Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki CODEMY SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-25
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyCODEMY SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
WojewództwoDOLNOŚLĄSKIE
PowiatM.WROCŁAW
GminaM.WROCŁAW
MiejscowośćWROCLAW
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoDOLNOŚLĄSKIE
PowiatM.WROCŁAW
GminaM.WROCŁAW
UlicaRACŁAWICKA
Nr domu13
MiejscowośćWROCŁAW
Kod pocztowy53-149
PocztaWROCŁAW
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD6312Z - działalność portali internetowych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000612529

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe obejmuje bilans, rachunek zysków i strat (wariant porównawczy), rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia), zestawienie zmian w kapitale własnym oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2018 do 31.12.2018. Dane porównawcze obejmują okres od 01.01.2017 do 31.12.2017.
Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2018 - 31.12.2018 podlega badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 3) ustawy o rachunkowości.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne
Do środków trwałych zaliczane są rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:
- nieruchomości - w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
- maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
- ulepszenia w obcych środkach trwałych.
W ewidencji ujmowane są środki trwałe o wartości początkowej wyższej lub równej 3.500,00 PLN, natomiast składniki o wartości niższej są ujmowane jako koszt zużycia materiałów.
Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Spółka stosuje uproszczenia i nie ujmuje w księgach umów leasingowych korzystając z art. 3 ust.6 ustawy o rachunkowości..
Do wartości niematerialnych i prawnych zaliczane są nabyte przez jednostkę, spełniające definicję aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności:
- autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje (w tym na programy komputerowe), koncesje,
- prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych,
- know-how,
- wartość firmy,
- koszty zakończonych wynikiem pozytywnym prac rozwojowych,
- zaliczki na wartości niematerialne i prawne.
Wartości wytworzone we własnym zakresie nie mogą być zaliczane do wartości niematerialnych i prawnych (z wyjątkiem kosztów zakończonych wynikiem pozytywnym prac rozwojowych). Takie wartości są ujmowane jako koszt okresu w zależności od tytułu kosztu.
W ewidencji ujmowane są składniki wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej wyższej lub równej 3.500,00 PLN, natomiast składniki o wartości niższej są ujmowane jako koszt zużycia materiałów.
Na dzień bilansowy wartości niematerialne i prawne wycenia są według wartości początkowej pomniejszonej o skumulowane odpisy umorzeniowe, a także o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Na każdy dzień bilansowy jednostka dokonuje weryfikacji wartości niematerialnych i prawnych pod kątem trwałej utraty wartości. Jeżeli jednostka stwierdzi przesłanki utraty wartości, podejmuje procedury ustalenia wysokości odpisu aktualizującego wartość aktywów.
Jednostka stosuje podatkowe stawki amortyzacji. Dla platformy Kodilla przyjęto stawkę amortyzacyjną w wysokości 20%.
Inwestycje
Do inwestycji krótkoterminowych zalicza się:
1) krótkoterminowe aktywa finansowe:
- środki pieniężne i inne aktywa pieniężne,
- udziały lub akcje,
- inne papiery wartościowe (dłużne papiery wartościowe),
- udzielone pożyczki,
- inne aktywa finansowe,
2) inne inwestycje,
które są posiadane przez jednostkę w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, które nie są użytkowane przez jednostkę.
Do innych środków pieniężnych jednostka zalicza środki zgromadzone na rachunku u operatora płatności elektronicznych, które na dzień bilansowy nie zostały przekazane na rachunek bankowy spółki.
Krajowe aktywa pieniężne wykazuje się w ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy w księgach rachunkowych w wartości nominalnej. Wartość nominalna obejmuje doliczone lub ewentualnie potrącone przez bank odsetki. Na dzień bilansowy aktywa pieniężne wyrażone w walucie obcej przelicza się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Wycena krótkoterminowych aktywów finansowych zaliczanych do instrumentów finansowych odbywa się według zasad określonych dla aktywów finansowych zaliczanych do instrumentów finansowych.
Inne inwestycje krótkoterminowe to aktywa posiadane w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu ich wartości lub innych pożytków przed upływem 12 miesięcy (a nie do używania przez jednostkę). Wyceny na dzień bilansowy dokonuje się według wartości godziwej. Jeżeli tylko istnieje aktywny rynek na dane inwestycje, to wartość godziwa tych inwestycji krótkoterminowych musi zostać ustalona na poziomie ceny rynkowej. Jeżeli nie istnieje aktywny rynek na dane inwestycje, wartość godziwa ustalana jest przez niezależnego specjalistę.
Zmiany wartości godziwej są ujmowane przez wynik okresu, zwiększenie wartości godziwej zaliczane jest do przychodów finansowych, zaś zmniejszenie wartości godziwej do kosztów finansowych. W przypadku inwestycji krótkoterminowej w walucie obcej wycenianej w wartości godziwej są ustalane zarówno dodatnie, jak i ujemne różnice kursowe i ujmowane w przychodach bądź kosztach finansowych okresu.
Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się i tworzy, stosując podejście bilansowe. Wycena aktywów i rezerw na odroczony podatek dochodowy jest dokonywana na koniec każdego roku.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się od wszystkich występujących przejściowych różnic ujemnych oraz poniesionych strat podatkowych, a następnie, zgodnie z zasadą ostrożności, na każdy dzień bilansowy jest przeprowadzany test na utratę wartości aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego i ustalana jest wysokość ewentualnego odpisu aktualizującego. Nie nalicza się odpisów aktualizujących, gdy:
- istnieją wystarczające dodatnie różnice przejściowe, na które utworzono rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, lub
- osiągnięcie dochodu na poziomie pozwalającym na potrącenie ujemnych różnic przejściowych oraz odliczenie strat podatkowych jest prawdopodobne (przy czym osiągnięcie wystarczającego dochodu uznaje się za prawdopodobne, gdy wynika to z planów finansowych na lata następne i w ciągu ostatnich 3 lat taki dochód wystąpił).
Przyszłe stawki podatkowe określa się na podstawie obowiązujących na dzień bilansowy przepisów podatkowych, żadne projekty zmian przepisów nie stanowią podstawy ustalania stawki podatkowej. W sytuacji gdy dla danego okresu realizacji różnic przejściowych w obowiązujących przepisach nie są ustalone stawki podatkowe, należy stosować stawkę określoną przez przepisy podatkowe dla ostatniego okresu.
Jeżeli różnice przejściowe powstają w różnych okresach i ulegają odwróceniu w różnych okresach, w których stawki podatkowe określone przez przepisy podatkowe są różne, do ustalenia aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego przyjmuje się metodę FIFO - różnice przejściowe powstające jako pierwsze również jako pierwsze ulegają odwróceniu (zrealizowaniu).
Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego nie są kompensowane.
Ujęcie w księgach rachunkowych aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego następuje przez księgowanie na koniec okresu sprawozdawczego tylko zmiany sald aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustalonych na koniec i początek okresu sprawozdawczego. Jeżeli ustalone aktywa lub utworzone rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczą operacji gospodarczych, których skutek wpływa na wynik finansowy, to korespondują one również z wynikiem finansowym. Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem (funduszem) własnym odnosi się również na kapitał (fundusz) własny, a nie na wynik finansowy. W sytuacjach określonych w KSR 2 odroczony podatek dochodowy ujmuje się jako korektę wartości firmy.
Należności
Należności długoterminowe obejmują całość lub część należności z innych tytułów niż należności z tytułu dostaw i usług, niezaliczonych do aktywów finansowych, a które stają się wymagalne w okresie powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego.
Należności długoterminowe są wyceniane na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące wartość należności.
Na dzień nabycia lub powstania należności krótkoterminowe ujmuje się według wartości nominalnej, czyli według wartości określonej przy ich powstaniu (np. kwota brutto faktury). Natomiast na dzień bilansowy należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.
Odpisy aktualizujące wartość należności są szacowane według poniższych zasad:
1) dla należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości - odpis do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem, zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym;
2) dla należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeśli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego - odpis w pełnej wysokości należności;
3) dla należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna - odpis do wysokości należności niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem;
4) dla należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego - odpis do wysokości tych kwot, do czasu ich otrzymania lub odpisania;
5) dla należności przeterminowanych - odpis ogólny, należności przeterminowane:
- powyżej roku - 100% kwoty należności;
- powyżej pół roku do roku - 50% kwoty należności;
6) dla należności nieprzeterminowanych, których ryzyko nieściągalności jest znaczne według indywidualnej oceny kierownika jednostki - odpis w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu,
7) ze względu na zasadę ostrożności naliczone odsetki z tytułu zwłoki w regulowaniu należności przez odbiorców są obejmowane odpisem aktualizującym w wysokości 100% kwoty naliczonej od razu w momencie naliczenia i ujęcia w księgach rachunkowych odsetek (odpis ujmowany jest w ciężar kosztów finansowych).
Odpisy aktualizujące należności, zależnie od rodzaju danej należności, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.
Należności przeterminowane, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość. Jeśli od wyżej wymienionych należności nie dokonano odpisów lub dokonano ich w niepełnej wysokości, to należności te zalicza się wtedy odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.
Jeśli przyczyna, dla której dokonano odpisu aktualizującego wartość należności, ustanie, to równowartość kwoty, na którą wcześniej utworzono odpis, zwiększa wartość danej należności, a także odpowiednio pozostałe przychody operacyjne lub przychody finansowe.
Na dzień powstania należności w walucie obcej są wyceniane według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień powstania należności (np. wystawienia faktury). Na dzień bilansowy należności w walucie obcej wyceniane są według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy.
Czynne rozliczenia międzyokresowe
Czynne rozliczenia kosztów są dokonywane dla kosztów, które dotyczą więcej niż jednego okresu sprawozdawczego;
Do rozliczeń międzyokresowych czynnych zaliczane są m.in.:
- opłacone z góry świadczenia, takie jak prenumerata, ubezpieczenia, czynsze i dzierżawy - rozliczane metodą liniową;
- opłacone z góry koszty energii elektrycznej, gazu, usług komunikacyjnych lub komunalnych - rozliczane metodą liniową;
- opłata wstępna przy zawieraniu umów leasingu - rozliczana metodą liniową przez okres trwania umowy;
- koszty generalnych remontów - rozliczane metodą liniową przez okres od 1 roku do 3 lat w zależności od decyzji kierownika jednostki;
- podatek od nieruchomości, opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów - rozliczane metodą liniową;
- dokonany jednorazowo roczny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - rozliczany metodą liniową;
- koszty zakupu przypadające na zapasy materiałów i towarów (niewliczone w cenę nabycia) - rozliczane proporcjonalnie do wielkości materiałów zużytych do produkcji lub wielkości towarów sprzedanych;
- koszty prac rozwojowych przez czas ich trwania - do czasu zakończenia i uznania za wartość niematerialną i prawną lub spisania w koszty jednorazowo;
- przeniesienie ustalonej na dzień bilansowy nadwyżki kosztów wytworzenia niezakończonych długoterminowych usług nad kosztami tych usług współmiernych do przychodów - rozliczane zgodnie z zasadami obowiązującymi dla rozliczania usług długoterminowych;
- koszty emisji akcji do dnia emisji - rozliczane w dniu emisji.
Koszty rzeczywiście poniesione, a dotyczące wielu okresów sprawozdawczych, księgowane są bezpośrednio na koncie rozliczeń międzyokresowych czynnych z uwzględnieniem kont zespołu 4 i 5, tak aby nie miały one wpływu na zmianę stanu produktów.
Kapitały
Kapitały własne wyceniane są w wartości nominalnej.
Kapitał podstawowy wykazuje się w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym.
Do czasu zarejestrowania podwyższenia kapitału kwoty wniesione przez udziałowców wykazane są w księgach rachunkowych jako rozrachunki, a prezentowane w sprawozdaniu finansowym jako pozostałe kapitały rezerwowe.
Do pozycji zyski (straty) z lat ubiegłych odnosi się skutki błędów podstawowych. Za błąd lat poprzednich lub błąd podstawowy zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy o rachunkowości należy uznać taki błąd, w następstwie którego sprawozdanie finansowe za rok lub lata poprzednie nie może być uznane za spełniające wymagania określone w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, tzn. że błąd powoduje, iż sprawozdanie finansowe nie przedstawia w sposób rzetelny i prawidłowy sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki. Za błąd podstawowy uznaje się błąd, w wyniku którego zostanie spełniony jeden z poniższych warunków:
- wynik finansowy brutto odchyli się o więcej niż 5% i suma bilansowa odchyli się o więcej niż 1%,
- wynik finansowy brutto odchyli się o więcej niż 5% i przychody netto ze sprzedaży odchylą się o więcej niż 1%.
W sytuacji stwierdzenia wystąpienia błędu lat poprzednich (błędu podstawowego) kwotę korekty odnosi się na kapitał (fundusz) własny i wykazuje w pozycji zysk (strata) z lat ubiegłych. Korekta błędu podstawowego jest odnoszona w kwocie netto, tzn. po uwzględnieniu wpływu błędu na zobowiązania podatkowe (zarówno o charakterze bieżącym, jak i wynikające z tytułu odroczonego podatku dochodowego).
Rezerwy
rezerwy w związku ze zdarzeniami związanymi:
- pośrednio z działalnością operacyjną,
- z operacjami finansowymi,
- z innym ryzykiem niż ogólne ryzyko prowadzenia działalności operacyjnej.
W przypadku rezerw związanych bezpośrednio z działalnością operacyjną wymagane jest dokonywanie biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.
Podstawą tworzenia rezerwy jest rzetelny szacunek dokonany przez kierownictwo lub niezależnych ekspertów. Na każdy dzień bilansowy jednostka weryfikuje zasadność i wysokość kwoty utworzonej rezerwy.
W przypadku gdy skutek zmiany wartości pieniądza w czasie jest istotny, kwota rezerwy dotycząca przyszłych szacowanych zobowiązań powinna odzwierciedlać ich wartość bieżącą na dzień tworzenia lub weryfikacji re-zerwy przy zastosowaniu odpowiedniej stopy dyskontowej.
Utworzenie lub zwiększenie kwoty rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą. Wykorzystanie rezerwy jest związane z powstaniem zobowiązania, na które uprzednio utworzono rezerwę, jest ono księgowane jako zmniejszenie rezerwy i zwiększenie zobowiązania. Rezerwa może być wykorzystana wyłącznie zgodnie z celem, na jaki była pierwotnie utworzona. Niewykorzystane rezerwy, wobec zmniejszenia lub ustania ryzyka uzasadniającego ich utworzenie, zwiększają na dzień, na który okazały się zbędne, odpowiednio pozostałe przychody operacyjne, przychody finansowe lub zyski nadzwyczajne, w zależności od tego, które koszty zostały wcześniej obciążone tworzoną rezerwą.
Zobowiązania
Zobowiązania krótkoterminowe obejmują całość zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz całość lub część zobowiązań wymagalnych w okresie do 12 miesięcy od dnia bilansowego.
Zobowiązania finansowe wyceniane są zgodnie z rozporządzeniem o instrumentach finansowych.
Pozostałe zobowiązania, w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług, zobowiązania z tytułu wynagrodzeń oraz zobowiązania publicznoprawne są wyceniane na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Na dzień bilansowy zobowiązania w walucie obcej wyceniane są według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy.
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Rezerwy stanowiące bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów są w szczególności tworzone na zobowiązania wynikające z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń wobec nieznanych osób, których kwotę można oszacować w sposób wiarygodny, mimo że data powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana.
Jednostka nie wypłaca nagród jubileuszowych. Świadczenia emerytalne i rentowe są wypłacane w wysokości wynikającej z Kodeksu pracy. Ze względu na młody wiek załogi oraz dużą rotację pracowników jednostka nie tworzy rezerw na świadczenia emerytalne i rentowe.
Ze względu na fakt, że w jednostce brak jest pracowników produkcyjnych, pobierających wynagrodzenie uzależnione od efektów pracy, oraz liczba dni niewykorzystanego urlopu kształtuje się z roku na rok na podobnym poziomie, jednostka nie tworzy rezerwy na niewykorzystane urlopy.
Utworzenie lub zwiększenie kwoty biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów zalicza się do kosztów dzia-łalności operacyjnej. Wykorzystanie biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów jest związane z powstaniem zobowiązania, na które uprzednio utworzono składnik biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jest ono księgowane jako zmniejszenie biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów i zwiększenie zobowiązania. Składnik biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów może być wykorzystany wyłącznie zgodnie z celem, na jaki był pierwotnie utworzony. Niewykorzystane kwoty biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów, wobec zmniejszenia lub ustania ryzyka uzasadniającego ich utworzenie, zmniejszają na dzień, na który okazały się zbędne, koszty działalności operacyjnej.
Koszty rezerw stanowiących bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów księgowane są tak, aby nie miały one wpływu na zmianę stanu produktów.
Rozliczenia międzyokresowe przychodów
Rozliczeniom międzyokresowym przychodów w szczególności podlegają:
1) zaliczki i przedpłaty na świadczenia, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych, które prezentowane są w sprawozdaniu finansowym jako zobowiązania w pozycji B.III.3.e "Zaliczki otrzymane";
2) otrzymane wpłaty lub zafakturowane z góry należności za świadczenia, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych, które prezentowane są w sprawozdaniu finansowym w pozycji B.IV.2 "Inne rozliczenia międzyokresowe" - zalicza się do nich przede wszystkim: otrzymane z góry czynsze, dzierżawy oraz inne zapłaty pobrane z góry, rozliczane w równych ratach w okresach miesięcznych przez okres trwania umowy;
3) środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych - z chwilą rozpoczęcia amortyzacji tych składników sfinansowanych w całości lub części z tych dotacji następuje stopniowe ich odpisywanie, równolegle do amortyzacji, na poczet pozostałych przychodów operacyjnych;
4) równowartość przyjętych nieodpłatnie, w tym także w drodze darowizny, środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - z chwilą rozpoczęcia amortyzacji tych składników przejętych nieodpłatnie następuje stopniowe ich odpisywanie, równolegle do amortyzacji, na poczet pozostałych przychodów operacyjnych;
5) ujemna wartość firmy;
6) część zobowiązań przewidzianych do umorzenia objętych postępowaniem naprawczym lub układowym do czasu spełnienia się warunków układu - ich odpisanie na kapitał (fundusz) własny następuje jednorazowo po uprawomocnieniu się postanowienia sądu o zakończeniu postępowania układowego;
7) nieotrzymane jeszcze kary umowne i odszkodowania dochodzone na drodze sądowej - ich rozliczenie na pozostałe przychody operacyjne następuje w momencie otrzymania przychodu.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Przychody
Przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych, materiałów i towarów ujmuje się w momencie odbioru dostawy przez klienta. Przychody ze sprzedaży usług (innych niż kursy Bootcamp) ujmuje się w momencie realizacji usługi. Jeżeli umowa z kontrahentem tak przewiduje, możliwe jest również ujęcie przychodów z tytułu częściowej realizacji usługi, ustalonej na podstawie indywidualnie zawartej umowy, po potwierdzeniu przez nabywcę częściowego odbioru usługi.
Przychody ze sprzedaży kursów online Bootcamp w trakcie roku ujmuje się w okresie, w którym opłata dokonana przez uczestnika staje się bezzwrotna (po upływie regulaminowego czasu na rezygnację - 14 dni). Co najmniej na dzień bilansowy dokonywana jest korekta przychodów o wartość opłaconych usług, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. 2017 roku, poz. 2342 z późniejszymi zmianami - dalej "UoR").
Przy sporządzaniu rocznego sprawozdania przyjęto metody i zasady rachunkowości zgodne z polityką rachunkowości obowiązującą w Spółce.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe1 095 046,261 660 387,48
IWartości niematerialne i prawne908 747,661 363 121,42
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne908 747,661 363 121,42
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe1 759,825 279,44
1Środki trwałe1 759,825 279,44
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu
e) inne środki trwałe1 759,825 279,44
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe20 000,0020 000,00
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek20 000,0020 000,00
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe164 538,78271 986,62
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego146 707,46254 511,22
2Inne rozliczenia międzyokresowe17 831,3217 475,40
BAktywa obrotowe654 756,582 072 679,63
IZapasy8 037,654 202,32
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
– w tym obiekty w zabudowie
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi8 037,654 202,32
IINależności krótkoterminowe130 913,79175 480,01
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek130 913,79175 480,01
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:75 603,7075 047,32
– do 12 miesięcy75 603,7075 047,32
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych53 742,10100 402,70
c) inne1 567,9929,99
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe471 753,851 860 716,74
1Krótkoterminowe aktywa finansowe471 753,851 860 716,74
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne471 753,851 860 716,74
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach299 216,321 493 272,85
– inne środki pieniężne172 537,53367 443,89
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe44 051,2932 280,56
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem1 749 802,843 733 067,11
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny375 228,651 486 616,78
IKapitał (fundusz) podstawowy120 000,00120 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:2 935 000,002 935 000,00
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-1 568 383,22-1 068 716,47
VIZysk (strata) netto-1 111 388,13-499 666,75
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 374 574,192 246 450,33
IRezerwy na zobowiązania74 660,68
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy74 660,68
– długoterminowe
– krótkoterminowe74 660,68
IIZobowiązania długoterminowe
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe470 763,66704 431,43
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek470 763,66704 431,43
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:342 698,86468 815,18
– do 12 miesięcy342 698,86468 815,18
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych55 058,33148 240,37
h) z tytułu wynagrodzeń54 863,8376 167,59
i) inne18 142,6411 208,29
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe903 810,531 467 358,22
1Ujemna wartość firmy
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych
2Inne rozliczenia międzyokresowe903 810,531 467 358,22
– długoterminowe
– krótkoterminowe903 810,531 467 358,22
Pasywa razem1 749 802,843 733 067,11
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:6 663 508,644 305 005,30
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów6 663 508,644 305 005,30
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
– w tym obiekty w zabudowie
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty działalności operacyjnej7 669 581,574 878 165,96
IAmortyzacja457 893,38454 960,36
IIZużycie materiałów i energii104 832,5861 564,29
IIIUsługi obce4 357 550,132 479 125,00
IVPodatki i opłaty, w tym:130,00997,50
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia1 078 184,631 117 713,56
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:175 176,3586 352,68
– emerytalne65 621,9032 804,68
VIIPozostałe koszty rodzajowe1 495 814,50677 452,57
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-1 006 072,93-573 160,66
DPozostałe przychody operacyjne7 201,695 415,01
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne7 201,695 415,01
EPozostałe koszty operacyjne63,485 026,62
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne63,485 026,62
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-998 934,72-572 772,27
GPrzychody finansowe3 034,02
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:3 034,02
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne
HKoszty finansowe7 683,6729 193,52
IOdsetki, w tym:72,09
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne7 611,5829 193,52
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-1 003 584,37-601 965,79
JPodatek dochodowy107 803,76-102 299,04
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)-1 111 388,13-499 666,75
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)1 486 616,781 966 283,53
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach1 486 616,781 966 283,53
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu120 000,00100 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego20 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)20 000,00
– wydania udziałów (emisji akcji)20 000,00
– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)
– rejestracja spółki w KRS
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu120 000,00120 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu2 935 000,002 935 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
– umorzenia własnych udziałów
– podwyższenia kapitału zakładowego
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu2 935 000,002 935 000,00
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
– aktualizacji wyceny środków trwałych
– aktualizacji wartości godziwej
– zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał
– aktualizacji innych aktywów
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
– aktualizacji wartości godziwej
– zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał
– aktualizacji innych aktywów
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
– wniesione wkłady przez akcjonariuszy przed rejestracją spółki w KRS
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty bilansowej
– umorzenia udziałów własnych
– podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego
– wypłaty dywidendy
– zwrotu dopłat wspólnikom
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-1 568 383,22-1 068 716,47
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
– wypłaty dywidendy
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe
– przeznaczenia na umorzenie udziałów
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu1 568 383,221 068 716,47
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach1 568 383,221 068 716,47
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu1 568 383,221 068 716,47
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-1 568 383,22-1 068 716,47
6Wynik netto-1 111 388,13-499 666,75
Azysk netto
Bstrata netto1 111 388,13499 666,75
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)375 228,651 486 616,78
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)375 228,65
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto-1 111 388,13-499 666,75
IIKorekty razem-277 574,761 781 625,26
1Amortyzacja457 893,38454 960,36
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5Zmiana stanu rezerw-74 660,6874 660,68
6Zmiana stanu zapasów-3 835,33-4 202,32
7Zmiana stanu należności44 566,22-188 248,90
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-233 667,77510 312,28
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-467 870,58934 143,16
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-1 388 962,891 281 958,51
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki5 866,04
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych5 866,04
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-5 866,04
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy20 000,00
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału20 000,00
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)20 000,00
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-1 388 962,891 296 092,47
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-1 388 962,891 296 092,47
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu1 860 716,74564 624,27
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:471 753,851 860 716,74
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-1 003 584,37-601 965,79
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:1 179 216,541 179 216,54107 000,00
przychody bilansowe nie uznane podatkowo1 179 216,541 179 216,54art 12 ust 3a107 000,00
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:697 275,56697 275,561 231 109,11
przychody podatkowe uznane bilansowo w latach następnych697 275,56697 275,56art 12 ust 11 231 109,11
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:550 551,80550 551,80498 165,71
darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem określonych przepisamiart 16 ust 1 pkt 145 000,00
odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych 53,5853,58art 16 ust 1 pkt 21
kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych14 449,5914 449,59art 16 ust 1 pkt 285 398,00
składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowaart 16 ust 1 pkt 371 000,00
odpisy amortyzacyjne od wartości niematerialnych i prawnych nabytych w formie wkładu niepieniężnego, od tej części ich wartości, która nie została przekazana na utworzenie lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki454 373,76454 373,76art 16 ust 1 pkt 63 lit d454 373,76
wypłacone odszkodowania 75 332,8875 332,88art 16 ust 1 pkt 22
pozostałe 6 341,996 341,9932 393,95
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:74 868,9974 868,99108 425,62
koszty nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h16 016,9016 016,90art 16 ust 1 pkt 57a10 675,55
koszty należnych, wypłaconych, dokonanych lub postawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12 58 852,0958 852,09art 16 ust 1 pkt 57b97 750,07
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:108 425,62108 425,6287 463,18
zrealizowane róznice kursoweart 15a ust 32,00
wypłacone wynagrodzenia z okresu poprzedniego97 750,0797 750,07art 15 ust 4g78 140,00
opłacone składki społeczne z okresu poprzedniego10 675,5510 675,55art 15 ust 4h9 321,18
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:215 982,83
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:-5 000,00
darowizny na rzecz OPP oraz na rzecz kultu religijnego (wartość ujemna)art 18 ust 1-5 000,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym-968 530,18820 289,00
K. Podatek dochodowy123 043,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki