Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki BUDOMONT SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-27
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyBudomont Spółka Akcyjna
Siedziba
Województwopomorskie
PowiatGdański
GminaPruszcz Gdański
MiejscowośćRotmanka
Adres
Kod krajuPL
Województwopomorskie
PowiatGdański
GminaPruszcz Gdański
UlicaSosnowa
Nr domu19
MiejscowośćRotmanka
Kod pocztowy83-010
PocztaStraszyn
Numer we własciwym rejestrze sądowym albo ewidencji
Nr KRS0000603769

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych

Jednostka stosuje uproszczenia przewidziane dla jednostek małych, zgodnie z art. 48 ust. 4, art. 48a. ust.4, art.48b ust. 5 ustawy o rachunkowosci.

5. Założenie kontynuacji działalności

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

6. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

1/Przyjęto definicję leasingu finansowego zgodnie z art. 3 ust.6 ustawy.

B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

W omawianym roku obrotowym nie zmieniły się zasady rachunkowości; przyjęte zasady stosowane sa w sposób ciągły. Metody wyceny aktywów i pasywów stosowane są zgodnie z ustawa o rachunkowości.

C. ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:

Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z załacznikiem nr 5 ustawy o rachunkowości; rachunek wyników został sporządzony w wariancie porównawczym.

7. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe5 000,005 000,00
IWartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe, w tym:5 000,005 000,00
– środki trwałe5 000,005 000,00
– środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
IVInwestycje długoterminowe, w tym:
– nieruchomości
– długoterminowe aktywa finansowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe
IZapasy
IINależności krótkoterminowe, w tym:
a) a) z tytułu dostaw i usług, w tym:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
IIIInwestycje krótkoterminowe, w tym:
a) a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem5 000,005 000,00
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny5 000,005 000,00
IKapitał (fundusz) podstawowy100 000,00100 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
VZysk (strata) z lat ubiegłych-95 000,00-95 000,00
VIZysk (strata) netto
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania
IRezerwy na zobowiązania, w tym:
– rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
IIZobowiązania długoterminowe, w tym:
– z tytułu kredytów i pożyczek
IIIZobowiązania krótkoterminowe, w tym:
a) a) z tytułu kredytów i pożyczek
b) b) z tytułu dostaw i usług, w tym:
– Do 12 miesięcy
– Powyżej 12 miesięcy
c) c) fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe
Pasywa razem5 000,005 000,00
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
IPrzychody netto ze sprzedaży
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
BKoszty działalności operacyjnej
IAmortyzacja
IIZużycie materiałów i energii
IIIUsługi obce
IVWynagrodzenia
VUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:
– emerytalne
VIPozostałe koszty, w tym:
– wartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A - B)
DPozostałe przychody operacyjne, w tym:
– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
EPozostałe koszty operacyjne, w tym:
– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
FPrzychody finansowe, w tym:
IDywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
– od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
GKoszty finansowe, w tym:
IOdsetki, w tym:
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
HZysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)
IPodatek dochodowy
JZysk (strata) netto (H - I)
Dodatkowe informacje i objaśnienia
zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do ustawy o rachunkowości
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

budomont_sprawozdanie finansowe_2018_informacja dodatkowa

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki