Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki GREEN PLACE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-27
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyGREEN PLACE S.A.
Siedziba
WojewództwoWielkopolskie
PowiatMiasto Poznań
GminaMiasto Poznań
MiejscowośćPoznań
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoWielkopolskie
PowiatMiasto Poznań
GminaMiasto Poznań
UlicaOsiedle Jagiellońskie
Nr domu32
MiejscowośćPoznań
Kod pocztowy61-233
PocztaPoznań
Numer we własciwym rejestrze sądowym albo ewidencji
Nr KRS0000580819

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych

Zastosowane uproszczenia są opisane w załączniku 'GREEN_PLACE_SF_2018_informacja_dodatkowa'

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

6. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zwaną dalej ustawą o rachunkowości.
Szczegółowe omówienie zasad rachunkowości znajduje się w załączniku "GREEN_PLACE_SF_2018_informacja_dodatkowa".

B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Omówienie stosowanych przez Spółkę metod wyceny aktywów i pasywów znajduje się w załączniku "GREEN_PLACE_SF_2018_informacja_dodatkowa".

C. ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:

Wynik finansowy GREEN PLACE S.A. za dany okres obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami kosztami zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. Spółka stosuje uproszczenia przewidziane dla podmiotu małego w myśl przepisów ustawy o rachunkowości

7. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe34 585 505,8043 105 493,14
IWartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe1 318 260,00
1Środki trwałe1 318 260,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)164 300,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej1 153 960,00
IIINależności długoterminowe
IVInwestycje długoterminowe32 676 076,8043 102 922,14
3Długoterminowe aktywa finansowe32 676 076,8043 102 922,14
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale32 676 076,8043 102 922,14
– udziały lub akcje32 676 076,8043 102 922,14
c) w pozostałych jednostkach
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe591 169,002 571,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego591 169,002 571,00
BAktywa obrotowe855 462,1822 489,51
IZapasy
IINależności krótkoterminowe945,00
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
3Należności od pozostałych jednostek945,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych945,00
IIIInwestycje krótkoterminowe854 517,1822 489,51
1Krótkoterminowe aktywa finansowe854 517,1822 489,51
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne854 517,1822 489,51
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach854 517,1822 489,51
DUdziały (akcje) własne712 500,00
Aktywa razem35 440 967,9843 840 482,65
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny34 412 245,0142 442 408,18
IKapitał (fundusz) podstawowy196 200,00198 100,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:41 531 808,1836 977 330,81
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:1 900,00712 500,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne1 900,00712 500,00
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto-7 317 663,174 554 477,37
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 028 722,971 398 074,47
IRezerwy na zobowiązania3 600,001 394 029,00
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 394 029,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne3 600,00
– długoterminowa
– krótkoterminowa3 600,00
3Pozostałe rezerwy
IIZobowiązania długoterminowe
3Wobec pozostałych jednostek
IIIZobowiązania krótkoterminowe1 023 122,971 585,47
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek1 023 122,971 585,47
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:3 122,971 585,47
– do 12 miesięcy3 122,971 585,47
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne1 020 000,00
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe2 000,002 460,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe2 000,002 460,00
– długoterminowe
– krótkoterminowe2 000,002 460,00
Pasywa razem35 440 967,9843 840 482,65
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
BKoszty działalności operacyjnej15 651,3513 554,15
IAmortyzacja
IIZużycie materiałów i energii
IIIUsługi obce11 322,7310 393,36
IVPodatki i opłaty, w tym:367,003 160,79
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia3 600,00
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:
– emerytalne
VIIPozostałe koszty rodzajowe361,62
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-15 651,35-13 554,15
DPozostałe przychody operacyjne
EPozostałe koszty operacyjne0,30
IIIInne koszty operacyjne0,30
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-15 651,65-13 554,15
GPrzychody finansowe1 142 206,825 468 704,52
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:1 134 586,00714 789,18
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:1 134 586,00714 789,18
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:7 620,82
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych4 753 915,34
VInne
HKoszty finansowe10 426 845,34
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych10 426 845,34
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-9 300 290,175 455 150,37
JPodatek dochodowy-1 982 627,00900 673,00
LZysk (strata) netto (I–J–K)-7 317 663,174 554 477,37
Dodatkowe informacje i objaśnienia
zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do ustawy o rachunkowości
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

"GREEN_PLACE_SF_2018_informacja_dodatkowa"

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki