Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki KIPWICK INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-20
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy Kipwick Investments Spółka Akcyjna
Siedziba
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Gmina Warszawa
Miejscowość Warszawa
Adres
Kod kraju PL
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Gmina Warszawa
Ulica Aleje Jerozolimskie
Nr domu 92
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-807
Poczta Warszawa
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 7022Z - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
4110Z - realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
4120Z - roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
4791Z - sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet
6420Z - działalność holdingów finansowych
6492Z - pozostałe formy udzielania kredytów
6810Z - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
6820Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
6832Z - zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000590646

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z późniejszymi zmianami oraz aktów prawnych wydanych na jej podstawie.
Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego przyjęte zostały odpowiednie do działalności jednostki zasady rachunkowości, które stosowane były w sposób ciągły, według zasady kosztu historycznego, z wyjątkiem środków trwałych, które podlegały urzędowej aktualizacji wyceny według zasad określonych w odrębnych przepisach. Ujawnienia zawarte w sprawozdaniu finansowym są rzetelne i zgodne ze stosownymi przepisami prawa oraz standardami rachunkowości. Sprawozdanie finansowe jest kompletne w świetle założeń sprawozdawczości finansowej, która obowiązuje jednostkę. Dane porównawcze są we wszystkich istotnych aspektach zbieżne z założeniami sprawozdawczości finansowej, które mają zastosowanie do sprawozdania finansowego.
Do sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie z działalności jednostki za okres objęty sprawozdaniem finansowym.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmuje również koszt montażu i przystosowania. Cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia. Koszty zakończonych prac rozwojowych prowadzonych przez jednostkę na własne potrzeby, poniesione przed podjęciem produkcji lub zastosowaniem technologii, zaliczane są do wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli spełnione są warunki określone w Ustawie o rachunkowości.
Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
W przypadku zmian technologii produkcji, przeznaczenia do likwidacji, wycofania z używania lub innych przyczyn powodują
Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego oraz składników wartości niematerialnych i prawnych. Poprawność przyjętych okresów oraz stawek amortyzacyjnych podlega okresowej weryfikacji.
Spółka stosuje następujące roczne stawki amortyzacyjne dla podstawowych grup środków trwałych:
• budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2,5 % - 10%
• urządzenia techniczne i maszyny 10 % - 60 %
• środki transportu 20 %
• pozostałe środki trwałe 10 % - 20 %
Roczne stawki amortyzacyjne dla wartości niematerialnych i prawnych są następujące:
• autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne 50%
• licencje 30%
Środki trwałe o wartości początkowej nie większej niż 10 000 zł, amortyzuje się jednorazowo.
Środki trwałe w budowie oraz grunty nie są amortyzowane.
Umowy leasingu
Spółka wykorzystuje aktywa trwałe na mocy umów leasingu lub umów najmu. Jeżeli w wyniku zawartych umów na spółkę przechodzą zasadniczo wszystkie korzyści oraz ponosi ona ryzyko związane z użytkowaniem danych aktywów umowy te są uznawane za leasing finansowy. Środki trwałe używane w ramach umowy leasingu finansowego są ujmowane w bilansie według niższej z dwóch wartości: wartości godziwej leasingowanych aktywów oraz wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych. Opłata leasingowa dzielona jest na kwotę główną zobowiązania (kapitał) i odsetki. W wyniku przeprowadzonego podziału zachowana jest stała stopa w stosunku do nieuregulowanej części zobowiązania. Kwota główna zobowiązania z tytułu umowy leasingu finansowego jest dzielona na zobowiązanie długo-i krótkoterminowe. Koszty odsetek z tytułu umowy leasingowej są rozpoznawane w rachunku zysków i strat przez cały czas trwania umowy. Aktywa trwałe wykorzystywane w ramach umowy leasingu finansowego są amortyzowane przez krótszy z dwóch okresów: okres użyteczności aktywa oraz okres trwania umowy. Przy czym definiując okres trwania umowy uwzględnia się wszelkie jej przedłużenia, jeśli mogą one wystąpić. Jeżeli na mocy zawartych umów większość korzyści i ryzyk związanych z danym środkiem trwałym spoczywa na leasingodawcy, stanowią one umowy leasingu operacyjnego. Opłaty dokonywane w ramach takich umów ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i strat.
Inwestycje krótkoterminowe
Aktywa finansowe zaliczone do inwestycji krótkoterminowych wyceniane są w następujący sposób (w zależności od kategorii, do której zostały zaliczone zgodnie z Rozporządzeniem o instrumentach finansowych):
a) „aktywa finansowe przeznaczone do obrotu” do których zalicza się udziały, – wycenia się w wartości godziwej,
b) „pożyczki udzielone i należności własne” – wycenia się w wysokości zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej,
c) „aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności”– wycenia się w wysokości zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej,
d) „aktywa finansowe dostępne do sprzedaży” – wycenia się w wartości godziwej. Jeżeli nie ma możliwości wiarygodnego ustalenia wartości godziwej a aktywa te mają ustalony termin wymagalności wówczas wyceny dokonuje się w wysokości zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej; a jeżeli aktywa te nie mają ustalonego terminu wymagalności wyceny dokonuje się w cenie nabycia. Skutki okresowej wyceny aktywów finansowych, w tym instrumentów pochodnych, z wyłączeniem pozycji zabezpieczanych i instrumentów zabezpieczających, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło przeszacowanie.
Należności
Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i wykazuje w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące). Wysokość odpisów aktualizujących ustala się w sposób indywidualny, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa zapłaty należności, wynikający z oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych – zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis. Należności są wykazywane w podziale na długo- i krótkoterminowe. Należności krótkoterminowe obejmują ogół należności z tytułu dostaw i usług oraz tę część należności z innych tytułów, która staje się wymagalna w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.
Zapasy
Zapasy wyceniane są według cen zakupu, natomiast towary z importu według cen nabycia, nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy. Rozchód jednakowych składników zapasów dokonywany jest kolejno po cenach tych składników, które zostały najwcześniej nabyte (metoda FIFO). Wartość odpisu aktualizującego ustala się uwzględniając możliwe do uzyskania ceny sprzedaży netto na dzień bilansowy.
Aktywa pieniężne
Do aktywów pieniężnych zalicza się aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Do aktywów pieniężnych zaliczane są także naliczone odsetki od aktywów finansowych. Aktywa finansowe płatne lub wymagalne w ciągu 3 miesięcy od dnia ich otrzymania, wystawienia, nabycia lub założenia (lokaty) zaliczane są do środków pieniężnych dla potrzeb rachunku przepływów środków pieniężnych.
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych.
Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
Kapitał zakładowy wykazywany jest w wysokości określonej w umowie i wpisanej w rejestrze sądowym.
Kapitał rezerwowy jest tworzony z zysku netto na podstawie uchwał wspólników (akcjonariuszy).
Rezerwy na zobowiązania
Rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.
Rezerwy tworzone są na:
• pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego;
• przyszłe zobowiązania spowodowane restrukturyzacją, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jednostka jest zobowiązana do jej przeprowadzenia lub zawarto w tej sprawie wiążące umowy, a plany restrukturyzacji pozwalają w sposób wiarygodny oszacować wartość tych przyszłych zobowiązań.
Zobowiązania
Zobowiązania finansowe (z wyjątkiem zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu, instrumentów pochodnych o charakterze zobowiązań oraz pozycji zabezpieczanych) wycenia się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego, w wysokości zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu oraz instrumenty pochodne o charakterze zobowiązań wycenia się w wartości godziwej. Zobowiązania inne niż finansowe wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty.
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności:
• ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez kontrahentów jednostki, gdy kwotę zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny,
• z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń wobec nieznanych osób, których kwotę można oszacować, mimo że data powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana, w tym z tytułu napraw gwarancyjnych i rękojmi za sprzedane produkty długotrwałego użytku.
Odpisy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożności.
Rozliczenia międzyokresowe przychodów
Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i obejmują w szczególności:
• równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych;
• środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów własnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł;
• wartość przyjętych nieodpłatnie, w tym także w drodze darowizny, środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych;
• ujemną wartość firmy.
Podatek dochodowy odroczony
W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, tworzona jest rezerwa lub aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości. Aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego możliwego do odliczenia w przyszłości, w związku z występowanie ujemnych róznic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.
Wysokość rezerwy lub aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.
Różnica pomiędzy stanem rezerw z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego wpływa na wynik finansowy, przy czym rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym, odnoszone są również na kapitał własny.
Uznawanie przychodu
Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić. Przychody są wykazywane bez podatku VAT, po pomniejszeniu o rabaty, upusty i podobne zmniejszenia. Przychody ze sprzedaży są uznawane w momencie dostarczenia towaru, jeżeli jednostka przekazała znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do towarów, lub w momencie wykonania usługi. Przychody ze sprzedaży usług uznawane są proporcjonalnie do stopnia zaawansowania usługi, jeżeli stopień ten można ustalić w sposób wiarygodny.
Transakcje w walutach obcych
Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych w złotych polskich według kursu średniego ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego dzień transakcji. Rozchód środków pieniężnych i innych składników inwestycji wycenia się według cen przeciętnych, to jest ustalonych w wysokości średniej ważonej cen danego składnika aktywów.
Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu obowiązującego na ten dzień średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Zastosowano następujące kursy walut:
31 grudnia 2018 r.
USD 3,7597
EUR 4,3000
31 grudnia 2017 r.
USD 3,4813

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Rachunek zysków i strat sporządzany jest metodą porównawczą

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z późniejszymi zmianami oraz aktów prawnych wydanych na jej podstawie.
Rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzany metodą pośrednią.
Szacunki Zarządu
Sporządzenie sprawozdania finansowego wymaga od Zarządu Spółki dokonania subiektywnych ocen, szacunków i założeń, mających odzwierciedlenie w wartości składników aktywów i zobowiązań, ujętych w sprawozdaniu finansowym. Faktycznie zrealizowane wartości mogą różnić się od szacowanych, co w kolejnych okresach sprawozdawczych może przyczynić się do istotnych zmian wartości aktywów i zobowiązań Spółki.
Szacunki Zarządu Spółki, które są znaczące dla sprawozdania finansowego, dotyczą w szczególności:
- ustalenia okresów ekonomicznej użyteczności składników aktywów podlegających amortyzacji,
- oceny ewentualnej trwałej utraty wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- ustalenia wartości godziwej składników inwestycji, dla których nie istnieje aktywny obrót regulowany z ogólnie dostępnymi informacjami o cenach,
- oceny ściągalności należności i utworzenia odpisów aktualizujących należności,
- oceny przydatności zapasów oraz możliwych do uzyskania ich cen sprzedaży netto i utworzenia odpisów aktualizujących zapasy,
- szacunków wartości utworzonych rezerw na zobowiązania,
- dokonywanych rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów,
- oceny, czy spodziewane przyszłe zyski podatkowe będą wystarczające dla realizacji aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Na dzień bilansowy Zarząd dokonał oceny, czy istnieją przesłanki świadczące o możliwości występowania trwałej utraty wartości aktywów, innej niż opisano to w sprawozdaniu finansowym. W ocenie Zarządu Spółki wykazane aktywa na dzień 31 grudnia 2018 roku przysporzą Spółce w przyszłości korzyści ekonomiczne w postaci generowania dodatnich strumieni pieniężnych.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 21 606 799,09 21 073 517,90
I Wartości niematerialne i prawne
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych
2 Wartość firmy
3 Inne wartości niematerialne i prawne
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe
1 Środki trwałe
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2 Środki trwałe w budowie
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie
III Należności długoterminowe
1 Od jednostek powiązanych
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Od pozostałych jednostek
IV Inwestycje długoterminowe 21 606 799,09 21 073 517,90
1 Nieruchomości
2 Wartości niematerialne i prawne
3 Długoterminowe aktywa finansowe 21 606 799,09 21 073 517,90
a) w jednostkach powiązanych 21 606 799,09 21 073 517,90
– udziały lub akcje 5 686 515,51 6 005 000,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki 15 920 283,58 15 068 517,90
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4 Inne inwestycje długoterminowe
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
B Aktywa obrotowe 75 742,81 93 318,01
I Zapasy
1 Materiały
2 Półprodukty i produkty w toku
3 Produkty gotowe
4 Towary
5 Zaliczki na dostawy i usługi
II Należności krótkoterminowe
1 Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Należności od pozostałych jednostek
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
c) inne
d) dochodzone na drodze sądowej
III Inwestycje krótkoterminowe 75 742,81 93 318,01
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 75 742,81 93 318,01
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 75 742,81 93 318,01
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 75 742,81 93 318,01
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2 Inne inwestycje krótkoterminowe
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D Udziały (akcje) własne
Aktywa razem 21 682 541,90 21 166 835,91
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 10 421 730,57 10 441 086,14
I Kapitał (fundusz) podstawowy 110 000,00 110 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 9 990 000,00 9 990 000,00
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
V Zysk (strata) z lat ubiegłych 341 086,14 29 675,85
VI Zysk (strata) netto -19 355,57 311 410,29
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 11 260 811,33 10 725 749,77
I Rezerwy na zobowiązania
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3 Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
II Zobowiązania długoterminowe 11 260 356,23 10 725 356,17
1 Wobec jednostek powiązanych 11 260 356,23 10 725 356,17
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
III Zobowiązania krótkoterminowe 455,10 393,60
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 455,10 393,60
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 455,10 393,60
– do 12 miesięcy 455,10 393,60
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne
4 Fundusze specjalne
IV Rozliczenia międzyokresowe
1 Ujemna wartość firmy
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem 21 682 541,90 21 166 835,91
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
– od jednostek powiązanych
I Przychody netto ze sprzedaży produktów
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
B Koszty działalności operacyjnej 17 636,70 7 348,95
I Amortyzacja
II Zużycie materiałów i energii 39,95
III Usługi obce 16 200,00 6 549,00
IV Podatki i opłaty, w tym: 1 436,70 760,00
– podatek akcyzowy
V Wynagrodzenia
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:
– emerytalne
VII Pozostałe koszty rodzajowe
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -17 636,70 -7 348,95
D Pozostałe przychody operacyjne
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Dotacje
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IV Inne przychody operacyjne
E Pozostałe koszty operacyjne
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III Inne koszty operacyjne
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -17 636,70 -7 348,95
G Przychody finansowe 851 765,68 735 907,94
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
A Od jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
B Od jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
II Odsetki, w tym: 851 765,68 735 907,94
– od jednostek powiązanych 814 067,05 735 907,94
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych
V Inne
H Koszty finansowe 853 484,55 417 148,70
I Odsetki, w tym: 535 000,06 417 148,70
– dla jednostek powiązanych 417 148,70
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych 318 484,49
IV Inne
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) -19 355,57 311 410,29
J Podatek dochodowy
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
L Zysk (strata) netto (I–J–K) -19 355,57 311 410,29
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 10 441 086,14 129 675,85
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 10 441 086,14 129 675,85
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 110 000,00 100 000,00
1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 10 000,00
a) zwiększenie (z tytułu) 10 000,00
– wydania udziałów (emisji akcji) 10 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 110 000,00 110 000,00
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 9 990 000,00
1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 9 990 000,00
a) zwiększenie (z tytułu) 9 990 000,00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej 9 990 000,00
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 9 990 000,00 9 990 000,00
3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 341 086,14 29 675,85
1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 341 086,14 29 675,85
4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 341 086,14 29 675,85
6 Wynik netto -19 355,57 311 410,29
A zysk netto
B strata netto -19 355,57
C odpisy z zysku
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 10 421 730,57 10 441 086,14
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 10 421 730,57 10 441 086,14
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawna Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-19 355,57311 410,29
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:-851 765,68-851 765,68-350 047,95
naliczone odsetki od pożyczek-851 765,68-851 765,68art 12 ust - pkt - lit --350 047,95
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:3 893,44
zaplacone odsetki od należności naliczone w latach ubieglychart 12 ust - pkt - lit -3 893,44
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:853 484,55853 484,5525 356,17
odpisy aktualizujące318 484,49art 16 ust - pkt - lit -
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
naliczone odsetki od pożyczek535 000,06art 16 ust - pkt - lit -
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:-4 781,02
naliczone odsetki od zobowiązań naliczonych w latach ubieglychart 12 ust - pkt - lit --4 781,02
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym-17 637,0014 169,00
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

Dodatkowe informacje

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki