Szczegóły spółki

Nazwa MILTON ESSEX SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5213695448
REGON 361375246
KRS 0000609507
Adres ul. Jana Pawła Woronicza 31 lok. 348, 02-640 Warszawa
Telefon 228 407 045
Faks 228 407 045
E-mail sekretariat@fincont.pl
WWW b.d.
PKD
 • 3250Z — produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.84 0.4
Zadłużenie / kapitał (D/E) 4.45 0.66
Płynność bieżąca (CR) 0.57 18.04
Płynność szybka (QR) 0.57 17.96
Złota/srebrna reguła bilansowa 4.45 0.66
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -18543.04% -62335.33%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -203.5% -32.11%
Rentowność aktywów (ROA) -38.42% -19.35%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-06-30 125/2020 21 31017
Poz. 31017. MILTON ESSEX SPÓŁKA AKCYJNA w Warsza-
wie. KRS 0000609507. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24 marca 2016 r.
[BMSiG-31049/2020]

Zarząd Milton Essex SA z siedzibą w Warszawie, ul. Woroni-
cza 31/348 (KRS 0000609507) („Spółka”), informuje o zwoła-
niu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w trybie art. 395
KSH na dzień 23 lipca 2020 r., o godz. 1200, w Kancelarii Nota-
riusza Romana Tokarczyka w Warszawie ul. Jutrzenki 177.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  („ZWZ”).
 2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdol-
  ności do podejmowania uchwał.
 4. Podjęcie uchwały ws. wyboru komisji skrutacyjnej.
 5. Podjęcie uchwały ws. przyjęcia porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwały ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia
  Sprawozdania Finansowego Spółki za okres 1.01.2019 -
  31.12.2019.
 7. Podjęcie uchwały ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia Spra-
  wozdania Zarządu Spółki za okres 1.01.2019 - 31.12.2019.
 8. Podjęcie uchwały ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia Spra-
  wozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres 1.01.2019 -
  31.12.2019.
 9. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za rok obrotowy
  2019.
10. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium Członkom
  Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w okresie
  1.01.2019 - 31.12.2019.
11. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium Członkom
  Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okre-
  sie 1.01.2019 - 31.12.2019.
12. Zamknięcie obrad.
Poz. 31017. MILTON ESSEX SPÓŁKA AKCYJNA w Warsza-
wie. KRS 0000609507. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24 marca 2016 r.
[BMSiG-31049/2020]

Zarząd Milton Essex SA z siedzibą w Warszawie, ul. Woroni-
cza 31/348 (KRS 0000609507) („Spółka”), informuje o zwoła-
niu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w trybie art. 395
KSH na dzień 23 lipca 2020 r., o godz. 1200, w Kancelarii Nota-
riusza Romana Tokarczyka w Warszawie ul. Jutrzenki 177.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  („ZWZ”).
 2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdol-
  ności do podejmowania uchwał.
 4. Podjęcie uchwały ws. wyboru komisji skrutacyjnej.
 5. Podjęcie uchwały ws. przyjęcia porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwały ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia
  Sprawozdania Finansowego Spółki za okres 1.01.2019 -
  31.12.2019.
 7. Podjęcie uchwały ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia Spra-
  wozdania Zarządu Spółki za okres 1.01.2019 - 31.12.2019.
 8. Podjęcie uchwały ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia Spra-
  wozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres 1.01.2019 -
  31.12.2019.
 9. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za rok obrotowy
  2019.
10. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium Członkom
  Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w okresie
  1.01.2019 - 31.12.2019.
11. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium Członkom
  Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okre-
  sie 1.01.2019 - 31.12.2019.
12. Zamknięcie obrad.
2019-11-26 228/2019 341 1141261
Poz. 1141261. MILTON ESSEX SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000609507. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 24.03.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/64802/19/964]

W dniu 19.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 2. 1266767,00
ZŁ 6. 300000,00 ZŁ
Poz. 1141261. MILTON ESSEX SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000609507. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 24.03.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/64802/19/964]

W dniu 19.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 2. 1266767,00
ZŁ 6. 300000,00 ZŁ
2019-10-31 212/2019 252 1102212
Poz. 1102212. MILTON ESSEX SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000609507. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 24.03.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/63069/19/818]

W dniu 24.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wykreślić:
1 1. 16.01.2018 R., REP. A NR 162/2018, ROMAN
TOKARCZYK, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, ZMIE-
NIONO: § 3 UST. 3.1, § 3 UST. 3.2, § 3 UST. 3.9,
§ 3 UST. 3.15, § 6 UST. 6.1, § 6 UST. 6.3, § 6 UST.
6.4, § 6 UST. 6.5, § 6 UST. 6.10 PKT (XVI), § 7 UST.
7.3 W § 6 DODANO UST. 6.12, UCHYLONO § 3 UST.
3.10. wpisać: 2 1. 16.01.2018 R., REP. A NR 162/2018,
ROMAN TOKARCZYK, NOTARIUSZ W WARSZAWIE,
ZMIENIONO: § 3 UST. 3.1, § 3 UST. 3.2, § 3 UST. 3.9,
§ 3 UST. 3.15, § 6 UST. 6.1, § 6 UST. 6.3, § 6 UST.
6.4, § 6 UST. 6.5, § 6 UST. 6.10 PKT (XVI), § 7 UST.
7.3 W § 6 DODANO UST. 6.12 ORAZ W §3 DODANO
UST.3.23 UCHYLONO § 3 UST. 3.10.
Poz. 1102212. MILTON ESSEX SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000609507. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 24.03.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/63069/19/818]

W dniu 24.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wykreślić:
1 1. 16.01.2018 R., REP. A NR 162/2018, ROMAN
TOKARCZYK, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, ZMIE-
NIONO: § 3 UST. 3.1, § 3 UST. 3.2, § 3 UST. 3.9,
§ 3 UST. 3.15, § 6 UST. 6.1, § 6 UST. 6.3, § 6 UST.
6.4, § 6 UST. 6.5, § 6 UST. 6.10 PKT (XVI), § 7 UST.
7.3 W § 6 DODANO UST. 6.12, UCHYLONO § 3 UST.
3.10. wpisać: 2 1. 16.01.2018 R., REP. A NR 162/2018,
ROMAN TOKARCZYK, NOTARIUSZ W WARSZAWIE,
ZMIENIONO: § 3 UST. 3.1, § 3 UST. 3.2, § 3 UST. 3.9,
§ 3 UST. 3.15, § 6 UST. 6.1, § 6 UST. 6.3, § 6 UST.
6.4, § 6 UST. 6.5, § 6 UST. 6.10 PKT (XVI), § 7 UST.
7.3 W § 6 DODANO UST. 6.12 ORAZ W §3 DODANO
UST.3.23 UCHYLONO § 3 UST. 3.10.
2019-06-21 119/2019 519 436341
Poz. 436341. MILTON ESSEX SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000609507. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 24.03.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/34123/19/279]

W dniu 14.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 24
KWIETNIA 2019 KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE UL. JUTRZENKI 177, NOTARIUSZ
ROMAN TOKARCZYK REP. A 2207/2019 ZMIE-
NIONO: § 3 UST. 3.1, § 3 UST. 23, § 5 UST. 5.6, § 6
UST. 6.10 PKT (XVI), SKREŚLONO: § 3 UST. 3.2, § 3
UST. 3.6, § 6 UST.6.3, § 6 UST. 6.4, § 6 UST. 6.12, § 12
UST. 12.2
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 1136100,00 ZŁ
wpisać: 1. 1276767,00 ZŁ wykreślić: 3. 11361000 wpi-
sać: 3. 12767670 wykreślić: 5. 1136100,00 ZŁ wpisać:
5. 1276767,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. B) wykreślić:
2. 100000 wpisać: 2 1. H2 2. 933336 3. AKCJE NIE SĄUPRZYWILEJOWANE 3 1. K2 2. 373334 3. AKCJE NIE
SĄ UPRZYWILEJOWANE 4 1. B1 2. 200000 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 436341. MILTON ESSEX SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000609507. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 24.03.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/34123/19/279]

W dniu 14.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 24
KWIETNIA 2019 KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE UL. JUTRZENKI 177, NOTARIUSZ
ROMAN TOKARCZYK REP. A 2207/2019 ZMIE-
NIONO: § 3 UST. 3.1, § 3 UST. 23, § 5 UST. 5.6, § 6
UST. 6.10 PKT (XVI), SKREŚLONO: § 3 UST. 3.2, § 3
UST. 3.6, § 6 UST.6.3, § 6 UST. 6.4, § 6 UST. 6.12, § 12
UST. 12.2
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 1136100,00 ZŁ
wpisać: 1. 1276767,00 ZŁ wykreślić: 3. 11361000 wpi-
sać: 3. 12767670 wykreślić: 5. 1136100,00 ZŁ wpisać:
5. 1276767,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. B) wykreślić:
2. 100000 wpisać: 2 1. H2 2. 933336 3. AKCJE NIE SĄUPRZYWILEJOWANE 3 1. K2 2. 373334 3. AKCJE NIE
SĄ UPRZYWILEJOWANE 4 1. B1 2. 200000 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
2018-10-31 212/2018 1231 873309
Poz. 873309. MILTON ESSEX SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000609507. SYSTEM, wpis do rejestru:
24.03.2016.
[RDF/722987/18/955]

W dniu 23.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.07.2018 okres OD
24.03.2016 DO 31.12.2016
Poz. 873309. MILTON ESSEX SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000609507. SYSTEM, wpis do rejestru:
24.03.2016.
[RDF/722987/18/955]

W dniu 23.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.07.2018 okres OD
24.03.2016 DO 31.12.2016
2018-10-31 212/2018 1231 873310
Poz. 873310. MILTON ESSEX SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000609507. SYSTEM, wpis do rejestru:
24.03.2016.
[RDF/722988/18/356]

W dniu 23.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 24.03.2016 DO 31.12.2016
Poz. 873310. MILTON ESSEX SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000609507. SYSTEM, wpis do rejestru:
24.03.2016.
[RDF/722988/18/356]

W dniu 23.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 24.03.2016 DO 31.12.2016
2018-10-31 212/2018 1231 873311
Poz. 873311. MILTON ESSEX SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000609507. SYSTEM, wpis do rejestru:
24.03.2016.
[RDF/722989/18/757]

W dniu 23.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 24.03.2016 DO 31.12.2016
Poz. 873311. MILTON ESSEX SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000609507. SYSTEM, wpis do rejestru:
24.03.2016.
[RDF/722989/18/757]

W dniu 23.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 24.03.2016 DO 31.12.2016
2018-10-31 212/2018 1231 873312
Poz. 873312. MILTON ESSEX SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000609507. SYSTEM, wpis do rejestru:
24.03.2016.
[RDF/722990/18/469]

W dniu 23.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 24.03.2016 DO 31.12.2016
Poz. 873312. MILTON ESSEX SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000609507. SYSTEM, wpis do rejestru:
24.03.2016.
[RDF/722990/18/469]

W dniu 23.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 24.03.2016 DO 31.12.2016
2018-10-17 202/2018 918 674905
Poz. 674905. MILTON ESSEX SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000609507. SYSTEM, wpis do rejestru:
24.03.2016.
[RDF/646124/18/246]

W dniu 18.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 674905. MILTON ESSEX SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000609507. SYSTEM, wpis do rejestru:
24.03.2016.
[RDF/646124/18/246]

W dniu 18.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-17 202/2018 918 674906
Poz. 674906. MILTON ESSEX SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000609507. SYSTEM, wpis do rejestru:
24.03.2016.
[RDF/646125/18/647]

W dniu 18.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 674906. MILTON ESSEX SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000609507. SYSTEM, wpis do rejestru:
24.03.2016.
[RDF/646125/18/647]

W dniu 18.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-17 202/2018 918 674907
Poz. 674907. MILTON ESSEX SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000609507. SYSTEM, wpis do rejestru:
24.03.2016.
[RDF/646126/18/48]

W dniu 18.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 674907. MILTON ESSEX SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000609507. SYSTEM, wpis do rejestru:
24.03.2016.
[RDF/646126/18/48]

W dniu 18.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-17 202/2018 918 674908
Poz. 674908. MILTON ESSEX SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000609507. SYSTEM, wpis do rejestru:
24.03.2016.
[RDF/646127/18/449]

W dniu 18.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 674908. MILTON ESSEX SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000609507. SYSTEM, wpis do rejestru:
24.03.2016.
[RDF/646127/18/449]

W dniu 18.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-05-04 86/2018 283 114738
Poz. 114738. MILTON ESSEX SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000609507. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 24.03.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/21009/18/719]

W dniu 25.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 05.03.2018 R., REP. A NR 1107/2018, ROMAN
TOKARCZYK, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, ZMIE-
NIONO § 3 UST. 3.1, § 3 UST. 3.2 STATUTU.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 1040100,00 ZŁ
wpisać: 1. 1136100,00 ZŁ wykreślić: 3. 10401000 wpi-
sać: 3. 11361000 wykreślić: 5. 1040100,00 ZŁ wpisać:
5. 1136100,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. K1 2. 960000
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. ZMYWACZYK
2. JANUSZ ANDRZEJ 3. 58060510999 wpisać:
2 1. KOZIOŁ 2. JAKUB MICHAŁ 3. 89111704438
3 1. MAJKA 2. MARCIN 3. 74072312156
Poz. 114738. MILTON ESSEX SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000609507. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 24.03.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/21009/18/719]

W dniu 25.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 05.03.2018 R., REP. A NR 1107/2018, ROMAN
TOKARCZYK, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, ZMIE-
NIONO § 3 UST. 3.1, § 3 UST. 3.2 STATUTU.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 1040100,00 ZŁ
wpisać: 1. 1136100,00 ZŁ wykreślić: 3. 10401000 wpi-
sać: 3. 11361000 wykreślić: 5. 1040100,00 ZŁ wpisać:
5. 1136100,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. K1 2. 960000
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. ZMYWACZYK
2. JANUSZ ANDRZEJ 3. 58060510999 wpisać:
2 1. KOZIOŁ 2. JAKUB MICHAŁ 3. 89111704438
3 1. MAJKA 2. MARCIN 3. 74072312156
2018-03-30 64/2018 240 87186
Poz. 87186. MILTON ESSEX SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000609507. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 24.03.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/11704/18/414]

W dniu 23.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 16.01.2018 R., REP. A NR 162/2018, ROMAN
TOKARCZYK, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, ZMIE-
NIONO: § 3 UST. 3.1, § 3 UST. 3.2, § 3 UST. 3.9, § 3
UST. 3.15, § 6 UST. 6.1, § 6 UST. 6.3, § 6 UST. 6.4,
§ 6 UST. 6.5, § 6 UST. 6.10 PKT (XVI), § 7 UST. 7.3
W § 6 DODANO UST. 6.12, UCHYLONO § 3 UST. 3.10.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 800100,00 ZŁ
wpisać: 1. 1040100,00 ZŁ 2. 1266767,00 ZŁ wykre-
ślić: 3. 8001000 wpisać: 3. 10401000 wykreślić:
5. 800100,00 ZŁ wpisać: 5. 1040100,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. H1 2. 2400000
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 87186. MILTON ESSEX SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000609507. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 24.03.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/11704/18/414]

W dniu 23.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 16.01.2018 R., REP. A NR 162/2018, ROMAN
TOKARCZYK, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, ZMIE-
NIONO: § 3 UST. 3.1, § 3 UST. 3.2, § 3 UST. 3.9, § 3
UST. 3.15, § 6 UST. 6.1, § 6 UST. 6.3, § 6 UST. 6.4,
§ 6 UST. 6.5, § 6 UST. 6.10 PKT (XVI), § 7 UST. 7.3
W § 6 DODANO UST. 6.12, UCHYLONO § 3 UST. 3.10.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 800100,00 ZŁ
wpisać: 1. 1040100,00 ZŁ 2. 1266767,00 ZŁ wykre-
ślić: 3. 8001000 wpisać: 3. 10401000 wykreślić:
5. 800100,00 ZŁ wpisać: 5. 1040100,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. H1 2. 2400000
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki