Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki EKOPLAST SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-11
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyEKOPLAST SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
WojewództwoMAŁOPOLSKIE
PowiatWIELICKI
GminaWIELICZKA
MiejscowośćKOKOTÓW
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoMAŁOPOLSKIE
PowiatWIELICKI
GminaWIELICZKA
UlicaKOKOTÓW
Nr domu913
MiejscowośćKOKOTÓW
Kod pocztowy32-002
PocztaKOKOTÓW
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD2223Z - produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
2512Z - produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
4110Z - realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
4332Z - zakładanie stolarki budowlanej
6810Z - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
6820Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
6920Z - działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
7711Z - wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
7732Z - wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
8211Z - działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000594518

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie w jakim spółka ma prawo wyboru omówienie wg pozycji aktywów i pasywów
1) Zapasy wycenia się na dzień bilansowy i wykazuje w bilansie wg:
• cen nabycia - materiały oraz zakupione towary,
• rzeczywistego kosztu wytworzenia - produkcja w toku i wyroby gotowe .
Jeżeli cena nabycia lub techniczny koszt wytworzenia zapasów jest wyższy niż przewidywana cena sprzedaży netto jednostka dokonuje odpisów aktualizujących.
2) Należności krótkoterminowe i roszczenia wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty. Stosuje się zasadę ostrożnej wyceny, urealniając stan należności poprzez utworzenie odpisów aktualizujących w odniesieniu do tych, których spłata jest zagrożona. Odpisów aktualizujących dokonuje się na podstawie analizy poszczególnych tytułów/należności. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość, a te, od których nie dokonuje się odpisów aktualizujących lub dokonuje się odpisy w niepełnej wysokości zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.
3) Inwestycje długoterminowe - akcje i udziały oraz papiery wartościowe wycenia się na dzień bilansowy według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Inwestycje krótkoterminowe – akcje i udziały oraz papiery wartościowe wycenia się na dzień bilansowy wg ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w wartości godziwej.
Środki pieniężne wycenia się w wartości nominalnej.
4) Rozliczenia międzyokresowe
- czynne, do których zalicza się wydatki lub zużycie składników majątkowych dotyczące późniejszych okresów niż ten, w którym je poniesiono;
- bierne – zalicza się ściśle określone świadczenia przyjęte przez jednostkę, lecz jeszcze nie stanowiące zobowiązania oraz prawdopodobne koszty których kwota, data i tytuł nie są jeszcze znane.
5) Zobowiązania długo- i krótkoterminowe
Zobowiązania wykazuje się w kwocie wymagającej zapłaty.Zobowiązania przedawnione lub umorzone zwiększają pozostałe przychody operacyjne lub przychody finansowe.
6) Rezerwy
Rezerwy tworzone są na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tyt. operacji kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego.
Spółka zrezygnowała z tworzenia rezerw na odprawy emerytalne, ponieważ zatrudnia głównie młodą kadrę.
Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą; niewykorzystane rezerwy zwiększają odpowiednio pozostałe przychody operacyjne, przychody finansowe lub zyski nadzwyczajne, na dzień, na który okazały się zbędne.
7) Rozliczenia międzyokresowe przychodów
Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują otrzymane dotacje, rozliczane proporcjonalnie do okresu amortyzacji finansowanych dotacją środków trwałych.
8) Przychody ze sprzedaży
Przychody ze sprzedaży produktów, tj. wyrobów gotowych i usług, towarów tj. składników majątkowych nabytych w celu odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym i materiałów, jest to kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów
i usług. Momentem sprze

daży jest przekazanie produktów albo towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi.

9) Obciążenia podatkowe
Obciążenia podatkowe zawierają bieżące opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych i zmianę stanu rezerw i aktywów podatkowych z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Aktywa i zobowiązania w walutach obcych –
Wyceniane są w ciągu roku po kursie średnim NBP obowiązującym w dniu poprzedzającym dzień wystawienia faktury.
Wycena bilansowa w 2018 roku po kursie wg tabeli nr 252/A/NBP/2018 1 EUR = 4,3000
Wycena bilansowa w 2017 roku po kursie wg tabeli nr 251/NBP/2017 1 EUR = 4,1709

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe – wycenia się na dzień bilansowy
i wykazuje w bilansie wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o dokonane odpisy amortyzacyjne.
Kwoty rocznych odpisów amortyzacyjnych ustala się przy zastosowaniu stawek odzwierciedlających okres ekonomicznej użyteczności aktywów trwałych. Ze względu na istotność, wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej do 10 000 zł umarzane są jednorazowo. Zakupy o wartości poniżej 2.000 zł klasyfikowane są jako wyposażnie i zaliczane bezpośrednio w koszty.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy ustalany jest w wariancie porównawczym.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym przyjęty wariant rachunku zysków i strat, zastosowane uproszczenia w sprawozdaniu finansowym, przyjęty wariant rachunku przepływów pieniężnych:

• Bilans – pełny
• Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy
• Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony metodą pośrednią
• Zestawienie zmian w kapitale własnym.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe42 813 387,3512 765 730,67
IWartości niematerialne i prawne4 580 524,544 687 187,53
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy4 305 605,694 535 237,99
3Inne wartości niematerialne i prawne274 918,85151 949,54
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe33 490 117,666 807 108,28
1Środki trwałe33 029 153,915 819 567,03
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)2 274 833,002 524 833,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej13 582 711,45755 026,19
c) urządzenia techniczne i maszyny16 310 168,232 354 288,75
d) środki transportu691 201,2989 009,79
e) inne środki trwałe170 239,9496 409,30
2Środki trwałe w budowie376 985,19987 541,25
3Zaliczki na środki trwałe w budowie83 978,56
IIINależności długoterminowe787 120,55880 175,64
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek787 120,55880 175,64
IVInwestycje długoterminowe3 426 166,60115 872,79
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe3 426 166,60115 872,79
a) w jednostkach powiązanych3 426 166,6077 018,00
– udziały lub akcje42 018,0077 018,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki3 384 148,60
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach38 854,79
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki21 722,68
– inne długoterminowe aktywa finansowe17 132,11
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe529 458,00275 386,43
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego529 458,00243 450,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe31 936,43
BAktywa obrotowe25 624 862,1019 614 109,43
IZapasy5 048 052,772 966 825,62
1Materiały3 375 532,322 035 841,35
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe1 442 666,96750 954,79
4Towary20 627,99147 030,00
5Zaliczki na dostawy i usługi209 225,5032 999,48
IINależności krótkoterminowe17 915 657,346 170 602,55
1Należności od jednostek powiązanych16 756,67169 576,28
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:16 756,6751 835,94
– do 12 miesięcy16 756,6751 835,94
– powyżej 12 miesięcy
b) inne117 740,34
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek17 898 900,676 001 026,27
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:5 335 354,924 137 955,94
– do 12 miesięcy5 335 354,924 137 955,94
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych5 813 449,491 470 620,06
c) inne6 750 096,26392 450,27
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe2 481 877,6710 415 031,13
1Krótkoterminowe aktywa finansowe2 481 877,6710 415 031,13
a) w jednostkach powiązanych773 902,31
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki773 902,31
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach426 159,36396 210,85
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki426 159,36
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe396 210,85
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne2 055 718,319 244 917,97
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach1 490 218,313 238 878,90
– inne środki pieniężne565 500,006 006 039,07
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe179 274,3261 650,13
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem68 438 249,4532 379 840,10
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny30 945 240,9724 897 091,75
IKapitał (fundusz) podstawowy6 415 382,006 415 382,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:15 417 999,1011 770 155,94
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)11 465 616,0011 464 616,00
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:3 660 002,003 660 002,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto5 451 857,873 051 551,81
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania37 493 008,487 482 748,35
IRezerwy na zobowiązania1 108 673,68528 251,00
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego491 236,00379 763,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne202 319,22
– długoterminowa
– krótkoterminowa202 319,22
3Pozostałe rezerwy415 118,46148 488,00
– długoterminowe
– krótkoterminowe415 118,46148 488,00
IIZobowiązania długoterminowe15 054 314,561 944 410,30
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek15 054 314,561 944 410,30
a) kredyty i pożyczki13 944 844,561 401 391,54
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe1 109 470,00543 018,76
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe13 766 973,484 453 356,42
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych997 115,45
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:997 115,45
– do 12 miesięcy997 115,45
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek13 766 973,483 456 240,97
a) kredyty i pożyczki6 699 288,88601 187,60
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe667 053,55303 003,08
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:3 872 371,031 274 901,31
– do 12 miesięcy3 872 371,031 274 901,31
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi543 810,47788 961,10
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych1 442 826,74320 707,14
h) z tytułu wynagrodzeń499 469,88159 287,46
i) inne42 152,938 193,28
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe7 563 046,76556 730,63
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe7 563 046,76556 730,63
– długoterminowe6 626 108,80396 569,88
– krótkoterminowe936 937,96160 160,75
Pasywa razem68 438 249,4532 379 840,10
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:44 791 462,1439 648 043,95
– od jednostek powiązanych1 077 191,81
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów42 651 404,1433 776 926,40
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)691 712,1746 754,32
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów1 448 345,835 824 363,23
BKoszty działalności operacyjnej43 399 100,6036 809 920,60
IAmortyzacja1 277 040,48921 337,87
IIZużycie materiałów i energii22 108 900,2417 274 276,66
IIIUsługi obce9 721 818,6811 785 451,44
IVPodatki i opłaty, w tym:241 101,65142 034,13
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia7 568 398,882 415 213,06
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:1 494 965,92532 034,97
– emerytalne666 874,76193 504,37
VIIPozostałe koszty rodzajowe170 840,8292 625,89
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów816 033,933 646 946,58
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 392 361,542 838 123,35
DPozostałe przychody operacyjne7 120 584,78454 199,62
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych6 100 810,2425 230,70
IIDotacje654 921,54192 922,39
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych174 440,15
IVInne przychody operacyjne364 853,0061 606,38
EPozostałe koszty operacyjne1 475 767,44518 372,16
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych1 236 320,83419 906,24
IIIInne koszty operacyjne239 446,6198 465,92
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)7 037 178,882 773 950,81
GPrzychody finansowe531 956,111 138 488,25
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:53 447,3727 222,55
– od jednostek powiązanych16 577,5415 147,29
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:65 673,13
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych487 057,02
VInne478 508,74558 535,55
HKoszty finansowe593 017,1269 446,25
IOdsetki, w tym:155 258,7869 446,25
– dla jednostek powiązanych197,10
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych437 688,34
IVInne70,00
IZysk (strata) brutto (F+G–H)6 976 117,873 842 992,81
JPodatek dochodowy1 524 260,00791 441,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)5 451 857,873 051 551,81
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)24 897 091,7512 348 265,86
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach24 897 091,7512 348 265,86
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu6 415 382,008 370 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego-1 954 618,00
a) zwiększenie (z tytułu)1 705 384,00
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)3 660 002,00
– umorzenia udziałów (akcji)3 660 002,00
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu6 415 382,006 415 382,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu11 770 155,94
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego3 647 843,1611 770 155,94
a) zwiększenie (z tytułu)3 647 843,1611 783 879,86
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej11 465 616,00
– podziału zysku (ustawowo)3 647 843,16318 263,86
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)13 723,92
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu15 417 999,1011 770 155,94
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu3 660 002,00
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych3 660 002,00
a) zwiększenie (z tytułu)3 660 002,00
-umorzenie akcji3 660 002,00
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu3 660 002,003 660 002,00
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu3 647 843,163 978 265,86
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu3 647 843,163 978 265,86
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach3 647 843,163 978 265,86
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)3 647 843,163 978 265,86
- podział zysku 3 051 551,81318 263,86
- odpisy z zysku netto w ciągu roku 2016/kapitał zapasowy 2017
- wypłata na poczet zysku 2016/kapitał rezerwowy 2017
-podział zysku połaczonych spółek596 291,35
-przeznaczenie na umorzenie akcji3 660 002,00
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto5 451 857,873 051 551,81
Azysk netto5 451 857,873 051 551,81
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)30 945 240,9724 897 091,75
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)30 945 240,9724 897 091,75
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej1 088 083,082 923 527,90
IZysk (strata) netto5 451 857,873 051 551,81
IIKorekty razem-4 363 774,79-128 023,91
1Amortyzacja1 506 672,78921 337,87
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych23 819,24
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)126 438,2052 962,54
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-6 100 810,24-520 555,77
5Zmiana stanu rezerw580 422,6831 422,00
6Zmiana stanu zapasów-1 787 054,70-1 286 233,53
7Zmiana stanu należności-5 354 642,94323 634,05
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów2 483 101,03349 940,43
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych3 443 332,67-102 704,67
10Inne korekty738 765,7378 353,93
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)1 088 083,082 923 527,90
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-29 515 282,351 527 815,96
IWpływy3 099 651,163 364 552,93
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych2 672 942,003 362 519,45
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:394 399,302 033,48
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach394 399,302 033,48
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych385 899,30
– odsetki8 500,002 033,48
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne32 309,86
IIWydatki-32 614 933,511 836 736,97
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych-28 473 604,861 061 451,65
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:-3 604 899,41775 285,32
a) w jednostkach powiązanych-3 626 622,0942 018,00
b) w pozostałych jednostkach21 722,68733 267,32
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe21 722,68733 267,32
4Inne wydatki inwestycyjne-536 429,24
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-29 515 282,351 527 815,96
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej21 237 999,612 163 951,98
IWpływy22 447 433,378 551 949,21
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału8 486 276,08
2Kredyty i pożyczki19 255 224,42
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe3 192 208,9565 673,13
IIWydatki-1 209 433,766 387 997,23
1Nabycie udziałów (akcji) własnych3 660 002,00
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek-474 415,452 156 179,45
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego-577 481,19530 346,51
8Odsetki-157 537,1241 469,27
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)21 237 999,612 163 951,98
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-7 189 199,666 615 295,84
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-7 189 199,666 615 295,84
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych19 721,85
FŚrodki pieniężne na początek okresu9 244 917,972 649 343,98
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:2 055 718,319 264 639,82
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok6 976 117,873 842 992,81
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:6 685 832,211 472 798,85
Pozostałe przychody operacyjne - dotacja654 921,54art 12 ust 4 pkt 14192 922,39
Rozwiązanie odpisów aktualizujących należności2 843 866,19art 12 ust 1 pkt 4 lit d174 440,15
Niezapłacona nota za niedotrzymanie terminu3 166 720,00art 12 ust 3 pkt 3 lit e
Wycena bilansowaart 15 ust a556 564,58
Spisane zobowiązania finansowe w związku z cesja leasingu operacyjnegoart 15 ust a529 474,99
pozostałe 20 324,4819 396,74
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
pozostałe
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:6 187,63
odsetki naliczone w 2017, a zapłacone w 20186 187,63art 12 ust 3 pkt 3 lit e
pozostałe
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:9 397 418,342 186 717,75
Opłaty na Pefron61 685,00art 16 ust 1 pkt 363 441,00
koszty reprezentacji44 380,89art 16 ust 1 pkt 283 619,57
kary, grzywny, różne1 674,72art 16 ust 1 pkt 182 131,20
Amortyzacja środków trwałych i WNiP wczęści finansowanej z dotacji i leasingu operacyjnego704 112,45art 16 ust 1 pkt 48497 444,84
Ujemne różnice kursowe bilansowe per saldo454 836,86art 15 ust a87 670,34
odpisy na należnosci7 246 907,02art 16 ust 1 pkt 26 lit a
Odsetki od leasingu operacyjnego - bilansowo finansowego31 792,75art 3 ust 4 pkt uor23 859,69
Odsetki budżetowe307,34art 16 ust 1 pkt 21306,60
Inne koszty nkup (min odpisy WF)234 283,63art 16 ust c pkt 464 162,61
Rezerwy (badanie bilansu, urlopy, pośrednictwo handlowe)617 437,68art 16 ust 1 pkt 27148 488,00
Odpisy na należnosciart 16 ust 1 pkt 26 lit a419 906,24
Środki zlikwidowane w związku z cesjąart 16 ust 1 pkt 6906 842,71
Korekta kosztów finansowanych z dotacji 3.1.5art 16 ust 1 pkt 5818 503,70
Pozostałe nkupart 16 ust 1 pkt 4610 341,25
pozostałe
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:365 586,90190 014,17
Niewypłacone wynagrodzenia z tyt um zlecenie, dzieło, za pełnienie funkcji czł zarzadu wypłacne w 201846 010,56art 16 ust 1 pkt 5793 225,43
Niezapłacone składki zus za 11/2018 i 12/2018316 652,81art 16 ust 1 pkt 57 lit a93 764,01
niewypłacone delegacje2 923,53art 16 ust 1 pkt 57
Odsetki od kredytu naliczone, niezapłaconeart 16 ust 1 pkt 113 024,73
pozostałe
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:1 118 450,88592 094,53
opłaty leasingowe - dotyczy leasingu operacyjnego609 273,95art 17 ust b530 346,51
Wynagrodzenia i składki zus z 2017 r wypłacone w 2018357 664,20art 15 ust 4 pkt g61 748,02
Rozwiązane rezerwy na koszty z 2017148 488,00art 15 ust 4 pkt d
odsetki naliczone w 2017, a zapłacone w 20183 024,73art 15 ust c
pozostałe
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
pozostałe
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym8 941 028,004 154 831,35
K. Podatek dochodowy1 698 795,00789 418,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Informacja dodatkowa 2018

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki