Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki JP 4INVEST SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-07-02
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyJP 4INVEST S.A.
Siedziba
Województwomazowieckie
Powiatwarszawski
GminaMiasto Warszawa
MiejscowośćWarszawa
Adres
Kod krajuPL
Województwomazowieckie
Powiatwarszawski
GminaMiasto Warszawa
UlicaMiła
Nr domu2
MiejscowośćWarszawa
Kod pocztowy00-180
PocztaWarszawa
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD7010Z - działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000583168

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Omówienie przyjętych zasad polityki rachunkowości zostało w załączniku "JP_4INVEST_informacja_dodatkowa"

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Omówienie przyjętych metod wyceny znajduje się w załączniku "JP_4INVEST_informacja_dodatkowa"

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy Spółki został ustalony metodę porównawczą.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości przy założeniu kontynuacji działaności.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe14 190 500,0014 190 500,00
IWartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe
1Środki trwałe
IIINależności długoterminowe
IVInwestycje długoterminowe14 190 500,0014 190 500,00
3Długoterminowe aktywa finansowe14 190 500,0014 190 500,00
a) w jednostkach powiązanych14 190 500,0014 190 500,00
– udziały lub akcje14 190 500,0014 190 500,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
c) w pozostałych jednostkach
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe165 195,84252,88
IZapasy
IINależności krótkoterminowe
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
3Należności od pozostałych jednostek
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
IIIInwestycje krótkoterminowe165 195,84252,88
1Krótkoterminowe aktywa finansowe165 195,84252,88
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne165 195,84252,88
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach165 195,84252,88
Aktywa razem14 355 695,8414 190 752,88
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny14 295 055,0314 139 573,07
IKapitał (fundusz) podstawowy178 500,00204 500,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:11 361 073,0710 341 976,00
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)11 361 073,0710 341 976,00
VZysk (strata) z lat ubiegłych3 595 924,65
VIZysk (strata) netto2 755 481,96-2 827,58
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania60 640,8151 179,81
IRezerwy na zobowiązania3 813,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
3Pozostałe rezerwy3 813,00
– krótkoterminowe3 813,00
IIZobowiązania długoterminowe
3Wobec pozostałych jednostek
IIIZobowiązania krótkoterminowe56 827,8151 179,81
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek56 827,8151 179,81
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych648,00
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne56 179,8151 179,81
IVRozliczenia międzyokresowe
2Inne rozliczenia międzyokresowe
Pasywa razem14 355 695,8414 190 752,88
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
BKoszty działalności operacyjnej13 733,192 847,64
IIIUsługi obce13 266,191 129,64
IVPodatki i opłaty, w tym:467,001 718,00
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-13 733,19-2 847,64
DPozostałe przychody operacyjne
EPozostałe koszty operacyjne
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-13 733,19-2 847,64
GPrzychody finansowe2 769 863,1520,06
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:2 751 000,00
AOd jednostek powiązanych, w tym:2 751 000,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:18 863,1520,06
HKoszty finansowe
IZysk (strata) brutto (F+G–H)2 756 129,96-2 827,58
JPodatek dochodowy648,00
LZysk (strata) netto (I–J–K)2 755 481,96-2 827,58
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)14 139 573,0717 743 778,25
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach14 139 573,0717 743 778,25
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu204 500,00240 500,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego-26 000,00-36 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)26 000,0036 000,00
– umorzenia udziałów (akcji)26 000,0036 000,00
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu178 500,00204 500,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu10 341 976,0013 907 353,60
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego1 019 097,07-3 565 377,60
a) zwiększenie (z tytułu)3 595 924,65
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)3 595 924,65
b) zmniejszenie (z tytułu)2 576 827,583 565 377,60
– pokrycia straty2 827,58
umorzenie akcji własnych za wynagrodzeniem 2 574 000,003 565 377,60
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu11 361 073,0710 341 976,00
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu3 593 097,073 595 924,65
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu3 593 097,073 595 924,65
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach3 593 097,073 595 924,65
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)3 595 924,65
przeznaczenie zysku z lat ubiegłych na kapitał zapasowy 3 595 924,65
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu-2 827,583 595 924,65
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)2 827,58
pokrycie straty kapitałem zapasowym2 827,58
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-2 827,58
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu3 595 924,65
6Wynik netto2 755 481,962 827,58
Azysk netto2 755 481,96
Bstrata netto-2 827,58
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)14 297 882,6114 145 228,23
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)14 297 882,6114 145 228,23
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto2 755 481,96-2 827,58
IIKorekty razem-2 760 402,15-1 827 342,07
1Amortyzacja
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-2 769 863,15-20,06
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5Zmiana stanu rezerw3 813,00
6Zmiana stanu zapasów
7Zmiana stanu należności
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów5 648,00-1 827 322,01
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-4 920,19-1 830 169,65
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy2 769 863,1520,06
3Z aktywów finansowych, w tym:2 769 863,1520,06
a) w jednostkach powiązanych2 751 000,00
b) w pozostałych jednostkach18 863,1520,06
– odsetki18 863,1520,06
IIWydatki
3Na aktywa finansowe, w tym:
b) w pozostałych jednostkach
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)2 769 863,1520,06
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy
IIWydatki2 600 000,00
1Nabycie udziałów (akcji) własnych2 600 000,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-2 600 000,00
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)164 942,96-1 830 149,59
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:164 942,96-1 830 149,59
FŚrodki pieniężne na początek okresu252,881 830 402,47
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:165 195,84252,88
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok2 756 129,96
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:2 751 000,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:3 813,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:5 824,85
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:1 200,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym4 318,00
K. Podatek dochodowy648,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

JP_4INVEST_informacja_dodatkowa

-