Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki NOWE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-11-22
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy NOWE S.A.
Siedziba
Województwo mazowieckie
Powiat M.St.Warszawa
Gmina M.St.Warszawa
Miejscowość Warszawa
Adres
Kod kraju
Województwo
Powiat
Gmina
Ulica
Nr domu
Miejscowość
Kod pocztowy
Poczta
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 2041Z - produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności wartości niematerialnych i prawnych. Odzwierciedlają faktyczny okres ich użytkowania. Wartości niematerialne amortyzuje się metodą liniową.
Roczne stawki amortyzacyjne kształtują się następująco:
oprogramowanie komputerowe 50 %
inne wartości niematerialne i prawne 20 %

Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 10.000,00 złotych amortyzowane są jednorazowo w momencie oddania do użytkowania.

Środki trwałe

W pozycji tej ujęte zostały rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.
Grunty wyceniane są według cen nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe, inne niż grunty wyceniane są według cen nabycia, kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszonych o odpisy umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe w jednostce nie podlegały przeszacowaniu.
Wartość początkowa środków trwałych podlega podwyższeniu o wartość nakładów poniesionych na ich ulepszenie (przebudowę, rozbudowę, modernizację, rekonstrukcję). Natomiast koszty napraw, przeglądów, opłaty eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione.
Wartość początkowa środków trwałych pomniejszona została o odpisy amortyzacyjne. Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu użyteczności środków trwałych i odzwierciedlają faktyczne zużycie środków trwałych.
W poszczególnych grupach stosowane są następujące stawki i metody amortyzacji:
Maszyny i urządzenia metoda liniowa 7 – 30 %
Komputery, metoda liniowa 30 - 60 %
Środki transportu, metoda liniowa 10 – 40 %
Pozostałe środki trwałe, metoda liniowa 10 – 25 %
Inwestycje w obcych środkach trwałych (tu: wynajęte nieruchomości) metoda liniowa 10 %
Środki trwałe o wartości poniżej 10.000 PLN jednorazowo w momencie oddania do użytkowania 100 %.
Środki trwałe są ujmowane w ewidencji środków trwałych i amortyzowane począwszy od następnego miesiąca po miesiącu w którym zostały ujęte w ewidencji. Grunty nie są amortyzowane.
W przypadku wystąpienia przyczyn powodujących trwałą utratę wartości środków trwałych, stosowne odpisy aktualizujące pomniejszają wartość bilansową środków trwałych. Odpisy aktualizujące spowodowane trwałą utratą wartości obciążają pozostałe koszty operacyjne.

Środki trwałe w budowie lub przed przyjęciem do używania

W pozycji tej ujęte zostały zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. W pozycji tej ujmuje się także wydatki na nabycie środków trwałych w okresie od ich poniesienia do dnia przyjęcia do użytku. Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania. Wartość środków trwałych w budowie powiększają różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań, służących finansowaniu zakupu lub budowy środka trwałego, za okres realizacji inwestycji. Różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań po oddaniu środków trwałych w budowie do użytkowania obciążają koszty operacji finansowych.
Wartość środków trwałych w budowie pomniejsza się o odpisy aktualizujące w wypadku wystąpienia okoliczności wskazujących na trwałą utratę ich wartości.
Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy i oddania do używania.

Leasing

Jednostka jest stroną umów leasingowych na podstawie, których przyjmuje do odpłatnego używania lub pobierania pożytków obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przez uzgodniony okres.
W przypadku umów leasingu, na mocy których następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem umowy (art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości), przedmiot leasingu jest ujmowany w aktywach jako środek trwały i jednocześnie ujmowane jest zobowiązanie w kwocie równej wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych ustalonej na dzień rozpoczęcia leasingu. Opłaty leasingowe są dzielone między koszty finansowe i zmniejszenie salda zobowiązania w sposób umożliwiający uzyskanie stałej stopy odsetek od pozostałego do spłaty zobowiązania. Koszty finansowe ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i strat.
Środki trwałe będące przedmiotem umowy leasingu finansowego są amortyzowane w sposób określony dla własnych środków trwałych. Jednakże gdy brak jest pewności co do przejścia prawa własności przedmiotu umowy, wówczas środki trwałe używane na podstawie umów leasingu finansowego są amortyzowane przez krótszy z dwóch okresów: przewidywany okres użytkowania lub okres trwania leasingu.
Opłaty leasingowe z tytułu umów, które nie spełniają warunków umowy leasingu finansowego, ujmowane są jako koszty w rachunku zysków i strat metodą liniową przez okres trwania leasingu.
Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych
Do inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zalicza się grunty, prawo wieczystego użytkowania gruntu, budynki i budowle oraz wartości niematerialne i prawne, których Spółka nie używa na własne potrzeby, ale które zostały nabyte lub wytworzone w celu przynoszenia korzyści w postaci przyrostu wartości lub przychodów z wynajmu.
Udziały w innych jednostkach wyceniane są na dzień bilansu według wartości godziwej. Udziały w jednostkach podporządkowanych prezentowane są wg ceny nabycia na dzień ich objęcia. Na dzień bilansowy udziały w jednostkach podporządkowanych wycenia się wg ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tyt. trwałej utraty wartości. Skutki zmian wartości inwestycji odnosi się na kapitał z aktualizacji wyceny. Skutki obniżenia wartości wyżej wymienionych inwestycji uprzednio przeszacowanych zmniejszają kapitał z aktualizacji wyceny do wysokości kwoty, która wcześniej została odniesiona na ten kapitał, a pozostała kwota ujmowana jest jako koszt finansowy w rachunku zysków i strat. Skutki obniżenia wartości wspomnianych inwestycji poniżej ich cen nabycia lub kosztów wytworzenia ujmowane są bezpośrednio jako koszt finansowy w rachunku zysków i strat.

Zapasy

Jednostka prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową zapasów i stosuje zasadę FIFO. Zapasy są wyceniane według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.

Materiały

W ciągu roku obrotowego materiały produkcyjne ujmowane są w cenach ewidencyjnych, korygowanych do cen nabycia poprzez odchylenia. Odchylenia rozliczane są proporcjonalnie do wartości zapasów i rozchodu materiałów. Na dzień bilansowy materiały wycenione są według metody „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło”.
Koszt standardowy materiałów obejmuje:
- cenę zakupu materiałów (bez naliczonego podatku od towarów i usług),
- koszty transportu, jeśli jest są możliwe do ustalenia.
Jednostka tworzy odpisy aktualizujące wartość zapasów uznanych za przestarzałe lub trudno zbywalne. Utworzone odpisy aktualizujące umniejszają wartość materiałów wykazywaną w bilansie.

Produkcja w toku

Produkcja w toku i półprodukty – wyceniane są w wartości podlegających obróbce materiałów. Proces produkcyjny zasadniczo trwa jedną zmianę roboczą (krócej niż jedna doba), z wyjątkiem okresów świąt i dni wolnych od pracy.

Produkty gotowe

Wyroby gotowe są wycenione według kosztu wytworzenia. Koszt wytworzenia produktu obejmuje:
1. Koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem - obejmują wartość zużytych materiałów bezpośrednich, robocizny bezpośredniej oraz kosztów wydziałowych przypadających na konkretny produkt.
2. Uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem tego produktu do których zalicza się zmienne pośrednie koszty produkcji oraz tę część stałych, pośrednich kosztów produkcji, które odpowiadają normalnemu wykorzystaniu zdolności produkcyjnych.
W jednostce, z uwagi na charakter działalności, za uzasadnioną część kosztów pośrednich uważa się całość kosztów operacyjnych, o ile nie zaliczono ich już do kosztów bezpośrednich.
W związku z tym, że spółka jest wg definicji zawartej w Ustawie o rachunkowości, art. 3 ust. 1c – 1e, tzw. jednostką małą, nie ustala się i nie wyłącza się z kosztu wytworzenia oraz wyceny zapasu produktów niewykorzystanych normalnych zdolności produkcyjnych.
Wyroby gotowe przyjmuje się do magazynu w cenie ewidencyjnej, na koniec każdego okresu rozlicza się narastająco odchylenia od cen ewidencyjnych.

Należności

Na dzień bilansowy należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.
Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.
Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.
Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych lub w przypadkach określonych przepisami, kapitalizuje się w wartości aktywów.

Zobowiązania

Za zobowiązania uznaje się wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów. Na dzień powstania zobowiązania wycenia się według wartości nominalnej. Na dzień bilansowy zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki pasywów po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Powstałe z przeliczenia różnice kursowe zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych lub, w przypadkach określonych przepisami, kapitalizuje się w wartości aktywów.

Środki pieniężne

Środki pieniężne w banku i w kasie wycenia się według wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się w ich wartości nominalnej przeliczonej na złote polskie.
Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Dodatnie i ujemne różnice kursowe powstałe z przeliczenia na koniec roku obrotowego środków pieniężnych w walutach obcych na złote polskie zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.

Inwestycje krótkoterminowe

Inwestycje krótkoterminowe, z wyłączeniem środków pieniężnych i instrumentów finansowych, wyceniane są według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek w wartości godziwej.
Skutki wzrostu lub obniżenia wartości inwestycji krótkoterminowych wycenionych według cen (wartości) rynkowych zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.

Różnice kursowe

Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych istotne składniki aktywów (z wyłączeniem udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności) i pasywów – po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Należności i zobowiązania handlowe, wyrażone w walutach podlegają wycenie na dzień bilansu wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP. Różnice kuroswe dotyczące innych niż rzeczowe składniki majątku trwałego w budowie, pozostałych aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień transakcji oraz przy zapłaci należności i zobowiązań w walutach obcych, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych. Transakcyjne do kosztów podatkowych, a różnice z wycen nie.

Kapitał podstawowy

Kapitał podstawowy jest ujmowany w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane lecz niewniesione wkłady kapitałowe ujmowane są jako należne wkłady na poczet kapitału. Na dzień bilansowy kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej i zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym. Kapitał udziałowy wykazywany jest w wartości nominalnej wyemitowanych i zarejestrowanych akcji. Na dzień 31 grudnia 2018 roku kapitał udziałowy w kwocie 101.833 zł złotych tworzyło 101.833 akcji o równej wartości nominalnej 1 złoty każda.

Kapitał zapasowy tworzony jest:

- z podziału zysku,
- z dopłat wspólników,
- jako skutek niektórych transakcji, zmian formy prawnej itp

Kapitały rezerwowy

W jednostce nie tworzy się kapitałów rezerwowych.

Zysk lub strata z lat ubiegłych

Odzwierciedla nie rozliczony wynik z lat poprzednich, a także skutki korekt zmian zasad rachunkowości i błędów podstawowych dotyczących lat poprzednich, a ujawnionych w bieżącym roku obrotowym.

Rezerwy

Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Tworzy się je na pewne lub prawdopodobne przyszłe zobowiązania w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych, strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą. Rezerwy wycenia się według uzasadnionej oraz w sposób wiarygodny oszacowanej wartości.

Zobowiązania warunkowe - pozabilansowe

Za zobowiązania warunkowe Jednostka uznaje potencjalny przyszły obowiązek wykonania świadczeń, których powstanie jest uzależnione od zaistnienia określonych zdarzeń, a skutek może być istotny.

Rozliczenia międzyokresowe

Rozliczenia międzyokresowe czynne dotyczą poniesionych już kosztów, ale dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych. Za bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów jednostka uznaje prawdopodobne zobowiązania przypadające na bieżący okres sprawozdawczy. Odpisy czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń.

Podatek odroczony

Odroczony podatek dochodowy jest ustalany w stosunku do wszystkich różnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i pasywów, a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym
Przy ustalaniu wysokości aktywów i rezerwy z tytułu podatku dochodowego uwzględnia się stawki podatku dochodowego obowiązujące w roku powstania obowiązku podatkowego.
Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazywane są w bilansie oddzielnie.
Wpływający na wynik finansowy podatek dochodowy za dany okres sprawozdawczy obejmuje część bieżącą i część odroczoną.
Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego, z tym, że rezerwy i aktywa dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym, odnosi się również na kapitał własny.

Aktywa z tytułu podatku dochodowego

Aktywa z tytułu podatku odroczonego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty możliwej do odliczenia, przy zachowaniu zasady ostrożności.

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Rezerwę z tytułu podatku odroczonego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego.

Fundusze specjalne

Jednostka nie tworzy, ani nie prowadzi funduszy specjalnych.

Instrumenty finansowe

Aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu w cenie nabycia, to jest w wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników majątkowych, zaś zobowiązania finansowe – w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub wartości otrzymanych innych składników majątkowych. Przy ustalaniu wartości godziwej na ten dzień uwzględnia się poniesione na ten dzień koszty transakcji.
Nie później niż na koniec okresu, aktywa finansowe oraz zobowiązania finansowe wycenia się według wartości godziwej.

Instrumenty pochodne

Ujęcie skutków zmian wartości godziwej bądź zysków i strat z realizacji instrumentów pochodnych zależy od ich przeznaczenia. Instrumenty dzielą się na instrumenty zabezpieczające oraz instrumenty handlowe. W grupie instrumentów zabezpieczających wyróżniane są instrumenty zabezpieczające wartość godziwą i instrumenty zabezpieczające przyszłe przepływy środków pieniężnych. Na dzień bilansowy w Spółce wystąpiły jedynie instrumenty zabezpieczające przyszłe przepływy środków pieniężnych. Zabezpieczenie, dla celów rachunkowości, oznacza wyznaczenie jednego lub kilku instrumentów zabezpieczających tak aby zmiana ich wartości godziwej kompensowała w całości lub w części zmianę wartości godziwej zabezpieczanej pozycji lub przyszłych przepływów środków pieniężnych z jej tytułu.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wynik finansowy za dany rok, obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Przychody i zyski

Za przychody i zyski jednostka uznaje uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie wkładów przez udziałowców lub właścicieli.

Koszty i straty

Przez koszty i straty jednostka rozumie uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli.

Wynik finansowy

Na wynik finansowy netto składają się:
1. wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych (pośrednio związanych z działalnością operacyjną jednostki),
2. wynik operacji finansowych,
3. obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka, i płatności z nim zrównanych, na podstawie odrębnych przepisów.

Dywidendy / Wypłaty z zysku

Należne dywidendy zalicza się do przychodów finansowych na dzień powzięcia przez Wspólników spółki (jednostki), w którą jednostka zainwestowała, uchwały o podziale zysku, chyba że w uchwale określono inny dzień prawa do dywidendy.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

W skład jednostki sporządzającej niniejsze sprawozdanie nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.

Porównywalność danych: niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok 2018 oraz porównywalne dane finansowe za rok obrotowy 2017.

Rachunek zysków i strat jednostka sporządziła w wariancie porównawczym. Spółka jest zwolniona z obowiązku sporządzania zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych (rezygnację ze sporządzania wyrażono w Uchwale nr 35, Akt Notarialny z dnia 05.07.2017r.). Pozostałe elementy sprawozdania finansowego sporządza się zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Ustawy o rachunkowości.

W zakresie dozwolonych uproszczeń: nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, pomimo faktu działania NOWE SA. w charakterze jednostki dominującej względem NOWE TRADEMARKS Sp. z o.o. z uwagi na zwolnienie spółki, jako należącej do jednostek mniejszych niż jednostki osiągające wskaźniki sumy aktywów, obrotu lub zatrudnienia o jakich mowa w Art. 56 ust 1 Ustawy o rachunkowości.

Jednostka stosuje krajowe standardy rachunkowości.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 10 604 888,70 9 737 742,94
I Wartości niematerialne i prawne 536,24 7 147,99
3 Inne wartości niematerialne i prawne 536,24 7 147,99
II Rzeczowe aktywa trwałe 363 813,46 447 324,95
1 Środki trwałe 341 813,46 447 324,95
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 20 664,63 23 119,83
c) urządzenia techniczne i maszyny 242 972,98 304 741,09
d) środki transportu 42 608,17 73 555,59
e) inne środki trwałe 35 567,68 45 908,44
2 Środki trwałe w budowie 22 000,00
III Należności długoterminowe 7 000,00
3 Od pozostałych jednostek 7 000,00
IV Inwestycje długoterminowe 9 980 000,00 9 100 000,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe 9 980 000,00 9 100 000,00
a) w jednostkach powiązanych 9 980 000,00 9 100 000,00
– udziały lub akcje 9 980 000,00 9 100 000,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 253 539,00 183 270,00
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 253 539,00 183 270,00
B Aktywa obrotowe 5 333 094,81 5 858 799,85
I Zapasy 2 813 954,12 2 602 291,76
1 Materiały 1 672 630,75 1 634 329,80
2 Półprodukty i produkty w toku 129 239,78 264 060,70
3 Produkty gotowe 955 757,45 702 901,26
5 Zaliczki na dostawy i usługi 56 326,14 1 000,00
II Należności krótkoterminowe 2 442 957,29 3 154 502,45
1 Należności od jednostek powiązanych 3 381,82 3 381,82
b) inne 3 381,82 3 381,82
3 Należności od pozostałych jednostek 2 439 575,47 3 151 120,63
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1 251 302,41 1 220 426,86
– do 12 miesięcy 1 251 302,41 1 220 426,86
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 50 750,48 51 164,57
c) inne 1 137 522,58 1 879 529,20
III Inwestycje krótkoterminowe 46 719,42 81 604,87
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 46 719,42 81 604,87
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 46 719,42 81 604,87
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 46 719,42 81 604,87
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 29 463,98 20 400,77
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D Udziały (akcje) własne
Aktywa razem 15 937 983,51 15 596 542,79
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny -773 900,72 -2 517 959,77
I Kapitał (fundusz) podstawowy 101 833,00 101 833,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 4 166 585,57 4 166 585,57
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 8 361 200,00 7 648 400,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej 8 361 200,00 7 648 400,00
V Zysk (strata) z lat ubiegłych -14 434 778,34 -16 149 236,15
VI Zysk (strata) netto 1 031 259,05 1 714 457,81
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 16 711 884,23 18 114 502,56
I Rezerwy na zobowiązania 1 756 706,64 1 509 550,81
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 618 838,00 1 452 928,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 109 332,64 28 086,81
– długoterminowa 21 384,26 28 086,81
– krótkoterminowa 87 948,38
3 Pozostałe rezerwy 28 536,00 28 536,00
– długoterminowe 28 536,00 28 536,00
II Zobowiązania długoterminowe 7 310 915,09 9 099 588,52
3 Wobec pozostałych jednostek 7 310 915,09 9 099 588,52
a) kredyty i pożyczki 7 257 694,83 9 010 393,63
c) inne zobowiązania finansowe 53 220,26 89 194,89
III Zobowiązania krótkoterminowe 7 636 130,47 7 499 948,18
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 749 841,40 12 000,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 749 841,40 12 000,00
– do 12 miesięcy 749 841,40 12 000,00
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 6 866 289,07 7 487 948,18
a) kredyty i pożyczki 3 017 603,42 2 314 566,56
c) inne zobowiązania finansowe 884 028,27 1 304 329,13
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1 458 336,73 2 016 031,24
– do 12 miesięcy 1 458 336,73 2 016 031,24
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1 377 894,67 1 683 976,01
h) z tytułu wynagrodzeń 129 651,60 124 935,36
i) inne 18 774,38 44 109,88
IV Rozliczenia międzyokresowe 8 132,03 5 415,05
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 8 132,03 5 415,05
– krótkoterminowe 8 132,03 5 415,05
Pasywa razem 15 937 983,51 15 596 542,79
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 14 836 234,12 15 559 318,95
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 14 547 446,06 15 139 225,53
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 288 788,06 410 325,42
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 9 768,00
B Koszty działalności operacyjnej 12 556 441,41 12 312 532,25
I Amortyzacja 140 516,56 188 491,67
II Zużycie materiałów i energii 5 895 890,92 5 848 959,77
III Usługi obce 3 177 699,49 2 726 582,07
IV Podatki i opłaty, w tym: 15 438,93 57 179,50
V Wynagrodzenia 2 666 165,30 2 877 142,96
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 479 927,28 445 814,51
– emerytalne 258 114,56 239 768,21
VII Pozostałe koszty rodzajowe 180 802,93 168 361,77
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 2 279 792,71 3 246 786,70
D Pozostałe przychody operacyjne 198 562,58 218 943,48
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 5 210,27
II Dotacje 17 356,37 99 395,74
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 12 885,45
IV Inne przychody operacyjne 168 320,76 114 337,47
E Pozostałe koszty operacyjne 462 492,27 619 584,27
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 230 484,67 201 923,56
III Inne koszty operacyjne 232 007,60 417 660,71
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 2 015 863,02 2 846 145,91
G Przychody finansowe 0,36 553,27
II Odsetki, w tym: 0,36 252,34
V Inne 300,93
H Koszty finansowe 677 901,33 755 806,37
I Odsetki, w tym: 600 126,67 666 316,14
– dla jednostek powiązanych 12 000,00 12 000,00
IV Inne 77 774,66 89 490,23
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1 337 962,05 2 090 892,81
J Podatek dochodowy 306 703,00 376 435,00
L Zysk (strata) netto (I–J–K) 1 031 259,05 1 714 457,81

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki