Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki INTERFJORD POLAND SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-01-31
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy INTERFJORD POLAND S.A.
Siedziba
Województwo MAŁOPOLSKIE
Powiat KRAKÓW
Gmina M.KRAKÓW
Miejscowość KRAKÓW
Adres
Kod kraju PL
Województwo MAŁOPOLSKIE
Powiat KRAKÓW
Gmina M.KRAKÓW
Ulica PRZEMYSŁOWA
Nr domu 12
Miejscowość KRAKÓW
Kod pocztowy 30-701
Poczta KRAKÓW
Numer we własciwym rejestrze sądowym albo ewidencji
Nr KRS 0000596552

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych

Jednostka przyjęła wszystkie uproszczenia zasad przewidzianych w ustawie o rachunkowości dla jednostek małych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

6. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki.
Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

Jednostka dla celów podatkowych przyjęła bilansową metodę rozliczania różnic kursowych od 2018 roku.

B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Środki trwałe są wycenianie w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszonych o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość.
Dla celów podatkowych przyjmowane były stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych określającej wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów
Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania przekraczającym jeden rok oraz wartości początkowej nie przekraczającej 3,5 tysiąca złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.
Dla celów podatkowych jednostka skorzystała z przywileju jednorazowej amortyzacji do 50.000,00 eur dla podmiotów rozpoczynających działalność.
Środki trwałe umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.
Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Inwestycje długoterminowe wycenia się w cenie nabycia.
Zapasy wycenia się według ceny zakupu.
Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady
ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).
Środki pieniężne w walucie obcej wycenia się po obowiązującym na dzień bilansowy średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez NBP.
Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej.
Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki.
Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym.
Rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.
Zobowiązania, szczególnie wobec budżetu zostały wycenione na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty
Fundusze specjalne zostały wycenione w wartości nominalnej.

C. ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:

W sprawozdaniu finansowym Jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.
Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

7. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 137 435,27 97 259,23
II Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: 137 435,27 97 259,23
– środki trwałe 115 668,23 97 259,23
– środki trwałe w budowie 21 767,04
B Aktywa obrotowe 5 944 233,63 4 765 856,12
II Należności krótkoterminowe, w tym: 5 754 045,03 4 286 368,23
a) a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 4 228 578,53 3 601 975,83
– do 12 miesięcy 4 228 578,53 3 601 975,83
III Inwestycje krótkoterminowe, w tym: 164 648,27 472 335,91
a) a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym: 164 648,27 472 335,91
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 164 648,27 472 335,91
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 25 540,33 7 151,98
Aktywa razem 6 081 668,90 4 863 115,35
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 2 302 845,24 2 045 796,54
I Kapitał (fundusz) podstawowy 320 000,00 320 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 107 000,00 64 079,01
VI Zysk (strata) netto 1 875 845,24 1 661 717,53
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 778 823,66 2 817 318,81
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 3 778 823,66 2 817 318,81
a) a) z tytułu kredytów i pożyczek 308 270,12
b) b) z tytułu dostaw i usług, w tym: 3 370 098,77 2 729 599,60
– Do 12 miesięcy 3 370 098,77 2 729 599,60
Pasywa razem 6 081 668,90 4 863 115,35
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 26 279 174,76 20 132 198,36
I Przychody netto ze sprzedaży 26 279 174,76 20 132 198,36
B Koszty działalności operacyjnej 23 994 529,15 18 120 778,03
I Amortyzacja 42 346,49 92 087,21
II Zużycie materiałów i energii 168 498,12 489 621,89
III Usługi obce 22 298 421,20 16 418 819,34
IV Wynagrodzenia 1 167 910,90 877 766,47
V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 218 850,89 168 126,28
– emerytalne 101 850,59 77 046,64
VI Pozostałe koszty, w tym: 98 501,55 74 356,84
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) 2 284 645,61 2 011 420,33
D Pozostałe przychody operacyjne, w tym: 79 587,15 86 817,10
E Pozostałe koszty operacyjne, w tym: 33 184,54 7 159,90
– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 9 573,89 6 979,42
G Koszty finansowe, w tym: 15 196,98 169,00
I Odsetki, w tym: 566,40
H Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G) 2 315 851,24 2 090 908,53
I Podatek dochodowy 440 006,00 429 191,00
J Zysk (strata) netto (H - I) 1 875 845,24 1 661 717,53
Dodatkowe informacje i objaśnienia
zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do ustawy o rachunkowości
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

Informacja dodatkowa 2018 Interfjord

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki