Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki GODAN SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-13
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyGODAN SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
WojewództwoMAZOWIECKIE
PowiatM. ST. WARSZAWA
GminaM. ST. WARSZAWA
MiejscowośćWARSZAWA
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoMAZOWIECKIE
PowiatM. ST. WARSZAWA
GminaM. ST. WARSZAWA
UlicaATLASOWA
Nr domu17
MiejscowośćWARSZAWA
Kod pocztowy02-437
PocztaWARSZAWA
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD4690Z - sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000584770

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Rokiem obotowym jest rok kalendarzowy rozpoczynający się 1 stycznia i kończący się 31 grudnia. Rok obrotowy składa się z dwunastu okresów sprawozdawczych, okresem sprawozdawczym jest jeden miesiąc.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Długoterminowe aktywa finansowe ujmuje się w księgach rachunkowych wg.cen nabycia lub ceny zakupu, jeżeli koszty przeprowadzonej transakcji są znaczące. Akcje i inne długoterminowe papiery wartościowe o charakterze lokacyjnym znajdujące się w obrocie na rynku wycenia się na poziomie wartości godziwej, wynikającej z wyceny rynkowej pomniejszonej o koszty związane z przeprowadzeniem transakcji w przypadku , gdy ich wysokość była znacząca. Należności i zobowiązania wykazuje się w roku obrotowym wg. wartości nominalnej, tj. według wartości ustalonej w dniu ich powstania. Na dzień bilansowy dokonuje się wyceny należności i zobowiązań w kwocie wymagającej zapłaty. Pożyczki wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagajacej zapłaty. Różnice kursowe dotyczące należności i zobowiązań wyrażonych w walutach obcych, powstałe między dniem ich wyceny z dniem zapłaty zalicza sie odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych. Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się według obowiązującego na ten dzień średniego kursu Narodowego Banku Polskiego. Środki pieniężne wycenia się na dzień bilansowy, środki pieniężne w walucie krajowej - w wartościach nominalnych, środki pieniężne w walutach obcych - według obowiązującego na ten dzień średniego kursu NBP. Materiały i towary ewidencjonuje się w księgach rachunkowych w rzeczywistych cenach ich nabycia , zakupu lub kosztów wytworzenia. Zapasy towarów wycenia się na dzień bilansowy oraz w ciągu roku obrotowegowedług rzeczywistych cen zakupu netto. Rozchody towarów i materiałów ewidencjonuje się według zasady FIFO " pierwsze weszło-pierwsze wyszło" Uzgodnienie stanu faktycznego pomiędzy księgami handlowymi a stanem magazynu dokonuje się na dzień bilansowy poprzez przeliczenie. Wycena środków trwałych następuje według cen nabycia lub kosztu wytworzenia lub wartości przeszacowanej, pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Ewidencję kosztów prowadzi się w układzie rodzajowym na kontach zespołu 4 i 7. Na dzień bilansowy konta zespołu 4 i 7 przenosi się odpowiednio na konto 860 - wynik finansowy.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe firma sporzadza zgodnie z Ustawa o Rachunkowości z dnia 29 września 1994r. Rachunek Zysków i Strat firma prowadzi w wersji porównawczej. Rachunek przepływów pieniężnych firma prowadzi metodą pośrednią.
Przyjęte przez Firmę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są one zgodne z zasadami rachunkowości. Przychody i koszty są rozpoznawane wegług zasady memoriałowej, tj. w okresach, których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności. Przychody ze sprzedaży towarów i usług ujmuje się w rachunku zysku i strat. Wartosci niematerialne i prawne ujmuje się w księgach według cen ich nabycia i umarza metodą liniową. Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Cena nabycia lub wytworzenia środków trwałych obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do użytkowania. Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do użtkowania. Środki trwałe o niskiej wartości umorza się w 100% metodą uproszczoną. Towary wyceniane są według cen zakupu, przy czym rozchód wycenia się metodą pierwsze weszło, pierwsze wyszło- FIFO. Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Zobowiązania ujmuje się w księgach w kwocie wymagającej zapłaty. Różnice kursowe wynikające z wyceny na dzień bilansowy zalicza sie odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych. Ustalenie różnic kursowych bilansowych nastapiło napodstawie średniego kursu NBP na dzień 31/12/2018: USD-3,7597 ; EUR-4,300 ; CHF-3,8166 ; BGBP-4,7895 . Srodki pieniężne i inne aktywa finansowe wykazano w wartości nominalnej.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Przeciętny stan zatrudnienia w roku obrotowym.

Mężczyźni - 27
Kobiety - 36
Razem - 63

Rezerwy na urlopy.

Jednostka tworzy rezerwy na urlopu w kwocie 125 174,94 pln

Krotkotermoinowe rozliczenia międzyokresowe.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe to:
ubezpieczenia 18 560,70
ochrona znaku towarowego 21 034,97
koszty rozliczane w czasie 105 965,07
Razem: 145 560,74

Wypracowany zysk.

Wypracowany w 2018 roku zysk prawdopodobnoie zostanie przekazany na dalszą działalność gospodarczą.

Znaczace zdarzenia.

Znaczących zdarzeń po dniu bilansowym a mających wpływ na stan finansowy firmy, nie było.

Wynagrodzenia

Wynagrodzenie prezesa zarządu za rok obrotowy od 01/01/201/ do 31/12/2018 wyniosło 85 524,- pln brutto. Wynagrodzenie biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01/01/2018 do 31/12/2018 wyniosło 8 000,- pln netto , dla firmy "MS Rewident" Marcin Solarski.

Akcje spółki

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11 500 000-pln. Pan Janusz Kraszek posiada 100% akcji.

Sprzedaż - struktura terytorialna

Sprzedaż krajowa 40 386 243,18
Wewnątrzspółnotowa Dostawa Towarów 5 813 983,-
Export 993 822,-
Sprzedaz razem 47 194 048,18
Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe1 873 601,081 970 141,45
IWartości niematerialne i prawne8 464,5918 854,05
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne8 464,5918 854,05
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe865 692,26949 631,17
1Środki trwałe686 747,26818 986,17
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej55 950,6914 467,47
c) urządzenia techniczne i maszyny480 568,48654 474,46
d) środki transportu115 323,92148 185,07
e) inne środki trwałe34 904,171 859,17
2Środki trwałe w budowie178 945,00130 645,00
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe999 019,23999 019,23
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe999 019,23999 019,23
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe425,002 637,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego425,002 637,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe33 924 517,6329 491 950,32
IZapasy12 379 655,0911 275 050,49
1Materiały204 126,93106 795,09
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary12 175 528,1611 168 255,40
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe8 865 966,3910 470 949,29
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale8 865 266,3910 453 854,19
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:8 865 266,3910 453 854,19
– do 12 miesięcy8 865 266,3910 453 854,19
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek700,0017 095,10
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych15 620,10
c) inne700,001 475,00
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe12 533 335,417 661 334,18
1Krótkoterminowe aktywa finansowe12 533 335,417 661 334,18
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne12 533 335,417 661 334,18
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach12 533 335,417 661 334,18
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe145 560,7484 616,36
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem35 798 118,7131 462 091,77
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny29 549 538,0124 857 980,91
IKapitał (fundusz) podstawowy11 500 000,0011 500 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:848 539,22374 371,07
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:10 748 512,904 305 267,30
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych2 751 240,64
VIZysk (strata) netto6 452 485,895 927 101,90
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania6 248 580,706 604 110,86
IRezerwy na zobowiązania135 115,941 433,00
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego9 941,001 433,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne125 174,94
– długoterminowa
– krótkoterminowa125 174,94
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe1 448 024,92
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek1 448 024,92
a) kredyty i pożyczki1 391 512,34
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe56 512,58
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe6 113 464,765 154 652,94
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek6 082 282,785 147 135,24
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:4 624 891,623 719 103,72
– do 12 miesięcy4 624 891,623 719 103,72
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych1 457 391,161 428 031,52
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne
4Fundusze specjalne31 181,987 517,70
IVRozliczenia międzyokresowe
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem35 798 118,7131 462 091,77
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:47 194 048,1844 978 482,72
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów47 194 048,1844 978 482,72
BKoszty działalności operacyjnej38 916 404,5837 610 405,73
IAmortyzacja272 309,46237 209,38
IIZużycie materiałów i energii1 415 188,641 750 193,58
IIIUsługi obce5 675 885,736 200 440,79
IVPodatki i opłaty, w tym:51 303,1846 083,07
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia4 386 506,443 935 961,55
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:821 764,27746 857,58
– emerytalne
VIIPozostałe koszty rodzajowe231 685,82163 354,72
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów26 061 761,0424 530 305,06
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)8 277 643,607 368 076,99
DPozostałe przychody operacyjne118 076,42184 765,06
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych37 480,44
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne118 076,42147 284,62
EPozostałe koszty operacyjne391 965,05308 690,95
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne391 965,05308 690,95
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)8 003 754,977 244 151,10
GPrzychody finansowe181 843,19133 359,45
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:181 843,1973 574,21
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne59 785,24
HKoszty finansowe127 932,2752 498,65
IOdsetki, w tym:10 401,7152 498,65
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne117 530,56
IZysk (strata) brutto (F+G–H)8 057 665,897 325 011,90
JPodatek dochodowy1 605 180,001 397 910,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)6 452 485,895 927 101,90
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach24 857 980,9118 930 879,01
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu11 500 000,0011 500 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu374 371,07
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego474 168,15374 371,01
a) zwiększenie (z tytułu)474 168,15374 371,01
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)474 168,15374 371,01
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu848 539,22374 371,07
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu4 305 267,30
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych5 452 933,754 305 267,30
a) zwiększenie (z tytułu)5 452 933,754 305 267,30
-podział zysku z lat ubiegłych5 452 933,754 305 267,30
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu9 758 201,054 305 267,30
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach2 751 240,642 751 240,64
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)1 760 928,79
-przeznaczenie na kapital rezerwowy wynikający z przekształcenia990 311,85
-wyplata wyniku finansowego z przed przekształcenia770 616,94
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu990 311,852 751 240,64
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu990 311,852 751 240,64
6Wynik netto6 452 485,895 927 101,90
Azysk netto6 452 485,895 927 101,90
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)29 549 538,0124 857 980,91
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)29 549 538,0124 857 980,91
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej7 279 025,895 946 442,65
IZysk (strata) netto6 452 485,895 927 101,90
IIKorekty razem826 540,0019 340,75
1Amortyzacja272 309,46237 209,38
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)10 401,7152 498,65
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej8 132,29
5Zmiana stanu rezerw133 682,94-4 198,00
6Zmiana stanu zapasów-1 104 604,60-664 801,58
7Zmiana stanu należności1 604 982,90-557 974,96
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów958 811,82978 344,17
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-58 732,38-29 869,20
10Inne korekty-990 311,85
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)7 279 025,895 946 442,65
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-177 981,09-1 466 642,09
IWpływy104 325,20
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych104 325,20
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki177 981,091 570 967,29
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych177 981,09571 948,06
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne999 019,23
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-177 981,09-1 466 642,09
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-2 229 043,57-677 320,93
IWpływy
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki2 229 043,57677 320,93
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli770 616,94
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek1 391 512,34508 487,66
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego56 512,58116 334,62
8Odsetki10 401,7152 498,65
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-2 229 043,57-677 320,93
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)4 872 001,233 802 479,63
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu7 661 334,183 858 854,55
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:12 533 335,417 661 334,18
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok8 057 665,89
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
pozostałe
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
pozostałe
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
pozostałe
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:328 684,34
Koszty leasingu(podatkowo leasing operacyjny)-56 512,58art 17b ust 1
Amortyzacja przedmiotów leasingu (bilansowo leasing finansowy)90 522,00art 15 ust 6
Pefron46 670,00art 16 ust 1 pkt 36
Ubezpieczenie samochodów o wartości ponad 150 000,-2 246,79art 16 ust 1 pkt 49
Róznice kursowe ujemne43 379,50art 15a ust 3
Rezerwy NKUP194 346,77art 15 ust 4b
pozostałe 8 031,86
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:5 544,24
Składki na ubezpieczenie społeczne 5 544,24art 16 ust 1 pkt 57 lit a
pozostałe
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
pozostałe
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
pozostałe
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym8 391 894,47
K. Podatek dochodowy1 594 460,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku
Nota 1.1 Aktywa Trwałe- Nota nr.1. Wartości niematerialne i prawane.
Nota 1.2 Aktywa Trwałe - Nota nr. 2 Zmiana stanu środków trwałych.
Nota nr. 3 Środki trwale w budowie.
Nota 1.3 Aktywa Trwałe- Nota nr.4 Zmiany w stanie inwestycji długoterminowych.
Nota 1.7 Aktywa Obrotowe- Należności krótkoterminowe. Nota nr.5 Należności krótkoterminowe, dane o odpisach aktualizujących wartość należności.
Nota nr. 6 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne.
Nota nr. 7 Zobowiązania długoterminowe.
1.11 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia. Nota nr.8 Rezerwy na świadczenia emerytalne o podobne- długoterminowe. Nota nr. 9 Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki