Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki CAPITAL INVESTMENT FUND SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-17
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyCAPITAL INVESTMENT FUND SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
WojewództwoŚLĄSKIE
PowiatKATOWICE
GminaKATOWICE
MiejscowośćKATOWICE
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoŚLĄSKIE
PowiatKATOWICE
GminaKATOWICE
UlicaMARCINA SZELIGIEWICZA
Nr domu1
MiejscowośćKATOWICE
Kod pocztowy40-074
PocztaKATOWICE
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD6820Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000592568

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynujące działalność. Rachunek zysków i strat przedstawiono w wariancie porównawczym.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

a) Rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe wykazywane są wg ceny nabycia/ kosztu wytworzenia pomniejszonej o zakumulowaną amortyzację oraz o zakumulowane odpisy aktualizujące
z tytułu utraty wartości.
Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową. Składniki o wartości jednostkowej
nie przekraczającej wartości 3500,- złotych amortyzowane są jednorazowo w miesiącu następnym po przyjęciu ich do użytkowania oraz ewidencjonuje w kartotece środków trwałych zgodnie z obowiązująca klasyfikacją.
Przedmioty długotrwałego użytku o wartości nieprzekraczającej 1500,- (z wyjątkiem zestawów komputerowych, telefonów, centrali telefonicznych, faksów, kserokopiarek, mebli oraz urządzeń i przyrządów specjalistycznych związanych ze specyfiką branży) są zaliczane do materiałów, a ich wartość odpisywana jest w koszty zużycia materiałów w momencie oddania ich do użytkowania.

b) Wartości niematerialne

Wartości niematerialne wykazywane są wg ceny nabycia / kosztu wytworzenia pomniejszonej o umorzenie i łączną kwotę odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości.
Odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych dokonuje się metodą liniową.

c) Zapasy

Zapasy wycenia się wg ceny zakupu skorygowanej o ubytki wartości nie wyższej od ich ceny sprzedaży netto na dzień bilansowy. Koszty zakupu odnoszone są w całości w koszty działalności operacyjnej w momencie ich poniesienia. Materiały wytworzone we własnych zakresie wycenia się wg kosztu ich wytworzenia. Rozchód zapasów ustala się wg metody FIFO – „pierwsze weszło, pierwsze wyszło”.
Produkcja w toku – wyceniana jest na dzień bilansowy w wysokości kosztów materiałów bezpośrednich.

d) Należności, zobowiązania, rezerwy

Należności handlowe krótkoterminowe ujmuje się wg kwot pierwotnie zafakturowanych
z uwzględnieniem odpisów aktualizujących na należności nieściągalne.
Odpisy na należności obciążają pozostałe koszty w rachunku zysków i strat. Zobowiązania wycenia się w wartości równej kwocie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, która byłaby w chwili obecnej wymagana do uregulowania obowiązku.
Rezerwy tworzy się w uzasadnionej i wiarygodnie oszacowanej wartości w przypadku, kiedy:
1. ciąży obecny obowiązek wynikający ze zdarzeń przeszłych;
2. wypełnienie obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków finansowych;
Utworzone rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.
Powstanie zobowiązania, na które uprzednio utworzono rezerwę, zmniejsza rezerwę.
Niewykorzystane rezerwy, wobec zmniejszenia lub ustania ryzyka uzasadniającego ich utworzenie, zwiększają na dzień, na który okazały się zbędne, odpowiednio pozostałe przychody operacyjne lub finansowe.
Odstępuje się od tworzenia rezerw na wydatki o niskiej wartości, jeśli wydatek jest mało istotny z punktu widzenia sumy bilansowej za dany rok obrotowy i brak jego ujęcia nie zniekształca obrazu sytuacji majątkowej i finansowej Spółki.

e) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty.

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują środki pieniężne w kasie, depozyty bankowe płatne na żądanie, inne krótkoterminowe inwestycje o dużej płynności o pierwotnym terminie wymagalności do 3-ch miesięcy. Środki pieniężne wycenia się wg wartości nominalnej, a wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po średnim kursie NBP obowiązującym dla danej waluty na ten dzień. Różnice kursowe zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.

f) Kapitał własny

Kapitały własne spółki wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w wartości nominalnej ujmując je w księgach rachunkowych według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa statutu lub umowy spółki.
Kapitał podstawowy wykazuje się w wartości ustalonej w statucie (umowie) spółki. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady ujmuje się jako należne na rzecz kapitału podstawowego (zakładowego).

g) Rozliczenia międzyokresowe kosztów

Rozliczenia międzyokresowe kosztów wykazuje się w celu zapewnienia współmierności przychodów ze sprzedaży i związanych z nimi kosztów – stan na dzień bilansowy już poniesionych wydatków stanowi koszty dotyczące przyszłych lat obrotowych.

h) Przychody i koszty

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.
Przychody ujmuje się w rachunku zysków i strat, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo zwiększenia przyszłych korzyści ekonomicznych lub zmniejszenia stanu zobowiązań. Wysokość przychodu ustala się wg wartości zapłaty otrzymanej bądź należnej po uwzględnieniu rabatów.
Koszty podstawowej działalności operacyjnej ewidencjonowane są w układzie rodzajowym i funkcjonalnym w okresie, którego dotyczą. Ujmuje się je w rachunku zysków i strat jeżeli nastąpiło zmniejszenie przyszłych korzyści ekonomicznych lub zwiększenie stanu zobowiązań.
Koszty finansowe ujmowane są w momencie ich poniesienia.

i) Rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Jednostka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych.

j) Waluta, w której sporządzono sprawozdanie finansowe oraz wielkość jednostek, które zastosowano dla prezentacji kwot w sprawozdaniu finansowym.

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone w walucie polskiej i prezentowane jest
w złotych i groszach.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

1. Wynik finansowy ustala się na poziomie wyniku netto. 2. Aktywa i rezerwy na odroczony podatek dochodowy są ujmowane z uwzględnieniem ostrożnej wyceny.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz Kodeksem Spółek Handlowych.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe203 422,00202 322,00
IWartości niematerialne i prawne
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe
1Środki trwałe
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe203 422,00202 322,00
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe203 422,00202 322,00
a) w jednostkach powiązanych160 822,00160 822,00
– udziały lub akcje160 822,00160 822,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale42 600,0041 500,00
– udziały lub akcje42 600,0041 500,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe83 237,7699 926,50
IZapasy
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
c) inne
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe83 237,7699 926,50
1Krótkoterminowe aktywa finansowe83 237,7699 926,50
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne83 237,7699 926,50
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach83 237,7699 926,50
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem286 659,76302 248,50
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny84 346,5093 705,47
IKapitał (fundusz) podstawowy100 700,00100 700,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-6 994,53-2 391,11
VIZysk (strata) netto-9 358,97-4 603,42
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania202 313,26208 543,03
IRezerwy na zobowiązania1 968,002 600,00
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy1 968,002 600,00
– długoterminowe
– krótkoterminowe1 968,002 600,00
IIZobowiązania długoterminowe158 516,26164 467,03
1Wobec jednostek powiązanych770,197 490,19
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek157 746,07156 976,84
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe157 746,07156 976,84
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe41 829,0041 476,00
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych1 000,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne1 000,00
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale40 476,0040 476,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:1 476,001 476,00
– do 12 miesięcy1 476,001 476,00
– powyżej 12 miesięcy
b) inne39 000,0039 000,00
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek1 353,00
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:1 353,00
– do 12 miesięcy1 353,00
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem286 659,76302 248,50
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty działalności operacyjnej8 941,742 069,00
IAmortyzacja
IIZużycie materiałów i energii
IIIUsługi obce8 609,742 069,00
IVPodatki i opłaty, w tym:332,00
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:
– emerytalne
VIIPozostałe koszty rodzajowe
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-8 941,74-2 069,00
DPozostałe przychody operacyjne1 370,00
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne1 370,00
EPozostałe koszty operacyjne738,001 300,00
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne738,001 300,00
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-8 309,74-3 369,00
GPrzychody finansowe25,00
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:25,00
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne
HKoszty finansowe1 049,231 259,42
IOdsetki, w tym:1 049,231 259,42
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-9 358,97-4 603,42
JPodatek dochodowy
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)-9 358,97-4 603,42
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)93 705,4798 308,89
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach93 705,4798 308,89
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu100 700,00100 700,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu100 700,00100 700,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu2 391,112 391,11
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach2 391,112 391,11
a) zwiększenie (z tytułu)4 603,42
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia4 603,42
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu6 994,532 391,11
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-6 994,53-2 391,11
6Wynik netto-9 358,97-4 603,42
Azysk netto
Bstrata netto9 358,974 603,42
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)84 346,5093 705,47
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-9 358,97-4 603,42
IZysk (strata) netto1 770,234 035,42
IIKorekty razem1 770,234 035,42
1Amortyzacja
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)1 049,231 259,42
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5Zmiana stanu rezerw-632,001 300,00
6Zmiana stanu zapasów
7Zmiana stanu należności
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów1 353,001 476,00
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-7 588,74-568,00
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki1 100,001 000,00
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:1 100,001 000,00
a) w jednostkach powiązanych1 100,001 000,00
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-1 100,00-1 000,00
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy1 000,00
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe1 000,00
IIWydatki8 000,00
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek7 000,00
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki
9Inne wydatki finansowe1 000,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-8 000,001 000,00
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-16 688,74-568,00
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu99 926,50100 494,50
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:83 237,7699 926,50
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-9 358,97
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:1 370,001 370,00
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:1 787,231 787,23
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym-8 941,74
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Informacja dodatkowa

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki