Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki "AMZ-KUTNO" SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-26
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy AMZ-KUTNO SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwo ŁÓDZKIE
Powiat KUTNOWSKI
Gmina KUTNO
Miejscowość KUTNO
Adres
Kod kraju PL
Województwo ŁÓDZKIE
Powiat KUTNOWSKI
Gmina KUTNO
Ulica SKLĘCZKOWSKA
Nr domu 18
Miejscowość KUTNO
Kod pocztowy 99-300
Poczta KUTNO
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 2910E - produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000581019

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Rachunek zysków i strat Jednostka sporządza w wariancie porównawczym.
Rachunek przepływów pieniężnych Jednostka sporządza metodą pośrednią.
Jednostka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym.
Walutą sprawozdawczą jest złoty Polski (zł).

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

1. Metody wyceny pozycji bilansowych oraz rachunku zysków i strat
Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą
o rachunkowości.
Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny, z zachowaniem zasady ostrożności.
Wynik finansowy Jednostki za dany okres obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty, zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
2. Wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa trwałe
Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie.
Odpisy amortyzacyjne dokonywane są w okresie ekonomicznej użyteczności przy zastosowaniu metody degresywnej ( z wyjątkiem zespołu nr 0,1,2,7)
Jednorazowa amortyzacja stosowana jest dla nowych fabrycznie środków trwałych dla grup 3-6 i 7 do kwoty limitu 100 tyś zł
Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej 10.000,00 zł netto obciążają koszty działalności jednorazowo w miesiącu oddania ich
do użytkowania.
Na składniki aktywów, co do których istnieje podejrzenie, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie będą przynosić korzyści ekonomicznych dokonuje się odpisu z tytułu trwałej utraty wartości.
Środki trwałe w budowie to wydatki poniesione na budowę środków trwałych.
3. Inwestycje krótkoterminowe
Nabyte udziały, akcje oraz inne aktywa krótkoterminowe ujmuje się w księgach rachunkowych
na dzień ich nabycia lub powstania według ceny nabycia. Na dzień bilansowy aktywa zaliczone
do inwestycji krótkoterminowych są wycenione według ceny nabycia lub ceny rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa. Inwestycje krótkoterminowe, dla których brak jest aktualnej ceny rynkowej wycenia się według wartości godziwej.
4. Zapasy
Nabyte lub wytworzone w ciągu roku obrotowego rzeczowe składniki zapasów ujmowane są według ceny zakupu lub kosztów wytworzenia. Wartość rozchodu zapasów jest ustalana przy zastosowaniu metody pierwsze weszło-pierwsze wyszło ( dla grup materiałów z terminem przydatności oraz z opóźnionym terminem gwarancji), ostatnie weszło-pierwsze wyszło (dla pozostałej grupy nie objętej szczegółową identyfikacją) oraz szczegółowej identyfikacji cen (dla materiałów zamawianych pod konkretne zlecenie). Zapasy na dzień bilansowy wyceniane są w cenie zakupu lub wytworzenia nie wyższych od ceny sprzedaży netto danego składnika.
Zapasy, które utraciły swoją wartość handlową i użytkową obejmuje się odpisem aktualizującym. Odpisy aktualizujące wartość składników zapasów zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych. W odniesieniu do zapasów Jednostka prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową.
5. Należności i zobowiązania (poza finansowymi)
Należności i zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie. Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej, z dnia poprzedzającego ten dzień. Dodatnie lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności, wynikające z różnicy pomiędzy kursem waluty na ten dzień, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania, odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operac
ji finansowych.
Nierozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.
6. Środki pieniężne
Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia, o ile odrębne przepisy dotyczące środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych nie stanowią inaczej, odpowiednio po kursie:
1. faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji, w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań,
2. średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień, w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu faktycznie zastosowanego w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań, a także w przypadku pozostałych operacji.
Wpływ oraz rozchód walut na dewizowy rachunek bankowy wycenia się po kursie faktycznym (kurs kupna bądź sprzedaży banku z którego usług korzysta jednostka albo kurs negocjowany).
Zapłatę należności oraz zobowiązań wycenia się po średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Prezesa NBP na dzień poprzedzający dzień przeprowadzenia operacji.
Na dzień bilansowy środki pieniężne wyrażone w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP na ten dzień.
Ustalone na koniec roku obrotowego różnice kursowe wpływają na wynik finansowy poprzez odniesienie ich odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Podstawą do prawidłowego ustalenia wyniku finansowego jest sporządzenie rachunku zysków i strat, którego celem jest przeciwstawienie przychodom i zyskom osiągniętym za rok obrotowy, dotyczących tego samego okresu kosztów, strat nadzwyczajnych oraz podatku dochodowego od osób prawnych, przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności i ostrożności.

Ustala się, że jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej.

W sporządzanym przez jednostkę rachunku zysku zysków i strat, na wynik finansowy netto składa się suma wyników następujących grup przychodó

1.wynik ze sprzedaży usług, produktów, towarów i materiałów,
2.wynik z działalności operacyjnej równy wynikowi ze sprzedaży +/- różnica między pozostałymi kosztami i przychodami,
3.wynik z działalności gospodarczej równy wynikowi z działalności operacyjnej +/- różnica między przychodami i kosztami finansowymi,
4.wynik finansowy brutto równy wynikowi z działalności gospodarczej +/- wynik zdarzeń nadzwyczajnych,
5.wynik finansowy netto równego wynikowi brutto pomniejszony o podatek dochodowy.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Podstawą do prawidłowego ustalenia wyniku finansowego jest sporządzenie rachunku zysków i strat, którego celem jest przeciwstawienie przychodom i zyskom osiągniętym za rok obrotowy, dotyczących tego samego okresu kosztów, strat nadzwyczajnych oraz podatku dochodowego od osób prawnych, przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności i ostrożności.

Ustala się, że jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej.

W sporządzanym przez jednostkę rachunku zysku zysków i strat, na wynik finansowy netto składa się suma wyników następujących grup przychodów i kosztów:

1.wynik ze sprzedaży usług, produktów, towarów i materiałów,
2.wynik z działalności operacyjnej równy wynikowi ze sprzedaży +/- różnica między pozostałymi kosztami i przychodami,
3.wynik z działalności gospodarczej równy wynikowi z działalności operacyjnej +/- różnica między przychodami i kosztami finansowymi,
4.wynik finansowy brutto równy wynikowi z działalności gospodarczej +/- wynik zdarzeń nadzwyczajnych,
5.wynik finansowy netto równego wynikowi brutto pomniejszony o podatek dochodowy.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 11 622 052,45 12 742 150,86
I Wartości niematerialne i prawne 143 572,31 79 082,28
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych
2 Wartość firmy
3 Inne wartości niematerialne i prawne 143 572,31 79 082,28
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe 9 711 316,44 7 460 895,97
1 Środki trwałe 9 711 316,44 7 460 895,97
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1 455 163,24 1 250 486,36
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 5 950 760,66 3 671 585,94
c) urządzenia techniczne i maszyny 559 177,52 736 684,79
d) środki transportu 1 721 307,88 1 762 413,00
e) inne środki trwałe 24 907,14 39 725,88
2 Środki trwałe w budowie
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie
III Należności długoterminowe
1 Od jednostek powiązanych
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Od pozostałych jednostek
IV Inwestycje długoterminowe 1 348 789,70 4 758 885,61
1 Nieruchomości
2 Wartości niematerialne i prawne
3 Długoterminowe aktywa finansowe 1 348 789,70 4 758 885,61
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 1 343 789,70 4 753 885,61
– udziały lub akcje 25 440,00 4 113 690,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki 1 318 349,70 640 195,61
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach 5 000,00 5 000,00
– udziały lub akcje 5 000,00 5 000,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4 Inne inwestycje długoterminowe
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 418 374,00 443 287,00
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 418 374,00 443 287,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
B Aktywa obrotowe 95 547 316,32 99 123 291,16
I Zapasy 13 679 372,67 18 134 381,58
1 Materiały 7 249 526,46 8 154 838,33
2 Półprodukty i produkty w toku 6 122 823,30 9 695 942,39
3 Produkty gotowe
4 Towary
5 Zaliczki na dostawy i usługi 307 022,91 283 600,86
II Należności krótkoterminowe 20 814 786,98 27 941 799,73
1 Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 512 656,35 622 350,84
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 512 656,35 622 350,84
– do 12 miesięcy 512 656,35 622 350,84
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Należności od pozostałych jednostek 20 302 130,63 27 319 448,89
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 8 792 015,83 14 082 916,06
– do 12 miesięcy 8 792 015,83 14 082 916,06
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 201 748,34 515 895,03
c) inne 11 308 366,46 12 720 637,80
d) dochodzone na drodze sądowej
III Inwestycje krótkoterminowe 60 668 459,23 52 799 029,86
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 60 668 459,23 52 799 029,86
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach 100 000,00
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki 100 000,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 60 668 459,23 52 699 029,86
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 24 858 112,41 22 062 600,39
– inne środki pieniężne 35 810 346,82 24 631 103,45
– inne aktywa pieniężne 6 005 326,02
2 Inne inwestycje krótkoterminowe
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 384 697,44 248 079,99
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D Udziały (akcje) własne
Aktywa razem 107 169 368,77 111 865 442,02
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 83 324 407,13 81 260 748,08
I Kapitał (fundusz) podstawowy 1 000 000,00 1 000 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 72 853 248,08 62 661 111,23
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 5 006 531,14
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
V Zysk (strata) z lat ubiegłych
VI Zysk (strata) netto 9 471 159,05 12 593 105,71
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 23 844 961,64 30 604 693,94
I Rezerwy na zobowiązania 1 151 278,80 1 688 572,70
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 18 540,00 57 314,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 350 000,00 353 000,00
– długoterminowa
– krótkoterminowa 350 000,00 353 000,00
3 Pozostałe rezerwy 782 738,80 1 278 258,70
– długoterminowe
– krótkoterminowe 782 738,80 1 278 258,70
II Zobowiązania długoterminowe
1 Wobec jednostek powiązanych
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
III Zobowiązania krótkoterminowe 11 849 742,20 15 481 877,94
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 11 827 460,28 15 459 804,35
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 9 977 106,18 12 424 399,45
– do 12 miesięcy 9 977 106,18 12 424 399,45
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 118 397,27 1 688 740,80
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1 097 149,05 793 311,89
h) z tytułu wynagrodzeń 593 646,09 528 965,76
i) inne 41 161,69 24 386,45
4 Fundusze specjalne 22 281,92 22 073,59
IV Rozliczenia międzyokresowe 10 843 940,64 13 434 243,30
1 Ujemna wartość firmy
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 10 843 940,64 13 434 243,30
– długoterminowe 487 879,08 553 509,71
– krótkoterminowe 10 356 061,56 12 880 733,59
Pasywa razem 107 169 368,77 111 865 442,02
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 93 018 890,44 86 283 599,62
– od jednostek powiązanych
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 94 704 225,01 84 192 250,85
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -2 937 981,74 704 900,15
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 493 133,03 589 333,59
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 759 514,14 797 115,03
B Koszty działalności operacyjnej 81 063 287,63 76 948 885,15
I Amortyzacja 943 506,95 1 452 837,74
II Zużycie materiałów i energii 54 707 044,11 53 045 065,24
III Usługi obce 11 975 700,24 10 485 011,59
IV Podatki i opłaty, w tym: 451 458,11 514 772,51
– podatek akcyzowy 16 373,41 35 206,47
V Wynagrodzenia 9 457 512,76 8 175 762,56
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1 820 352,62 1 818 398,30
– emerytalne 835 227,63 762 753,49
VII Pozostałe koszty rodzajowe 1 257 110,82 1 009 254,19
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 450 602,02 447 783,02
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 11 955 602,81 9 334 714,47
D Pozostałe przychody operacyjne 5 072 359,16 9 504 496,01
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 155 707,90 8 384 369,37
II Dotacje 65 630,63 685 715,89
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 38 521,19
IV Inne przychody operacyjne 4 851 020,63 395 889,56
E Pozostałe koszty operacyjne 4 948 930,89 1 464 957,73
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 4 090 733,34 1 251 401,63
III Inne koszty operacyjne 858 197,55 213 556,10
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 12 079 031,08 17 374 252,75
G Przychody finansowe 488 113,72 548 665,82
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
A Od jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
B Od jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
II Odsetki, w tym: 488 113,72 548 665,82
– od jednostek powiązanych
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych
V Inne
H Koszty finansowe 3 277,75 1 844 067,86
I Odsetki, w tym: 795,27 738,72
– dla jednostek powiązanych
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych 1 362 750,00
IV Inne 2 482,48 480 579,14
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) 12 563 867,05 16 078 850,71
J Podatek dochodowy 3 092 708,00 3 485 745,00
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
L Zysk (strata) netto (I–J–K) 9 471 159,05 12 593 105,71
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 81 260 748,08 71 167 642,37
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 81 260 748,08 71 167 642,37
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1 000 000,00 1 000 000,00
1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
podwyższenie kapitału zakładowego z kapitału zapasowego
...
...
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
...
...
...
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1 000 000,00 1 000 000,00
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 62 661 111,23 62 233 899,93
1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 10 192 136,85 427 211,30
a) zwiększenie (z tytułu) 10 192 136,85 427 211,30
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej 5 006 531,14
– podziału zysku (ustawowo) 5 185 605,71 427 211,30
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
...
...
...
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
podwyższenie kapitału zakładowego z kapitału zapasowego
...
...
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 72 853 248,08 62 661 111,23
3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 5 006 531,14 5 006 531,14
1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny -5 006 531,14
a) zwiększenie (z tytułu)
wniesienia Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa
...
...
b) zmniejszenie (z tytułu) 5 006 531,14
– zbycia środków trwałych
zbycia akcji 5 006 531,14
...
...
2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 5 006 531,14
4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
podziału zysku
...
...
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
...
...
2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 12 593 105,71 2 927 211,30
1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 12 593 105,71 2 927 211,30
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 12 593 105,71 2 927 211,30
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
...
...
...
b) zmniejszenie (z tytułu) 12 593 105,71 2 927 211,30
wypłaty dywidendy 7 407 500,00 2 500 000,00
zwiększenia funduszu rezerwowego 5 185 605,71 427 211,30
...
3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
...
...
...
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
...
...
6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6 Wynik netto 9 471 159,05 12 593 105,71
A zysk netto 9 471 159,05 12 593 105,71
B strata netto
C odpisy z zysku
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 83 324 407,13 81 260 748,08
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 75 299 407,13 73 853 248,08
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I Zysk (strata) netto 9 471 159,05 12 593 105,71
II Korekty razem 9 189 318,05 -23 642 027,90
1 Amortyzacja 943 506,95 1 452 837,74
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -397 315,91 -434 034,06
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 3 932 542,10 -7 447 059,37
5 Zmiana stanu rezerw -537 293,90 494 825,21
6 Zmiana stanu zapasów 4 455 008,91 -61 501,83
7 Zmiana stanu należności 7 127 012,75 -17 932 720,37
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -3 632 135,74 2 466 518,37
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -2 702 007,11 -2 180 893,59
10 Inne korekty
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 18 660 477,10 -11 048 922,19
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I Wpływy 644 458,19 14 149 064,05
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 247 142,28 13 715 029,99
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Z aktywów finansowych, w tym: 397 315,91 434 034,06
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach 397 315,91 434 034,06
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki 397 315,91 434 034,06
– inne wpływy z aktywów finansowych
4 Inne wpływy inwestycyjne
II Wydatki 4 028 005,92 2 218 438,66
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3 349 851,83 1 578 243,05
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Na aktywa finansowe, w tym: 678 154,09 640 195,61
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach 678 154,09 640 195,61
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe 678 154,09 640 195,61
4 Inne wydatki inwestycyjne
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -3 383 547,73 11 930 625,39
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I Wpływy
1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2 Kredyty i pożyczki
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych
4 Inne wpływy finansowe
II Wydatki 7 407 500,00 2 500 000,00
1 Nabycie udziałów (akcji) własnych
2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 7 407 500,00 2 500 000,00
3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4 Spłaty kredytów i pożyczek
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8 Odsetki
9 Inne wydatki finansowe
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -7 407 500,00 -2 500 000,00
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 7 869 429,37 -1 618 296,80
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1 618 296,80 -1 618 296,80
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F Środki pieniężne na początek okresu 52 799 029,86 54 417 326,66
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 60 668 459,23 52 799 029,86
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Podstawa prawna
A. Zysk (strata) brutto za dany rok 12 563 867,05
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 6 378 659,64
różnice kursowe z wyceny bilansowej w 2017 r. 105 453,72 art 15
różnice kursowe z tyt VAT od zakupów krajowych w walucie 14 870,85 art 16
rozliczona kwota dotacji na zakup środków trwałych 65 630,63 art 16
rozliczona kwota dotacji na finansowanie prac badawczo-rozwojowych 5 925 093,24 art 16
Wyksięgowanie odchyleń magazynowych 230 348,20 art 15
wyksięgowanie wyceny pożyczki 37 263,00 art 15
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym: 97 578,43
wycena bilansowa na koniec roku 2018 18 344,80 art 15
naliczone odsetki bankowe na koniec roku 2018 57 191,04 art 16
naliczone odsetki od udzielonych pozyczek na koniec roku 2018 22 042,59 art 16
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym: 498 228,68
Wystawione faktury do zleceń niezaangażowanych 307 300,00 art 15
odzyskana ulga za złe długi 190 928,68 art 16
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 10 614 643,00
odsetki od zobowiązań budżetowych 416,00 art 16
darowizna finansowa 119 540,00 art 16
zbycie akcji Ursus Bus 4 088 250,00 art 16
różnice kursowe z tyt VAT od zakupów krajowych w walucie 2 699,37 art 16
wyksięgowanie różnic kursowych z wyceny bilansowej z 2017 48 158,63 art 15
amortyzacja i ubezp. sam. służb. przewyższających 20.000 euro 116 940,68 art 16
obciążenia na PFRON 92 700,00 art 16
koszty reprezentacji 95 848,71 art 16
Wyksięgowanie odsetek od lokat zarachowanych w ubiegłym roku 56 882,40 art 15
amortyzacja środków trwałych sfinansowana częściowo z dotacji 65 630,63 art 16
koszty prac badawczo-rozwojowych pokrytych dotacją 5 925 093,24 art 16
spisanie przeterminowanych należności 2 483,34 art 16
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: 2 313 195,20
utworzona rezerwa na niewykorzystane urlopy 350 000,00 art 15
utworzona rezerwa na reklamacje 733 000,00 art 15
ujemne różnice kursowe z wyceny bilansowej w 2018 r. 15 978,83 art 15
składki ZUS pracodawcy zarachowane w 2018, a zapłacone w 2019 325 803,97 art 15
wyceniona pożyczka na koniec roku 46 918,50 art 15
koszty poniesione w 2019 roku tyczące się roku 2018 49 738,80 art 15
odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe 732 026,80 art 15
koszty biegłego 11 500,00 art 15
nie wypłacone umowy zlecenia/mandat członków zarzadu 48 228,30 art 16
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: 1 689 786,90
składki ZUS pracodawcy za rok 2017 wypłacone w roku 2018 314 262,35 art 15
rozwiązana rezerwa na reklamacje utworzona w 2017 roku 689 006,42 art 15
rozwiązana rezerwa na urlopy utworzona w 2017 roku 353 000,00 art 15
sprzedaż akcji UAB LBUS 41 397,78 art 16
wynagrodzenia za 2017 uregulowane w 2018 3 000,99 art 16
koszty poniesione w 2018 ale dotyczące roku 2017 68 258,70 art 15
koszty od zleceń zafakturowanych a nie zaangażowanych 220 860,66 art 15
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym: 1 473 543,55
Ulga B+R 1 473 543,55 art 18
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 16 350 365,45
K. Podatek dochodowy 3 106 569,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

Informacja dodatkowa

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki