Szczegóły spółki

Nazwa "BROWAR ZA MIASTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWO- AKCYJNA
NIP 7811925913
REGON 364034362
KRS 0000609600
Adres ul. Skórzewska 37 lok. 11, 62-081 Wysogotowo
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 1105Z — produkcja piwa
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe

Brak danych

Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2018-03-27 61/2018 121 82027
Poz. 82027. „BROWAR ZA MIASTEM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000609600.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.03.2016.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/43508/17/976]

W dniu 20.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE
powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość
POZNAŃ wpisać: 1. kraj POLSKA województwo
WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina TAR-
NOWO PODGÓRNE miejscowość WYSOGOTOWO
wykreślić: 2. miejscowość POZNAŃ ulica PL. WOL-
NOŚCI nr domu 18 nr lokalu IV PIĘTRO kod pocz-
towy 61-739 poczta POZNAŃ kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość WYSOGOTOWO ulica UL. SKÓ-
RZEWSKA nr domu 37 nr lokalu 11 kod pocztowy
62-081 poczta WYSOGOTOWO kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 10.08.2017 R., REP. A NR
2159/2017 SPORZĄDZONY W POZNANIU PRZED
NOTARIUSZEM RAFAŁEM SZCZEPAŃSKIM, PRO-
WADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ MIESZ-
CZĄCĄ SIĘ W POZNANIU, PRZY UL. ŚW. MARCIN
71/3 W POZNANIU (61-808). NUMERY ZMIENIO-
NYCH PARAGRAFÓW W STATUCIE SPÓŁKI:
- § 4 POPRZEZ ZMIANĘ UST. 1 LIT. D) ORAZ DODA-
NIE DO UST. 1 LIT. E) ORAZ ZMIANĘ UST. 4, 5, 6,
7, 8 ORAZ DODANIE UST. 9; § 1 POPRZEZ ZMIANĘ
UST. 4 ORAZ UST. 5; § 2 POPRZEZ ZMIANĘ UST. 1;
§ 5 POPRZEZ ZMIANĘ UST. 6; UCHWALONO TEKST
JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 680000,00 ZŁ
wpisać: 1. 757000,00 ZŁ wykreślić: 2. 6800000
wpisać: 2. 7570000 wykreślić: 3. 0,10 ZŁ wpisać:
3. 0,10 ZŁ wykreślić: 4. 680000,00 ZŁ wpisać:
4. 757000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. D) wykre-
ślić: 2. 600000 wpisać: 2. 1320000 2 1. E 2. 50000
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 70 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC
RELATIONS) I KOMUNIKACJA 2 2. 82 11 Z DZIAŁAL-
NOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRA-
CYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA 3 2. 82 99 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 4 2. 52 10 B MAGAZY-
NOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH
TOWARÓW 5 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIE-
RUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 6 2. 68
20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMO-
ŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 7 2. 68
32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKO-
NYWANE NA ZLECENIE 8 2. 46 34 A SPRZEDAŻ
HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 9 2. 70 22
Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWA-
DZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄ-
DZANIA wpisać: 10 2. 11 07 Z PRODUKCJA NAPO-
JÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD
MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTEL-
KOWANYCH 11 2. 46 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA
NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH 12 2. 47 11 SPRZE-
DAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPE-
CJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYW-
NOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
13 2. 47 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWA-
DZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
14 2. 47 81 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI,
NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWA-
DZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH 15
2. 47 91 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB


INTERNET 16 2. 47 99 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLE-
POWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 17 2. 56
10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI
GASTRONOMICZNE 18 2. 56 10 B RUCHOME PLA-
CÓWKI GASTRONOMICZNE
Poz. 82027. „BROWAR ZA MIASTEM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000609600.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.03.2016.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/43508/17/976]

W dniu 20.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE
powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość
POZNAŃ wpisać: 1. kraj POLSKA województwo
WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina TAR-
NOWO PODGÓRNE miejscowość WYSOGOTOWO
wykreślić: 2. miejscowość POZNAŃ ulica PL. WOL-
NOŚCI nr domu 18 nr lokalu IV PIĘTRO kod pocz-
towy 61-739 poczta POZNAŃ kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość WYSOGOTOWO ulica UL. SKÓ-
RZEWSKA nr domu 37 nr lokalu 11 kod pocztowy
62-081 poczta WYSOGOTOWO kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 10.08.2017 R., REP. A NR
2159/2017 SPORZĄDZONY W POZNANIU PRZED
NOTARIUSZEM RAFAŁEM SZCZEPAŃSKIM, PRO-
WADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ MIESZ-
CZĄCĄ SIĘ W POZNANIU, PRZY UL. ŚW. MARCIN
71/3 W POZNANIU (61-808). NUMERY ZMIENIO-
NYCH PARAGRAFÓW W STATUCIE SPÓŁKI:
- § 4 POPRZEZ ZMIANĘ UST. 1 LIT. D) ORAZ DODA-
NIE DO UST. 1 LIT. E) ORAZ ZMIANĘ UST. 4, 5, 6,
7, 8 ORAZ DODANIE UST. 9; § 1 POPRZEZ ZMIANĘ
UST. 4 ORAZ UST. 5; § 2 POPRZEZ ZMIANĘ UST. 1;
§ 5 POPRZEZ ZMIANĘ UST. 6; UCHWALONO TEKST
JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 680000,00 ZŁ
wpisać: 1. 757000,00 ZŁ wykreślić: 2. 6800000
wpisać: 2. 7570000 wykreślić: 3. 0,10 ZŁ wpisać:
3. 0,10 ZŁ wykreślić: 4. 680000,00 ZŁ wpisać:
4. 757000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. D) wykre-
ślić: 2. 600000 wpisać: 2. 1320000 2 1. E 2. 50000
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 70 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC
RELATIONS) I KOMUNIKACJA 2 2. 82 11 Z DZIAŁAL-
NOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRA-
CYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA 3 2. 82 99 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 4 2. 52 10 B MAGAZY-
NOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH
TOWARÓW 5 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIE-
RUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 6 2. 68
20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMO-
ŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 7 2. 68
32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKO-
NYWANE NA ZLECENIE 8 2. 46 34 A SPRZEDAŻ
HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 9 2. 70 22
Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWA-
DZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄ-
DZANIA wpisać: 10 2. 11 07 Z PRODUKCJA NAPO-
JÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD
MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTEL-
KOWANYCH 11 2. 46 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA
NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH 12 2. 47 11 SPRZE-
DAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPE-
CJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYW-
NOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
13 2. 47 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWA-
DZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
14 2. 47 81 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI,
NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWA-
DZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH 15
2. 47 91 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB


INTERNET 16 2. 47 99 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLE-
POWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 17 2. 56
10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI
GASTRONOMICZNE 18 2. 56 10 B RUCHOME PLA-
CÓWKI GASTRONOMICZNE

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki