Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki GRUPA UCHACZ SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-27
Informacje ogólne zgodnie z Załącznikiem Nr 4
do ustawy o rachunkowości

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy Grupa Uchacz Spółka Akcyjna
Siedziba
Województwo małopolskie
Powiat krakowski
Gmina Kraków
Miejscowość Kraków
Adres
Kod kraju PL
Województwo małopolskie
Powiat krakowski
Gmina Kraków
Ulica Królowej Jadwigi
Nr domu 107A
Miejscowość Kraków
Kod pocztowy 30-209
Poczta Kraków
Numer we własciwym rejestrze sądowym albo ewidencji
Nr KRS 0000579269

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń

GRUPA UCHACZ SPÓŁKA AKCYJNA traktowana jako jednostka mikro, zgodnie z treścią art. 3 ust. 1A, pkt.1) ustawy z dnia 29 września 2004 roku o rachunkowości (Dz. U. z 1994 r Nr 121, poz. 591 z późn. zm.), zatem sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w formie uproszczonej i wykazuje informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 4 do ustawy o rachunkowości literami i cyframi rzymskimi. Informacja dodatkowa również zostaje sporządzona w uproszczonej formie.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

6. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Księgi rachunkowe prowadzone są w języku polskim i w polskiej walucie przez biuro rachunkowe pod firmą GRUPA UCHACZ Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, przy pomocy programu komputerowego Firmy COMARCH w Krakowie, program spełnia wymogi określone art.13-25 ustawy o rachunkowości.
Firma posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady polityki rachunkowości . Dokumentacja ta spełnia wymagania art. 10 ustawy o rachunkowości.
W przedsiębiorstwie stosowana jest wycena składników majątkowych wg cen nabycia lub kosztu wytworzenia.
Podstawę ewidencji w księgach rachunkowych stanowiły dowody księgowe wg. art.21 ustawy o rachunkowości.

B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości, a mianowicie:
• Wartości niematerialne i prawne amortyzuje się zgodnie z decyzją kierownika jednostki.
• Środki trwałe zaliczane do grupy 3-6 KŚT oraz środki transportu amortyzuje się metodą liniową, stosując stawki zgodnie z decyzją kierownika jednostki.
• Środki trwałe w budowie są wyceniane w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, w tym kosztów finansowych, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
• Przedmioty długotrwałego użytku o wartości 1500 zł do 10 000 zł, zaliczane są bezpośrednio do kosztów materialnych w dacie ich nabycia.
• Stany i rozchody materiałów i towarów objętych ewidencją ilościowo - wartościową wycenia się:
a) Zapasy magazynowe towarów wycenia się według rzeczywistych cen zakupu. Rozchód towarów wycenia się po cenach tych składników majątku, które zostały nabyte najwcześniej.
b) Gospodarka magazynowa nie obejmuje drobnych materiałów biurowych oraz materiałów związanych z zakupem towarów i utrzymaniem ruchu, którymi obciąża się właściwe rodzajowo koszty okresu sprawozdawczego, w którym zostały one poniesione.
Ich wartością obciąża się koszty bezpośrednio po zakupie.
c) W zakresie gospodarki zapasami materiałowymi, z wyłączeniem materiałów, o których mowa w pkt b), prowadzi się ewidencje analityczną:
- wartościowa w komórce księgowości,
- ilościowo - wartościową w magazynie.
d) Koszt wytworzenia robót (produkcji) w toku obejmuje koszty bezpośrednio poniesione na roboty oraz przypadającą na okres ich wykonywania uzasadnioną część kosztów pośrednich produkcji.
Jeśli stopień zaawansowania niezakończonej usługi budowlanej lub przewidywany całkowity koszt jej wykonania nie może być na dzień bilansowy ustalony w sposób wiarygodny, to przychód ustala się w wysokości poniesionych w danym okresie sprawozdawczym kosztów, nie wyższych jednak od kosztów, których pokrycie w przyszłości przez zamawiającego jest prawdopodobne, zgodnie z art. 34a ust. 4 ustawy o rachunkowości.
• Należności są wyceniane w kwocie wymaganej zapłaty, pomniejszonej zgodnie z zasadą ostrożności o dokonane odpisy aktualizacyjne na należności wątpliwe oraz należności od dłużników zalegających z zapłatą na dzień bilansowy ponad 6 miesięcy
Udziały w innych jednostkach, zaliczone do długoterminowych aktywów finansowych wycenia się na dzień bilansowy - stosownie do art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości - według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Natomiast inwestycje krótkoterminowe, do których zalicza się m. in. udziały, wycenia się na dzień bilansowy stosując art. 28 ust. 1 pkt 5 ustawy o rachunkowości, a więc według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a te, dla których nie istnieje aktywny rynek (co ma zastosowanie przede wszystkim do udziałów) – w inny sposób określonej wartości godziwej.

C. pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:

Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariancie porównawczym.
Przychody i koszty są rozpoznawalne według zasady memoriałowej, tj. w okresach, których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności. Przychody ze sprzedaży obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży pomniejszone o podatek od towarów i usług (VAT).
Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między przychodami netto ze sprzedaży towarów i usług, z uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń, oraz pozostałymi przychodami operacyjnymi a wartością sprzedanych towarów i usług wycenionych w cenach zakupu albo kosztach wytworzenia, powiększoną o całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów operacyjnych
Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe, w tym środki trwałe 300,00 300,00
B Aktywa obrotowe, w tym: 99 935,47 99 718,73
- zapasy 99 935,47 99 718,73
- należności krótkoterminowe
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D Udziały (akcje) własne
Aktywa razem 100 235,47 100 018,73
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny, w tym: 97 267,47 99 118,73
- kapitał (fundusz) podstawowy
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: 2 968,00 900,00
- rezerwy na zobowiązania
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 600,00 600,00
Pasywa razem 100 235,47 100 018,73
Rachunek zysków i strat
jednostki mikro
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:
- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)
B Koszty podstawowej działalności operacyjnej 1 680,46 772,66
I Amortyzacja
II Zużycie materiałów i energii 1 478,46
III Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
IV Pozostałe koszty 202,00 772,66
C Pozostałe przychody i zyski, w tym: 4 000,00 1 859,77
- aktualizacja wartości aktywów
D Pozostałe koszty i straty, w tym: 2 102,80
- aktualizacja wartości aktywów
E Podatek dochodowy 2 068,00 454,00
F Zysk/strata netto (A-B+C-D-E) (dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 1b ustawy) -1 851,26 633,11
Informacje uzupełniające do bilansu
zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do ustawy o rachunkowości
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis
Grupa Uchacz S.A. w roku 2018 nie dokonała nabycia udziałów własnych oraz nie nabyła i nie dokonała zbycia udziałów.
Spółka nie zatrudniała za okres sprawozdawczy pracowników

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki