Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki DEV HEROES SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-30
Informacje ogólne zgodnie z Załącznikiem Nr 4
do ustawy o rachunkowości

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy Dev Heroes Spółka Akcyjna
Siedziba
Województwo Śląskie
Powiat Patowice
Gmina Katowice
Miejscowość Katowice
Adres
Kod kraju PL
Województwo Śląskie
Powiat Patowice
Gmina Katowice
Ulica Ks. Bpa. Herberta Bednorza
Nr domu 2a bud.B
Miejscowość Katowice
Kod pocztowy 40-384
Poczta Katowice
Numer we własciwym rejestrze sądowym albo ewidencji
Nr KRS 0000608165

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń

art. 3 ust. 1 Ustawy o Rachunkowości. Jednostka spełnia wymienione w ustawie limity pozwalające na klasyfikację spółki w jednostce mikro.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

6. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Spółka sporządza bilans oraz rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym dla jednostek mikro zgodny z załącznikiem nr 4 do Ustawy o Rachunkowości.
Spółka prowadzi księgi rachunkowe, rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Spółka stosuje zasady rachunkowości, w których przyjęła, iż środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne są amortyzowane metodą liniową przy zastosowaniu stawek dopuszczalnych przez ustawy o podatku dochodowym. Odpisy amortyzacyjne mogą być dokonywane w równych wielkościach co miesiąc. Środki trwałe poniżej wartości 3.500,00 zł. są traktowane jako środki trwałe nisko cenne i są amortyzowane w całości w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania. Wszystkie środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 1.500,00 zł są umarzane jednorazowo i rozliczane jako zużycie bieżące. Dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych spółka prowadzi ewidencję oraz plan amortyzacji zgodny z przepisami prawa. Środki pieniężne na rachunkach bankowych lub w kasie w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym średnim kursie NBP na ten dzień.

C. pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:

Spółka sporządza bilans oraz rachunek zysków i strat dla jednostek mikro zgodny
z załącznikiem nr 4 do Ustawy o Rachunkowości. Spółka prowadzi koszty w układzie rozajowym i kalkulacyjnym. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Spółka sporządza sprawozdanie na koniec roku obrotowego.
Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
B Aktywa obrotowe, w tym: 88 331,77 99 653,43
- należności krótkoterminowe 68 359,81 84,00
Aktywa razem 88 331,77 99 653,43
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny, w tym: 39 652,62 99 653,43
- kapitał (fundusz) podstawowy 100 000,00 100 000,00
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: 48 679,15
Pasywa razem 88 331,77 99 653,43
Rachunek zysków i strat
jednostki mikro
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym: 213 560,31
B Koszty podstawowej działalności operacyjnej 272 676,08 200,04
I Amortyzacja 10 750,00
II Zużycie materiałów i energii 5 412,45
III Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 168 323,75
IV Pozostałe koszty 88 189,88 200,04
C Pozostałe przychody i zyski, w tym: 264,25 2,00
D Pozostałe koszty i straty, w tym: 1 149,29
E Podatek dochodowy
F Zysk/strata netto (A-B+C-D-E) (dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 1b ustawy) -60 000,81 -198,04
Informacje uzupełniające do bilansu
zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do ustawy o rachunkowości
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-60 000,81
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:160,11
pozostałe 160,11
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:9,00
pozostałe 9,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis
1. Należności krótko terminowe od odbiorców na dzień bilansowy wynoszą 54 296,10 zł.
2. Rozrachunki z dostawcami na dzień bilansowy wynoszą 7 227,11 zł
3. Rozrachunki publiczno- prawne na dzień bilansowy wynoszą 17 357,74 zł.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki