Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki BEST-POL SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-31
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyBEST-POL S.A.
Siedziba
WojewództwoWielkopolskie
Powiatturecki
GminaWładysławów
MiejscowośćWładysławów
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoWielkopolskie
Powiatturecki
GminaWładysławów
UlicaKuny
Nr domu13
MiejscowośćWładysławów
Kod pocztowy62-710
PocztaKuny
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD1392Z - produkcja gotowych wyrobów tekstylnych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000599601

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne
z ustawą o rachunkowości.
W roku obrotowym nie dokonano zmian przyjętych zasad Polityki Rachunkowości.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

"Wartość początkową ŚT. i WNiP ujmowano w księgach w wysokości cen nabycia. Amortyzacja obliczona została zgodnie z przewidywanym okresem ekonomicznej użyteczności. Środki trwałe i WNiP o wartości jednostkowej do 3 500 zł odpisywane były jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania i ujmowane w ewidencji środków trwałych,
Inwestycje długoterminowe-wyceniane są według cen nabycia.
Długoterminowe aktywa finansowe-wycena należności długoterminowych dokonywana jest zgodnie z ustawą o rachunkowości
Wycena pozostałych aktywów i pasywów dokonywana była w sposób następujący:
a) zapasy
- surowce, materiały, towary - w cenach nabycia
- produkty - w kosztach wytworzenia ostatniego miesiąca.
Odpisy aktualizujące zapasy dokonywane są w związku z trwałą utratą ich wartości.
b) należności, roszczenia i zobowiązania
- w ciągu roku wykazywane według wartości nominalnej,
- należności w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny,
- zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty,
Należności i zobowiązania w walutach obcych wykazywane były w ciągu roku w wartości nominalnej przeliczonej na złote polskie według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia poprzedzającego dokonanie operacji. Stan nierozliczonych na dzień bilansowy należności i zobowiązań wyrażony w walutach obcych przelicza się na walutę polską wg kursu średniego dla danej waluty ustalonym przez NBP obowiązującym w dniu bilansowym.
Kredyty i pożyczki-wykazuje się w księgach rachunkowych w skorygowanej wartości nominalnej.
Kapitały własne w wartości nominalnej.
Rezerwy na zobowiązania w wiarygodnie oszacowanej wysokości.
Fundusze specjalne w wartości nominalnej"

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

"Wynik finansowy jednostki został wyceniony w wiarygodnie ustalonej wartości, przy zachowaniu zasady memoriału współmierności, ostrożności i realizacji.
Na wykazywany w księgach rachunkowych wynik finansowy jednostki składają się:
▪ wynik działalności operacyjnej
▪ wynik na operacjach finansowych,
▪ obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i płatności z nim zrównanych na podstawie odrębnych przepisów oraz z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między sumą należnych przychodów ze sprzedaży produktów, usług oraz zysków ze sprzedaży składników majątku trwałego wyrażonych w rzeczywistych cenach sprzedaży, z uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń, bez podatku od towarów i usług, oraz zrealizowanych pozostałych przychodów operacyjnych a wartością sprzedanych produktów, usług i strat ze sprzedaży składników majątku trwałego wycenionych w kosztach wytworzenia lub cenach nabycia (zakupu), powiększoną o całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów ogólnego zarządu, sprzedaży produktów, towarów i innych składników majątku oraz pozostałych kosztów operacyjnych.
Wynik na operacjach finansowych stanowi różnicę między należnymi przychodami z operacji finansowych, a w szczególności z posiadania udziałów w innych jednostkach, papierów wartościowych, odsetek od pożyczek i należności, w tym także odsetek za zwłokę w zapłacie, z rozwiązania rezerwy, otrzymania dyskonta, zysków ze sprzedaży papierów wartościowych i dodatnich różnic kursowych, oprocentowania lokat i rachunków bankowych a kosztami operacji finansowych, na które składają się w szczególności odsetki, w tym także za zwłokę w zapłacie, prowizje od pożyczek i zobowiązań, płacone dyskonto, straty na sprzedaży papierów wartościowych i ujemnych różnic kursowych."

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

1. Sprawozdanie (w tym rachunek przepływów pieniężnych) – sporządzone zostało w zł i gr, pełną szczegółowością rzeczową określoną w zał. nr 1 do Uor i zawiera dane porównawcze wg art. 46, 47 i 48 Uor;
2. Rachunek zysków i strat sporządzono w postaci porównawczej, zgodnie z zapisami w PR. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią;
3. Punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe, po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyką oraz zgodności dzienników częściowych z obrotami i saldami kont księgi głównej;
4. Zamknięte na dzień bilansowy księgi rachunkowe zawierają salda, które po uwzględnieniu sald kont korygujących bądź aktualizujących zostały wykazane odpowiednio
w sprawozdaniu finansowym;
5. Dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane;
6. Zgodnie z zapisami w PR jednostka aktywowała rozliczenia z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe18 336 288,3317 612 203,87
IWartości niematerialne i prawne1 429 234,141 868 510,08
2Wartość firmy1 384 806,581 846 408,77
3Inne wartości niematerialne i prawne44 427,5622 101,31
IIRzeczowe aktywa trwałe16 819 858,1915 687 675,79
1Środki trwałe14 886 941,6313 348 492,91
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)332 200,00332 200,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej5 892 691,255 829 472,64
c) urządzenia techniczne i maszyny7 057 589,325 427 465,87
d) środki transportu781 559,931 071 155,21
e) inne środki trwałe822 901,13688 199,19
2Środki trwałe w budowie1 932 916,562 339 182,88
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe87 196,0056 018,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego87 196,0056 018,00
BAktywa obrotowe24 864 804,0123 870 351,82
IZapasy9 565 968,229 554 248,68
1Materiały7 887 784,777 947 530,56
3Produkty gotowe1 678 183,451 606 718,12
IINależności krótkoterminowe10 012 772,8410 133 523,12
3Należności od pozostałych jednostek10 012 772,8410 133 523,12
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:7 444 974,048 509 640,30
– do 12 miesięcy7 444 974,048 509 640,30
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych2 181 170,041 469 699,74
c) inne386 628,76154 183,08
IIIInwestycje krótkoterminowe5 206 935,164 107 953,50
1Krótkoterminowe aktywa finansowe5 206 935,164 107 953,50
b) w pozostałych jednostkach2 580 000,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe2 580 000,00
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne2 626 935,164 107 953,50
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach2 626 935,164 107 953,50
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe79 127,7974 626,52
Aktywa razem
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny25 303 593,7921 610 627,89
IKapitał (fundusz) podstawowy12 152 740,0012 152 740,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:7 545 155,166 301 130,74
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:1 912 732,7346 696,11
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki1 753 338,3442 804,77
– na udziały (akcje) własne159 394,393 891,34
VIZysk (strata) netto3 692 965,903 110 061,04
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania17 897 498,5519 871 927,80
IRezerwy na zobowiązania180 269,58184 417,59
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego15 666,007 799,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne164 603,58176 618,59
– krótkoterminowa164 603,58176 618,59
IIZobowiązania długoterminowe4 214 747,633 573 552,34
3Wobec pozostałych jednostek4 214 747,633 573 552,34
c) inne zobowiązania finansowe4 214 747,633 573 552,34
IIIZobowiązania krótkoterminowe13 285 296,0115 906 974,58
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek13 285 296,0115 906 974,58
a) kredyty i pożyczki1 487 556,391 578 975,75
c) inne zobowiązania finansowe1 524 016,381 337 325,36
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:8 282 550,419 309 305,59
– do 12 miesięcy8 282 550,419 309 305,59
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi528 089,102 343 657,05
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych944 629,69864 136,92
h) z tytułu wynagrodzeń498 251,34452 105,29
i) inne20 202,7021 468,62
IVRozliczenia międzyokresowe217 185,33206 983,29
2Inne rozliczenia międzyokresowe217 185,33206 983,29
– krótkoterminowe217 185,33206 983,29
Pasywa razem43 201 092,3441 482 555,69
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:89 414 956,3084 724 823,53
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów67 781 601,3757 205 423,97
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-16 164,44131 065,22
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki7 527 944,248 043 762,70
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów14 121 575,1319 344 571,64
BKoszty działalności operacyjnej84 137 855,7980 545 806,84
IAmortyzacja1 719 115,432 005 944,44
IIZużycie materiałów i energii54 759 187,6448 829 892,94
IIIUsługi obce7 271 661,675 675 126,18
IVPodatki i opłaty, w tym:266 892,56221 376,23
VWynagrodzenia8 303 974,616 528 860,21
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:1 814 990,571 419 909,55
– emerytalne796 818,02625 566,89
VIIPozostałe koszty rodzajowe310 408,22159 643,60
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów9 691 625,0915 705 053,69
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)5 277 100,514 179 016,69
DPozostałe przychody operacyjne725 539,771 389 244,29
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych3 000,0086 895,37
IIDotacje56 654,92199 481,52
IVInne przychody operacyjne665 884,851 102 867,40
EPozostałe koszty operacyjne1 355 199,371 159 872,42
IIIInne koszty operacyjne1 355 199,371 159 872,42
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)4 647 440,914 408 388,56
GPrzychody finansowe465,69344,88
IIOdsetki, w tym:465,69344,88
HKoszty finansowe47 466,70480 486,40
IOdsetki, w tym:46 007,0862 284,04
IVInne1 459,62418 202,36
IZysk (strata) brutto (F+G–H)4 600 439,903 928 247,04
JPodatek dochodowy907 474,00818 186,00
LZysk (strata) netto (I–J–K)3 692 965,903 110 061,04
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu12 152 740,0012 152 740,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu12 152 740,0012 152 740,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu6 301 130,746 301 130,74
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)1 244 024,421 244 024,42
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)1 244 024,421 244 024,42
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu7 545 155,167 545 155,16
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu46 696,1146 696,11
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych1 866 036,621 866 036,62
a) zwiększenie (z tytułu)1 866 036,621 866 036,62
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu1 912 732,731 912 732,73
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu3 110 061,043 110 061,04
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach3 110 061,043 110 061,04
b) zmniejszenie (z tytułu)3 110 061,043 110 061,04
6Wynik netto3 692 965,903 692 965,90
Azysk netto3 692 965,903 692 965,90
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)25 303 593,7925 303 593,79
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)25 303 593,7925 303 593,79
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto3 692 965,903 110 061,04
IIKorekty razem-379 642,03-1 167,98
1Amortyzacja2 180 717,622 005 944,44
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)46 007,08
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-86 895,37
5Zmiana stanu rezerw-4 148,01156 808,59
6Zmiana stanu zapasów-11 719,54-1 112 738,49
7Zmiana stanu należności120 750,28-4 401 507,96
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-2 716 950,233 444 977,99
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych5 700,77-7 694,78
10Inne korekty-62,40
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)3 313 323,873 108 893,06
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy3 000,00110 001,00
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych3 000,00110 001,00
IIWydatki519 934,051 504 543,64
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych519 934,051 504 543,64
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-516 934,05-1 394 542,64
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy1 407 563,42
2Kredyty i pożyczki1 407 563,42
IIWydatki1 697 408,162 253 107,69
4Spłaty kredytów i pożyczek91 419,36985 406,68
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego1 559 981,721 267 701,01
8Odsetki46 007,08
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-1 697 408,16-845 544,07
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)1 098 981,66868 806,15
FŚrodki pieniężne na początek okresu4 107 953,503 239 147,35
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:5 206 935,164 107 953,50
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok4 600 439,903 928 247,04
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:448 284,93448 284,93343 607,62
Dotacja56 654,9256 654,92art UPD190 051,40
niezrealizowane różnice kursowe82 453,4682 453,46art UPD41 047,23
pozostałe przychody NKUP49 982,4149 982,41art UPD3,11
kary46 392,7046 392,70art UPD112 505,88
rabat udzielony w 2019 roku z 2018 rok212 801,44212 801,44art UPD
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:948 124,66948 124,661 091 191,87
leasing przekształcenie wynikajace z obowiązku podatkowego-1 131 083,84-1 131 083,84art UPD-753 056,21
dotacja-56 654,92-56 654,92art UPD-190 051,40
amortyzacja-122 635,44-122 635,44art UPD-584 237,63
pfron-114 098,00-114 098,00art UPD-78 436,00
zus niezapłacony-277 919,72-277 919,72art UPD-247 154,07
diety rada nadzorcza-1 793,05-1 793,05art UPD-1 659,96
koszty reprezentacji-19 516,63-19 516,63art UPD-25 857,14
odsetki budżetowe-3 743,00-3 743,00art UPD-6 023,00
niezapłacone odsetki od kontrahentów-4 715,51-4 715,51art UPD-1 529,19
umowa wypłata styczeń 2019-2 150,00-2 150,00art UPD
kary-203 024,10-203 024,10art UPD-233 371,14
koszty sporne-33 908,01-33 908,01art UPD-9 855,64
darowiznaart UPD-500,00
Rada Nadzorcza wypłata w styczniu-1 741,77-1 741,77art UPD-1 500,00
Rada Nadzorcza diety-10 500,00-10 500,00art UPD-6 000,00
Niezrealizowane różnice kursowe-11 687,27-11 687,27art UPD-53 118,41
rezerwa na urlop wypoczynkowyart UPD-176 618,59
pozostałe koszty operacyjne NKUP-549 847,49-549 847,49art UPD-86 536,18
Środki trwałe amortyzacja od wyceny majątku24 897,3624 897,36art UPD24 897,36
Leasing przekształcenie1 559 981,721 559 981,72art UPD1 339 415,33
Zmniejszenie rezerwy na urlop wypoczynkowy12 015,0112 015,01art UPD
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:250 183,26250 183,26184 560,39
Zus247 154,07247 154,07art UPD182 060,43
odsetki zapłacone za nieterminową wpłatę zobowiązań1 529,191 529,19art UPD120,96
umowa zlecenie wypłacona w następnym roku obrotowymart UPD879,00
Rada Nadzorcza wypłata w następnym roku obrotowym1 500,001 500,00art UPD1 500,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym4 850 096,004 491 271,00
K. Podatek dochodowy921 518,00853 341,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Nota podatkowa Best Pol S.A. 2018 rok

-

Nota podatkowa Best Pol S.A. 2018 rok

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki