Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki NARODOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-05-14
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyNarodowy Fundusz Gwarancyjny Spółka Akcyjna
Siedziba
WojewództwoDolnośląskie
PowiatMiasto Wrocław
GminaMiasto Wrocław
MiejscowośćWrocław
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoDolnośląskie
PowiatMiasto Wrocław
GminaMiasto Wrocław
UlicaDanuty Siedzikówny,
Nr domu12
MiejscowośćWrocław
Kod pocztowy51-214
PocztaWrocław
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD6499Z - pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000610456

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Na dzień 31 grudnia 2018 roku aktywa i pasywa wyceniono zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 398), z uwzględnieniem poniżej zaprezentowanych zasad.

Z uwagi na fakt, iż podstawową działalnością Spółki jest działalność faktoringowa, aktywa związane z tą działalnością Spółka prezentuje w następujący sposób:
1. udzielone finansowanie - wartość pozycji pomniejszona o dokonane odpisy aktualizujące zaprezentowana jest w pozycji B. III. 1b aktywów
2. należności z tytułu świadczonych usług - wartość pozycji pomniejszona o dokonane odpisy aktualizujące zaprezentowana jest w pozycji B. II. 3a aktywów
3. należności z tytułu not windykacyjnych (z tytułu opóźnień) - wartość pozycji pomniejszona o dokonane odpisy aktualizujące zaprezentowana jest w pozycji B. II. 3c aktywów.

Dodatkowo, w związku z tym że działalność faktoringowa jest działalnością podstawową Spółki, korzysta ona ze zwolnienia jakie przewiduje art. 4 ust.1b Ustawy o Rachunkowości i całość odpisów aktualizujących wyżej opisane aktywa, prezentowana jest w Rachunku Zysków i Strat w pozostałych kosztach operacyjnych. Taka prezentacja odpisów pozwala na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Spółki.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

AKTYWA

1. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Wartości niematerialne i prawne są rozpoznawalne, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości spowodują one wpływ do Spółki korzyści ekonomicznych, które mogą być bezpośrednio powiązane z tymi aktywami.
Początkowe ujęcie wartości niematerialnych i prawnych następuje według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Wartości niematerialne i prawne wycenia się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie,
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.

Wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 3 500 zł traktuje się jako materiały i odpisuje ich wartość jednorazowo w koszty w miesiącu wydania do użytkowania. Wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3 500 zł ujmuje się w ewidencji jako środki trwałe i amortyzuje na zasadach ogólnych określonych w ustawie o rachunkowości

Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się według stawek wynikających z okresu ekonomicznej użyteczności wartości niematerialnych i prawnych. Amortyzację wartości niematerialnych i prawnych rozpoczyna się od następnego miesiąca po przyjęciu do użytkowania.

2. ŚRODKI TRWAŁE

Środki trwałe są wyceniane w księgach w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia (wartość początkowa), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz środków trwałych w budowie obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia przyjęcia do używania,
w tym również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.
Środki trwałe o wartości poniżej 3 500 zł traktuje się jako materiały i odpisuje ich wartość jednorazowo w koszty
w miesiącu wydania do użytkowania. Środki trwałe o wartości powyżej 3 500 zł ujmuje się w ewidencji jako środki trwałe i amortyzuje na zasadach ogólnych określonych w ustawie o rachunkowości.
Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się według stawek wynikających z okresu ekonomicznej użyteczności środka trwałego.
Amortyzację środka trwałego rozpoczyna się od następnego miesiąca po przyjęciu do użytkowania.

3. AKTYWA FINANSOWE

Aktywa finansowe w momencie wprowadzania do ksiąg rachunkowych są wyceniane według kosztu (ceny nabycia), stanowiącego wartość godziwą uiszczonej zapłaty. Koszty transakcji są ujmowane w wartości początkowej tych instrumentów finansowych. Aktywa finansowe są wprowadzane do ksiąg rachunkowych pod datą zawarcia transakcji.
Po początkowym ujęciu aktywa finansowe są zaliczane do jednej z czterech kategorii i wyceniane w następujący sposób:
1) Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu - według wartości godziwej, a zyski/straty z tytułu aktualizacji wyceny są ujmowane w rachunku zysków i strat.
2) Pożyczki udzielone i należności własne - wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, pomniejszonej o dokonane odpisy aktualizujące, opisane w punkcie 4 poniżej (przy należnościach krótkoterminowych).
3) Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności - według skorygowanej ceny nabycie (zamortyzowanego kosztu) ustalanej przy zastosowanej efektywnej stopy procentowej.
4) Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - według war

tości godziwej, a zyski/straty z tytułu aktualizacji wyceny są ujmowane w rachunku zysków i strat.

Wartość godziwa instrumentów finansowych stanowiących przedmiot obrotu na aktywnym rynku ustalana jest w odniesieniu do cen notowanych na tym rynku na dzień bilansowy.
W przypadku, gdy brak jest notowanej ceny rynkowej, wartość godziwa jest szacowana na podstawie notowanej ceny rynkowej podobnego instrumentu, bądź na podstawie przewidywanych przepływów pieniężnych.
4. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWENależności wyceniane są w kwocie wymagalnej zapłaty pomniejszone o odpisy aktualizacyjne, z zachowaniem zasady ostrożności.
Odpis aktualizujący dla ekspozycji faktoringowej z zidentyfikowaną utratą wartości bilansowej tworzony jest nie później niż na dzień bilansowy.
Wysokość odpisu aktualizującego jest równa różnicy pomiędzy wartością księgową bilansowej ekspozycji kredytowej a wartością oczekiwanych przyszłych przepływów pieniężnych.
Odpis aktualizujący wyznaczany jest w oparciu o zaangażowanie kredytowe na dzień bilansowy.
Ocena bilansowych ekspozycji kredytowych w ujęciu grupowym przeprowadzana jest w celu ustalenia:
• wysokości grupowych odpisów aktualizujących, w przypadku istnienia obiektywnych dowodów (przesłanek) utraty wartości grupy bilansowych ekspozycji kredytowych, które nie są znaczące;
• wysokości grupowych odpisów aktualizujących, gdy nie istnieją dowody (przesłanki) utraty wartości nieznaczących i znaczących indywidualnie bilansowych ekspozycji kredytowych,
ale istnieją dowody (przesłanki) utraty wartości portfeli – zaistniałe, lecz niezaraportowane straty.
Wyliczenie zaistniałych, lecz niezaraportowanych strat następuje poprzez określenie iloczynu zaangażowania na dzień bilansowy, prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia powodującego stratę (PD),
poziomu straty w przypadku zdarzenia powodującego stratę (LGD) oraz z uwzględnieniem okresu identyfikacji straty (LIP), gdzie LIP oznacza okres pomiędzy zdarzeniami,
które spowodowały brak możliwości wywiązania się klienta ze swoich zobowiązań a momentem identyfikacji utraty wartości na poziomie indywidualnym.
Czynniki uwzględniane przy analizie danych historycznych:
• charakterystyki ryzyka związanego z bilansowymi ekspozycjami kredytowymi;
• strukturę terminową bilansowych ekspozycji kredytowych;
• poziom obserwowanych strat;
• aktualną sytuację ekonomiczną.
Dane historyczne dotyczące ostatecznie zrealizowanych strat są korygowane w celu odzwierciedlenia wpływu aktualnych warunków, które nie istniały w okresie, gdy straty wystąpiły lub obecnie nie występują.
Należności wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień dokonania operacji według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ustalonego dla danej waluty na dzień poprzedzający dzień dokonania operacji chyba,
że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs.
Na dzień bilansowy należności wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalony dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

5. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE

Inwestycje krótkoterminowe Spółki to:
1. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - w pozycji tej ujęta jest wartość sfinansowanych na rzecz klientów faktur, pomniejszona o odpisy aktualizujące.
2. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, które Spółka wycenia w wartości nominalnej.

Zasady wyceny i dokonania odpisów aktualizujących wartość inwestycji krótkoterminowych jest tożsama z zasa

dami stosowanymi dla wyceny należności krótkoterminowych, opisanych powyżej.

PASYWA

1. KAPITAŁY WŁASNE
Kapitały własne Spółka ujmuje w księgach rachunkowych z podziałem na ich rodzaje i według zasad określonych przepisami prawa i postanowieniami umowy Spółki.

2. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG

Zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagalnej zapłaty.
Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień dokonania operacji według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ustalonego dla danej waluty na dzień poprzedzający dzień dokonania operacji chyba,
że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs.
Na dzień bilansowy zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalony dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

3. REZERWY

Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Spółka tworzy rezerwy, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

1) na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy), wynikający ze zdarzeń przeszłych,
2) prawdopodobne jest, że spełnienie obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne,
3) można dokonać wiarygodnego szacunku kwoty tego obowiązku.
Kwoty rezerw, zależnie od tego, jaki charakter mają zdarzenia, na które się je tworzy, obciążają odpowiednio: koszty operacyjne, pozostałe koszty operacyjne lub koszty finansowe.
Rozwiązanie niewykorzystanych rezerw następuje na dzień, na który okazały się zbędne. Z kolei powstanie zobowiązania, na które uprzednio utworzono rezerwę, powoduje wykorzystanie rezerwy.

4. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PASYWNE

Rozliczenia międzyokresowe w Spółce po stronie pasywów obejmują:

1) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów,
2) rozliczenia międzyokresowe przychodów.
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, obejmują kwoty zaliczane do kosztów bieżącego okresu, których zapłata nastąpi w przyszłości.
Spółka w szczególności dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających:
1) ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów i których kwotę zobowiązania można oszacować w wiarygodny sposób,
2) z przyznanych premii pracowniczych.
Przewidywane, lecz nie poniesione wydatki objęte biernymi rozliczeniami międzyokresowymi zmniejszają koszty okresu sprawozdawczego, w którym stwierdzono, że zobowiązania te nie powstały.
Przychody dotyczące przyszłych okresów, dla których w danym okresie sprawozdawczym nie ponosi się kosztów ich uzyskania Spółka rozlicza w czasie.
Odpisy czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu, którego dotyczą. Czas i sposób rozliczania tych kosztów jest przede wszystkim uzasadniony ich charakterem,
z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

ZASADY USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

Elementami wyniku finansowego są:
1) przychody ze sprzedaży (przychody ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów, pozostałe przychody operacyjne, przychody finansowe);
2) koszty uzyskania przychodów (koszty działalności operacyjnej, pozostałe koszty operacyjne, koszty finansowe);
3) obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego.
Spółka stosuje porównawczy wariant ustalania wyniku finansowego, w związku z czym również rachunek zysków i strat sporządza w układzie porównawczym.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 398) Księgi rachunkowe prowadzono zgodnie z zasadą memoriału, przyjmując przy wycenie aktywów i pasywów zasadę ostrożnej wyceny.

Walutą sprawozdawczą niniejszego sprawozdania jest złoty polski (PLN).

W dodatkowych notach i objasnieniach do sprawozdania finansowego wszelkie dane zaprezentowane na dzień 31 grudnia 2017 lub za 2017 rok dotyczą danych przekształconych.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe5 228 727,293 693 884,73
IWartości niematerialne i prawne5 208 468,123 662 005,64
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne4 469 588,12709 308,14
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne738 880,002 952 697,50
IIRzeczowe aktywa trwałe20 259,1731 879,09
1Środki trwałe20 259,1731 879,09
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny20 259,1731 879,09
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe24 603 430,6016 938 859,74
IZapasy
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe1 805 701,7914 993 020,52
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek1 805 701,7914 993 020,52
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:1 542 256,9814 743 222,47
– do 12 miesięcy1 542 256,9814 743 222,47
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych249 798,05
c) inne263 444,81
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe22 746 226,371 865 191,28
1Krótkoterminowe aktywa finansowe22 746 226,371 865 191,28
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach17 192 925,24
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe17 192 925,24
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne5 553 301,131 865 191,28
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach5 117 419,091 601 066,36
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne435 882,04264 124,92
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe51 502,4480 647,94
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem29 832 157,8920 632 744,47
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny5 556 797,351 745 900,01
IKapitał (fundusz) podstawowy12 500 000,008 270 000,00
Ia. Wyemitowane akcje w trakcie rejestracji5 500 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-8 829 001,39-1 548 947,30
VIZysk (strata) netto-3 614 201,26-4 975 152,69
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania24 275 360,5418 886 844,46
IRezerwy na zobowiązania36 647,9026 429,76
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne36 647,9026 429,76
– długoterminowa
– krótkoterminowa36 647,9026 429,76
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe7 150 000,00
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek7 150 000,00
a) kredyty i pożyczki7 150 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe23 910 625,6411 617 185,66
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek23 910 625,6411 617 185,66
a) kredyty i pożyczki23 337 178,1810 978 516,14
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:528 823,90411 452,63
– do 12 miesięcy528 823,90411 452,63
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych17 779,4479 140,83
h) z tytułu wynagrodzeń25 794,4219 789,64
i) inne1 049,70128 286,42
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe328 087,0093 229,04
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe328 087,0093 229,04
– długoterminowe
– krótkoterminowe328 087,0093 229,04
Pasywa razem29 832 157,8920 632 744,47
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:8 374 090,032 960 504,91
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów8 374 990,422 964 453,98
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-900,39-3 949,07
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty działalności operacyjnej5 471 144,364 183 324,15
IAmortyzacja320 059,75300 684,89
IIZużycie materiałów i energii9 946,0312 606,50
IIIUsługi obce2 564 011,141 462 568,92
IVPodatki i opłaty, w tym:62 884,3458 765,97
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia1 753 725,961 438 456,28
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:350 486,54259 074,16
– emerytalne
VIIPozostałe koszty rodzajowe410 030,60651 167,43
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)2 902 945,67-1 222 819,24
DPozostałe przychody operacyjne352 278,68393 353,14
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych329 150,97
IVInne przychody operacyjne352 278,6864 202,17
EPozostałe koszty operacyjne5 791 718,953 746 601,08
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych3 746 601,08
IIIInne koszty operacyjne5 791 718,95
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-2 536 494,60-4 576 067,18
GPrzychody finansowe4 008,6013 154,58
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:4 008,6013 154,58
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne
HKoszty finansowe968 465,26412 240,09
IOdsetki, w tym:710 072,34387 897,50
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne258 392,9224 342,59
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-3 500 951,26-4 975 152,69
JPodatek dochodowy113 250,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)-3 614 201,26-4 975 152,69
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)1 745 900,011 721 052,70
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów-2 304 901,40
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach-559 001,391 721 052,70
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu8 270 000,003 270 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego9 730 000,005 000 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)9 730 000,005 000 000,00
– wydania udziałów (emisji akcji)9 730 000,005 000 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu18 000 000,008 270 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-1 548 947,30-31 415,67
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu-1 548 947,30-31 415,67
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów-2 304 901,40
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach-3 853 848,70-31 415,67
a) zwiększenie (z tytułu)-4 975 152,69-1 517 531,63
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia-4 975 152,69-1 517 531,63
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-8 829 001,39-1 548 947,30
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-8 829 001,39-1 548 947,30
6Wynik netto-3 614 201,26-4 975 152,69
Azysk netto
Bstrata netto-3 614 201,26-4 975 152,69
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)5 556 797,351 745 900,01
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)5 556 797,351 745 900,01
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej1 125 099,96-16 931 790,23
IZysk (strata) netto-3 614 201,26-4 975 152,69
IIKorekty razem4 739 301,22-11 956 637,54
1Amortyzacja320 059,75300 684,89
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych183,33
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)706 063,74387 896,91
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej4 235 824,18
5Zmiana stanu rezerw10 218,148 045,29
6Zmiana stanu zapasów
7Zmiana stanu należności-731 829,32-12 767 164,87
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-65 222,0655 175,73
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych264 003,4658 724,51
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)1 125 099,96-16 931 790,23
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-1 854 902,31-1 596 746,64
IWpływy
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki1 854 902,311 596 746,64
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych1 854 902,311 596 746,64
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-1 854 902,31-1 596 746,64
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej4 417 912,2019 420 109,64
IWpływy121 881 498,3922 113 647,64
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału9 730 000,005 000 000,00
2Kredyty i pożyczki10 425 240,0017 113 647,64
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe101 726 258,39
IIWydatki117 463 586,192 693 538,00
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek5 100 000,002 500 000,00
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki826 650,30193 538,00
9Inne wydatki finansowe111 536 935,89
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)4 417 912,2019 420 109,64
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)3 688 109,85891 572,77
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:3 688 109,85891 572,77
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu1 865 191,28973 618,51
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:5 553 301,131 865 191,28
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-3 500 951,26-7 280 054,09
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
pozostałe
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:330 415,97
Odpis aktualizujący należnościart 16329 150,97
pozostałe 1 265,00
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
pozostałe
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:4 542 882,445 229 088,62
PCC16 483,00art 1624 980,00
PFRON13 187,00art 16 ust 1 pkt 3612 451,00
Koszty odsetkowe (cienka kapitalizacja)62 419,49art 15c
Odpis aktualizujący dotyczący udzielonego finansowania4 441 695,36art 16 ust 1 pkt 26a5 191 322,89
pozostałe 9 097,59334,73
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:1 849 530,831 234 076,46
Odpis aktualizujący należności1 147 981,18art 16 ust 1 pkt 26a860 179,59
Odsetki naliczone318 979,57art 16 ust 1 pkt 11265 857,54
Rezerwa na zobowiązania382 570,08art 16108 039,33
pozostałe
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:596 343,6671 498,63
Zapłacone odsetki435 557,53art 1571 498,63
Różnica w amortyzacji księgowej i podatkowej67 557,09art 16m
Odwrócenie rezerw93 229,04art 16
pozostałe
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:1 540 118,18
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
pozostałe
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym755 000,17-1 218 803,61
K. Podatek dochodowy113 250,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU

Dane za 2017 rok (poprzedni rok obrotowy) zaprezentowane w notach i objaśnieniach poniżej dotyczą danych przekształconych z bilansu.

Nota 1. Aktywa trwałe.

Spółka nie użytkuje wieczyście gruntów.
W Spółce nie występują nieamortyzowane środki trwałe. Spółka nie używa środków trwałych na podstawie umów leasingu.
Spółka użytkuje powierzchnię biurową na podstawie umowy najmu. Szacunkowa wartość tego środka trwałego nie jest znana.
Spółka nie ma zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.
Spółka nie dokonała odpisów aktualizujących aktywów trwałych.
Spółka nie poniosła ani nie planuje ponieść nakładów na ochronę środowiska.
Spółka planuje dalszy rozwój systemu w zakresie rozbudowy obsługi produktu faktoringowego w kwocie ok. 2 mln PLN rocznie.
-

Nota 2. Zapasy

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Spółka nie posiadała zapasów.
-

Nota 3. Należności krótkoterminowe

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Spółka posiadała należności krótkoterminowe w wysokości 1 805 701,79 PLN. (2017: 1 073 872,48 PLN).

Szczegóły dotyczące wartości brutto, odpisów aktualizujących oraz wartości netto na dzień bilansowy, zaprezentowane zostały w tabelach poniżej.

-

Nota 4. Inwestycje krótkoterminowe

W inwestycjach krótkoterminowych spółka prezentuje wartość netto sfinansowanych na rzecz klientów faktur (pozycja inne krótkoterminowe aktywa finansowe wobec pozostałych jednostek), środki pieniężne na rachunkach bankowych oraz inne aktywa pieniężne. Szczegóły zaprezentowano w tabelach poniżej:

-

Nota 5. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Spółka posiadała krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w wysokości
51 502,44 PLN (2017: 80 647,94 PLN).
-

Nota 6. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej udziałów

Wyemitowane akcje miały charakter pieniężny i zostały opłacone w całości.

-

Nota 7. Rezerwa na zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Spółka nie tworzyła rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
-

Nota 8. Zobowiązania długoterminowe

Na dzień 31 grudnia 2018 roku wartość zobowiązań długoterminowych wyniosła 0 PLN.
-

Nota 9. Zobowiązania krótkoterminowe

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Spółka posiadała zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek
w wysokości 23 910 625,64 PLN (2017: 11 617 185,66 PLN). Na dzień 31 grudnia 2018 roku na kwotę tą składa się między innymi kredyt w rachunku bieżącym o łącznym limicie 20 mln PLN.
Na dzień bilansowy wykorzystanie środków z tego tytułu wyniosło 19 037 989,46 PLN.

Na dzień 31 grudnia 2018 Spółka posiadała naliczone a niespłacone odsetki w wysokości 146 500 PLN.

-

Nota 10. Rozliczenia międzyokresowe wykazane w pasywach

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Spółka posiadała rozliczenia międzyokresowe w wysokości 328 087,00 PLN (2017: 93 229,04 PLN) dotyczące rezerw na zobowiązania.
-

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Nota 11. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży
W roku obrotowym od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku Spółka uzyskała przychód netto ze sprzedaży na terytorium Polski w kwocie 8 374 990,42 PLN z tytułu prowizji, opłat za przedłużenie oraz z tytułu monitów za świadczone usługi faktoringowe.
-

Nota 12. Dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby

W roku obrotowym od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku Spółka nie wytwarzała produktów na własne potrzeby.
-

Nota 13. Pozostałe przychody operacyjne

W roku obrotowym od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku Spółka uzyskała przychody z tytuły pozostałych przychodów operacyjnych w wysokości 352 278,68 PLN (2017: 393 353,14 PLN) z tytułu rozwiązania odpisów aktualizujących należności handlowe, refaktur oraz wystawionych not windykacyjnych.

-
Nota 14. Pozostałe koszty operacyjne
W roku obrotowym od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku Spółka poniosła koszty z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych w wysokości 5 791 718,95 PLN (2017: 6 051 502,48 PLN), głównie z tytułu zawiązanych odpisów aktualizujących inwestycje krótkoterminowe i należności handlowe.
Jak wykazano we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego w punkcie 7, Spółka korzysta ze zwolnienia dotyczącego prezentacji i całość odpisów aktualizujących (w tym na inwestycje krótkoterminowe) zaprezentowana jest w pozostałych kosztach operacyjnych. Część odpisów aktualizujących, jaka dotyczyła inwestycji krótkoterminowych (i alternatywnie mogłaby zostać wykazana w kosztach finansowych) wyniosła w 2018 roku 4 235 734,03 PLN, natomiast w 2017 roku kwotę 5 171 771,72 PLN.
-

Nota 15. Przychody finansowe

W roku obrotowym od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku Spółka uzyskała przychody finansowe
w wysokości 4 008,60 PLN (2017: 13 154,58 PLN) główne z tytułu odsetek od lokaty bankowej oraz odsetek z rachunku bieżącego.
-

Nota 16. Koszty finansowe

W roku obrotowym od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku Spółka poniosła 968 465,26 PLN (2017: 412 240,09 PLN) kosztów finansowych, głównie z tytułu odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.
-

POZOSTAŁE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Nota 17. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Spółka planuje pokryć stratę za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku zyskami z lat następnych.
-

Nota 18. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Na dzień 31 grudnia 2018 roku nie występowały zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki.
-

Nota 19. Zobowiązania warunkowe

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Spółka nie posiadała żadnych zobowiązań warunkowych.

-

Nota 20. Działalność zaniechana

W roku obrotowym od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 Spółka nie zaniechała działalności i nie planuje
w roku następnym.
-

Nota 21. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie i środków trwałych na własne potrzeby

W roku obrotowym od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 Spółka nie poniosła kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie i środków trwałych na własne potrzeby.
-
Nota 22. Charakter i cel gospodarczy zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie
w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki
Spółka nie zawierała umów, które nie miałyby odzwierciedlenia w bilansie.
-

Nota 23. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe

W okresie sprawozdawczym Spółka nie zawarła umowy z jednostkami powiązanymi na warunkach inne niż rynkowe
-

Nota 24. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji

Spółka nie prowadziła wspólnych przedsięwzięć.
-
Nota 25. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe
W roku obrotowym od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku Spółka zatrudniała w przeliczeniu na pełne etaty 26 pracowników.
-
Nota 26. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących
Spółka wypłaciła wynagrodzenie w roku obrotowym od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 w wysokości 56 875,00 14 PLN.
-

Nota 27. Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących

Spółka nie udzieliła pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących w roku obrotowym od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018.
-

Nota 28. Wynagrodzenie biegłego rewidenta

Sprawozdanie finansowe Spółki podlega badaniu przez biegłego rewidenta. Wynagrodzenie biegłego rewidenta wynosi 18 000 zł netto + 23% VAT.
-

Nota 29. Zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu

W związku z przeprowadzonym w trakcie 2018 roku przeglądem stosowanych przez NFG praktyk w zakresie zawierania
umów faktoringowych w trakcie 2017 roku spółka zidentyfikowała istotne nieprawidłowości związane z akceptacją klientów
i ich finansowaniem w trakcie roku 2017. Zidentyfikowane nieprawidłowości były na tyle istotne, że doprowadziły do podjęcia
błędnych decyzji w postaci zawarcia umów faktoringowych które przy właściwej i konsekwentnie stosowanej w praktyce instytucji
finansowych ocenie ryzyka nie powinny być zawierane. Umowy zawarte w ten sposób od momentu ich zawarcia narażały
Spółkę na straty przewyższające możliwe do osiągnięcia z nich przychody, między innymi na skutek ułomności w procesach
przeciwdziałania fraudom i wyłudzeniom ze strony klientów oraz nieadekwatnej ocenie wiarygodności kredytowej klientów,
z którymi zawierano umowy. W odniesieniu do tak zawartych umów niejednokrotnie odzyskanie jakichkolwiek wypłaconych kwot
było niemożliwe lub bardzo mocno utrudnione. W związku z powyższym zarząd spółki ustalił, iż kwota utworzonych na koniec roku 2017
odpisów aktualizujących nie uwzględniała w odpowiednim stopniu konsekwencji błędów i nieprawidłowości opisanych powyżej.
W następstwie wspomnianych okoliczności określonych powyżej Spółka dokonała ponownej estymacji parametrów ryzyka kredytowego,
z poprawnym uwzględnieniem cech portfela o nieakceptowalnym poziomie ryzyka, który w ocenie Spółki nie powinien powstać,
oraz pozostałego portfela, akceptowalnego z punktu widzenia ryzyka portfela. W rezultacie opisanego wcześniej urealnienia
oczekiwanych odzysków zdecydowano się na skorygowanie kwot wysokości odpisów aktualizacyjnych w roku poprzednim.
W konsekwencji opisanych powyżej okoliczności, skorygowane zostały odpowiednie pozycje sprawozdania finansowego,
w odniesieniu do ujęcia odpisów aktualizujących należności na dzień 31 grudnia 2017 roku:
A. Skorygowano wartości odpisów aktualizujących należności zaprezentowanych w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym za 2017 rok, w następujący sposób:
a) Zwiększono na dzień 31 grudnia 2017 roku odpisy aktualizujące należności z kwoty 3.462.011,60 zł do kwoty 5.766.913,00 zł,
b) Zaprezentowano w sprawozdaniu finansowym za 2018 rok różnicę w kwocie 2.304.901,40 zł w ciężar pozostałych kosztów
operacyjnych roku 2017 (jako zaktualizowane dane porównawcze za 2017 rok wykazane w sprawozdaniu finansowym za 2018 rok),
B. Wyżej opisanej zmiany wykazano jako korektę błędu lat ubiegłych (zmniejszenie kapitałów własnych na dzień 1 stycznia 2018
o kwotę 2.304.901,40 zł) w księgach Spółki oraz w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2018.

Szczegóły dotyczące zmiany poszczególnych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat, przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym, zaprezentowane zostały w poniższych tabelach:

-

Nota 30. Zdarzenia po dniu bilansowym nie uwzględnione w sprawozdaniu

W dniu 15 marca 2019 roku nastąpiła rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału podstawowego w kwocie 5 500 000 zł, które to podwyższenie zostało wykazane w odrębnej pozycji w kapitałach własnych - pozycja Ia. Wyemitowane akcje w trakcie rejestracji.
-

Nota 31. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego

W 2018 roku po dokonaniu wewnętrznej analizy spółka podjęła decyzję o zmianie sposobu prezentacji niektórych należności. Z uwagi na charakter posiadanych należności, wyodrębniono następujące należności, które zaprezentowano w opisanych poniżej pozycjach bilansu:
- faktury sprzedaży z tytułu świadczenia usług zostały zaprezentowane (zaprezentowane jak dotychczas) w należnościach krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług,
- wystawione noty windykacyjne zaprezentowane zostały w innych należnościach krótkoterminowych,
- faktury sfinansowane przez spółkę zostały zaprezentowane w inwestycjach krótkoterminowych.

Dodatkowo spółka zmieniła w Rachunku zysków i strat prezentację odpisów aktualizujących należności i inwestycje krótkoterminowe (udzielone finansowanie). Dotychczas odpisy te były zaprezentowane w pozycji E.II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, natomiast po zmianie są one zaprezentowane w pozycji E.III Inne koszty operacyjne.

W związku z powyższym w celu porównywalności prezentacji danych finansowych za rok 2017, dokonano zmian w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym za 2017 rok w następujący sposób (jako wartości przed korektą zaprezentowano dane po uwzględnieniu korekty błędu podstawowego, opisanego w nocie 29 powyżej):
-

Nota 32. Kursy przyjęte do wyceny pozycji walutowych

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Spółka nie posiadała pozycji bilansowych wyrażonych w walutach obcych.
-

Nota 33. Struktura środków pieniężnych przyjęta do rachunku przepływów pieniężnych

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej: 1 125 099,96 PLN

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej: (1 854 902,31) PLN

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej: 4 417 912,20 PLN

Przepływy pieniężne netto: 3 688 109,85 PLN.

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki