Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki JWA SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-05-31
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyJWA SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
WojewództwoMazowieckie
Powiatm.st. Warszawa
Gminam.st. Warszawa
MiejscowośćWarszawa
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoMazowieckie
Powiatm.st. Warszawa
Gminam.st. Warszawa
UlicaEfraima Schroegera
Nr domu90B
MiejscowośćWarszawa
Kod pocztowy01-845
PocztaWarszawa
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD6202Z - działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000612542

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

'Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w zgodzie z praktyką stosowaną przez jednostki działające w Polsce, w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne są rozpoznawane, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości spowodują one wpływ do Spółki korzyści ekonomicznych, które mogą być bezpośrednio powiązane z tymi aktywami. Początkowe ujęcie wartości niematerialnych i prawnych następuje według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Po ujęciu początkowym wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.
Szacunki dotyczące okresu ekonomicznej użyteczności oraz metoda amortyzacji są przedmiotem przeglądu na koniec każdego roku obrotowego w celu weryfikacji, czy zastosowane metody i okres amortyzacji są zgodne z przewidywanym rozkładem czasowym korzyści ekonomicznych przynoszonych przez dane wartości niematerialne i prawne.
Na dzień bilansowy Spółka każdorazowo ocenia, czy wartość bilansowa wykazanych aktywów nie przekracza wartości przewidywanych przyszłych korzyści ekonomicznych. Jeśli istnieją przesłanki, które by na to wskazywały, wartość bilansowa aktywów jest obniżana do ceny sprzedaży netto. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości są ujmowane w pozostałych kosztach operacyjnych.
Środki trwałe
Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszonych o umorzenie oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W przypadku prawa wieczystego użytkowania gruntu przez cenę nabycia rozumie się cenę nabycia prawa od osoby trzeciej/ nadwyżkę pierwszej opłaty nad opłatą roczną w przypadku, gdy prawo zostało odpłatnie nabyte od gminy/ wartość godziwą prawa na moment jego wprowadzenia do ksiąg rachunkowych w przypadku, gdy prawo uzyskano nieodpłatnie na podstawie decyzji administracyjnej. Grunty wyceniane są w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Przeszacowanie ma miejsce na podstawie odrębnych przepisów. Wynik przeszacowania odnoszony jest na kapitał z aktualizacji wyceny. Po sprzedaży lub likwidacji środka trwałego, kwota pozostała w kapitale z aktualizacji wyceny jest przenoszona na kapitał zapasowy. Na dzień 31 grudnia 2017 roku Spółka nie posiada środków trwałych, które podlegały przeszacowaniu.
Koszty poniesione po wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania, jak koszty napraw, przeglądów, opłaty eksploatacyjne, wpływają na wynik f
inansowy roku obrotowego, w którym zostały poniesione. Jeżeli możliwe jednakże jest wykazanie, że koszty te spowodowały zwiększenie oczekiwanych przyszłych korzyści ekonomicznych z tytułu posiadania danego środka trwałego ponad korzyści przyjmowane pierwotnie, w takim przypadku zwiększają one wartość początkową środka trwałego.
Środki trwałe, z wyjątkiem gruntów, są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności, lub przez krótszy z dwóch okresów: ekonomicznej użyteczności lub prawa do używania.
Szacunki dotyczące okresu ekonomicznej użyteczności oraz metoda amortyzacji są przedmiotem przeglądu na koniec każdego roku obrotowego w celu weryfikacji, czy zastosowane metody i okres amortyzacji są zgodne z przewidywanym rozkładem czasowym korzyści ekonomicznych przynoszonych przez ten środek trwały.
Na dzień bilansowy Spółka każdorazowo ocenia, czy wartość bilansowa wykazanych aktywów nie przekracza wartości przewidywanych przyszłych korzyści ekonomicznych. Jeśli istnieją przesłanki, które by na to wskazywały, wartość bilansowa aktywów jest obniżana do ceny sprzedaży netto. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości są ujmowane w pozostałych kosztach operacyjnych.
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości dotyczące środków trwałych, których wycena została zaktualizowana na podstawie odrębnych przepisów, zmniejszają odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny różnice spowodowane aktualizacją wyceny. Ewentualna nadwyżka odpisu nad różnicami z aktualizacji wyceny zaliczana jest do pozostałych kosztów operacyjnych.
Środki trwałe w budowie
Środki trwałe w budowie są wyceniane w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, w tym kosztów finansowych, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W ramach środków trwałych w budowie wykazywane są również materiały inwestycyjne. Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy i oddania do użytkowania.
Inwestycje w nieruchomości oraz w wartości niematerialne i prawne
Do inwestycji w nieruchomości (obejmujących inwestycje w grunty, prawo wieczystego użytkowania gruntu, budynki i budowle) oraz w wartości niematerialne i prawne zalicza się takie nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne, których Spółka nie użytkuje na własne potrzeby, ale które Spółka posiada w celu przynoszenia korzyści w postaci przyrostu wartości lub/i przychodów z najmu.
Inwestycje w nieruchomości oraz w wartośc
i niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty.
Inwestycje w nieruchomości, z wyjątkiem gruntów, oraz inwestycje w wartości niematerialne i prawne są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.
Inwestycje w jednostki podporządkowane i inne inwestycje długoterminowe
Inwestycje w jednostki zależne, w jednostki współzależne oraz w jednostki stowarzyszone są wyceniane według kosztu historycznego pomniejszonego o ewentualną utratę wartości.
Pozostałe inwestycje długoterminowe (z wyłączeniem aktywów finansowych opisanych w nocie 4.5 oraz inwestycji w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne opisanych w nocie 4.4) są wyceniane według kosztu historycznego pomniejszonego o ewentualną utratę wartości.
Trwała utrata wartości udziałów w jednostkach podporządkowanych i innych inwestycji długoterminowych jest szacowana na każdy dzień bilansowy. Wartość bilansowa takich aktywów jest każdorazowo poddawana przeglądowi w celu stwierdzenia, czy nie przekracza ona wartości przyszłych korzyści ekonomicznych.
Inne inwestycje krótkoterminowe (z wyłączeniem środków pieniężnych i aktywów finansowych)
Inne inwestycje krótkoterminowe, z wyłączeniem środków pieniężnych i aktywów finansowych, wyceniane są według ceny nabycia.
Skutki wzrostu lub obniżenia wartości inwestycji krótkoterminowych wycenionych według cen (wartości) rynkowych zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.
Aktywa finansowe
Aktywa finansowe w momencie wprowadzenia do ksiąg rachunkowych są wyceniane według kosztu (ceny nabycia), stanowiącego wartość godziwą uiszczonej zapłaty. Koszty transakcji są ujmowane w wartości początkowej tych instrumentów finansowych. Aktywa finansowe są wprowadzane do ksiąg rachunkowych pod datą zawarcia transakcji.
Po początkowym ujęciu aktywa finansowe są zaliczane do jednej z czterech kategorii i wyceniane w następujący sposób:
Kategoria Sposób wyceny
1. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności Według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu) ustalanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej
2. Pożyczki udzielone i należności własne Według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu) ustalanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Należności o krótkim terminie wymagalności, dla których nie określono stopy procentowej, wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty
3. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Według wartości godziwej, a zyski/straty z tytułu aktualizacji wyceny są ujmowane w rachunku zysków i strat
4. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Według wartości godziwej, a zyski/straty z tytułu aktualizacji wyceny są ujmowane w rachunku zysków i strat
Wartość godziwa instrumentów finansowych stanowiących przedmiot obrotu na aktywnym rynku ustalana jest w odniesieniu do cen notowanych na tym rynku na dzień bilansowy. W przypadku, gdy brak jest notowanej ceny rynkowej, wartość godziwa jest szacowana na podstawie notowanej ceny rynkowej podobnego instrumentu, bądź na podstawie modelu wyceny uwzględniającego dane wejściowe pochodzące z aktywnego obrotu regulowanego bądź też z wykorzystaniem innych metod estymacji powszechnie uznanych za poprawne.
Pochodne instrumenty finansowe nie będące instrumentami zabezpieczającymi są wykazywane jako aktywa albo zobowiązania przeznaczone do obrotu.
Trwała utrata wartości aktywów finansowych
Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia, czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę wartości składnika bądź grupy aktywów finansowych. Jeśli dowody takie istnieją, Spółka ustala szacowaną możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową.
Odpisy aktualizujące wartość składnika aktywów finansowych lub portfela podobnych składników aktywów finansowych ustala się:
1) w przypadku aktywów finansowych wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia - jako różnicę między wartością tych aktywów wynikającą z ksiąg rachunkowych na dzień wyceny i możliwą do odzyskania kwotą. Kwotę możliwą do odzyskania stanowi bieżąca wartość przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych przez jednostkę, zdyskontowana za pomocą efektywnej stopy procentowej, którą jednostka stosowała dotychczas, wyceniając przeszacowywany składnik aktywów finansowych lub portfel podobnych składników aktywów finansowych,
2) w przypadku aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej - jako różnicę między ceną nabycia składnika aktywów i jego wartością godziwą ustaloną na dzień wyceny, z tym że przez wartość godziwą dłużnych instrumentów finansowych na dzień wyceny rozumie się bieżącą wartość przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych przez jednostkę zdyskontowaną za pomocą bieżącej rynkowej stopy procentowej stosowanej do podobnych instrumentów finansowych. Stratę s
kumulowaną do tego dnia ujętą w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny zalicza się do kosztów finansowych w kwocie nie mniejszej niż wynosi odpis, pomniejszony o część bezpośrednio zaliczoną do kosztów finansowych,
3) w przypadku pozostałych aktywów finansowych - jako różnicę między wartością składnika aktywów wynikającą z ksiąg rachunkowych i bieżącą wartością przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych przez jednostkę, zdyskontowaną za pomocą bieżącej rynkowej stopy procentowej stosowanej do podobnych instrumentów finansowych.
Należności krótko- i długoterminowe
Należności handlowe są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące.
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.
Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość.
Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.
Transakcje w walucie obcej
Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie po kursie faktycznie zastosowanym w dniu zawarcia transakcji, a jeżeli zastosowanie tego kursu nie jest możliwe po kursie średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień.
Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu obowiązującego na ten dzień średniego kursu ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów lub kosztów finansowych lub, w przypadkach określonych przepisami, kapitalizowane w wartości aktywów.
Następujące kursy zostały przyjęte dla potrzeb wyceny:
31 grudnia 2018 roku 31 grudnia 2017 roku
EUR 4,3000 4,1709
USD 3,7597 3,4813
GBP 4,7895 4,7001
Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku
Wycena się według:
• Materiały i towary – w cenach zakupu;
• Produkty w toku produkcji – w wysokości bezpośrednich kosztów wytworzenia lub tylko materiałó
w bezpośrednich bądź nie wyceniać ich w ogóle jeżeli nie zniekształca to stanu aktywów oraz wyniku finansowego jednostki;
• Wytworzone przez jednostkę filmy, oprogramowanie komputerów, projekty typowe i inne produkty o podobnym charakterze, przeznaczone do sprzedaży, wycenia się w okresie przynoszenia przez nie korzyści ekonomicznych, nie dłuższym niż 5 lat, w wysokości nadwyżki kosztów ich wytworzenia nad przychodami według cen sprzedaży netto, uzyskanymi ze sprzedaży tych produktów w ciągu tego okresu. Nieodpisane po upływie tego okresu koszty wytworzenia zwiększają pozostałe koszty operacyjne
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych
Środki pieniężne w banku i w kasie wyceniane są według wartości nominalnej.
Wykazana w rachunku przepływów pieniężnych pozycja środki pieniężne składa się z gotówki w kasie oraz lokat bankowych o terminie zapadalności nie dłuższym niż 3 miesiące, które nie zostały potraktowane jako działalność inwestycyjna.
Rozliczenia międzyokresowe
Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.
Kapitał podstawowy
Kapitał podstawowy jest ujmowany w wysokości określonej w statucie Spółki i wpisanej w rejestrze sądowym. Jeżeli akcje obejmowane są po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżka ujmowana jest w kapitale zapasowym. W przypadku wykupu akcji, kwota zapłaty za akcje obciąża kapitał własny i jest wykazywana w bilansie w pozycji „akcje”.
Wypłacone w trakcie roku obrotowego zaliczki na dywidendy są wykazywane w księgach rachunkowych i w bilansie jako podział zysku dokonany w ciągu roku obrotowego.
Rezerwy
Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne, oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.
Kredyty bankowe i pożyczki oraz zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
W momencie początkowego ujęcia, kredyty bankowe i pożyczki są ujmowane według kosztu, stanowiącego wartość otrzymanych środków pieniężnych i obejmującego koszty uzyskania kredytu/pożyczki (koszty transakcyjne). Następnie, wszystkie kredyty bankowe i pożyczki, z wyjątkiem zobowiązań przeznaczonyc
h do obrotu, są wyceniane według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu), przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
Zobowiązania finansowe, wycenia się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości skorygowanej ceny nabycia. Jednak ze względu na określoną w art.4 ust.4 ustawy o rachunkowości zasadą istotności, Spółka stosuje uproszczenie , zgodnie z którym zobowiązania finansowe wyceniane są według wartości wymaganej zapłaty. Uproszczenie to, nie wywiera ujemnego wpływu na rzetelność i jasność sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy Spółki.
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, w tym instrumenty pochodne, są wyceniane według wartości godziwej. Zysk lub strata z tytułu przeszacowania do wartości godziwej są ujmowane w rachunku zysków i strat bieżącego okresu.
Odroczony podatek dochodowy
Odroczony podatek dochodowy jest ustalany metodą zobowiązań bilansowych w stosunku do wszystkich różnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i zobowiązań a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym.
Rezerwa na odroczony podatek dochodowy tworzona jest w odniesieniu do wszystkich dodatnich różnic przejściowych, chyba że rezerwa na odroczony podatek dochodowy powstaje w wyniku amortyzacji wartości firmy lub początkowego ujęcia składnika aktywów lub zobowiązań przy transakcji nie stanowiącej połączenia jednostek i w chwili jej zawierania nie ma wpływu ani na wynik finansowy brutto, ani na dochód do opodatkowania lub stratę podatkową.
Rezerwa na podatek odroczony tworzona jest w odniesieniu do wszystkich dodatnich różnic przejściowych wynikających z inwestycji w jednostkach zależnych lub stowarzyszonych i udziałów w jednostkach współzależnych, z wyjątkiem sytuacji, gdy terminy i kwoty odwracających się różnic przejściowych podlegają kontroli i gdy prawdopodobne jest, iż w dającej się przewidzieć przyszłości różnice przejściowe nie ulegną odwróceniu.
Składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowany jest w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic przejściowych i niewykorzystanych strat podatkowych przeniesionych na następne lata, w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli wykorzystać ww. różnice i straty, chyba że aktywa z tytułu odroczonego podatku powstają w wyniku początkowego ujęcia składnika aktywów lub zobowiązań przy transakcji nie stanowiącej połączenia jednostek i w chwil
i jej zawierania nie mają wpływu ani na wynik finansowy brutto, ani na dochód do opodatkowania lub stratę podatkową.
W przypadku ujemnych różnic przejściowych z tytułu udziałów w jednostkach zależnych lub stowarzyszonych oraz udziałów w jednostkach współzależnych, składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest ujmowany w bilansie jedynie w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, iż w dającej się przewidzieć przyszłości ww. różnice przejściowe ulegną odwróceniu i osiągnięty zostanie dochód do opodatkowania, który pozwoli na potrącenie ujemnych różnic przejściowych.
Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest weryfikowana na każdy dzień bilansowy i ulega stosownemu obniżeniu o tyle, o ile przestało być prawdopodobne osiągnięcie dochodu do opodatkowania wystarczającego do częściowego lub całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy na odroczony podatek dochodowy wyceniane są z zastosowaniem stawek podatkowych, które według uchwalonych do dnia bilansowego przepisów będą obowiązywać w okresie, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Przychody, koszty i wynik finansowy

Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić.
Sprzedaż towarów i produktów
Przychody są ujmowane w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności towarów bądź produktów zostały przekazane nabywcy. Przychody obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży, pomniejszone o podatek od towarów i usług (VAT).
Świadczenie usług
Przychody ze świadczenia usług długoterminowych są rozpoznawane proporcjonalnie do stopnia zaawansowania usługi pod warunkiem, iż jest możliwe jego wiarygodne oszacowanie. Jeżeli nie można wiarygodnie ustalić efektów transakcji związanej ze świadczeniem usług długoterminowych, przychody ze świadczenia tych usług są rozpoznawane tylko do wysokości poniesionych kosztów z tego tytułu.
Odsetki
Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczenia (przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej), jeżeli ich otrzymanie nie jest wątpliwe.
Dywidendy
Należne dywidendy zalicza się do przychodów finansowych na dzień powzięcia przez Zgromadzenie Wspólników spółki, w którą jednostka zainwestowała, uchwały o podziale zysku przyznającej dywidendę, chyba że w uchwale określono inny dzień prawa do dywidendy.
Podatek dochodowy
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmują część bieżącą i część odroczoną.
Odroczony podatek dochodowy jest ustalany metodą zobowiązań bilansowych w stosunku do wszystkich różnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i zobowiązań a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy na odroczony podatek dochodowy wyceniane są z zastosowaniem stawek podatkowych, które według uchwalonych do dnia bilansowego przepisów będą obowiązywać w okresie, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana.
Wynik finansowy netto składa się z:
• wyniku ze sprzedaży,
• wyniku z pozostałej działalności operacyjnej,
• wyniku z operacji finansowych,
• obowiązkowego obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.
.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (dalej „UoR”).
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z konwencją kosztu historycznego.
Rachunek zysków i strat Spółka sporządziła w wariancie porównawczym.
Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe962 710,36287 505,26
IWartości niematerialne i prawne666 716,69
3Inne wartości niematerialne i prawne666 716,69
IIRzeczowe aktywa trwałe288 544,67285 780,26
1Środki trwałe288 544,67285 780,26
c) urządzenia techniczne i maszyny43 591,0315 095,13
d) środki transportu143 447,01270 685,13
e) inne środki trwałe101 506,63
IIINależności długoterminowe
IVInwestycje długoterminowe
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
c) w pozostałych jednostkach
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe7 449,001 725,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego7 449,001 725,00
BAktywa obrotowe2 750 230,991 858 722,04
IZapasy762 360,85639 652,62
2Półprodukty i produkty w toku251 981,55
3Produkty gotowe672 360,85387 671,07
4Towary90 000,00
IINależności krótkoterminowe516 264,64896 969,27
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
3Należności od pozostałych jednostek516 264,64896 969,27
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:292 435,24854 266,49
– do 12 miesięcy292 435,24854 266,49
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych762,9113 150,79
c) inne223 066,4929 551,99
IIIInwestycje krótkoterminowe1 181 486,20301 525,57
1Krótkoterminowe aktywa finansowe1 181 486,20301 525,57
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach575 000,17
– udzielone pożyczki575 000,17
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne606 486,03301 525,57
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach606 486,03301 525,57
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe290 119,3020 574,58
Aktywa razem3 712 941,352 146 227,30
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny2 279 761,451 874 615,46
IKapitał (fundusz) podstawowy400 000,00400 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:574 615,461 119 589,59
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:900 000,00
– na udziały (akcje) własne900 000,00
VIZysk (strata) netto405 145,99355 025,87
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 433 179,90271 611,84
IRezerwy na zobowiązania40 345,00
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego40 345,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
3Pozostałe rezerwy
IIZobowiązania długoterminowe111 272,26
3Wobec pozostałych jednostek111 272,26
c) inne zobowiązania finansowe111 272,26
IIIZobowiązania krótkoterminowe1 120 312,64260 111,84
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek1 120 312,64260 111,84
a) kredyty i pożyczki527 074,90
c) inne zobowiązania finansowe57 794,82
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:316 188,64246 927,88
– do 12 miesięcy316 188,64246 927,88
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych206 762,408 954,96
i) inne12 491,884 229,00
IVRozliczenia międzyokresowe161 250,0011 500,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe161 250,0011 500,00
– krótkoterminowe161 250,0011 500,00
Pasywa razem3 712 941,352 146 227,30
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 961 448,652 879 712,07
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów3 961 448,652 879 712,07
BKoszty działalności operacyjnej3 441 171,682 430 491,99
IAmortyzacja120 330,4918 100,65
IIZużycie materiałów i energii36 197,3043 500,03
IIIUsługi obce2 795 290,672 119 289,19
IVPodatki i opłaty, w tym:10 269,9911 721,45
VWynagrodzenia410 240,11198 108,63
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:39 099,6834 391,64
VIIPozostałe koszty rodzajowe29 743,445 380,40
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)520 276,97449 220,08
DPozostałe przychody operacyjne49,900,96
IVInne przychody operacyjne49,900,96
EPozostałe koszty operacyjne69 943,622,67
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych30 781,72
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych39 157,89
IIIInne koszty operacyjne4,012,67
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)450 383,25449 218,37
GPrzychody finansowe92 000,17
IIOdsetki, w tym:34 669,11
VInne57 331,06
HKoszty finansowe28 473,4329 655,50
IOdsetki, w tym:28 404,9316 713,52
IVInne68,5012 941,98
IZysk (strata) brutto (F+G–H)513 909,99419 562,87
JPodatek dochodowy108 764,0064 537,00
LZysk (strata) netto (I–J–K)405 145,99355 025,87
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)1 874 615,461 519 589,59
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach1 874 615,461 519 589,59
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu400 000,00400 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu400 000,00400 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu1 119 589,59113 331,31
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego-544 974,131 006 258,28
a) zwiększenie (z tytułu)355 025,871 006 258,28
– podziału zysku (ustawowo)355 025,871 006 258,28
b) zmniejszenie (z tytułu)900 000,00
przeniesienie na kapitał rezerwowy900 000,00
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu574 615,461 119 589,59
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych900 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)900 000,00
przeniesienie z kapitału zapasowego900 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu900 000,00
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu355 025,871 006 258,28
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu355 025,871 006 258,28
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach355 025,871 006 258,28
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)355 025,871 006 258,28
przeniesienie na kapitał zapasowy355 025,871 006 258,28
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto405 145,99355 025,87
Azysk netto405 145,99355 025,87
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)2 279 761,451 874 615,46
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)2 279 761,451 874 615,46
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto405 145,99355 025,87
IIKorekty razem532 584,13-138 940,30
1Amortyzacja120 330,4918 100,65
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-66 681,84
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej30 781,72
5Zmiana stanu rezerw40 345,00
6Zmiana stanu zapasów-122 708,23-381 446,23
7Zmiana stanu należności380 704,63261 062,81
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów275 331,08-37 956,35
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-125 518,721 298,82
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)937 730,12216 085,57
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy216 568,46
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych216 568,46
3Z aktywów finansowych, w tym:
b) w pozostałych jednostkach
IIWydatki1 329 227,09303 880,91
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych846 227,09303 880,91
3Na aktywa finansowe, w tym:483 000,00
b) w pozostałych jednostkach483 000,00
– udzielone pożyczki długoterminowe483 000,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-1 112 658,63-303 880,91
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy527 074,90
2Kredyty i pożyczki527 074,90
IIWydatki47 185,93
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego21 867,60
8Odsetki25 318,33
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)479 888,97
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)304 960,46-87 795,34
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:304 960,46-87 795,34
FŚrodki pieniężne na początek okresu301 525,57389 320,91
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:606 486,03301 525,57
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok513 909,99419 562,87
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:92 000,17
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:43 766,968 417,94
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:65 066,2811 500,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:36 454,208 500,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym494 288,86430 980,81
K. Podatek dochodowy74 143,0064 647,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku
'DODATKOWE INFORMACJE I UZUPEŁNIENIA
ZESTAWIENIE NOT UZUPEŁNIAJĄCYCH DO BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
JWA SPÓŁKA AKCYJNA
ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY w DNIU 31.12.2018 r.
-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki