Szczegóły spółki

Nazwa WI INWESTYCJE ROLNE 36 SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7010569194
REGON 364246199
KRS 0000613503
Adres ul. św. Jerzego 1A, 50-518 Wrocław
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe

Brak danych

Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-02-12 29/2020 262 65402
Poz. 65402. WI INWESTYCJE ROLNE 36 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000613503. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.04.2016.
[WR.VI NS-REJ.KRS/4917/20/323]

W dniu 05.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej SPOLKI_CELOWE@
RBINTERNATIONAL.COM.PL 4. Adres strony
internetowej WWW.LIKWIDACJA-FUNDUSZY.PL/
KRS/0000613503
Poz. 65402. WI INWESTYCJE ROLNE 36 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000613503. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.04.2016.
[WR.VI NS-REJ.KRS/4917/20/323]

W dniu 05.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej SPOLKI_CELOWE@
RBINTERNATIONAL.COM.PL 4. Adres strony
internetowej WWW.LIKWIDACJA-FUNDUSZY.PL/
KRS/0000613503
2019-11-06 215/2019 446 1110952
Poz. 1110952. WI INWESTYCJE ROLNE 36 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000613503. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 19.04.2016.
[RDF/180433/19/239]

W dniu 30.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.10.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1110952. WI INWESTYCJE ROLNE 36 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000613503. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 19.04.2016.
[RDF/180433/19/239]

W dniu 30.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.10.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-11-06 215/2019 446 1110953
Poz. 1110953. WI INWESTYCJE ROLNE 36 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000613503. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 19.04.2016.
[RDF/180433/19/640]

W dniu 30.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1110953. WI INWESTYCJE ROLNE 36 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000613503. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 19.04.2016.
[RDF/180433/19/640]

W dniu 30.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-11-06 215/2019 446 1110954
Poz. 1110954. WI INWESTYCJE ROLNE 36 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000613503. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 19.04.2016.
[RDF/180433/19/41]

W dniu 30.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1110954. WI INWESTYCJE ROLNE 36 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000613503. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 19.04.2016.
[RDF/180433/19/41]

W dniu 30.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-08 88/2019 471 269637
Poz. 269637. WI INWESTYCJE ROLNE 36 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000613503. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 19.04.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/16951/19/376]

W dniu 29.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykre-
ślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejsco-
wość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA woje-
wództwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW
gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW wykre-
ślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. PUŁAW-
SKA nr domu 12 nr lokalu 3 kod pocztowy 02-566
poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miej-
scowość WROCŁAW ulica UL. ŚW. JERZEGO
nr domu 1 A kod pocztowy 50-518 poczta WRO-
CŁAW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 06.03.2019 R., REP. A NR 3053/2019, NOTARIUSZ
ANDRZEJ PRZYBYŁA, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, UCHYLONO CAŁĄ DOTYCHCZA-
SOWĄ TREŚĆ STATUTU I PRZYJETO JEGO NOWĄ
TREŚĆ.
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ZA SPÓŁKĘ
WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH
CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA
ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. wpisać:
2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO
DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST WYMAGANE
WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. DMOCH GOŁACKA 2. ANNA
MARIA 3. 73061900040 2 1. PRZYGODZKI 2. PIOTR
3. 60073004576 wpisać: 3 1. DIETRICH 2. MARCIN
WITOLD 3. 67051800171 4 1. PUTYŁO 2. TOMASZ
3. 66111611135
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 46 2 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROL-
NYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT 2 2. 46 31 SPRZE-
DAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW 3 2. 64 99
Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁU-
GOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA,
Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW
EMERYTALNYCH 4 2. 68 10 KUPNO I SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 5 2. 68
32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKO-
NYWANE NA ZLECENIE wpisać: 6 2. 36 POBÓR,
UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY 7 2. 38
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZE-
TWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPA-
DÓW; ODZYSK SUROWCÓW 8 2. 39 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPO-
DARKĄ ODPADAMI 9 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE
ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
Poz. 269637. WI INWESTYCJE ROLNE 36 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000613503. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 19.04.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/16951/19/376]

W dniu 29.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykre-
ślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejsco-
wość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA woje-
wództwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW
gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW wykre-
ślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. PUŁAW-
SKA nr domu 12 nr lokalu 3 kod pocztowy 02-566
poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miej-
scowość WROCŁAW ulica UL. ŚW. JERZEGO
nr domu 1 A kod pocztowy 50-518 poczta WRO-
CŁAW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 06.03.2019 R., REP. A NR 3053/2019, NOTARIUSZ
ANDRZEJ PRZYBYŁA, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, UCHYLONO CAŁĄ DOTYCHCZA-
SOWĄ TREŚĆ STATUTU I PRZYJETO JEGO NOWĄ
TREŚĆ.
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ZA SPÓŁKĘ
WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH
CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA
ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. wpisać:
2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO
DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST WYMAGANE
WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. DMOCH GOŁACKA 2. ANNA
MARIA 3. 73061900040 2 1. PRZYGODZKI 2. PIOTR
3. 60073004576 wpisać: 3 1. DIETRICH 2. MARCIN
WITOLD 3. 67051800171 4 1. PUTYŁO 2. TOMASZ
3. 66111611135
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 46 2 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROL-
NYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT 2 2. 46 31 SPRZE-
DAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW 3 2. 64 99
Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁU-
GOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA,
Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW
EMERYTALNYCH 4 2. 68 10 KUPNO I SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 5 2. 68
32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKO-
NYWANE NA ZLECENIE wpisać: 6 2. 36 POBÓR,
UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY 7 2. 38
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZE-
TWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPA-
DÓW; ODZYSK SUROWCÓW 8 2. 39 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPO-
DARKĄ ODPADAMI 9 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE
ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2019-05-07 87/2019 391 264399
Poz. 264399. WI INWESTYCJE ROLNE 36 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000613503. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 19.04.2016.
[RDF/109318/19/282]

W dniu 26.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.04.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 264399. WI INWESTYCJE ROLNE 36 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000613503. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 19.04.2016.
[RDF/109318/19/282]

W dniu 26.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.04.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-05-07 87/2019 392 264400
Poz. 264400. WI INWESTYCJE ROLNE 36 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000613503. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 19.04.2016.
[RDF/109319/19/994]

W dniu 26.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 264400. WI INWESTYCJE ROLNE 36 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000613503. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 19.04.2016.
[RDF/109319/19/994]

W dniu 26.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-05-07 87/2019 392 264401
Poz. 264401. WI INWESTYCJE ROLNE 36 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000613503. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 19.04.2016.
[RDF/109319/19/395]

W dniu 26.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 264401. WI INWESTYCJE ROLNE 36 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000613503. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 19.04.2016.
[RDF/109319/19/395]

W dniu 26.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-01-03 02/2019 353 5375
Poz. 5375. WI INWESTYCJE ROLNE 36 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000613503. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.04.2016.
[RDF/928158/18/151]

W dniu 20.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 19.04.2016 DO 31.12.2016
Poz. 5375. WI INWESTYCJE ROLNE 36 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000613503. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.04.2016.
[RDF/928158/18/151]

W dniu 20.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 19.04.2016 DO 31.12.2016
2018-11-06 215/2018 1182 927599
Poz. 927599. WI INWESTYCJE ROLNE 36 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000613503. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 19.04.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/39114/18/711]

W dniu 03.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ SPORZĄ-
DZONY DNIA 7.03.2018 R., REP. A NR 3038/2018;
NOTARIUSZ WISŁAWA BOĆ-MAZUR, KANCELA-
RIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, ZMIANA § 10
STATUTU.
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. KUSTRA 2. ANDRZEJ
DAWID 3. 66081509458 wpisać: 2 1. IGNATOWICZ
2. RADOSŁAW ADAM 3. 72061603175 3 1. DMOCH
GOŁACKA 2. ANNA MARIA 3. 73061900040
4 1. PRZYGODZKI 2. PIOTR 3. 60073004576
Poz. 927599. WI INWESTYCJE ROLNE 36 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000613503. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 19.04.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/39114/18/711]

W dniu 03.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ SPORZĄ-
DZONY DNIA 7.03.2018 R., REP. A NR 3038/2018;
NOTARIUSZ WISŁAWA BOĆ-MAZUR, KANCELA-
RIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, ZMIANA § 10
STATUTU.
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. KUSTRA 2. ANDRZEJ
DAWID 3. 66081509458 wpisać: 2 1. IGNATOWICZ
2. RADOSŁAW ADAM 3. 72061603175 3 1. DMOCH
GOŁACKA 2. ANNA MARIA 3. 73061900040
4 1. PRZYGODZKI 2. PIOTR 3. 60073004576
2018-03-06 46/2018 284 62510
Poz. 62510. WI INWESTYCJE ROLNE 36 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000613503. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 19.04.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/8140/18/978]

W dniu 27.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.02.2018 okres OD
17.02.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 17.02.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 17.02.2016 DO 31.12.2016
Poz. 62510. WI INWESTYCJE ROLNE 36 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000613503. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 19.04.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/8140/18/978]

W dniu 27.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.02.2018 okres OD
17.02.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 17.02.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 17.02.2016 DO 31.12.2016
2018-03-02 44/2018 251 59528
Poz. 59528. WI INWESTYCJE ROLNE 36 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000613503. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 19.04.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/90465/17/420]

W dniu 23.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wcho-
dzących w skład organu wykreślić: 1 1. BIAŁOWĄS
2. GABRIELA IRENA 3. 78102009542 2 1. STRYJEW-
SKI 2. TOMASZ TADEUSZ 3. 85110711257
Poz. 59528. WI INWESTYCJE ROLNE 36 SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000613503. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 19.04.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/90465/17/420]

W dniu 23.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wcho-
dzących w skład organu wykreślić: 1 1. BIAŁOWĄS
2. GABRIELA IRENA 3. 78102009542 2 1. STRYJEW-
SKI 2. TOMASZ TADEUSZ 3. 85110711257

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki