Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki BLACK PEARLS VC SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-09-25
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyBLACK PEARLS VC SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
WojewództwoPOMORSKIE
PowiatM. GDAŃSK
GminaM. GDAŃSK
MiejscowośćGDAŃSK
Adres
Kod kraju
Województwo
Powiat
Gmina
Ulica
Nr domu
Miejscowość
Kod pocztowy
Poczta
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD6630Z - działalność związana z zarządzaniem funduszami
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe sporządza się zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (z późniejszymi zmianami).
Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne.
Środki trwałe oraz warności niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych przeprowadzonej na podstawie odrębnych przepisów), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmuje również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania za okres budowy, montażu i przystosowania.
Cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia.

Obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przyjęte do używania na mocy umowy leasingu zalicza się do aktywów trwałych, jeżeli umowa spełnia warunki określone w Ustawie.

Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego oraz składników wartości niematerialnych i prawnych. Poprawność przyjętych okresów oraz stawek amortyzacyjnych podlega okresowej weryfikacji.

Inwestycje długoterminowe
Inwestycje długoterminowe to takie aktywa trwałe, których okres dysponowania jest dłuższy niż 12 miesięcy. Zostały nabyte przez spółkę w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych, które wynikają z przyrostów ich wartości w postaci odsetek, dywidend lub innych pożytków. Zaliczamy do nich: udziały i akcje, inwestycje w dłużne papiery wartościowe, jednostki uczestnictwa, udzielone pożyczki długoterminowe, a także nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, nieużytkowane przez Spółkę, lecz nabyte i/lub w celu osiągnięcia korzyści.
Wycena w ciągu roku obrotowego: nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne – według ceny nabycia a długotrwałe aktywa finansowe – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeżeli koszty przeprowadzanie i rozliczenia transakcji są istotne.
Na dzień bilansowy inwestycje długoterminowe wycenia się:
a) nieruchomości, wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji – według ceny nabycia z uwzględnieniem odpisów amortyzacyjnych i odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.
b) udziały i akcje zaliczone do aktywów trwałych wyceniane są metodą praw własności;
c) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu – według wartości godziwej,
d) udzielone pożyczki – w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności wyceny;
e) aktywa finansowe dostane do sprzedaży – według ceny rynkowej lub ceny nabycia.
Należności
Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
Aktywa pieniężne
Do aktywów pieniężnych zalicza się aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Do aktywów pieniężnych zaliczane są także naliczone odsetki od aktywów finansowych. Aktywa finansowe płatne lub wymagalne w ciągu 3 miesięcy od dnia ich otrzymania, wystawienia, nabycia lub założenia (lokaty) zaliczane są do środków pieniężnych dla potrzeb rachunku przepływów środków pieniężnych.
W ciągu roku obrotowego należności i roszczenia wyrażone w walucie krajowej ujmuje się w wartości nominalnej, ustalonej w chwili powstania operacji gospodarczej. Wycenę wyrażonych w walutach obcych operacji gospodarczych ujmuje się w k
sięgach rachunkowych na dzień ich powstania odpowiednio:
a) po kursie kupna lub sprzedaży walut stosowanym przez bank, z któr

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.

Wynik finansowy netto składa się z:
- wyniku ze sprzedaży;
- wyniku z pozostałej działalności operacyjnej;
- wyniku z operacji finansowych;
- obowiązkowego obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Wynik z działalności operacyjnej powstaje z różnicy pomiędzy przychodami ze sprzedaży netto: produktów, usług, towarów i materiałów z uwzględnieniem: upustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń przychodów bez VAT oraz pozostałymi przychodami operacyjnymi, a wartością sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów ustaloną odpowiednio w koszcie ich wytworzenia, w cenach nabycia (zakupu) – powiększonych o całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów ogólnych Zarządu Spółki, kosztów sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów oraz pozostałych kosztów operacyjnych.

Wynik z operacji finansowych powstaje z różnicy pomiędzy przychodami finansowymi w szczególności z tytułu: dywidend, odsetek uzyskanych, zysków ze zbycia inwestycji i aktualizacji ich wyceny, nadwyżek dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi a kosztami finansowymi w szczególności poniesionymi z tytułu: strat ze zbycia inwestycji i aktualizacji ich wyceny, nadwyżek ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi, z wyjątkiem odsetek, prowizji oraz dodatnich i ujemnych różnic kursowych – mających wpływ na ustalanie kosztu wytworzenia produktów lub usług oraz środków trwałych (w przypadkach wynikających z postanowień art. 28 ust. 4 i ust. 8 pkt 2 ustawy o rachunkowości).

Ustalony w powyższy sposób wynik finansowy netto Spółki prezentowany będzie w wariancie porównawczym rachunku zysków i strat co wynika z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.
ego Spółka korzysta-w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań,
b) po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez BNP na dzień poprzedzający przeprowadzenie operacji chyba, że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs w przypadku pozostałych operacji,
Na dzień bilansowy należności i roszczenia wyrażone:
a) w walucie krajowej - wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty (z ustaleniem należnych odsetek za zwłokę w zapłacie należności) z uwzględnieniem zasady ostrożności.
b) w walutach obcych wycenia się według średniego kursu ustalonego na dzień wyceny danej waluty przez NBP oraz po uwzględnieniu odpisów z tytułu aktualizacji wyceny.
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych.

Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

Kapitał podstawowy
Spółka w pozycji kapitał podstawowy wykazuje analitycznie kapitał opłacony i zarejestrowany do dnia bilansowego oraz kapitał opłacony i niezarejestrowany w KRS.
Rezerwy na zobowiązania
Spółka tworzy rezerwy z tytułu przyszłych zdarzeń, których wystąpienie może spowodować obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości.
Zobowiązana
Zobowiązana finansowe (z wyjątkiem zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu, instrumentów pochodnych o charakterze zobowiązań oraz pozycji zabezpieczanych) wycenia się nie później niż na koniec okresu sprawozdaw
czego, w wysokości zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu oraz instrumenty pochodne o charakterze zobowiązań wycenia się w wartości godziwej.
Zobowiązania inne niż finansowe wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty.
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności:
f) ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez kontrahentów jednostki, gdy kwotę zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny,
g) z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń wobec nieznanych osób, których kwotę można oszacować, mimo że data powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana, w tym z tytułu napraw gwarancyjnych i rękojmi za sprzedane produkty długotrwałego użytku.
Odpisy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożności.
Rozliczenia międzyokresowe przychodów
Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i obejmują w szczególności:
a) środki pieniężne otrzymane na realizację projektu. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają pozostałe przychody operacyjne, równolegle do ponoszonych kosztów sfinansowanych z tych źródeł.
Podatek dochodowy odroczony
W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, którego jest podatnikiem. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.
Uznawanie przychodu
Przychody ze sprzedaży są uznawane w momencie wykonania usługi lub wydania towaru. Sprzedaż wykazuje się w wartości netto tj. bez uwzględnienia podatku od towarów í usług oraz po uwzględnieniu wszelkich udzielonych rabatów.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządza się zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (z późniejszymi zmianami), ze szczegółowością określoną w Załączniku nr 1.

Spółka sporządza sprawozdanie finansowe na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, które zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości składa się z:
- bilansu;
- rachunku zysków i strat;
- zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym;
- rachunku przepływów pieniężnych;
- informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
Rachunek przepływów pieniężnych
Stosownie do art. 45 ust. 3 w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Spółka zobowiązana jest do sporządzania rachunku z przepływów pieniężnych. Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią, która polega na tym, że wynik finansowy netto roku obrotowego koryguje się o pozycje nie powodujące zmian stanu środków pieniężnych lub ich ekwiwalentów, jak też o wyniki innych działalności niż operacyjna oraz elementy pieniężne wyniku, które zalicza się do właściwych rodzajów działalności (inwestycyjnej, finansowej).
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Stosownie do art. 45 ust. 3 w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Spółka zobowiązana jest do sporządzania zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym. Zestawienie obejmuje informacje o zmianach poszczególnych składników kapitału (funduszu) własnego za bieżący i poprzedni rok obrotowy.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe4 320 754,945 626 553,22
IWartości niematerialne i prawne
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe
1Środki trwałe
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe4 311 334,945 600 424,84
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe4 311 334,945 600 424,84
a) w jednostkach powiązanych4 264 476,735 422 609,39
– udziały lub akcje2 516 272,893 350 093,62
– inne papiery wartościowe1 748 203,841 688 831,12
– udzielone pożyczki383 684,65
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach46 858,21177 815,45
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki46 858,21177 815,45
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe9 420,0026 128,38
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego9 420,0026 128,38
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe2 286 309,321 483 890,39
IZapasy
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe135 934,21243 018,03
1Należności od jednostek powiązanych76 593,27184 068,05
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:66 443,27184 068,05
– do 12 miesięcy66 443,27184 068,05
– powyżej 12 miesięcy
b) inne10 150,00
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek59 340,9458 949,98
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:58 454,2658 295,07
– do 12 miesięcy58 454,2658 295,07
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych845,68613,91
c) inne41,0041,00
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe2 137 710,221 238 584,87
1Krótkoterminowe aktywa finansowe2 137 710,221 238 584,87
a) w jednostkach powiązanych2 116 961,881 135 763,20
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki2 116 961,881 135 763,20
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne20 748,34102 821,67
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach20 748,34102 821,67
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe12 664,892 287,49
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem6 607 064,267 110 443,61
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny4 612 051,595 162 421,40
IKapitał (fundusz) podstawowy1 490 000,001 490 000,00
1. Kapitał (fundusz) podstawowy zarejestrowany1 490 000,001 490 000,00
2. Kapitał (fundusz) podst. opł. niezarejestrowany
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:8 711 445,038 711 445,03
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)2 253 999,202 253 999,20
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:2 408 236,893 222 587,33
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej2 408 236,893 222 587,33
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-8 261 610,96-8 222 807,15
VIZysk (strata) netto263 980,63-38 803,81
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 995 012,671 948 022,21
IRezerwy na zobowiązania487 787,41509 239,74
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego471 434,00497 959,74
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy16 353,4111 280,00
– długoterminowe
– krótkoterminowe16 353,4111 280,00
IIZobowiązania długoterminowe776 628,33562 436,74
1Wobec jednostek powiązanych569 206,74357 940,30
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek207 421,59204 496,44
a) kredyty i pożyczki207 421,59204 496,44
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe730 596,93846 560,73
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych50 789,042 515,07
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne50 789,042 515,07
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek679 807,89844 045,66
a) kredyty i pożyczki650 200,00703 307,67
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:18 913,3226 533,53
– do 12 miesięcy18 913,3226 533,53
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi36 000,60
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych2 694,5734 445,93
h) z tytułu wynagrodzeń1 147,24
i) inne8 000,0042 610,69
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe29 785,00
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe29 785,00
– długoterminowe29 785,00
– krótkoterminowe
Pasywa razem6 607 064,267 110 443,61
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:573 679,05543 001,36
– od jednostek powiązanych476 678,05
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów573 679,05543 001,36
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty działalności operacyjnej467 208,87510 214,48
IAmortyzacja1 433,25
IIZużycie materiałów i energii7 680,072 757,47
IIIUsługi obce330 767,94367 143,24
IVPodatki i opłaty, w tym:17 781,3320 984,10
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia91 831,4095 281,42
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:1 881,56319,75
– emerytalne940,78151,42
VIIPozostałe koszty rodzajowe17 266,5722 295,25
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)106 470,1832 786,88
DPozostałe przychody operacyjne47 064,4833 467,43
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje43 437,5733 465,00
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne3 626,912,43
EPozostałe koszty operacyjne135 923,062 088,13
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne135 923,062 088,13
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)17 611,6064 166,18
GPrzychody finansowe405 488,72177 110,91
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:220 000,00
AOd jednostek powiązanych, w tym:220 000,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale220 000,00
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:185 488,45177 110,91
– od jednostek powiązanych182 187,91169 945,40
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne0,27
HKoszty finansowe168 937,05204 929,09
IOdsetki, w tym:43 111,97125 243,73
– dla jednostek powiązanych28 047,848 531,51
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:6 006,29
– w jednostkach powiązanych6 006,29
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych118 959,8978 993,71
IVInne858,90691,65
IZysk (strata) brutto (F+G–H)254 163,2736 348,00
JPodatek dochodowy-9 817,3675 151,81
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)263 980,63-38 803,81
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)5 162 421,404 014 159,24
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach5 162 421,404 014 159,24
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu1 490 000,001 490 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu1 490 000,001 490 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu8 711 445,038 711 445,03
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu8 711 445,038 711 445,03
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości3 222 587,332 035 521,36
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny-814 350,441 187 065,97
a) zwiększenie (z tytułu)152 498,631 187 065,97
- wycena inwestycji (metoda praw własności)152 498,631 187 065,97
b) zmniejszenie (z tytułu)966 849,07
– zbycia środków trwałych
- wycena inwestycji (metoda praw własności)942 417,51
- sprzedaż udziałów24 431,56
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu2 408 236,893 222 587,33
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-8 261 610,96-8 222 807,15
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu8 261 610,968 222 807,15
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach8 261 610,968 222 807,15
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu8 261 610,968 222 807,15
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-8 261 610,96-8 222 807,15
6Wynik netto263 980,63-38 803,81
Azysk netto263 980,63
Bstrata netto38 803,81
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)4 612 051,595 162 421,40
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)4 612 051,595 162 421,40
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnejNaNNaN
IZysk (strata) netto263 980,63-38 803,81
IIKorekty razem-166 364,2627 405,43
1Amortyzacja1 433,25
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-370 429,87-51 867,18
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej124 966,1878 993,71
5Zmiana stanu rezerw-21 452,33111 230,19
6Zmiana stanu zapasów3 073,17
7Zmiana stanu należności112 180,88-148 455,57
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-75 129,50-14 129,87
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-59 454,622 699,13
10Inne korekty122 955,0044 428,60
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)97 616,37-11 398,38
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnejNaNNaN
IWpływy381 010,99850 059,74
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:381 010,99850 059,74
a) w jednostkach powiązanych246 753,21818 655,62
b) w pozostałych jednostkach134 257,7831 404,12
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych130 000,0030 000,00
– odsetki4 257,781 404,12
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki715 000,001 329 933,25
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych1 433,25
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:715 000,001 328 500,00
a) w jednostkach powiązanych715 000,001 328 500,00
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-333 989,01-479 873,51
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowejNaNNaN
IWpływy230 000,00550 000,00
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki230 000,00
3Emisja dłużnych papierów wartościowych550 000,00
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki75 700,6990 762,01
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek80 000,00
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki75 700,6910 762,01
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)154 299,31459 237,99
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-82 073,33-32 033,90
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu102 821,67134 855,57
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:20 748,34102 821,67
– o ograniczonej możliwości dysponowania

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki