Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki NANOSANGUIS SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-04-26
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyNANOSANGUIS SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
WojewództwoMazowieckie
PowiatWARSZAWA
GminaWARSZAWA
MiejscowośćWarszawa
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoMazowieckie
PowiatWARSZAWA
GminaWARSZAWA
UlicaLudwika Waryńskiego
Nr domu1
MiejscowośćWarszawa
Kod pocztowy00-645
PocztaWARSZAWA
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD7211Z - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
7219Z - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
7112Z - działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
7120A - badania i analizy związane z jakością żywności
7120B - pozostałe badania i analizy techniczne
7022Z - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
2120Z - produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
7490Z - pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000595165

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z późniejszymi zmianami oraz aktów prawnych wydanych na jej podstawie.
Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego przyjęte zostały odpowiednie do działalności jednostki zasady rachunkowości, które stosowane były w sposób ciągły, według zasady kosztu historycznego, z wyjątkiem środków trwałych, które podlegały urzędowej aktualizacji wyceny według zasad określonych w odrębnych przepisach. Ujawnienia zawarte w sprawozdaniu finansowym są rzetelne i zgodne ze stosownymi przepisami prawa oraz standardami rachunkowości. Sprawozdanie finansowe jest kompletne w świetle założeń sprawozdawczości finansowej, która obowiązuje jednostkę. Dane porównawcze są we wszystkich istotnych aspektach zbieżne z założeniami sprawozdawczości finansowej, które mają zastosowanie do sprawozdania finansowego.
Do sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie z działalności jednostki za okres objęty sprawozdaniem finansowym.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmuje również koszt montażu i przystosowania. Cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia. Koszty zakończonych prac rozwojowych prowadzonych przez jednostkę na własne potrzeby, poniesione przed podjęciem produkcji lub zastosowaniem technologii, zaliczane są do wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli spełnione są warunki określone w Ustawie o rachunkowości.
Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
W przypadku zmian technologii produkcji, przeznaczenia do likwidacji, wycofania z używania lub innych przyczyn powodujących trwałą utratę wartości środka trwałego lub składnika wartości niematerialnych i prawnych dokonywany jest odpis aktualizujący ich wartość w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu z tytułu trwałej utraty wartości składników środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawych, równowartość całości lub odpowiedniej części uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu odpowiednio do pozostałych przychodów operacyjnych.

Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego oraz składników wartości niematerialnych i prawnych. Poprawność przyjętych okresów oraz stawek amortyzacyjnych podlega okresowej weryfikacji.

Spółka stosuje następujące roczne stawki amortyzacyjne dla podstawowych grup środków trwałych:

• budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2,5 % - 10%
• urządzenia techniczne i maszyny 10 % - 30 %
• środki transportu 20 %
• pozostałe środki trwałe 10 % - 20 %

Roczne stawki amortyzacyjne dla wartości niematerialnych i prawnych są następujące:

• autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne 50%
• licencje 30%
Środki trwałe w budowie oraz grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu nie są amortyzowane.
Inwestycje krótkoterminowe
Aktywa finansowe zaliczone do inwestycji krótkoterminowych wyceniane są w następujący sposób (w zależności od kategorii, do której zostały zaliczone zgodnie z Rozporządzeniem o instrumentach finansowych):
a) „aktywa finansowe przeznaczone do obrotu” do których zalicza się udziały, – wycenia się w wartości godziwej,
b) „pożyczki udzielone i należności własne” – wycenia się w wysokości zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej,
c) „aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności”– wycenia się w wysokości zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej,
d) „aktywa finansowe dostępne do sprzedaży” – wycenia się w wartości godziwej. Jeżeli nie ma możliwości wiarygodnego ustalenia wartości godziwej a aktywa te mają ustalony termin wymagalności wówczas wyceny dokonuje się w wysokości zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej; a jeżeli aktywa te nie mają ustalonego terminu wymagalności wyceny dokonuje się w cenie nabycia. Skutki okresowej wyceny aktywów finansowych, w tym instrumentów pochodnych, z wyłączeniem pozycji zabezpieczanych i instrumentów zabezpieczających, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło przeszacowanie.
Należności
Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i wykazuje w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące). Wysokość odpisów aktualizujących ustala się w sposób indywidualny, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa zapłaty należności, wynikający z oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych – zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis. Należności są wykazywane w podziale na długo- i krótkoterminowe. Należności krótkoterminowe obejmują ogół należności z tytułu dostaw i usług oraz tę część należności z innych tytułów, która staje się wymagalna w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.
Zapasy
Zapasy wyceniane są według cen zakupu, natomiast towary z importu według cen nabycia, nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy. Rozchód jednakowych składników zapasów dokonywany jest kolejno po cenach tych składników, które zostały najwcześniej nabyte (metoda FIFO). Wartość odpisu aktualizującego ustala się uwzględniając możliwe do uzyskania ceny sprzedaży netto na dzień bilansowy.
Aktywa pieniężne
Do aktywów pieniężnych zalicza się aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Do aktywów pieniężnych zaliczane są także naliczone odsetki od aktywów finansowych. Aktywa finansowe płatne lub wymagalne w ciągu 3 miesięcy od dnia ich otrzymania, wystawienia, nabycia lub założenia (lokaty) zaliczane są do środków pieniężnych dla potrzeb rachunku przepływów środków pieniężnych.
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych.
Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
Kapitał zakładowy wykazywany jest w wysokości określonej w umowie i wpisanej w rejestrze sądowym.
Kapitał rezerwowy jest tworzony z zysku netto na podstawie uchwał wspólników (akcjonariuszy).
Rezerwy na zobowiązania
Rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.
Rezerwy tworzone są na:
• pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego;
• przyszłe zobowiązania spowodowane restrukturyzacją, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jednostka jest zobowiązana do jej przeprowadzenia lub zawarto w tej sprawie wiążące umowy, a plany restrukturyzacji pozwalają w sposób wiarygodny oszacować wartość tych przyszłych zobowiązań.
Zobowiązania
Zobowiązania finansowe (z wyjątkiem zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu, instrumentów pochodnych o charakterze zobowiązań oraz pozycji zabezpieczanych) wycenia się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego, w wysokości zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu oraz instrumenty pochodne o charakterze zobowiązań wycenia się w wartości godziwej. Zobowiązania inne niż finansowe wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty.
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności:
• ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez kontrahentów jednostki, gdy kwotę zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny,
• z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń wobec nieznanych osób, których kwotę można oszacować, mimo że data powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana, w tym z tytułu napraw gwarancyjnych i rękojmi za sprzedane produkty długotrwałego użytku.
Odpisy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożności.
Rozliczenia międzyokresowe przychodów
Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i obejmują w szczególności:
• równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych;
• środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów własnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł;
• wartość przyjętych nieodpłatnie, w tym także w drodze darowizny, środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych;
• ujemną wartość firmy.
Podatek dochodowy odroczony
W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, tworzona jest rezerwa lub aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości. Aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego możliwego do odliczenia w przyszłości, w związku z występowanie ujemnych róznic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.
Wysokość rezerwy lub aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.
Różnica pomiędzy stanem rezerw z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego wpływa na wynik finansowy, przy czym rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym, odnoszone są również na kapitał własny.
Uznawanie przychodu
Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić. Przychody są wykazywane bez podatku VAT, po pomniejszeniu o rabaty, upusty i podobne zmniejszenia. Przychody ze sprzedaży są uznawane w momencie dostarczenia towaru, jeżeli jednostka przekazała znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do towarów, lub w momencie wykonania usługi. Przychody ze sprzedaży usług uznawane są proporcjonalnie do stopnia zaawansowania usługi, jeżeli stopień ten można ustalić w sposób wiarygodny.
Transakcje w walutach obcych
Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych w złotych polskich według kursu średniego ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego dzień transakcji. Rozchód środków pieniężnych i innych składników inwestycji wycenia się według cen przeciętnych, to jest ustalonych w wysokości średniej ważonej cen danego składnika aktywów.
Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu obowiązującego na ten dzień średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Zastosowano następujące kursy walut:
31 grudnia 2018 r.
USD 3,7597
EUR 4,3000
31 grudnia 2017 r.
USD 3,4813
EUR 4,1709

Sposób rozliczania dotacji

Koszty bieżące podlegające zwrotom wykazane są jako rozliczenia międzyokresowe czynne, a w momencie rozliczenia dotacji i otrzymania środków pieniężnych wykazane jako koszty okresu w którym nastąpił zwrot dotacji. Otrzymane zwroty kosztów z tytułu dotacji wykazywane są w pozostałych przychodach operacyjnych. Dotacje otrzymane w formie zaliczki na przyszłe wydatki wykazane są jako przychody przyszłych okresów i księgowane jako pozostałe przychody operacyjne w momencie zatwierdzenia rozliczenia dotacji w polaczeniu z księgowaniem refundowanych kosztów.

Dotacje przyznane na wytworzenie środków trwałych wykazywane są jako przychody przyszłych okresów. W momencie zatwierdzenia dotacji i oddania środka trwałego do użytkowania, odpisy miesięcznie zwiększają pozostałe przychody operacyjne z tytułu dotacji oraz koszty z tytułu amortyzacji.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Rachunek zysków i strat sporządzany jest metodą porównawczą.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z późniejszymi zmianami oraz aktów prawnych wydanych na jej podstawie.
Rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzany metodą pośrednią.
Szacunki Zarządu
Sporządzenie sprawozdania finansowego wymaga od Zarządu Spółki dokonania subiektywnych ocen, szacunków i założeń, mających odzwierciedlenie w wartości składników aktywów i zobowiązań, ujętych w sprawozdaniu finansowym. Faktycznie zrealizowane wartości mogą różnić się od szacowanych, co w kolejnych okresach sprawozdawczych może przyczynić się do istotnych zmian wartości aktywów i zobowiązań Spółki.
Szacunki Zarządu Spółki, które są znaczące dla sprawozdania finansowego, dotyczą w szczególności:
- ustalenia okresów ekonomicznej użyteczności składników aktywów podlegających amortyzacji,
- oceny ewentualnej trwałej utraty wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- ustalenia wartości godziwej składników inwestycji, dla których nie istnieje aktywny obrót regulowany z ogólnie dostępnymi informacjami o cenach,
- oceny ściągalności należności i utworzenia odpisów aktualizujących należności,
- oceny przydatności zapasów oraz możliwych do uzyskania ich cen sprzedaży netto i utworzenia odpisów aktualizujących zapasy,
- szacunków wartości utworzonych rezerw na zobowiązania,
- dokonywanych rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów,
- oceny, czy spodziewane przyszłe zyski podatkowe będą wystarczające dla realizacji aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Na dzień bilansowy Zarząd dokonał oceny, czy istnieją przesłanki świadczące o możliwości występowania trwałej utraty wartości aktywów, innej niż opisano to w sprawozdaniu finansowym. W ocenie Zarządu Spółki wykazane aktywa na dzień 31 grudnia 2018 roku przysporzą Spółce w przyszłości korzyści ekonomiczne w postaci generowania dodatnich strumieni pieniężnych.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe4 881 960,422 545 393,85
IWartości niematerialne i prawne81 000,0081 000,00
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne81 000,0081 000,00
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe192 825,89210 859,95
1Środki trwałe192 825,89210 859,95
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny142 618,40166 464,94
d) środki transportu
e) inne środki trwałe50 207,4944 395,01
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe4 608 134,532 253 533,90
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Inne rozliczenia międzyokresowe4 608 134,532 253 533,90
BAktywa obrotowe369 808,56348 987,64
IZapasy6 839,68
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi6 839,68
IINależności krótkoterminowe16 025,41138 717,43
1Należności od jednostek powiązanych984,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:984,00
– do 12 miesięcy984,00
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek15 041,41138 717,43
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:8 514,09
– do 12 miesięcy8 514,09
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych14 221,41123 637,54
c) inne820,006 565,80
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe346 943,47210 270,17
1Krótkoterminowe aktywa finansowe346 943,47210 270,17
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne346 943,47210 270,17
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach346 943,47210 270,17
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe0,04
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem5 251 768,982 894 381,49
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny2 113 487,191 863 042,08
IKapitał (fundusz) podstawowy183 028,00172 559,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:2 098 381,331 847 125,33
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)1 847 125,33
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-156 642,25-120 774,69
VIZysk (strata) netto-11 279,89-35 867,56
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania3 138 281,791 031 339,41
IRezerwy na zobowiązania
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe134 852,8197 536,23
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych41 534,52
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:1 289,04
– do 12 miesięcy1 289,04
– powyżej 12 miesięcy
b) inne40 245,48
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek93 318,2997 536,23
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:22 390,3746 754,02
– do 12 miesięcy22 390,3746 754,02
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych69 630,5847 487,98
h) z tytułu wynagrodzeń1 296,042 216,13
i) inne1,301 078,10
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe3 003 428,98933 803,18
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe3 003 428,98933 803,18
– długoterminowe2 971 883,59931 878,18
– krótkoterminowe31 545,391 925,00
Pasywa razem5 251 768,982 894 381,49
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:9 600,00
– od jednostek powiązanych9 600,00
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów9 600,00
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty działalności operacyjnej115 895,82156 851,42
IAmortyzacja8 964,7012 433,19
IIZużycie materiałów i energii1 583,2717 515,20
IIIUsługi obce50 736,2585 116,26
IVPodatki i opłaty, w tym:7 978,766 001,31
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia32 350,0923 180,00
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:12 762,009 794,21
– emerytalne
VIIPozostałe koszty rodzajowe1 520,752 811,25
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-106 295,82-156 851,42
DPozostałe przychody operacyjne96 966,15125 615,56
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje91 500,06125 614,61
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne5 466,090,95
EPozostałe koszty operacyjne11,041,39
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne11,041,39
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-9 340,71-31 237,25
GPrzychody finansowe116,17
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:116,16
– od jednostek powiązanych116,16
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne0,01
HKoszty finansowe2 055,354 630,31
IOdsetki, w tym:2 055,35
– dla jednostek powiązanych1 972,60
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne4 630,31
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-11 279,89-35 867,56
JPodatek dochodowy
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)-11 279,89-35 867,56
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)1 863 042,081 078 909,64
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach1 863 042,081 078 909,64
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu172 559,00139 759,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego10 469,0032 800,00
a) zwiększenie (z tytułu)10 469,0032 800,00
– wydania udziałów (emisji akcji)10 469,0032 800,00
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu183 028,00172 559,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu1 847 125,331 059 925,33
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego251 256,00787 200,00
a) zwiększenie (z tytułu)251 256,00787 200,00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej251 256,00787 200,00
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu2 098 381,331 847 125,33
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-156 642,25-120 774,69
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu156 642,25120 774,69
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach156 642,25120 774,69
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu156 642,25120 774,69
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-156 642,25-120 774,69
6Wynik netto-11 279,89-35 867,56
Azysk netto
Bstrata netto11 279,8935 867,56
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)2 113 487,191 863 042,08
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto-11 279,89-35 867,56
IIKorekty razem61 981,11-162 862,63
1Amortyzacja8 964,7012 433,19
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)1 972,60
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5Zmiana stanu rezerw
6Zmiana stanu zapasów-6 839,68
7Zmiana stanu należności122 692,02-48 220,68
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-2 928,9035 329,19
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-101 620,77-175 877,52
10Inne korekty39 741,1413 473,19
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)50 701,22-198 730,19
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy10 000,00
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:10 000,00
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach10 000,00
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych10 000,00
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki2 345 531,271 917 341,49
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych30 671,7899 042,47
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne2 314 859,491 818 299,02
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-2 345 531,27-1 907 341,49
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy2 792 895,961 743 449,13
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału261 725,00820 000,00
2Kredyty i pożyczki80 000,00
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe2 451 170,96923 449,13
IIWydatki361 392,61
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek40 000,00
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki1 727,12
9Inne wydatki finansowe319 665,49
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)2 431 503,351 743 449,13
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)136 673,30-362 622,55
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:136 673,30-362 622,55
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu210 270,17572 892,72
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:346 943,47210 270,17
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:91 504,5891 504,58125 481,14
Dotacje91 500,0691 500,06art 17125 481,14
pozostałe 4,524,52
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:93 268,1493 268,14126 276,71
dotacje91 500,0691 500,06art 16125 481,14
naliczone odsetki od pożyczek245,48245,48art 16
pozostałe 1 522,601 522,60795,57
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:-1 925,00-1 925,00
rezerwy-1 925,00-1 925,00art 16
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Nanosanguis_2018_dodatkowe_informacje

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki