Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki LEMEXI SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-27
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy LEMEXI SP. Z O.O.
Siedziba
Województwo DOLNOŚLĄSKIE
Powiat M.WROCŁAW
Gmina WROCŁAW-ŚRÓDMIEŚCIE
Miejscowość WROCŁAW
Adres
Kod kraju PL
Województwo DOLNOŚLĄSKIE
Powiat M.WROCŁAW
Gmina WROCŁAW-ŚRÓDMIEŚCIE
Ulica JEDNOŚCI NARODOWEJ
Nr domu 103
Miejscowość WROCŁAW
Kod pocztowy 50-260
Poczta WROCŁAW
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 5610A - restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000613662

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Zakładowe zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych do stosowania zasad, metod i wzorów dopuszczonych ustawą i wprowadzono do stosowania na okres wieloletni.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych ustawą o rachunkowości, z tym, że:
- Wartości niematerialne amortyzowane były zgodnie z okresem ekonomicznej użyteczności. Okres ekonomicznej użyteczności jest zbieżny z okresem amortyzacji wynikającym z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych .
- Środki trwałe obejmujące składniki majątku użytkowane ponad rok amortyzowano:
1) podatkowo:
- o wartości początkowej jednostkowej nieprzekraczającej 10.000 zł –jednorazowo w następnym miesiącu od przyjęcia do użytkowania i objęcia ewidencją,
- o wartości wyższej niż 10.000 zł – amortyzowano liniowo według stawek przewidzianych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
2) bilansowo – stosując stawki proporcjonalne do okresu przewidywanego użytkowania. Okres ekonomicznej użyteczności jest zbieżny z okresem amortyzacji wynikającym z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
- Inwestycje długoterminowe - wycenione zostały wg wartości nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
- Stany zapasów wyceniono wg cen zakupu lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen sprzedaży.
- Materiały do robót budowlanych, materiały pomocnicze, remontowe, biurowe, gospodarcze księgowane są bezpośrednio w ciężar kosztów w momencie ich zakupu.
- Należności i roszczenia wycenione zostały w wartości wymagającej zapłaty ustalonej przy jej powstaniu tj. w wartości brutto (łącznie z podatkiem VAT), powiększonej o odsetki za zwłokę, uwzględniając prawdopodobieństwo spłaty wierzytelności i okres ich powstania. Należności zostały wykazane w bilansie po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące.
- Środki pieniężne w gotówce oraz zgromadzone na rachunkach bankowych wycenia się i ujmuje w wartości nominalnej. Środki pieniężne wyrażone w walucie obcej wyceniane są na dzień bilansowy po średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy ustala się na poziomie wyniku netto.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Rachunek Zysków i Strat za rok 2018 sporządzono w wariancie porównawczym.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe
I Wartości niematerialne i prawne
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych
2 Wartość firmy
3 Inne wartości niematerialne i prawne
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe
1 Środki trwałe
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2 Środki trwałe w budowie
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie
III Należności długoterminowe
1 Od jednostek powiązanych
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Od pozostałych jednostek
IV Inwestycje długoterminowe
1 Nieruchomości
2 Wartości niematerialne i prawne
3 Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4 Inne inwestycje długoterminowe
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
B Aktywa obrotowe 138 375,69 90 699,80
I Zapasy 542,38 542,38
1 Materiały
2 Półprodukty i produkty w toku
3 Produkty gotowe
4 Towary 542,38 542,38
5 Zaliczki na dostawy i usługi
II Należności krótkoterminowe 6 966,18 6 509,09
1 Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 6 966,18 7 373,60
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 49,91 2 655,75
– do 12 miesięcy 49,91 2 655,75
– powyżej 12 miesięcy 864,51
b) inne 6 916,27 3 853,34
3 Należności od pozostałych jednostek
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
c) inne
d) dochodzone na drodze sądowej
III Inwestycje krótkoterminowe 129 097,34 82 688,03
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 129 097,34 82 688,03
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 129 097,34 82 688,03
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 129 097,34 82 688,03
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2 Inne inwestycje krótkoterminowe
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 769,79 95,79
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D Udziały (akcje) własne
Aktywa razem 138 375,69 90 699,80
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 125 725,63 81 630,91
I Kapitał (fundusz) podstawowy 5 000,00 5 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 76 630,91 15 569,76
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
V Zysk (strata) z lat ubiegłych
VI Zysk (strata) netto 44 094,72 61 061,15
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 326,84
I Rezerwy na zobowiązania
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3 Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
II Zobowiązania długoterminowe
1 Wobec jednostek powiązanych
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
III Zobowiązania krótkoterminowe 12 650,06 7 742,05
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 12 650,06 7 742,05
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 5 961,84 4 980,95
– do 12 miesięcy 5 961,84 4 980,95
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 6 688,22 2 761,10
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne
4 Fundusze specjalne
IV Rozliczenia międzyokresowe 1 326,84
1 Ujemna wartość firmy
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 1 326,84
– długoterminowe
– krótkoterminowe 1 326,84
Pasywa razem 138 375,69 90 699,80
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 486 036,35 363 156,03
– od jednostek powiązanych
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 485 898,14 362 573,70
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 138,21 582,33
B Koszty działalności operacyjnej 433 004,03 291 154,92
I Amortyzacja
II Zużycie materiałów i energii 53 584,40 23 641,92
III Usługi obce 134 877,98 101 776,75
IV Podatki i opłaty, w tym: 6 202,80 1 052,30
– podatek akcyzowy
V Wynagrodzenia 61 268,50 33 600,00
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 10 601,14 4 943,46
– emerytalne
VII Pozostałe koszty rodzajowe 3 847,97 1 054,17
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 162 621,24 125 086,32
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 53 032,32 72 001,11
D Pozostałe przychody operacyjne 977,45 1,36
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Dotacje
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 977,45 1,36
IV Inne przychody operacyjne
E Pozostałe koszty operacyjne 1 757,65 75,42
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III Inne koszty operacyjne 1 757,65 75,42
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 52 252,12 71 927,05
G Przychody finansowe
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
A Od jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
B Od jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
II Odsetki, w tym:
– od jednostek powiązanych
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych
V Inne
H Koszty finansowe 12,40 33,90
I Odsetki, w tym: 12,40 33,90
– dla jednostek powiązanych
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych
IV Inne
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) 52 239,72 71 893,15
J Podatek dochodowy 8 145,00 10 832,00
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
L Zysk (strata) netto (I–J–K) 44 094,72 61 061,15
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok52 239,7271 893,15
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:-355,70
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:1 821,8575,03
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:592,83245,16
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym54 298,6872 213,34
K. Podatek dochodowy8 145,0010 832,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

WPROWADZENIE I INFORMACJE DODATKOWE

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki