Szczegóły spółki

Nazwa CAPITAL INVESTMENT FUND SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 9542761705
REGON 363492559
KRS 0000592568
Adres ul. Marcina Szeligiewicza 1, 40-074 Katowice
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 6820Z — wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.69 0.71
Zadłużenie / kapitał (D/E) 2.23 2.4
Płynność bieżąca (CR) 2.41 1.99
Płynność szybka (QR) 2.41 1.99
Złota/srebrna reguła bilansowa 2.23 2.4
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) b.d. b.d.
Rentowność kapitału własnego (ROE) -4.91% -11.1%
Rentowność aktywów (ROA) -1.52% -3.26%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-07-09 131/2019 1090 608984
Poz. 608984. CAPITAL INVESTMENT FUND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000592568. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 13.01.2016.
[RDF/138895/19/878]

W dniu 02.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 608984. CAPITAL INVESTMENT FUND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000592568. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 13.01.2016.
[RDF/138895/19/878]

W dniu 02.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-09 131/2019 1090 608985
Poz. 608985. CAPITAL INVESTMENT FUND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000592568. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 13.01.2016.
[RDF/138895/19/279]

W dniu 02.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 608985. CAPITAL INVESTMENT FUND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000592568. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 13.01.2016.
[RDF/138895/19/279]

W dniu 02.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-09 131/2019 1090 608986
Poz. 608986. CAPITAL INVESTMENT FUND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000592568. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 13.01.2016.
[RDF/138895/19/680]

W dniu 02.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 608986. CAPITAL INVESTMENT FUND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000592568. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 13.01.2016.
[RDF/138895/19/680]

W dniu 02.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-24 120/2019 18 33041
Poz. 33041. CAPITAL INVESTMENT FUND SPÓŁKA AKCYJNA
w Katowicach. KRS 0000592568. SĄD REJONOWY KATO-
WICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
13 stycznia 2016 r.
[BMSiG-32841/2019]

Zarząd CAPITAL INVESTMENT FUND SPÓŁKA AKCYJNA
(„Spółka”) z siedzibą w Katowicach, 40-074 Katowice, ul. Sze-
ligiewicza 1, nr KRS 0000592568, zwołuje Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) w dniu 19 lipca 2019 r., g. 1100,
w Kancelarii Notarialnej Ł. Roztoczyńskiego, Katowice,
ul. Mariacka 37/2.

Porządek obrad:

 1 Otwarcie ZWZ.
 2 Wybór Przewodniczącego.
 3 Stwierdzenie prawidłowości ZWZ i jego zdolności do
  powzięcia uchwał.
 4 Przyjęcie porządku obrad.
 5 Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwał w sprawie zatwierdze-
  nia sprawozdań: Zarządu z działalności Spółki, finanso-
  wych Spółki, z działalności Rady Nadzorczej za rok 2018.
 6 Podjęcie uchwały o pokryciu straty za rok 2018.
 7 Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium członkom
  Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2018 rok.
 8 Zamknięcie obrad.



Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia jeżeli doku-
menty akcji zostaną złożone w Spółce do 7 dni przed ter-
minem Zgromadzenia ZWZ i nie będą odebrane przed jego
ukończeniem.
Zamiast akcji można złożyć zaświadczenie wydane na dowód
złożenia akcji u ww. Notariusza.


          4.

       Towarzystwa

    ubezpieczeń wzajemnych
Poz. 33041. CAPITAL INVESTMENT FUND SPÓŁKA AKCYJNA
w Katowicach. KRS 0000592568. SĄD REJONOWY KATO-
WICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
13 stycznia 2016 r.
[BMSiG-32841/2019]

Zarząd CAPITAL INVESTMENT FUND SPÓŁKA AKCYJNA
(„Spółka”) z siedzibą w Katowicach, 40-074 Katowice, ul. Sze-
ligiewicza 1, nr KRS 0000592568, zwołuje Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) w dniu 19 lipca 2019 r., g. 1100,
w Kancelarii Notarialnej Ł. Roztoczyńskiego, Katowice,
ul. Mariacka 37/2.

Porządek obrad:

 1 Otwarcie ZWZ.
 2 Wybór Przewodniczącego.
 3 Stwierdzenie prawidłowości ZWZ i jego zdolności do
  powzięcia uchwał.
 4 Przyjęcie porządku obrad.
 5 Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwał w sprawie zatwierdze-
  nia sprawozdań: Zarządu z działalności Spółki, finanso-
  wych Spółki, z działalności Rady Nadzorczej za rok 2018.
 6 Podjęcie uchwały o pokryciu straty za rok 2018.
 7 Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium członkom
  Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2018 rok.
 8 Zamknięcie obrad.



Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia jeżeli doku-
menty akcji zostaną złożone w Spółce do 7 dni przed ter-
minem Zgromadzenia ZWZ i nie będą odebrane przed jego
ukończeniem.
Zamiast akcji można złożyć zaświadczenie wydane na dowód
złożenia akcji u ww. Notariusza.


          4.

       Towarzystwa

    ubezpieczeń wzajemnych
2019-02-26 40/2019 271 85812
Poz. 85812. CAPITAL INVESTMENT FUND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000592568. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 13.01.2016.
[RDF/969409/19/352]

W dniu 19.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 85812. CAPITAL INVESTMENT FUND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000592568. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 13.01.2016.
[RDF/969409/19/352]

W dniu 19.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-02-26 40/2019 271 85813
Poz. 85813. CAPITAL INVESTMENT FUND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000592568. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 13.01.2016.
[RDF/969418/19/272]

W dniu 19.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.02.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 85813. CAPITAL INVESTMENT FUND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000592568. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 13.01.2016.
[RDF/969418/19/272]

W dniu 19.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.02.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-02-26 40/2019 271 85814
Poz. 85814. CAPITAL INVESTMENT FUND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000592568. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 13.01.2016.
[RDF/969419/19/673]

W dniu 19.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 85814. CAPITAL INVESTMENT FUND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000592568. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 13.01.2016.
[RDF/969419/19/673]

W dniu 19.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-02-26 40/2019 271 85815
Poz. 85815. CAPITAL INVESTMENT FUND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000592568. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 13.01.2016.
[RDF/969420/19/385]

W dniu 19.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 85815. CAPITAL INVESTMENT FUND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000592568. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 13.01.2016.
[RDF/969420/19/385]

W dniu 19.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-02-26 40/2019 271 85816
Poz. 85816. CAPITAL INVESTMENT FUND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000592568. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 13.01.2016.
[RDF/969436/19/112]

W dniu 19.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 13.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 85816. CAPITAL INVESTMENT FUND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000592568. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 13.01.2016.
[RDF/969436/19/112]

W dniu 19.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 13.01.2016 DO 31.12.2016
2019-02-26 40/2019 271 85817
Poz. 85817. CAPITAL INVESTMENT FUND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000592568. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 13.01.2016.
[RDF/969437/19/513]

W dniu 19.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.02.2019 okres OD
13.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 85817. CAPITAL INVESTMENT FUND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000592568. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 13.01.2016.
[RDF/969437/19/513]

W dniu 19.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.02.2019 okres OD
13.01.2016 DO 31.12.2016
2019-02-26 40/2019 271 85818
Poz. 85818. CAPITAL INVESTMENT FUND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000592568. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 13.01.2016.
[RDF/969438/19/914]

W dniu 19.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 13.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 85818. CAPITAL INVESTMENT FUND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000592568. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 13.01.2016.
[RDF/969438/19/914]

W dniu 19.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 13.01.2016 DO 31.12.2016
2019-02-26 40/2019 271 85819
Poz. 85819. CAPITAL INVESTMENT FUND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000592568. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 13.01.2016.
[RDF/969439/19/315]

W dniu 19.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 13.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 85819. CAPITAL INVESTMENT FUND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000592568. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 13.01.2016.
[RDF/969439/19/315]

W dniu 19.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 13.01.2016 DO 31.12.2016
2019-02-08 28/2019 268 61573
Poz. 61573. CAPITAL INVESTMENT FUND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000592568. SĄD REJONOWY
KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ
VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.01.2016.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/2548/19/167]

W dniu 01.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 22.11.2018R., REP. A NR 11913/2018, ZASTĘPCA
NOTARIALNY JOANNA BLUSZ, UPOWAŻNIONA
DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI NOTARIALNYCH
PRZEZ NOTARIUSZA ŁUKASZA ROZTOCZYŃ-
SKIEGO, KANCELARIA W KATOWICACH WYKRE-
ŚLONO-DZIAŁ IV ORGANY PUNKT 3- PODPUNKTY
DOTYCHCZASOWE 7-19 OTRZYMAŁY NUMERACJĘ
6-18
Poz. 61573. CAPITAL INVESTMENT FUND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000592568. SĄD REJONOWY
KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ
VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.01.2016.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/2548/19/167]

W dniu 01.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 22.11.2018R., REP. A NR 11913/2018, ZASTĘPCA
NOTARIALNY JOANNA BLUSZ, UPOWAŻNIONA
DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI NOTARIALNYCH
PRZEZ NOTARIUSZA ŁUKASZA ROZTOCZYŃ-
SKIEGO, KANCELARIA W KATOWICACH WYKRE-
ŚLONO-DZIAŁ IV ORGANY PUNKT 3- PODPUNKTY
DOTYCHCZASOWE 7-19 OTRZYMAŁY NUMERACJĘ
6-18
2018-10-30 211/2018 12 47485
Poz. 47485. CAPITAL INVESTMENT FUND SPÓŁKA AKCYJNA
w Katowicach. KRS 0000592568. SĄD REJONOWY KATO-
WICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
13 stycznia 2016 r.
[BMSiG-47313/2018]

Zarząd CAPITAL INVESTMENT FUND SPÓŁKA AKCYJNA
(„Spółka”) z siedzibą w Katowicach, 40-074 Katowice,
ul. Szeligiewicza 1, nr KRS 0000592568 zwołuje Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) w dniu 22.11.2018.,
g. 900 w Kancelarii Notarialnej Ł. Roztoczyńskiego, Katowice,
ul. Mariacka 37/2.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie ZWZ.
  2. Wybór Przewodniczącego.
  3. Stwierdzenie prawidłowości ZWZ i jego zdolności do
   powzięcia uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały dotyczącej zmiany statutu spółki
   poprzez wykreślenie z działu IV - p. 3 ust. 6.
  6. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwał w sprawie zatwier-
   dzenia sprawozdań: Zarządu z działalności Spółki, finan-
   sowych spółki oraz z działalności Rady Nadzorczej za lata
   2016 i 2017.
  7. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za rok obrotowy 2016
   i 2017.
  8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium
   członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w 2016
   i 2017.
  9. Zamknięcie obrad.

Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia jeżeli doku-
menty akcji zostaną złożone w Spółce do 7 dni przed ter-
minem Zgromadzenia ZWZ i nie będą odebrane przed jego
ukończeniem.

Zamiast akcji można złożyć zaświadczenie wydane na dowód
złożenia akcji u ww. Notariusza.
Poz. 47485. CAPITAL INVESTMENT FUND SPÓŁKA AKCYJNA
w Katowicach. KRS 0000592568. SĄD REJONOWY KATO-
WICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
13 stycznia 2016 r.
[BMSiG-47313/2018]

Zarząd CAPITAL INVESTMENT FUND SPÓŁKA AKCYJNA
(„Spółka”) z siedzibą w Katowicach, 40-074 Katowice,
ul. Szeligiewicza 1, nr KRS 0000592568 zwołuje Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) w dniu 22.11.2018.,
g. 900 w Kancelarii Notarialnej Ł. Roztoczyńskiego, Katowice,
ul. Mariacka 37/2.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie ZWZ.
  2. Wybór Przewodniczącego.
  3. Stwierdzenie prawidłowości ZWZ i jego zdolności do
   powzięcia uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały dotyczącej zmiany statutu spółki
   poprzez wykreślenie z działu IV - p. 3 ust. 6.
  6. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwał w sprawie zatwier-
   dzenia sprawozdań: Zarządu z działalności Spółki, finan-
   sowych spółki oraz z działalności Rady Nadzorczej za lata
   2016 i 2017.
  7. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za rok obrotowy 2016
   i 2017.
  8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium
   członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w 2016
   i 2017.
  9. Zamknięcie obrad.

Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia jeżeli doku-
menty akcji zostaną złożone w Spółce do 7 dni przed ter-
minem Zgromadzenia ZWZ i nie będą odebrane przed jego
ukończeniem.

Zamiast akcji można złożyć zaświadczenie wydane na dowód
złożenia akcji u ww. Notariusza.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki