Szczegóły spółki

Nazwa BUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA ENERGETYKA 3 SPÓŁKA JAWNA
NIP 5272712970
REGON 147219820
KRS 0000591681
Adres ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 4222Z — roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.18 1.54
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.22 -2.86
Płynność bieżąca (CR) 5.61 0.65
Płynność szybka (QR) 5.61 0.65
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.22 -2.86
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) b.d. b.d.
Rentowność kapitału własnego (ROE) -226.9% 262.42%
Rentowność aktywów (ROA) -186.46% -140.83%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-10-21 204/2019 278 1081680
Poz. 1081680. BUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA ENER-
GETYKA 3 SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000591681. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WAR-
SZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
21.12.2015.
[WA.XII NS-REJ.KRS/73261/19/819]

W dniu 14.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. STAWKI
nr domu 40 kod pocztowy 01-040 poczta WAR-
SZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. SIEDMIOGRODZKA nr domu
9 kod pocztowy 01-204 poczta WARSZAWA kraj
POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 02.09.2019R., ZMIANA §3 UMOWY SPÓŁKI
Poz. 1081680. BUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA ENER-
GETYKA 3 SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000591681. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WAR-
SZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
21.12.2015.
[WA.XII NS-REJ.KRS/73261/19/819]

W dniu 14.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. STAWKI
nr domu 40 kod pocztowy 01-040 poczta WAR-
SZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. SIEDMIOGRODZKA nr domu
9 kod pocztowy 01-204 poczta WARSZAWA kraj
POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 02.09.2019R., ZMIANA §3 UMOWY SPÓŁKI
2019-06-18 117/2019 304 409627
Poz. 409627. BUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA ENER-
GETYKA 3 SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000591681. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 21.12.2015.
[RDF/121627/19/750]

W dniu 11.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 11.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 409627. BUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA ENER-
GETYKA 3 SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000591681. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 21.12.2015.
[RDF/121627/19/750]

W dniu 11.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 11.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-18 117/2019 304 409628
Poz. 409628. BUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA ENER-
GETYKA 3 SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000591681. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 21.12.2015.
[RDF/121627/19/151]

W dniu 11.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 409628. BUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA ENER-
GETYKA 3 SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000591681. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 21.12.2015.
[RDF/121627/19/151]

W dniu 11.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-18 117/2019 304 409629
Poz. 409629. BUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA ENER-
GETYKA 3 SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000591681. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 21.12.2015.
[RDF/121627/19/552]

W dniu 11.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 409629. BUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA ENER-
GETYKA 3 SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000591681. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 21.12.2015.
[RDF/121627/19/552]

W dniu 11.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-02-05 25/2019 137 53685
Poz. 53685. BUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA ENERGE-
TYKA 3 SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000591681. SĄD REJO-
NOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.12.2015.
[WA.XII NS-REJ.KRS/5679/19/845]

W dniu 29.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 08.01.2019R., ZMIANA §6 ORAZ §7 UMOWY
SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. BUDIMEX
PPP SPÓŁKA AKCYJNA 3. 146067979 4. 0000418447
wpisać: 2 1. BUDIMEX BUDOWNICTWO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 142475948 4. 0000359055
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZEN-
TUJĄCY SPÓŁKĘ) wykreślić: 2. WSPÓLNIK JEST
UMOCOWANY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE Z DRUGIM WSPÓLNIKIEM.
OSOBAMI UPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI
SPÓŁKI SĄ: A. WSPÓLNIK BUDIMEX REPREZEN-
TOWANY JEST W SPÓŁCE ZGODNIE Z ZASADAMI
REPREZENTACJI USTALONYMI STATUTEM BUDI-
MEX SPÓŁKA AKCYJNA PRZEZ DWÓCH ŁĄCZNIE
DZIAŁAJĄCYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPOŚRÓD
NASTĘPUJĄCYCH: PAN JACEK DANIEWSKI, PAN
MARCIN WĘGŁOWSKI, PAN HENRYK URBAŃSKI,
B. WSPÓLNIK BUDIMEX PPP REPREZENTOWANY
JEST W SPÓŁCE ZGODNIE Z ZASADAMI REPRE-
ZENTACJI USTALONYMI STATUTEM BUDIMEX
PPP SPÓŁKA AKCYJNA PRZEZ PANIĄ IRENĘ
JAKIMIUK I PANA ZBIGNIEWA KAMECKIEGO
DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. wpisać: 2. 1. WSZELKIE
DECYZJE DOTYCZĄCE PROWADZENIA SPRAW
SPÓŁKI WYMAGAJĄ JEDNOMYŚLNEJ UCHWAŁY
WSPÓLNIKÓW. 2. WSPÓLNICY UCHWAŁĄ WSPÓL-
NIKÓW MOGĄ UMOCOWAĆ JEDNEGO Z NICH DO
SAMODZIELNEGO PROWADZENIA OKREŚLONEJ
SPRAWY LUB SPRAW W RAMACH DZIAŁALNOŚCI


SPÓŁKI. 3. WSPÓLNIK JEST UMOCOWANY DO
REPREZENTOWANIA SPÓŁKI DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE
Z DRUGIM WSPÓLNIKIEM. OSOBAMI UPRAWNIO-
NYMI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ: A. WSPÓL-
NIK BUDIMEX S.A. REPREZENTOWANY JEST
W SPÓŁCE ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTA-
CJI USTALONYMI W STATUCIE SPÓŁKI BUDIMEX
S.A. B. WSPÓLNIK BUDIMEX BUDOWNICTWO SP.
Z O.O. REPREZENTOWANY JEST W SPÓŁCE ZGOD-
NIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI USTALONYMI
W AKCJE ZAŁOŻYCIELSKIM SPÓŁKI BUDIMEX
BUDOWNICTWO SP. Z O.O.
Poz. 53685. BUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA ENERGE-
TYKA 3 SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000591681. SĄD REJO-
NOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.12.2015.
[WA.XII NS-REJ.KRS/5679/19/845]

W dniu 29.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 08.01.2019R., ZMIANA §6 ORAZ §7 UMOWY
SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. BUDIMEX
PPP SPÓŁKA AKCYJNA 3. 146067979 4. 0000418447
wpisać: 2 1. BUDIMEX BUDOWNICTWO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 142475948 4. 0000359055
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZEN-
TUJĄCY SPÓŁKĘ) wykreślić: 2. WSPÓLNIK JEST
UMOCOWANY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE Z DRUGIM WSPÓLNIKIEM.
OSOBAMI UPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI
SPÓŁKI SĄ: A. WSPÓLNIK BUDIMEX REPREZEN-
TOWANY JEST W SPÓŁCE ZGODNIE Z ZASADAMI
REPREZENTACJI USTALONYMI STATUTEM BUDI-
MEX SPÓŁKA AKCYJNA PRZEZ DWÓCH ŁĄCZNIE
DZIAŁAJĄCYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPOŚRÓD
NASTĘPUJĄCYCH: PAN JACEK DANIEWSKI, PAN
MARCIN WĘGŁOWSKI, PAN HENRYK URBAŃSKI,
B. WSPÓLNIK BUDIMEX PPP REPREZENTOWANY
JEST W SPÓŁCE ZGODNIE Z ZASADAMI REPRE-
ZENTACJI USTALONYMI STATUTEM BUDIMEX
PPP SPÓŁKA AKCYJNA PRZEZ PANIĄ IRENĘ
JAKIMIUK I PANA ZBIGNIEWA KAMECKIEGO
DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. wpisać: 2. 1. WSZELKIE
DECYZJE DOTYCZĄCE PROWADZENIA SPRAW
SPÓŁKI WYMAGAJĄ JEDNOMYŚLNEJ UCHWAŁY
WSPÓLNIKÓW. 2. WSPÓLNICY UCHWAŁĄ WSPÓL-
NIKÓW MOGĄ UMOCOWAĆ JEDNEGO Z NICH DO
SAMODZIELNEGO PROWADZENIA OKREŚLONEJ
SPRAWY LUB SPRAW W RAMACH DZIAŁALNOŚCI


SPÓŁKI. 3. WSPÓLNIK JEST UMOCOWANY DO
REPREZENTOWANIA SPÓŁKI DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE
Z DRUGIM WSPÓLNIKIEM. OSOBAMI UPRAWNIO-
NYMI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ: A. WSPÓL-
NIK BUDIMEX S.A. REPREZENTOWANY JEST
W SPÓŁCE ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTA-
CJI USTALONYMI W STATUCIE SPÓŁKI BUDIMEX
S.A. B. WSPÓLNIK BUDIMEX BUDOWNICTWO SP.
Z O.O. REPREZENTOWANY JEST W SPÓŁCE ZGOD-
NIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI USTALONYMI
W AKCJE ZAŁOŻYCIELSKIM SPÓŁKI BUDIMEX
BUDOWNICTWO SP. Z O.O.
2018-09-03 170/2018 212 344997
Poz. 344997. BUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA ENER-
GETYKA 3 SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000591681. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 21.12.2015.
[RDF/193748/18/570]

W dniu 26.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 344997. BUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA ENER-
GETYKA 3 SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000591681. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 21.12.2015.
[RDF/193748/18/570]

W dniu 26.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-08-31 169/2018 156 342503
Poz. 342503. BUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA ENER-
GETYKA 3 SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000591681. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 21.12.2015.
[RDF/193746/18/768]

W dniu 26.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 342503. BUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA ENER-
GETYKA 3 SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000591681. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 21.12.2015.
[RDF/193746/18/768]

W dniu 26.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-08-31 169/2018 156 342504
Poz. 342504. BUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA ENER-
GETYKA 3 SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000591681. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 21.12.2015.
[RDF/193747/18/169]

W dniu 26.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 342504. BUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA ENER-
GETYKA 3 SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000591681. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 21.12.2015.
[RDF/193747/18/169]

W dniu 26.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-04-23 79/2018 120 105077
Poz. 105077. BUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA ENERGE-
TYKA 3 SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000591681. SĄD REJO-
NOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.12.2015.
[WA.XII NS-REJ.KRS/4700/18/16]

W dniu 16.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 15.11.2017 R., ZMIANA § 6
Poz. 105077. BUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA ENERGE-
TYKA 3 SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000591681. SĄD REJO-
NOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.12.2015.
[WA.XII NS-REJ.KRS/4700/18/16]

W dniu 16.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 15.11.2017 R., ZMIANA § 6

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki