Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki ROBO WASH SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-26
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy Robo Wash Spółka Akcyjna
Siedziba
Województwo mazowieckie
Powiat M.St. Warszawa
Gmina M.St. Warszawa
Miejscowość Warszawa
Adres
Kod kraju PL
Województwo mazowieckie
Powiat M.St. Warszawa
Gmina M.St. Warszawa
Ulica Czarnomorska
Nr domu 18
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 02-758
Poczta Warszawa
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 4520Z - konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000593463

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

w załączniku

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

w załączniku

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

w załączniku

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

w załączniku

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 10 632 265,99 12 398 440,38
I Wartości niematerialne i prawne 3 440 562,35 30 331,22
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych
2 Wartość firmy
3 Inne wartości niematerialne i prawne 3 440 562,35 30 331,22
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe 7 191 703,64 7 047 159,58
1 Środki trwałe 7 187 803,64 4 266 915,47
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 656 020,80 656 020,80
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3 515 576,71 1 777 150,49
c) urządzenia techniczne i maszyny 2 837 584,80 1 697 478,02
d) środki transportu 65 178,79
e) inne środki trwałe 113 442,54 136 266,16
2 Środki trwałe w budowie 3 900,00 2 780 244,11
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie
III Należności długoterminowe
1 Od jednostek powiązanych
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Od pozostałych jednostek
IV Inwestycje długoterminowe 5 320 949,58
1 Nieruchomości
2 Wartości niematerialne i prawne
3 Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4 Inne inwestycje długoterminowe 5 320 949,58
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
B Aktywa obrotowe 2 693 726,11 2 346 931,37
I Zapasy 214 316,00 190 891,26
1 Materiały 174 717,17 159 594,63
2 Półprodukty i produkty w toku
3 Produkty gotowe
4 Towary 39 598,83 31 296,63
5 Zaliczki na dostawy i usługi
II Należności krótkoterminowe 446 609,48 520 571,43
1 Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Należności od pozostałych jednostek 446 609,48 520 571,43
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 194 739,03 198 384,74
– do 12 miesięcy 194 739,03 198 384,74
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 114 103,29 260 233,99
c) inne 137 767,16 61 952,70
d) dochodzone na drodze sądowej
III Inwestycje krótkoterminowe 2 011 424,07 1 618 926,18
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 011 424,07 1 618 926,18
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 011 424,07 1 618 926,18
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1 867 636,24 1 566 535,62
– inne środki pieniężne 143 787,83 52 390,56
– inne aktywa pieniężne
2 Inne inwestycje krótkoterminowe
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 21 376,56 16 542,50
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D Udziały (akcje) własne
Aktywa razem 13 325 992,10 14 745 371,75
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 4 455 195,74 5 147 821,06
I Kapitał (fundusz) podstawowy 100 000,00 100 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 5 047 821,06 3 534 437,80
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
V Zysk (strata) z lat ubiegłych -1 140 203,48
VI Zysk (strata) netto 447 578,16 1 513 383,26
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 8 870 796,36 9 597 550,69
I Rezerwy na zobowiązania 121 073,64 102 344,00
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3 Pozostałe rezerwy 121 073,64 102 344,00
– długoterminowe
– krótkoterminowe 121 073,64 102 344,00
II Zobowiązania długoterminowe 6 602 193,34 3 131 779,11
1 Wobec jednostek powiązanych
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Wobec pozostałych jednostek 6 602 193,34 3 131 779,11
a) kredyty i pożyczki 5 367 127,12 2 158 764,93
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe 1 177 061,44 916 342,95
d) zobowiązania wekslowe
e) inne 58 004,78 56 671,23
III Zobowiązania krótkoterminowe 2 066 495,20 6 121 441,53
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 2 066 495,20 6 121 441,53
a) kredyty i pożyczki 1 028 640,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 5 200 000,00
c) inne zobowiązania finansowe 386 039,59 340 640,06
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 213 976,57 219 983,76
– do 12 miesięcy 213 976,57 219 983,76
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 267 573,64 174 771,51
h) z tytułu wynagrodzeń 163 301,08 153 098,58
i) inne 6 964,32 32 947,62
4 Fundusze specjalne
IV Rozliczenia międzyokresowe 81 034,18 241 986,05
1 Ujemna wartość firmy
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 81 034,18 241 986,05
– długoterminowe 81 034,18
– krótkoterminowe 81 034,18 160 951,87
Pasywa razem 13 325 992,10 14 745 371,75
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 10 065 198,04 10 331 390,82
– od jednostek powiązanych
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 10 065 198,04 10 331 390,82
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
B Koszty działalności operacyjnej 9 247 912,89 7 961 032,73
I Amortyzacja 1 406 397,53 550 039,09
II Zużycie materiałów i energii 1 528 321,04 1 484 378,65
III Usługi obce 2 234 486,94 2 441 822,17
IV Podatki i opłaty, w tym: 218 061,70 128 888,68
– podatek akcyzowy
V Wynagrodzenia 3 090 536,44 2 669 668,75
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 600 679,33 530 195,66
– emerytalne
VII Pozostałe koszty rodzajowe 144 948,85 125 568,61
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 24 481,06 30 471,12
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 817 285,15 2 370 358,09
D Pozostałe przychody operacyjne 325 210,26 230 712,89
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Dotacje
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IV Inne przychody operacyjne 325 210,26 230 712,89
E Pozostałe koszty operacyjne 288 256,82 711 638,79
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III Inne koszty operacyjne 288 256,82 711 638,79
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 854 238,59 1 889 432,19
G Przychody finansowe 183,33 5 147,08
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
A Od jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
B Od jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
II Odsetki, w tym:
– od jednostek powiązanych
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych
V Inne 183,33 5 147,08
H Koszty finansowe 340 900,76 491 377,08
I Odsetki, w tym: 340 900,76 491 251,13
– dla jednostek powiązanych 213 420,38 103 199,98
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych
IV Inne 125,95
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) 513 521,16 1 403 202,19
J Podatek dochodowy 65 943,00 -110 181,07
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
L Zysk (strata) netto (I–J–K) 447 578,16 1 513 383,26
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 4 007 617,58 3 634 437,80
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów -1 140 203,48
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 2 867 414,10 3 634 437,80
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu
1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 100 000,00 100 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 100 000,00 100 000,00
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 3 534 437,80 2 293 504,73
1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 1 513 383,26 1 240 933,07
a) zwiększenie (z tytułu) 1 513 383,26 1 240 933,07
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo) 1 513 383,26 1 240 933,07
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 5 047 821,06 3 534 437,80
3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów 1 140 203,48
5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1 140 203,48
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 1 140 203,48
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -1 140 203,48
6 Wynik netto 447 578,16 1 513 383,26
A zysk netto 447 578,16 1 513 383,26
B strata netto
C odpisy z zysku
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 4 455 195,74 5 147 821,06
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawna Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok513 521,161 403 202,19
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:0,830,83
pozostałe 0,83
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:263 295,87263 295,87200 367,27
Rozwiązanie rezerwy urlopowej102 344,00102 344,00art 12 ust 1 pkt 5a
Przychody przyszych160 951,87160 951,87art 12 ust 3a200 367,27
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:431 257,63431 257,63131 165,78
kary81 423,2081 423,20art 16 ust 1 pkt 18
Amortyzacja środków trwalych173 776,62173 776,62art 17b ust 141 475,06
PFRON85 401,0085 401,00art 16 ust 1 pkt 3677 363,00
Odsetki od obligacji na nabycie akcji przejętych póżniej Spólek74 776,0074 776,00art 16 ust 1 pkt 13e
Odsetki od kredytu bankowego97 304,0197 304,01art 16 ust 1 pkt 13e
pozostałe 10 633,2610 633,2612 327,72
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:1 130 441,551 130 441,5588 481,58
Rezerwy urlopowe121 073,64121 073,64art 16 ust 1 pkt 27-32 819,86
amortyzacja bilansowa znaku towarowego760 135,65760 135,65art 16b ust 1 pkt 4
Odsetki naliczone od pożyczki i leasingów55 124,3555 124,35art 16 ust 1 pkt 118 764,93
ZUS naliczony w roku bieżącym, zaplacony w roku kolejnym89 440,2889 440,28art 16 ust 1 pkt 57a112 536,51
Umowy zlecenia wyplacane w kolejnym miesiącu12 611,1712 611,17art 16 ust 1 pkt 57
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:1 330 935,051 330 935,051 690 320,51
Leasing operacyjny podatkowo (finansowy bilansowo)185 429,68185 429,68art 17b ust 193 940,07
Odsetki od obligacji naliczone w 2016, a zapącone w 2017art 16 ust 1 pkt 11368 004,00
Amortyzacja podatkowa znaku towarowego1 064 190,001 064 190,00art 16b ust 1 pkt 41 064 190,00
skadki ZUS naliczone w roku poprzednim, a zaplacone w roku bieżącym72 550,4472 550,44art 16 ust 1 pkt 57a155 138,80
Oosetki od otrzymanej pożyczki naliczone roku poprzednim a zaplacone w roku bieżącym8 764,938 764,93art 16 ust 1 pkt 119 047,64
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:133 919,00133 919,00
strata 50% za 2017
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym347 069,59-267 838,23
K. Podatek dochodowy65 943,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

Wprowadzenie i noty objaśniające

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki