Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki MILTON ESSEX SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-05-08
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyMILTON ESSEX SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
WojewództwoMAZOWIECKIE
Powiatm.st. warszawa
Gminam.st. warszawa
MiejscowośćWarszawa
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoMAZOWIECKIE
Powiatm.st. warszawa
Gminam.st. warszawa
UlicaJ. P. Woronicza
Nr domu31
MiejscowośćWarszawa
Kod pocztowy02-640
PocztaWarszawa
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD3250Z - produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000609507

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Spółka została utworzona w wyniku przekształcenia Spółki Milton Essex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna (dalej „Podmiot Przekształcony”). W dniu 16 marca 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Podmiotu Przekształconego podjęło uchwałę w sprawie przekształcenia w spółkę akcyjną (Akt notarialny Rep. Nr 3723/2016).
W dniu 24 marca 2016 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu Spółki do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000609507.
Podmiot Przekształcony był wpisany do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000555589 28 kwietnia 2015 roku.
Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, zwanej dalej Ustawą.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe
Wartości niematerialne i prawne są amortyzowane liniowo przy zastosowaniu następujących stawek amortyzacyjnych:
• Wartość firm - 20%
• Oprogramowanie - 20% - 50%
• Koszty prac rozwojowych - 20%
• Inne WNiP - 20% - 50%
Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową, rozpoczynając od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do użytkowania, przy zastosowaniu indywidualnych stawek amortyzacyjnych, uwzględniających okres ich ekonomicznej użyteczności. Środki trwałe o wartości początkowej nie wyższej niż 3.500,00 zł umarzane są jednorazowo w miesiącu przekazania do użytkowania.
Inwestycje
Inwestycje obejmują aktywa posiadane w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz są posiadane w celu osiągnięcia tych korzyści.
Leasing
Spółka dokonuje kwalifikacji umów leasingowych według art. 3 ust 4 i 5 ustawy.
Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia, inne niż zaklasyfikowane jako aktywa finansowe
Należności są wyceniane w kwocie wymaganej zapłaty. Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są w wartości netto (pomniejszonej
o odpisy aktualizujące). Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.
Rzeczowe aktywa obrotowe
Towary i materiały wyceniane są według ceny nabycia, a produkty gotowe według kosztu wytworzenia, nie wyższego od ceny sprzedaży netto. Rozchód zapasów następuje według metody FIFO.
Środki pieniężne
Środki pieniężne w banku i w kasie oraz lokaty krótkoterminowe przechowywane do terminu zapadalności wyceniane są według wartości nominalnej.
Rozliczenia międzyokresowe
Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.
Jednostka dokonuje rozliczeń międzyokresowych przychodów, w szczególności w zakresie dotacji do nakładów poniesionych na aktywa.
Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe
Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty. Jeżeli termin wymagalności nie przekracza roku od daty bilansowej, salda tych zobowiązań wykazywane są jako krótkoterminowe.
Kapitały własne
Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa i umową spółki. Kapitał podstawowy spółki wykazuje się w wysokości określonej w umowie i wpisanej w rejestrze sądowym.
Rezerwy
Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.
Rozliczenia z zagranicą
Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych ujmuje się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
W ciągu roku obrotowego transakcje walutow
e ujmuje się w księgach na dzień ich przeprowadzenia po kursie:
• Faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji — w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań,
• Średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający datę wystawienia dokumentu, chyba że dowód odprawy celnej wyznaczy inny kurs — w przypadku ewidencji kosztów lub przychodów,
• Średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego operację — w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne przyjęcie faktycznie zastosowanego kursu w tym dniu.
W rachunku wyników różnice kursowe dodatnie i ujemne prezentowane są per saldo.
Rozchód walut na rachunkach dewizowych następuje według metody FIFO.
Instrumenty finansowe
Instrumenty finansowe ujmowane są oraz wyceniane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.

Uznawanie przychodów i kosztów
Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić. Spółka prowadzi koszty w układzie rodzajowym.
Nakłady na prace badawcze są ujmowane w rachunku zysków i strat w momencie ich poniesienia. Nakłady na prace badawczo-rozwojowe w sytuacji, gdy nie można oddzielić etapu prac badawczych od prac rozwojowych, są ujmowane w rachunku zysków i strat w momencie poniesienia.
Nakłady na prace rozwojowe prowadzone przez jednostkę w innych celach niż na własne potrzeby oraz nakłady na prace rozwojowe, co do których nie są spełnione warunki pozwalające na ich aktywowanie, są ujmowane w rachunku zysków i strat w momencie ich poniesienia.
Na wynik finansowy Spółki wpływają ponadto pozostałe przychody i koszty operacyjne oraz przychody i koszty finansowe.
Przychody odsetkowe są ujmowane w momencie ich naliczenia (przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej).
Podatek dochodowy
Podatek dochodowy jest kalkulowany w oparciu o zysk brutto ustalony na podstawie przepisów o rachunkowości, skorygowany zgodnie z przepisami ustawy podatkowej.
W przypadku wystąpienia różnic przejściowych pomiędzy zyskiem brutto i podstawą opodatkowania, spółka ustala odroczony podatek dochodowy. Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego nie są kompensowane dla potrzeb prezentacji w sprawozdaniu finansowym.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Spółka sporządza sprawozdanie zgodnie z załącznikiem nr 1 do Ustawy.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe1 740 817,27535 660,12
IWartości niematerialne i prawne1 726 413,56515 416,67
1Koszty zakończonych prac rozwojowych1 249 596,93
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne476 816,63515 416,67
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe14 403,7120 243,45
1Środki trwałe14 403,7120 243,45
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny14 403,712 243,45
d) środki transportu
e) inne środki trwałe18 000,00
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe1 803 388,44477 971,24
IZapasy8 107,00
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi8 107,00
IINależności krótkoterminowe457 063,03305 949,75
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek457 063,03305 949,75
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:3 113,281 370,07
– do 12 miesięcy3 113,281 370,07
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych31 071,004 897,00
c) inne422 878,75299 682,68
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe578 354,73104 336,33
1Krótkoterminowe aktywa finansowe578 354,73104 336,33
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne578 354,73104 336,33
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach578 354,73104 336,33
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe759 863,6867 685,16
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem3 544 205,711 013 631,36
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny2 135 144,49191 349,60
IKapitał (fundusz) podstawowy1 136 100,00800 100,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:2 184 000,00
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)2 184 000,00
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-499 266,87-219 346,60
VIZysk (strata) netto-685 688,64-389 403,80
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 409 061,22852 212,86
IRezerwy na zobowiązania
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe99 958,30841 389,86
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek99 958,30841 389,86
a) kredyty i pożyczki131 473,60
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:61 705,07681 794,29
– do 12 miesięcy61 705,07681 794,29
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych38 248,493 922,60
h) z tytułu wynagrodzeń23 576,28
i) inne4,74623,09
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe1 309 102,9210 823,00
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe1 309 102,9210 823,00
– długoterminowe732 444,41
– krótkoterminowe576 658,5110 823,00
Pasywa razem3 544 205,711 043 562,46
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 100,002 100,00
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów1 100,002 100,00
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty działalności operacyjnej829 172,251 635 814,94
IAmortyzacja128 724,5623 582,27
IIZużycie materiałów i energii26 212,633 963,05
IIIUsługi obce143 041,461 023 905,29
IVPodatki i opłaty, w tym:3 829,7015 841,55
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia424 573,96515 300,00
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:24 491,5242 328,44
– emerytalne10 009,3820 613,12
VIIPozostałe koszty rodzajowe78 298,4210 894,34
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-828 072,25-1 633 714,94
DPozostałe przychody operacyjne142 389,971 250 007,42
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje142 313,561 249 139,69
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne76,41867,73
EPozostałe koszty operacyjne359,702,01
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne359,702,01
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-686 041,98-383 709,53
GPrzychody finansowe8 206,081 113,44
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:8 206,08
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne1 113,44
HKoszty finansowe7 852,746 807,71
IOdsetki, w tym:2 948,146 807,71
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne4 904,60
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-685 688,64-389 403,80
JPodatek dochodowy
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)-685 688,64-389 403,80
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)191 349,60-69 246,60
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów109 483,53
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach300 833,13-69 246,60
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu800 100,00150 100,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego336 000,00650 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)336 000,00650 000,00
– wydania udziałów (emisji akcji)336 000,00650 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu1 136 100,00800 100,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego2 184 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)2 184 000,00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej2 184 000,00
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu2 184 000,00
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-219 346,60-61 780,24
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
– przeniesienia na kapitał zapasowy
– wypłat dywidend
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu-219 346,60-61 780,24
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów109 483,53
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach-109 863,07-61 780,24
a) zwiększenie (z tytułu)-389 403,80-157 566,36
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia-389 403,80-157 566,36
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-499 266,87-219 346,60
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-499 266,87-219 346,60
6Wynik netto-685 688,64-389 403,80
Azysk netto
Bstrata netto-685 688,64-389 403,80
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)2 135 144,49191 349,60
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)2 135 144,49191 349,60
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-560 889,46-349 575,51
IZysk (strata) netto-685 688,64-389 403,80
IIKorekty razem124 799,1839 828,29
1Amortyzacja128 724,5623 582,27
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)1 736,836 264,46
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5Zmiana stanu rezerw
6Zmiana stanu zapasów-8 107,00
7Zmiana stanu należności-151 113,28-274 349,75
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-580 026,86343 633,85
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych733 584,93-59 302,54
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-560 889,46-349 575,51
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-1 351 881,71-165 828,46
IWpływy
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki1 351 881,71165 828,46
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych1 351 881,71165 828,46
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-1 351 881,71-165 828,46
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej2 386 789,57300 209,14
IWpływy2 520 000,00354 803,00
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału2 520 000,00250 000,00
2Kredyty i pożyczki104 803,00
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki133 210,4354 593,86
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek131 473,6052 375,00
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki1 736,832 218,86
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)2 386 789,57300 209,14
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)474 018,40-215 194,83
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu104 336,33319 531,16
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:578 354,73104 336,33
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-685 688,64
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:1 371 852,021 371 852,02
Przychody z tytułu środków finansowych otrzymanych przez uczestnika projektuart 17 ust 1 pkt 53
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:48 829,6348 829,63
Wartość dofinasnowania otrzymana w latach ubiegłych, rozliczona w czasie, wczęści przypadającej na rok obrotowy48 829,6348 829,63art 12 ust 3e
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:1 278 368,091 278 368,09
Dofinansowanie otrzymane w roku bieżacym, ujęte do rozliczenia w czasie w latach następnychart 12 ust 3e
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:195 760,71195 760,71
Koszty sfinansowane dotacją119 802,22119 802,22art 16 ust 1 pkt 58
Amortyzacja kosztów prac rozwojowych w częsci sfinansowanej dotacją48 829,6348 829,63art 16 ust 1 pkt 48
Koszty reprezentacji16 834,9916 834,99art 16 ust 1 pkt 28
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:2 053,382 053,38
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:14 545,6014 545,60
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym-644 733,71
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

InformacjaDodatkowaMiltonEssex2018

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki