Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki COMMERGY CONVERT SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-04-17
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyPL MEDIA S.A.
Siedziba
Województwowielkopolskie
Powiatm. Poznań
Gminam. Poznań
MiejscowośćPoznań
Adres
Kod krajuPL
Województwowielkopolskie
Powiatm. Poznań
Gminam. Poznań
UlicaDąbrowskiego
Nr domu75
MiejscowośćPoznań
Kod pocztowy60-523
PocztaPoznań
Numer we własciwym rejestrze sądowym albo ewidencji
Nr KRS0000609674

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych

W sprawozdaniu finansowym zastosowano uproszczenia zgodnie z załącznikiem nr 5 do Ustawy o Rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

6. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą o Rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej.

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej 10.000 zł obciążają koszty działalności jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania.

Nabyte lub powstałe aktywa finansowe oraz inne inwestycje ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według ceny nabycia. Na dzień bilansowy udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych są wyceniane według cen nabycia, pomniejszonych o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości.

Zapasy wyceniane są według cen ich nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.

Nabyte udziały, akcje oraz inne aktywa krótkoterminowe ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według ceny nabycia.

Należności i zobowiązania w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie.

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych dokonuje się czynnych rozliczeń międzyokresowych.

C. ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:

Na wynik finansowy składa się: wynik na sprzedaży towarów, materiałów i usług, wynik na pozostałej działalności operacyjnej, wynik na działalności finansowej oraz obowiązkowe obciążenie wyniku. Stosuje się metodę porównawczą pomiaru wyniku finansowego.

7. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe
IWartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe, w tym:
– środki trwałe
– środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
IVInwestycje długoterminowe, w tym:
– nieruchomości
– długoterminowe aktywa finansowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe99 455,3999 653,43
IZapasy
IINależności krótkoterminowe, w tym:132,0084,00
a) a) z tytułu dostaw i usług, w tym:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
IIIInwestycje krótkoterminowe, w tym:99 323,3999 569,43
a) a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:99 323,3999 569,43
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach99 323,3999 569,43
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem99 455,3999 653,43
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny99 455,3999 653,43
IKapitał (fundusz) podstawowy100 000,00100 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
VZysk (strata) z lat ubiegłych-346,57-148,53
VIZysk (strata) netto-198,04-198,04
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania
IRezerwy na zobowiązania, w tym:
– rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
IIZobowiązania długoterminowe, w tym:
– z tytułu kredytów i pożyczek
IIIZobowiązania krótkoterminowe, w tym:
a) a) z tytułu kredytów i pożyczek
b) b) z tytułu dostaw i usług, w tym:
– Do 12 miesięcy
– Powyżej 12 miesięcy
c) c) fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe
Pasywa razem99 455,3999 653,43
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
IPrzychody netto ze sprzedaży
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
BKoszty działalności operacyjnej200,04200,04
IAmortyzacja
IIZużycie materiałów i energii
IIIUsługi obce200,04200,04
IVWynagrodzenia
VUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:
– emerytalne
VIPozostałe koszty, w tym:
– wartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A - B)-200,04-200,04
DPozostałe przychody operacyjne, w tym:2,002,00
– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
EPozostałe koszty operacyjne, w tym:
– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
FPrzychody finansowe, w tym:
IDywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
– od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
GKoszty finansowe, w tym:
IOdsetki, w tym:
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
HZysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)-198,04-198,04
IPodatek dochodowy
JZysk (strata) netto (H - I)-198,04-198,04
Dodatkowe informacje i objaśnienia
zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do ustawy o rachunkowości
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Informacja dodatkowa

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki