Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki ADVISORY GROUP SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-06
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyAdvisory Group Spółka Akcyjna
Siedziba
Województwomazowieckie
PowiatM.St.Warszawa
GminaM.St.Warszawa
MiejscowośćWarszawa
Adres
Kod krajuPL
Województwomazowieckie
PowiatM.St.Warszawa
GminaM.St.Warszawa
UlicaGrzybowska
Nr domu2
MiejscowośćWarszawa
Kod pocztowy00-131
PocztaWarszawa
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD7022Z - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000598267

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

W okresie 01.01.2018 do 31.12.2018 nie nastąpiło połączenie z inną jednostką. Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych wewnętrznych jednostek organizacyjnych sporządzających samodzielnie sprawozdanie finansowe. Rachunkowość Spółki w 2018 roku prowadzona była metodą komputerową za pomocą programu „Symfonia", firmy „SAGE Sp. z o.o." w oparciu o Politykę Rachunkowości, w której określono:
 zasady prowadzenia ewidencji rzeczowych składników majątku obrotowego i sposobu rozliczania odchyleń od cen ewidencyjnych,
 zasady wyceny aktywów i pasywów,
 zasady naliczania amortyzacji środków trwałych,
 zasady rachunku kosztów,
 zasady przechowywania ksiąg rachunkowych.
Zbiory danych tworzących księgi rachunkowe na nośniku komputerowym a także opis procesów przetwarzania tych danych zawiera Podręcznik użytkownika Systemu Zarządzania Symfonia Finanse i Księgowość, który dołączony został do programu służącego do prowadzenia ksiąg rachunkowych przez spółkę Etiuda z siedzibą w Krakowie. Dane przetworzone przez program System Zarządzania Symfonia Finanse i Księgowość podlegają archiwizacji na nośnik trwały w postaci płyty CD po każdym okresie sprawozdawczym

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wycena poszczególnych składników majątku trwałego sporządzona została według zasad określonych w Ustawie o Rachunkowości z dnia 29.09.1994 r.
1. Na koniec roku obrotowego majątek trwały wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o dotychczasowe odpisy umorzeniowe.
2. Środki pieniężne ujmowane są w ewidencji według wartości nominalnej.
3. Środki trwałe w budowie w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
4. Inwestycje krótkoterminowe wycenia się wg ceny rynkowej albo ceny nabycia zależnie od tego, która jest niższa, a dla inwestycji, dla których nie istnieje aktywny rynek w inny sposób określonej wartości godziwej.
5. Inwestycje długoterminowe wycenia się w skorygowanej cenie nabycia.
6. Udziały w innych jednostkach wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
7. Należności i udzielone pożyczki wyrażone w walucie polskiej ujmuje się w ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności.
8. Zobowiązania krótkoterminowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

9. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kaucji wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
10. Amortyzacja środków trwałych - środki trwałe umarzane są metodą liniową. Przy ustalaniu stawek i metod amortyzacji uwzględnia się planowany okres wykorzystania i zużycia danego środka trwałego. Środki trwałe o wartości równej lub niższej od 10 000,00 zł umarzane są jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania i ujmowane są w ewidencji środków trwałych, kierownik jednostki może jednak podjąć decyzje o ich amortyzacji.
11. Nie rzadziej niż na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów (z wyłączeniem udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności) i pasywów - po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

sporządza się rachunek zysków i strat w wariancie:
 porównawczym,
Wynik finansowy netto składa się z:
• wyniku ze sprzedaży,
• wyniku z pozostałej działalności operacyjnej,
• wyniku z operacji finansowych,
• wyniku z operacji nadzwyczajnych,
• obowiązkowego obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.
Ewidencja kosztów działalności operacyjnej prowadzona jest w:
 układzie rodzajowym

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie sporządzone zgodne z załącznikiem nr 1 do Ustawy o rachunkowości

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe14 958,9910 637,00
IWartości niematerialne i prawne
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe
1Środki trwałe
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe14 958,9910 637,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego14 784,0010 637,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe174,99
BAktywa obrotowe294 162,90260 362,09
IZapasy
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe55 455,7844 245,48
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek55 455,7844 245,48
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:50 207,1044 000,00
– do 12 miesięcy50 207,1044 000,00
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych5 019,00106,00
c) inne229,68139,48
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe238 650,38216 116,61
1Krótkoterminowe aktywa finansowe238 650,38216 116,61
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne238 650,38216 116,61
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach238 650,38216 116,61
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe56,74
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy75 000,0075 000,00
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem384 121,89345 999,09
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny194 191,39185 051,86
IKapitał (fundusz) podstawowy100 000,00100 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:85 051,8621 733,32
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto9 139,5363 318,54
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania189 930,50160 947,23
IRezerwy na zobowiązania7 350,007 094,27
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego563,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy6 787,007 094,27
– długoterminowe
– krótkoterminowe6 787,007 094,27
IIZobowiązania długoterminowe155 000,00135 000,00
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek155 000,00135 000,00
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne155 000,00135 000,00
IIIZobowiązania krótkoterminowe27 580,5018 852,96
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek27 580,5018 852,96
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:21 955,508 181,96
– do 12 miesięcy21 955,508 181,96
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych305,006 601,00
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne5 320,004 070,00
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem384 121,89345 999,09
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:161 894,69195 610,16
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów161 894,69195 610,16
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty działalności operacyjnej115 141,6957 459,45
IAmortyzacja
IIZużycie materiałów i energii791,0688,78
IIIUsługi obce70 761,5527 358,95
IVPodatki i opłaty, w tym:19 606,038 176,92
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia21 660,0021 660,00
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:
– emerytalne
VIIPozostałe koszty rodzajowe2 323,05174,80
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)46 753,00138 150,71
DPozostałe przychody operacyjne31 684,34
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych16 150,00
IVInne przychody operacyjne15 534,34
EPozostałe koszty operacyjne68 103,8163 376,64
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych44 550,0063 375,61
IIIInne koszty operacyjne23 553,811,03
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)10 333,5374 774,07
GPrzychody finansowe420,00420,00
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne420,00420,00
HKoszty finansowe
IOdsetki, w tym:
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne
IZysk (strata) brutto (F+G–H)10 753,5375 194,07
JPodatek dochodowy1 614,0011 876,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)9 139,5363 318,07
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)185 051,00121 733,32
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach185 051,00121 733,32
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu100 000,00100 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu100 000,00100 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu21 733,32
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego63 318,5421 733,32
a) zwiększenie (z tytułu)63 318,5421 733,32
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)63 318,5421 733,32
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu85 051,8621 733,32
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto9 139,5363 318,54
Azysk netto9 139,5363 318,54
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)194 191,39185 051,86
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto9 139,5363 318,54
IIKorekty razem13 394,24-40 723,11
1Amortyzacja
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5Zmiana stanu rezerw255,73214,37
6Zmiana stanu zapasów
7Zmiana stanu należności-11 210,30-9 677,22
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów28 727,54-22 389,26
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-4 378,73-8 871,00
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-4 254,71104 041,65
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-4 254,71104 041,65
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu216 116,61193 521,18
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:211 861,90297 562,83
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok10 753,5375 194,54
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:19 902,0019 902,00
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:63,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:51 337,0051 337,0070 912,88
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:7 538,277 538,277 859,90
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym34 650,26138 310,52
K. Podatek dochodowy5 198,0020 747,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Informacje dodatkowe i objaśnienia

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki