Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki PKS GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-09-27
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyPKS Gdynia Sp����ka Akcyjna
Siedziba
WojewództwoPomorskie
PowiatGdynia
GminaGdynia
MiejscowośćGdynia
Adres
Kod kraju
Województwo
Powiat
Gmina
Ulica
Nr domu
Miejscowość
Kod pocztowy
Poczta
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD4931Z - transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
4939Z - pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
4941Z - transport drogowy towarów
5210B - magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
5221Z - działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
5224C - przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
5229C - działalność pozostałych agencji transportowych
5320Z - pozostała działalność pocztowa i kurierska
6810Z - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
6820Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Bilans_2018_PKS_wprowadzenie.pdf

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Bilans_2018_PKS_wprowadzenie.pdf

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Sprawozdanie finansowe zosta��o sporz��dzone w postaci elektronicznej w strukturze logicznej oraz formacie udost��pnionych w Biuletynie Informacji Publicznej w z��otych polskich.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe43 342 459,4344 079 101,84
IWartości niematerialne i prawne3 750,0059 145,85
3Inne wartości niematerialne i prawne3 750,0059 145,85
IIRzeczowe aktywa trwałe28 988 136,9030 239 587,56
1Środki trwałe28 975 445,8422 651 382,56
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)4 015,827 942,20
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej3 657 460,455 010 420,07
c) urządzenia techniczne i maszyny271 899,88316 389,07
d) środki transportu24 999 406,2317 215 995,61
e) inne środki trwałe42 663,46100 635,61
2Środki trwałe w budowie12 691,067 588 205,00
IIINależności długoterminowe289 562,22
3Od pozostałych jednostek289 562,22
IVInwestycje długoterminowe12 024 000,0010 781 872,51
1Nieruchomości11 774 000,009 512 530,61
3Długoterminowe aktywa finansowe250 000,001 269 341,90
a) w jednostkach powiązanych250 000,00250 000,00
– udziały lub akcje250 000,00250 000,00
c) w pozostałych jednostkach1 019 341,90
– udzielone pożyczki1 019 341,90
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe2 326 572,532 708 933,70
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego2 298 957,002 448 048,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe27 615,53260 885,70
BAktywa obrotowe5 552 456,727 058 988,37
IZapasy605 176,36497 658,83
1Materiały297 536,14335 217,83
4Towary204 682,94162 441,00
5Zaliczki na dostawy i usługi102 957,28
IINależności krótkoterminowe4 125 532,095 553 086,95
3Należności od pozostałych jednostek4 125 532,095 553 086,95
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:893 608,651 084 855,54
– do 12 miesięcy893 608,651 084 855,54
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych152 866,051 986 587,60
c) inne3 079 057,392 481 643,81
IIIInwestycje krótkoterminowe631 664,29632 829,12
1Krótkoterminowe aktywa finansowe631 664,29632 829,12
b) w pozostałych jednostkach40 000,00187 944,28
– udzielone pożyczki40 000,00187 944,28
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne591 664,29444 884,84
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach558 612,53380 721,07
– inne środki pieniężne33 051,7664 163,77
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe190 083,98375 413,47
Aktywa razem48 894 916,1551 138 090,21
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny15 370 211,8315 609 053,73
IKapitał (fundusz) podstawowy29 342 000,0029 342 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:-15 701 596,40-14 905 748,92
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:750 000,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki750 000,00
VZysk (strata) z lat ubiegłych235 946,76-30 384,04
VIZysk (strata) netto743 861,471 203 186,69
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania33 524 704,3235 529 036,48
IRezerwy na zobowiązania1 332 062,10820 144,99
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego866 605,00437 149,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne465 457,10373 245,99
– krótkoterminowa465 457,10373 245,99
3Pozostałe rezerwy9 750,00
– krótkoterminowe9 750,00
IIZobowiązania długoterminowe20 608 162,0014 245 326,49
3Wobec pozostałych jednostek20 608 162,0014 245 326,49
a) kredyty i pożyczki4 211 630,773 347 122,63
c) inne zobowiązania finansowe16 396 531,2310 898 203,86
IIIZobowiązania krótkoterminowe10 729 188,9319 318 241,51
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych89 948,27179 688,89
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:89 948,27179 688,89
– do 12 miesięcy89 948,27179 688,89
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek10 639 240,6619 138 552,62
a) kredyty i pożyczki890 436,001 746 470,72
c) inne zobowiązania finansowe3 401 830,392 146 958,84
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:4 245 403,653 957 667,96
– do 12 miesięcy4 245 403,653 957 667,96
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych1 466 831,451 254 977,54
h) z tytułu wynagrodzeń615 338,76715 817,38
i) inne19 400,419 316 660,18
IVRozliczenia międzyokresowe855 291,291 145 323,49
2Inne rozliczenia międzyokresowe855 291,291 145 323,49
– długoterminowe488 554,67748 586,87
– krótkoterminowe366 736,62396 736,62
Pasywa razem48 894 916,1551 138 090,21
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:36 308 487,7929 137 683,77
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów33 860 422,6427 361 862,18
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów2 448 065,151 775 821,59
BKoszty działalności operacyjnej34 949 214,5928 870 513,58
IAmortyzacja3 530 829,082 703 826,19
IIZużycie materiałów i energii11 294 028,078 424 431,68
IIIUsługi obce3 731 577,323 668 085,59
IVPodatki i opłaty, w tym:386 992,86394 459,29
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia10 914 565,249 182 213,71
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:2 315 690,551 990 699,22
– emerytalne1 026 566,12883 774,63
VIIPozostałe koszty rodzajowe837 775,06913 223,10
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów1 937 756,411 593 574,80
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 359 273,20267 170,19
DPozostałe przychody operacyjne1 682 633,68364 577,42
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych1 055 965,85
IVInne przychody operacyjne626 667,83364 577,42
EPozostałe koszty operacyjne557 613,33445 958,34
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych78 434,98296 228,07
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych221 644,23
IIIInne koszty operacyjne257 534,12149 730,27
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)2 484 293,55185 789,27
GPrzychody finansowe5 869,69206,53
IIOdsetki, w tym:5 474,69206,53
VInne395,00
HKoszty finansowe1 346 851,771 039 666,11
IOdsetki, w tym:1 344 834,92742 880,43
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:276 953,00
IVInne2 016,8519 532,68
IZysk (strata) brutto (F+G–H)1 143 311,47-853 670,31
JPodatek dochodowy399 450,00-2 056 857,00
LZysk (strata) netto (I–J–K)743 861,471 203 186,69
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)15 609 053,7329 085 615,96
– korekty błędów235 946,76
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach14 626 350,3629 085 615,96
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu29 342 000,0029 116 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego226 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)226 000,00
– wydania udziałów (emisji akcji)226 000,00
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu29 342 000,0029 342 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu-16 124 399,05
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego422 802,65-14 905 748,92
a) zwiększenie (z tytułu)422 805,65-14 905 748,92
Rozliczenie wniesienia ZCP-16 905 748,92
Podzia��u zysku z roku ubieg��ego422 802,65
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu-15 701 596,40-14 905 748,92
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych750 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)750 000,00
Z zysku wypracowanego w roku ubieg��ym750 000,00
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu750 000,00
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu1 172 802,65
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu1 203 186,69
Korekty lat ubieg��ych235 946,76
Przekwalifikowanie um��w leasingowych415 043,76
Podatek odroczony-179 097,00
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach1 439 133,45
b) zmniejszenie (z tytułu)-1 203 186,69
Przeniesienie na kapita�� rezerwowy-750 000,00
Przeniesienie na kapita�� zapasowy-422 802,65
Pokrycie strat z lat ubieg��ych-30 384,04
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu235 946,76
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu30 384,04
Zwi��kszenie (z tytu��u)30 384,04
przeniesienia straty z lat ubieg��ych do pokrycia30 384,04
Zmniejszenie (z tytu��u)-30 384,04
pokrycie strat z zysku -30 384,04
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu30 384,04
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu235 946,76-30 384,04
6Wynik netto743 861,471 203 186,69
Azysk netto743 861,471 203 186,69
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)15 370 211,8315 609 053,73
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)14 626 350,3614 405 867,04
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnejNaNNaN
IZysk (strata) netto743 861,471 203 186,69
IIKorekty razem3 486 947,234 985 401,19
1Amortyzacja3 530 829,082 703 826,19
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)1 106 404,48643 848,08
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-1 534 733,16-20 644 592,31
5Zmiana stanu rezerw332 820,11-255 126,20
6Zmiana stanu zapasów-107 517,53183 394,67
7Zmiana stanu należności1 846 061,36-1 952 624,39
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-1 684 121,5925 019 791,60
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-52 827,57-1 062 468,43
10Inne korekty50 032,05349 351,98
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)4 230 808,706 188 587,88
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnejNaNNaN
IWpływy110 869,922 155 349,25
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych91 869,921 400 975,60
3Z aktywów finansowych, w tym:19 000,00754 373,65
a) w jednostkach powiązanych742 512,00
b) w pozostałych jednostkach19 000,0011 861,65
Sp��ata udzielonych po��yczek19 000,0011 861,65
IIWydatki243 489,962 229 711,24
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych243 489,961 210 369,34
3Na aktywa finansowe, w tym:1 019 341,90
b) w pozostałych jednostkach1 019 341,90
Udzielone po��yczki1 019 341,90
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-132 620,04-74 361,99
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowejNaNNaN
IWpływy5 318 878,7797 072,98
2Kredyty i pożyczki5 318 878,7797 072,98
IIWydatki9 270 287,985 774 703,39
4Spłaty kredytów i pożyczek5 310 405,35681 859,53
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego2 853 478,154 448 995,78
8Odsetki1 106 404,48643 848,08
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-3 951 409,21-5 677 630,41
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)146 779,45436 595,48
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:146 779,45436 595,48
FŚrodki pieniężne na początek okresu444 884,848 289,36
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:591 664,29444 884,84
– o ograniczonej możliwości dysponowania933,69

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki