Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki SENETIC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-07-12
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmySENETIC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
WojewództwoŚląskie
PowiatM.KATOWICE
GminaM.KATOWICE
MiejscowośćKATOWICE
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoŚląskie
PowiatM.KATOWICE
GminaM.KATOWICE
UlicaKOŚCIUSZKI
Nr domu227
MiejscowośćKATOWICE
Kod pocztowy40-600
PocztaKATOWICE
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD6420Z - działalność holdingów finansowych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000581115

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

W celu zapewnienia realnego stanu aktywów i pasywów w księgach rachunkowych konieczna jest systematyczna kontrola zgodności danych księgowych ze stanem rzeczywistym.
Sprawdzenie, weryfikacja i kontrola stanu księgowego aktywów i pasywów odbywa się w drodze inwentaryzacji:
W odniesieniu do:
 środków trwałych,
 środków pieniężnych w kasie,
 papierów wartościowych,
 materiałów i towarów,
 produkcji w toku,
stosowana jest zasada inwentaryzacji w drodze spisu z natury.
W odniesieniu do:
 aktywów finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych,
 należności, w tym z tytułu udzielonych pożyczek,
stosowana jest zasada inwentaryzacji drogą uzyskania potwierdzeń prawidłowości wskazanego w księgach rachunkowych salda.
W odniesieniu do:
 wartości niematerialnych i prawnych,
 środków trwałych w budowie,
 inwestycji w postaci udziałów i akcji, papierów wartościowych,
 materiałów i towarów w drodze oraz dostaw niefakturowanych,
 należności od osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych,
 zobowiązań,
 należności spornych i wątpliwych,
 rezerw na zobowiązania,
 kapitałów i funduszy,
 rozliczeń międzyokresowych kosztów,
 rozliczeń międzyokresowych przychodów,
 rozrachunków budżetowych,
 rozrachunków z pracownikami,
 pozostałych aktywów i pasywów,
stosowana jest zasada inwentaryzacji drogą porównania danych wynikających z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej wartości tych składników.
Inwentaryzację przeprowadza się, co najmniej w terminach i z częstotliwością określoną w Ustawie o Rachunkowości.

Przyjęto następujące zasady dotyczące środków trwałych:

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dany tytuł przyjęto do używania.
Środki trwałe o okresie używania dłuższym niż rok, lecz o wartości jednostkowej nieprzekraczającej 1500 złotych mogą nie podlegać ewidencji. Odpisuje się je w koszty pod datą przekazania do używania w pełnej wartości początkowej, jako zużycie towarów i ewidencjonuje się na koncie „Materiały wartościowe”.
Do wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się takie same zasady jak do rzeczowych środków trwałych.
Nie będzie się zaliczać do środków trwałych tych składników majątku, które mają charakter materiałów biurowych i gospodarstwa domowego.
Korzystając z zasady istotności (Ustawy o Rachunkowości) nie obejmuje się spisem inwentaryzacyjnym tych materiałów, które zostały zakupione w celu bieżącego użytkowania na potrzeby biurowe oraz materiałów wartościowych.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wycena składników majątku trwałego

Środki trwałe są to składniki stanowiące własność lub współwłasność jednostki: nieruchomości, maszyny, urządzenia, środki transportu oraz inne kompletne i zdatne do użytku w momencie przyjęcia do używania przedmioty a także inwentarz żywy o przewidywanym okresie używania dłuższym niż 1 rok, przeznaczone na własne potrzeby jednostki lub do oddania w używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.
Środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej, pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji i powodującego, że wartość użytkowa środka trwałego po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową, mierzona okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych przy pomocy ulepszonego środka trwałego.
Środki trwałe w budowie
Środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia z uwzględnieniem podatku VAT nie podlegają
Ewidencja środków trwałych prowadzona jest komputerowo.
Inwentaryzację środków trwałych spółka przeprowadza raz na 4 lata,
Wycena inwestycji długo- i krótkoterminowych
Do wyceny oraz prezentacji w sprawozdaniu finansowym instrumentów finansowych spółka stosuje przepisy ustawy o rachunkowości.
Udziały w innych jednostkach oraz inwestycje zaliczane do aktywów trwałych (z wyjątkiem inwestycji w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne) wycenia się w cenie nabycia, pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa.
Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji spółka wycenia według zasad określonych dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Wycena rzeczowych składników majątku obrotowego

Materiały i towary prowadzone są w cenach zakupu netto. Do wyceny stanów i rozchodów rzeczowych składników przyjęto metodę FIFO.
Ewidencję zapasów prowadzi się w sposób następujący:
ewidencja ilościowo-wartościowa dla grupy następujących składników:
towary handlowe i licencje
Produkcja w toku – produkcję w toku stanowi nie zakończona na dzień bilansowy produkcja, wynikająca z niezamkniętych i nie zafakturowanych zleceń. Produkcję w toku wycenia się w wysokości materiałów bezpośrednich wydanych z magazynu do danej produkcji i ewidencjonuje się je na koncie (produkcja w toku ).
Na koniec każdego m-ca następuje porównanie konta „produkcja w toku” z danymi wynikającymi z programu obsługującego produkcję.
Usługi obce – usługi zakupione do dalszej odprzedaży odnoszone są bezpośrednio w koszty w momencie ich poniesienia.

Wycena należności roszczeń i zobowiązań

Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. Należności sporne, wątpliwe lub znacznie przeterminowane obejmuje się odpisami aktualizującymi ich wartość, z uwzględnieniem art. 35b ustawy o rachunkowości. Odpisu aktualizującego dokonuje się w 100% wartości nal

eżności.
Można odstąpić od tworzenia odpisów w przypadku podpisania ugody lub prawdopodobieństwa uzyskania zapłaty.
Na należności skierowane na drogę postępowania sądowego tworzy się odpis aktualizujący w 100% wysokości należności, pod datą skierowania należności na drogę sadową nie później niż do dnia bilansowego.
Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, jeśli nie dokonano od nich odpisów aktualizacyjnych zalicza się do pozostałych przychodów lub kosztów operacyjnych.

W przypadku wystąpienia podatku VAT do rozliczenia w następnym miesiącu w bilansie wykazywany jest w pozycji należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń.

Wycena środków pieniężnych

Środki pieniężne wycenia się na dzień bilansowy według wartości nominalnej. Inne środki pieniężne obejmują m.in. czeki, środki pieniężne zgromadzone w ramach umowy współpracy
w ramach zarządzania płynnością finansową grupy Senetic.
Wartość nominalna obejmuje również doliczone przez bank odsetki, które w momencie zarachowania są zaliczane do przychodów finansowych.

Wycena aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych

Do przeliczenia należności i zobowiązań w walutach obcych jednostka stosuje analogicznie jak do celów podatkowych kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu lub poniesienia kosztu. Na dzień bilansowy do przeliczenia należności i zobowiązań w walutach obcych jednostka stosuje kurs średni NBP z dnia bilansowego.

Kapitały (fundusze), fundusze specjalne, rezerwy

Kapitały własne wykazywane są w wartości nominalnej, wynikającej ze statutów i rejestrów handlowych.
Spółka tworzy rezerwy w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości na znane jednostce ryzyko, grożące straty i skutki innych zdarzeń
Kapitał niezarejestrowany na dzień bilansowy prezentowany jest jako kapitał rezerwowy.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Wariant ewidencji i rozliczania kosztów

Przyjęto następujące zasady:
 Koszty gromadzone są w układzie rodzajowym ( Zespół 4),

 Koszty dotyczące przyszłych okresów (rozliczenia międzyokresowe czynne) zarachowywane są bezpośrednio na konto rozliczeń m/o, skąd są odnoszone sukcesywnie w koszty bieżącej działalności.

 Podział kosztów na rodzaje (analityki) uwzględnia potrzeby sprawozdawcze i jest dostosowany do potrzeb i specyfikacji spółki

Produkty i rozliczenia międzyokresowe

Do ewidencji księgowej produktów i rozliczeń międzyokresowych kosztów służą konta zespołu 6.
Rozliczenia międzyokresowe kosztów operacyjnych występują w przypadku, gdy moment poniesienia kosztów przez spółkę przypada na okres następujący po okresie sprawozdawczym lub wyprzedza ten okres.
Biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.
Koszty dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych o wartości poniżej 500 zł, jako nie mające istotnego wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy, mogą nie być rozliczane poprzez czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów tylko odnoszone bezpośrednio w dacie poniesienia w koszty działalności roku, którego dotyczą.

Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem

Konta zespołu 7 służą do ewidencjonowania przychodów i kosztów związanych z ich osiągnięciem.
Wielkość przychodów ze sprzedaży ustalana jest na podstawie zaliczonych do okresu sprawozdawczego wartości sprzedaży towarów i usług niezależnie od daty otrzymania płatności pomniejszonej o należny podatek od towarów i usług VAT.
Do kosztu własnego sprzedaży ujmuje się wszystkie koszty związane z normalną działalnością z wyjątkiem pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych i strat nadzwyczajnych

Wynik finansowy

Wynik finansowy netto jest ustalany z uwzględnieniem zasady współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny bilansowej.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Określenie wariantu rachunku zysków i strat

Do celów sprawozdawczości przyjmuje się porównawczy rachunek zysków i strat – wg załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości.

Określenie wersji sporządzania sprawozdania z przepływu środków pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych sporządza się metodą pośrednią.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe74 166 533,7676 591 917,11
IWartości niematerialne i prawne
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe
1Środki trwałe
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe74 166 533,7676 591 917,11
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe74 166 533,7676 591 917,11
a) w jednostkach powiązanych74 166 533,7676 591 917,11
– udziały lub akcje74 166 533,7676 591 917,11
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe9 806 180,532 225 118,98
IZapasy
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe8 287 761,09146 316,16
1Należności od jednostek powiązanych6 909 098,20120 903,01
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:13 668,42
– do 12 miesięcy13 668,42
– powyżej 12 miesięcy
b) inne6 895 429,78120 903,01
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek1 378 662,8925 413,15
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:217 508,51
– do 12 miesięcy217 508,51
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych1 563,45
c) inne1 159 590,9325 413,15
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe1 518 419,442 078 802,82
1Krótkoterminowe aktywa finansowe1 518 419,442 078 802,82
a) w jednostkach powiązanych168 123,25112 169,83
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki168 123,25112 169,83
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne1 350 296,191 966 632,99
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach100,00
– inne środki pieniężne1 350 196,191 966 632,99
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem83 972 714,2978 817 036,09
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny76 975 921,2572 832 864,46
IKapitał (fundusz) podstawowy78 437 984,0078 437 984,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:220 702,40220 702,40
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-5 825 821,94
VIZysk (strata) netto4 143 056,79-5 825 821,94
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania6 996 793,045 984 171,63
IRezerwy na zobowiązania5 946 412,89
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy5 946 412,89
– długoterminowe
– krótkoterminowe5 946 412,89
IIZobowiązania długoterminowe
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe6 996 793,0437 758,74
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych6 587 550,785 062,44
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:10 654,92
– do 12 miesięcy10 654,92
– powyżej 12 miesięcy
b) inne6 576 895,865 062,44
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek409 242,2632 696,30
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:25 076,0619 554,86
– do 12 miesięcy25 076,0619 554,86
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych374 808,003 768,30
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne9 358,209 373,14
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem83 972 714,2978 817 036,09
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty działalności operacyjnej173 386,38154 648,79
IAmortyzacja
IIZużycie materiałów i energii
IIIUsługi obce169 690,38128 564,09
IVPodatki i opłaty, w tym:3 696,0026 084,70
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:
– emerytalne
VIIPozostałe koszty rodzajowe
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-173 386,38-154 648,79
DPozostałe przychody operacyjne2,00
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne2,00
EPozostałe koszty operacyjne461,7543 328,53
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne461,7543 328,53
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-173 848,13-197 975,32
GPrzychody finansowe4 695 817,39320 878,84
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:1 931 205,20282 701,61
AOd jednostek powiązanych, w tym:1 931 205,20282 701,61
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale1 931 205,20
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:66 051,4138 177,23
– od jednostek powiązanych66 051,4138 177,23
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:2 023 659,86
– w jednostkach powiązanych2 023 659,86
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne674 900,92
HKoszty finansowe4 104,475 948 725,46
IOdsetki, w tym:0,06355,50
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne4 104,415 948 369,96
IZysk (strata) brutto (F+G–H)4 517 864,79-5 825 821,94
JPodatek dochodowy374 808,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)4 143 056,79-5 825 821,94
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)72 832 864,4663 718 701,40
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach72 832 864,4663 718 701,40
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu78 437 984,0063 497 999,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego14 939 985,00
a) zwiększenie (z tytułu)14 939 985,00
– wydania udziałów (emisji akcji)14 939 985,00
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu78 437 984,0078 437 984,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu220 702,40
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego220 702,40
a) zwiększenie (z tytułu)220 702,40
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)220 702,40
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu220 702,40220 702,40
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-5 825 821,94220 702,40
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu230 808,17
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach230 808,17
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)230 808,17
przekazanie na pokrycie straty z lat ubiegłych10 105,77
przekazanie na kapitał zapasowy 220 702,40
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu-5 825 821,94-10 105,77
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach-5 825 821,94-10 105,77
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)10 105,77
przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia 10 105,77
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-5 825 821,94
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-5 825 821,94
6Wynik netto4 143 056,79-5 825 821,94
Azysk netto4 143 056,79
Bstrata netto
Codpisy z zysku5 825 821,94
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)76 975 921,2572 832 864,46
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)76 975 921,2572 832 864,46
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-77 641,627 306,87
IZysk (strata) netto4 143 056,79-5 825 821,94
IIKorekty razem-4 220 698,415 833 128,81
1Amortyzacja
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych4 796,92672,68
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-1 920 352,76-38 177,23
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-2 023 659,86
5Zmiana stanu rezerw-5 946 412,895 946 412,89
6Zmiana stanu zapasów
7Zmiana stanu należności-1 294 656,27-91 060,56
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów6 959 586,4515 281,03
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-77 641,627 306,87
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-538 166,71-372 339,05
IWpływy48 641,12306 142,79
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:48 641,12306 142,79
a) w jednostkach powiązanych48 641,12306 142,79
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki586 807,83678 481,84
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:532 886,05678 481,84
a) w jednostkach powiązanych532 886,05678 481,84
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne53 921,78
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-538 166,71-372 339,05
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-616 336,80-365 032,18
IWpływy
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki528,47
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki528,47
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-528,47
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-616 336,80-365 032,18
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-616 336,80-647 733,79
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu1 966 632,992 614 366,78
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:1 350 296,192 249 334,60
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawna
A. Zysk (strata) brutto za dany rok4 517 864,79
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:-7 877 618,09-1 931 205,20-5 946 412,89
Dywidendy-1 931 205,20-1 931 205,20art 7 ust 3 pkt 2
Rozwiązanie rezerwy uprzednio nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów-5 946 412,89-5 946 412,89art 12 ust 1 pkt 5a
pozostałe
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:-66 051,41-31 743,65-34 307,76
Naliczone odsetki od należności-66 051,41-31 743,65-34 307,76art 12 ust 4 pkt 2
pozostałe
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:47 065,2447 065,24
Otrzymane odsetki od należności naliczone w latach poprzednich47 065,2447 065,24art 12 ust 4 pkt 2
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:5 457 307,502 030,375 455 277,13
Odpisy aktualizujące5 455 277,135 455 277,13art 16 ust 1 pkt 26 lit a
pozostałe 2 030,372 030,37
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
pozostałe
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:-528,47-528,47
Zapłacone odsetki od zobowiązań naliczonych w latach ubiegłych-528,47-528,47art 16 ust 1 pkt 11
pozostałe
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:-105 367,00-105 367,00
2015
2016
2017
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
pozostałe
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym1 972 673,00
K. Podatek dochodowy374 808,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Załączony dokument zawiera informację dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. spółki Senetic Holding S.A. - "Wprowadzenie do sprawozdania finansowego", który jest obowiązkowym elementem sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z art. 45 ust. 2 Ustawy o Rachunkowości z dn. 29 września 1994 r.

-

Załączony dokument zawiera informację dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. spółki Senetic Holding S.A. - "Dodatkowe informacje i objaśnienia", który jest obowiązkowym elementem sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z art. 45 ust. 2 Ustawy o Rachunkowości z dn. 29 września 1994 r.

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki