Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki BROWAR OBYWATELSKI SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-30
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy Browar Obywatelski Spółka Akcyjna
Siedziba
Województwo śląskie
Powiat Tychy
Gmina Tychy
Miejscowość Tychy
Adres
Kod kraju PL
Województwo śląskie
Powiat Tychy
Gmina Tychy
Ulica Browarowa
Nr domu 21
Miejscowość Tychy
Kod pocztowy 43-100
Poczta Tychy
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 1105Z - produkcja piwa
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000605806

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w zgodzie z praktyką stosowaną przez jednostki działające w Polsce, w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów Ustawy i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.
Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są one zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.
Rachunek zysków i strat Spółka sporządziła w wariancie porównawczym.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez Jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania, w tym również:
1) niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,
2) koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.
Obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne używane na warunkach leasingu ujmowane są w aktywach trwałych, jeżeli umowa leasingu spełnia warunki określone w Ustawie.
W przypadku zmian technologii produkcji, przeznaczenia do likwidacji, wycofania z używania lub innych przyczyn powodujących trwałą utratę wartości środka trwałego lub składnika wartości niematerialnych i prawnych odpis aktualizujący ich wartość zwiększa pozycję pozostałych kosztów operacyjnych.
Odpisy aktualizujące dotyczące środków trwałych, których wycena została zaktualizowana na podstawie odrębnych przepisów, zmniejszają różnice odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, ewentualna nadwyżka odpisu nad różnicami z aktualizacji wyceny ujmuje się w pozostałych kosztach operacyjnych. W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu z tytułu trwałej utraty wartości, równowartość odpisu aktualizującego zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu odpowiednio do pozostałych przychodów operacyjnych.
Środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości początkowej to znaczy poniżej 10 tys. złotych podlegają jednorazowej amortyzacji.
Środki trwałe w budowie oraz grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu nie są amortyzowane do momentu ich oddania do użytkowania.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Na wynik finansowy netto składają się w szczególności następujące elementy:

wynik na działalności operacyjnej;
wynik na operacjach finansowych;
wynik na operacji nadzwyczajnych;
obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Spólka sporządza sprawozdanie finansowe na dzień kończący rok obrotowy, na które składa się:
-bilans
-rachunek zysków i strat
-informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowa informacje i wyjasnienia

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 18 648,00 26 640,00
I Wartości niematerialne i prawne
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych
2 Wartość firmy
3 Inne wartości niematerialne i prawne
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe 18 648,00 26 640,00
1 Środki trwałe 18 648,00 26 640,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu 18 648,00 26 640,00
e) inne środki trwałe
2 Środki trwałe w budowie
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie
III Należności długoterminowe
1 Od jednostek powiązanych
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Od pozostałych jednostek
IV Inwestycje długoterminowe
1 Nieruchomości
2 Wartości niematerialne i prawne
3 Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4 Inne inwestycje długoterminowe
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
B Aktywa obrotowe 297 695,77 149 463,01
I Zapasy 56 048,26 39 868,82
1 Materiały
2 Półprodukty i produkty w toku
3 Produkty gotowe
4 Towary 56 048,26 39 868,82
5 Zaliczki na dostawy i usługi
II Należności krótkoterminowe 220 768,12 100 680,63
1 Należności od jednostek powiązanych 59 538,48 39 323,29
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 59 538,48 39 323,29
– do 12 miesięcy 59 538,48 39 323,29
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Należności od pozostałych jednostek 161 229,64 61 357,34
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 57 693,52 33 965,93
– do 12 miesięcy 57 693,52 33 965,93
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 10 319,86 6 200,63
c) inne 93 216,26 21 190,78
d) dochodzone na drodze sądowej
III Inwestycje krótkoterminowe 8 697,82 3 227,01
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 8 697,82 3 227,01
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 8 697,82 3 227,01
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 8 697,82 3 227,01
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2 Inne inwestycje krótkoterminowe
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 12 181,57 5 686,55
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D Udziały (akcje) własne
Aktywa razem 316 343,77 176 103,01
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny -106 241,55 -88 236,59
I Kapitał (fundusz) podstawowy 100 000,00 100 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 343 485,79
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
V Zysk (strata) z lat ubiegłych -188 236,59 -149 276,57
VI Zysk (strata) netto -361 490,75 -38 960,02
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 422 585,32 264 339,60
I Rezerwy na zobowiązania
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3 Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
II Zobowiązania długoterminowe
1 Wobec jednostek powiązanych
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
III Zobowiązania krótkoterminowe 422 585,32 264 339,60
1. Wobec jednostek powiązanych
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 34 533,19 200 459,79
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 34 533,19 16 974,00
– do 12 miesięcy 34 533,19 16 974,00
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 388 052,13 63 879,81
a) kredyty i pożyczki 150 530,83 132,26
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 230 414,17 51 436,44
– do 12 miesięcy 230 414,17 51 436,44
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 7 107,09 5 811,08
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne 0,04 6 500,03
4 Fundusze specjalne
IV Rozliczenia międzyokresowe
1 Ujemna wartość firmy
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem 316 343,77 176 103,01
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 927 332,19 525 815,94
– od jednostek powiązanych 177 694,30 86 068,00
I Przychody netto ze sprzedaży produktów
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 927 332,19 525 815,94
B Koszty działalności operacyjnej 1 235 606,23 501 729,27
I Amortyzacja 28 072,58
II Zużycie materiałów i energii 189 137,06 64 351,29
III Usługi obce 614 236,09 154 050,19
IV Podatki i opłaty, w tym: 103 795,70 75 877,72
– podatek akcyzowy 90 881,50 71 722,00
V Wynagrodzenia 15 263,33
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:
– emerytalne
VII Pozostałe koszty rodzajowe 12 776,72 4 623,01
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 272 324,75 202 827,06
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -308 274,04 24 086,67
D Pozostałe przychody operacyjne 5,26 373,51
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Dotacje
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IV Inne przychody operacyjne
E Pozostałe koszty operacyjne 42 571,99 60 526,38
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III Inne koszty operacyjne
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -350 840,77 -36 066,20
G Przychody finansowe 750,12 49,59
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
A Od jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
B Od jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
II Odsetki, w tym:
– od jednostek powiązanych
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych
V Inne
H Koszty finansowe 11 400,10 3 080,62
I Odsetki, w tym:
– dla jednostek powiązanych
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych
IV Inne
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) -361 490,75 -39 097,23
J Podatek dochodowy
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
L Zysk (strata) netto (I–J–K) -361 490,75 -39 097,23
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

INFORMACJA 2018

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki