Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki BUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA ENERGETYKA 3 SPÓŁKA JAWNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-07
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy BUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA ENERGETYKA 3 SPÓŁKA JAWNA
Siedziba
Województwo Mazowieckie
Powiat m.st. Warszawy
Gmina m.st. Warszawy
Miejscowość Warszawa
Adres
Kod kraju PL
Województwo Mazowieckie
Powiat m.st. Warszawy
Gmina m.st. Warszawy
Ulica Stawki
Nr domu 40
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 01-040
Poczta Warszawa
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 4222Z - roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000591681

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Szczegółowy opis polityki rachunkowości znajduje się w sekcji "Dodatkowe informacje i objaśnienia, w Załączniku Nr 1 - dokument "Informacje_ogólne_do_SF2018_Bx_Energetyka3.pdf", w części "Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego".

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Kompletny opis wyceny aktywów i pasywów znajduje się w sekcji "Dodatkowe informacje i objaśnienia", w Załączniku Nr 1 - dokument "Informacje_ogólne_do_SF2018_Bx_Energetyka3.pdf", w części "Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego".

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Szczegółowy opis ustalania wyniku finansowego znajduje się w sekcji "Dodatkowe informacje i objaśnienia", w Załączniku Nr 1 - dokument "Informacje_ogólne_do_SF2018_Bx_Energetyka3.pdf", w części "Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego".

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Szczegółowy opis ustalania sposobu sporządzania sprawozdania finansowego znajduje się w sekcji "Dodatkowe informacje i objaśnienia", w Załączniku Nr 1 - dokument "Informacje_ogólne_do_SF2018_Bx_Energetyka3.pdf", w części "Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego".

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Informacje uzupełniające

W załączniku nr 2 znajdują się dodatkowe informacje i objaśnienia do niniejszego sprawozdania.

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe
I Wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe
1 Środki trwałe
III Należności długoterminowe
IV Inwestycje długoterminowe
3 Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
c) w pozostałych jednostkach
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B Aktywa obrotowe 14 407,75 15 281,85
I Zapasy
II Należności krótkoterminowe 4 140,00 7 649,19
1 Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
3 Należności od pozostałych jednostek 4 140,00 7 649,19
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 4 140,00 7 649,19
III Inwestycje krótkoterminowe 10 267,75 7 632,66
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 10 267,75 7 632,66
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 10 267,75 7 632,66
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 10 267,75 7 632,66
Aktywa razem 14 407,75 15 281,85
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny -7 732,25 12 558,38
I Kapitał (fundusz) podstawowy 90 909,76 90 909,76
V Zysk (strata) z lat ubiegłych -78 351,38 -49 856,79
VI Zysk (strata) netto -20 290,63 -28 494,59
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 22 140,00 2 723,47
I Rezerwy na zobowiązania
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
3 Pozostałe rezerwy
II Zobowiązania długoterminowe
3 Wobec pozostałych jednostek
III Zobowiązania krótkoterminowe 22 140,00 2 723,47
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 22 140,00 2 723,47
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 22 140,00 2 723,47
– do 12 miesięcy 22 140,00 2 723,47
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
IV Rozliczenia międzyokresowe
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
Pasywa razem 14 407,75 15 281,85
Rachunek zysków i strat
Wersja kalkulacyjna
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:
B Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
C Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)
E Koszty ogólnego zarządu 20 346,90 28 489,85
F Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) -20 346,90 -28 489,85
G Pozostałe przychody operacyjne 0,41 1,07
IV Inne przychody operacyjne 0,41 1,07
H Pozostałe koszty operacyjne 0,19
III Inne koszty operacyjne 0,19
I Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) -20 346,68 -28 488,78
J Przychody finansowe 56,05 12,68
II Odsetki, w tym: 56,05 12,68
K Koszty finansowe 18,49
I Odsetki, w tym: 18,49
L Zysk (strata) brutto (I+J–K) -20 290,63 -28 494,59
O Zysk (strata) netto (L–M–N) -20 290,63 -28 494,59
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

Informacje ogólne do SF2018 Bx Energetyka3

-

Informacje uzupełniające Bx Energetyka3

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki