Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki BETTER SOFTWARE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-12
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy Better Software Group Spółka Akcyjna
Siedziba
Województwo dolnośląskie
Powiat Wrocław
Gmina Wrocław
Miejscowość Wrocław
Adres
Kod kraju PL
Województwo dolnośląskie
Powiat Wrocław
Gmina Wrocław
Ulica Komandorska
Nr domu 12
Miejscowość Wrocław
Kod pocztowy 50-022
Poczta Wrocław
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 6201Z - działalność związana z oprogramowaniem
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000602767

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Uproszczenia stosowane przez jednostkę:
- klasyfikowanie umów leasingu według zasad określonych w przepisach podatkowych,
- zaniechanie ustalania aktywów i tworzenia rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego,
- stosowanie do wyceny instrumentów finansowych wyłącznie przepisów ustawy o rachunkowości, zamiast przepisów rozporządzenia MF o instrumentach finansowych

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Odpisy amortyzacyjne środków trwałych o wartości nabycia do 10. 000,00 zł są dokonywane jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania.
Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Środki trwałe są wycenianie w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszonych o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość.
Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się na dzień bilansowy według cen zakupu lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.
Należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.
Zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty. Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części sald wykazuje się jako krótkoterminowe.
Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy przy zastosowaniu kursu średniego NBP obowiązującego na ten dzień dla danej waluty.
Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Środki pieniężne wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po średnim kursie NBP obowiązującym na ten dzień dla danej waluty.
Kapitał zakładowy wykazywany jest w wysokości określonej w umowie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmowane są jako należne wkłady na poczet kapitału.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Jednostka ustala wynik metodą kalkulacyjną. Koszty podstawowej działalności operacyjnej są ujmowane w układzie funkcjonalnym (konta zespołu 4 i 5).

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Jednostka sporządza sprawozdanie wg załącznika nr 1 ustawy o rachunkowości.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 10 581 805,21 12 357 217,84
I Wartości niematerialne i prawne 10 566 139,02 12 233 725,88
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 2 561 666,70 3 461 666,06
2 Wartość firmy 7 772 165,38 8 224 912,88
3 Inne wartości niematerialne i prawne 232 306,94 547 146,94
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe 14 543,57 23 489,07
1 Środki trwałe 14 543,57 23 489,07
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny 8 094,43
d) środki transportu 12 004,53
e) inne środki trwałe 6 449,14 11 484,54
2 Środki trwałe w budowie
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie
III Należności długoterminowe 97 864,77
1 Od jednostek powiązanych
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Od pozostałych jednostek 97 864,77
IV Inwestycje długoterminowe 4,00
1 Nieruchomości
2 Wartości niematerialne i prawne
3 Długoterminowe aktywa finansowe 4,00
a) w jednostkach powiązanych 4,00
– udziały lub akcje 4,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4 Inne inwestycje długoterminowe
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 122,62 2 134,12
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 1 122,62 2 134,12
B Aktywa obrotowe 4 272 358,64 2 503 388,89
I Zapasy 31 802,93
1 Materiały
2 Półprodukty i produkty w toku
3 Produkty gotowe
4 Towary 31 802,93
5 Zaliczki na dostawy i usługi
II Należności krótkoterminowe 3 483 580,91 1 828 220,71
1 Należności od jednostek powiązanych 3 000,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3 000,00
– do 12 miesięcy 3 000,00
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Należności od pozostałych jednostek 3 480 580,91 1 828 220,71
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3 077 715,41 1 752 804,82
– do 12 miesięcy 3 077 715,41 1 752 804,82
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 215 887,79 61 356,90
c) inne 178 719,84 14 058,99
d) dochodzone na drodze sądowej 8 257,87
III Inwestycje krótkoterminowe 706 450,01 169 395,12
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 706 450,01 169 395,12
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 706 450,01 169 395,12
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 705 640,80 163 395,12
– inne środki pieniężne 809,21 6 000,00
– inne aktywa pieniężne
2 Inne inwestycje krótkoterminowe
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 50 524,79 505 773,06
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D Udziały (akcje) własne
Aktywa razem 14 854 163,85 14 860 606,73
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 11 960 249,62 11 425 104,00
I Kapitał (fundusz) podstawowy 10 064 741,00 10 064 741,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 1 054 342,27 737 164,69
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
V Zysk (strata) z lat ubiegłych 306 020,73 306 020,73
VI Zysk (strata) netto 535 145,62 317 177,58
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 893 914,23 3 435 502,73
I Rezerwy na zobowiązania
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3 Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
II Zobowiązania długoterminowe 600 822,29
1 Wobec jednostek powiązanych 81 619,83
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Wobec pozostałych jednostek 519 202,46
a) kredyty i pożyczki 519 202,46
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
III Zobowiązania krótkoterminowe 2 732 950,12 2 463 232,32
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 2 000,00 782 583,23
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2 000,00 780 583,23
– do 12 miesięcy 2 000,00 780 583,23
– powyżej 12 miesięcy
b) inne 2 000,00
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 2 730 950,12 1 680 649,09
a) kredyty i pożyczki 979 707,12 1 008 167,16
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1 486 650,03 466 379,76
– do 12 miesięcy 1 486 650,03 466 379,76
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 18 500,00
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 159 786,13 63 890,97
h) z tytułu wynagrodzeń 15 496,83 299,00
i) inne 70 810,01 141 912,20
4 Fundusze specjalne
IV Rozliczenia międzyokresowe 160 964,11 371 448,12
1 Ujemna wartość firmy
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 160 964,11 371 448,12
– długoterminowe 160 964,11 371 448,12
– krótkoterminowe
Pasywa razem 14 854 163,85 14 860 606,73
Rachunek zysków i strat
Wersja kalkulacyjna
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 14 554 579,34 7 970 150,50
– od jednostek powiązanych 12 550,00 185 195,00
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 14 554 579,34 7 970 150,50
II Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
B Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 13 014 439,23 7 066 957,38
– jednostkom powiązanym 118 413,00
I Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 13 014 439,23 7 066 957,38
II Wartość sprzedanych towarów i materiałów
C Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 1 540 140,11 903 193,12
D Koszty sprzedaży
E Koszty ogólnego zarządu 372 254,25 140 344,56
F Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 1 167 885,86 762 848,56
G Pozostałe przychody operacyjne 327 282,63 215 814,26
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 2 000,00 1 320,00
II Dotacje 29 750,00 210 483,96
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IV Inne przychody operacyjne 295 532,63 4 010,30
H Pozostałe koszty operacyjne 813 666,07 572 241,75
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III Inne koszty operacyjne 813 666,07 572 241,75
I Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 681 502,42 406 421,07
J Przychody finansowe 16 978,73 22 599,85
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
A od jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
B od jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
II Odsetki, w tym: 50,98 22 599,85
– od jednostek powiązanych 8 485,48
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych
V Inne 16 927,75
K Koszty finansowe 83 192,53 109 375,34
I Odsetki, w tym: 79 189,53 80 751,80
– dla jednostek powiązanych
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 3,00
– w jednostkach powiązanych
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych
IV Inne 4 000,00 28 623,54
L Zysk (strata) brutto (I+J–K) 615 288,62 319 645,58
M Podatek dochodowy 80 143,00 2 468,00
N Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
O Zysk (strata) netto (L–M–N) 535 145,62 317 177,58
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 11 485 808,78 11 407 926,42
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 11 485 808,78 11 407 926,42
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 10 064 741,00 10 064 741,00
1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 10 064 741,00 10 064 741,00
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 737 164,69 1 002 947,00
1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 317 177,58
a) zwiększenie (z tytułu) 317 177,58
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo) 317 177,58
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu) 265 782,31
– pokrycia straty 265 782,31
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 1 054 342,27 737 164,69
3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 300 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu) 300 000,00
anulowanie konwersji pożyczki na kapitał 300 000,00
2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 306 020,73 40 238,42
1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 306 020,73 306 020,73
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 306 020,73 306 020,73
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 306 020,73
4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu 265 782,31
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 265 782,31
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu) 265 782,31
pokrycie z kapitału zapasowego 265 782,31
6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 306 020,73 306 020,73
6 Wynik netto 535 145,62 377 882,36
A zysk netto 535 145,62 377 882,36
B strata netto
C odpisy z zysku
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 11 960 249,62 11 485 808,78
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 11 960 249,62 11 485 808,78
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I Zysk (strata) netto 535 145,62 317 177,58
II Korekty razem 122 537,52 -120 068,20
1 Amortyzacja 1 242 092,18 1 595 084,54
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -12 363,59
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 23 322,29
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5 Zmiana stanu rezerw
6 Zmiana stanu zapasów -31 802,93
7 Zmiana stanu należności -1 655 360,20 48 932,91
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 298 177,84 -1 346 825,60
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 245 775,76 -359 896,46
10 Inne korekty 332,58 -45 000,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 657 683,14 197 109,38
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 9 307,32
I Wpływy 2 001,00 199 532,94
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 000,00
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Z aktywów finansowych, w tym: 1,00 199 532,94
a) w jednostkach powiązanych 1,00 20 000,00
b) w pozostałych jednostkach 179 532,94
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 168 000,00
– odsetki 11 532,94
– inne wpływy z aktywów finansowych
4 Inne wpływy inwestycyjne
II Wydatki 9 307,32 5 567,99
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 9 307,32 5 567,99
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4 Inne wydatki inwestycyjne
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -7 306,32 193 964,95
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I Wpływy 500 000,00 200 000,00
1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2 Kredyty i pożyczki 500 000,00 200 000,00
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych
4 Inne wpływy finansowe
II Wydatki 613 321,93 424 485,09
1 Nabycie udziałów (akcji) własnych
2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4 Spłaty kredytów i pożyczek 577 500,00 121 000,00
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8 Odsetki 35 821,93 3 485,09
9 Inne wydatki finansowe 300 000,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -113 321,93 -224 485,09
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 537 054,89 166 589,24
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 537 054,89 166 589,24
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F Środki pieniężne na początek okresu 169 395,12 2 805,88
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 706 450,01 169 395,12
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawna
A. Zysk (strata) brutto za dany rok 615 288,62
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 253 741,36 253 741,36
Dotacja 240 234,01 240 234,01 art 17 ust 1 pkt 21
pozostałe 13 507,35 13 507,35
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 482 754,88 482 754,88
Dotacja 240 234,01 240 234,01 art 17 ust 1 pkt 21
Odpisy należności 151 846,78 151 846,78 art 16 ust 1 pkt 25
pozostałe 90 674,09 90 674,09
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: 30 366,51 30 366,51
pozostałe 30 366,51 30 366,51
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym: -452 863,55 -452 863,55
Amortyzacja -452 863,55 -452 863,55 art 16
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 421 805,10
K. Podatek dochodowy 80 143,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

NotyBSG

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki