNE 33 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614100. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 22.04.2016.
[RDF/927193/18/359]

W dniu 18.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 22.04.2016 DO 31.12.2016
2018-05-11 91/2018 278 119931
Poz. 119931. WI INWESTYCJE ROLNE 33 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614100. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 22.04.2016.
[WA.XII NS-REJ.KRS/19601/18/678]

W dniu 07.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.02.2018 okres OD
17.02.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 17.02.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 17.02.2016 DO 31.12.2016
Poz. 119931. WI INWESTYCJE ROLNE 33 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614100. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 22.04.2016.
[WA.XII NS-REJ.KRS/19601/18/678]

W dniu 07.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.02.2018 okres OD
17.02.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 17.02.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 17.02.2016 DO 31.12.2016
2018-01-16 11/2018 349 13747
Poz. 13747. WI INWESTYCJE ROLNE 33 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614100. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 22.04.2016.
[WA.XII NS-REJ.KRS/86193/17/697]

W dniu 10.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. KLECZKOWSKI 2. PIOTR 3. 73101508818
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. LEGUTKO
2. JACEK BORYSŁAW 3. 63090202390 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE


Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. BODUS 2. KATARZYNA WIK-
TORIA 3. 88050509007 2 1. DRANIAK 2. MICHAŁ
3. 87072704597 3 1. STROCZKOWSKA 2. JOANNA
3. 90082607983
Poz. 13747. WI INWESTYCJE ROLNE 33 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000614100. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 22.04.2016.
[WA.XII NS-REJ.KRS/86193/17/697]

W dniu 10.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. KLECZKOWSKI 2. PIOTR 3. 73101508818
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. LEGUTKO
2. JACEK BORYSŁAW 3. 63090202390 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE


Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. BODUS 2. KATARZYNA WIK-
TORIA 3. 88050509007 2 1. DRANIAK 2. MICHAŁ
3. 87072704597 3 1. STROCZKOWSKA 2. JOANNA
3. 90082607983

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki