Szczegóły spółki

Nazwa PKS GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5862297064
REGON 361370941
KRS 0000578229
Adres ul. A. Hryniewickiego 6 C lok. 43, 81-340 Gdynia
Telefon 586 722 324
Faks 586 722 324
E-mail biuro@pksgdynia.pl
WWW b.d.
PKD
 • 4931Z — transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
 • 4939Z — pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
 • 4941Z — transport drogowy towarów
 • 5210B — magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
 • 5221Z — działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
 • 5224C — przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
 • 5229C — działalność pozostałych agencji transportowych
 • 5320Z — pozostała działalność pocztowa i kurierska
 • 6810Z — kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 6820Z — wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.69 0.69
Zadłużenie / kapitał (D/E) 2.28 2.18
Płynność bieżąca (CR) 0.37 0.52
Płynność szybka (QR) 0.34 0.46
Złota/srebrna reguła bilansowa 2.28 2.18
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 4.13% 2.05%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 7.71% 4.84%
Rentowność aktywów (ROA) 2.35% 1.52%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-06-22 119/2020 22 28842
Poz. 28842. PKS GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA w Gdyni.
KRS 0000578229. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 paździer-
nika 2015 r.
[BMSiG-28720/2020]

Zarząd PKS Gdynia Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni,
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS 0000578229, adres siedziby: ul. Hry-
niewickiego 6C/43, 81-340 Gdynia, zawiadamiania, że na dzień
14 lipca 2020 r. zwołuje Zwyczaje Walne Zgromadzenie PKS
Gdynia S.A., które odbędzie się w Gdyni w Kancelarii Nota-
rialnej Błażej Szulc przy ulicy Żołnierzy I Armii WP 10 lok. 3.
Początek Walnego Zgromadzenia - godz. 1000.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
  dzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego
  Walnego Zgromadzenia.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgroma-
  dzenia.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego
  za rok 2019 wraz z opinią niezależnego biegłego rewi-
  denta.
 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z dzia-
  łalności Spółki od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.
 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalno-
  ści Rady Nadzorczej Spółki od dnia 1.01.2019 r. do dnia
  31.12.2019 r.
 8. Podział zysku Spółki za rok obrotowy 2019.
 9. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium od dnia
  1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.
10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium od
  dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.
11. Zmiany w organach Spółki.
12. Uchwała o zmianie Uchwały nr 14/2018 Nadzwyczajnego
  Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 grud-
  nia 2018 r.
13. Zamknięcie obrad.

INFORMACJE DODATKOWE

Uprawnieni z akcji imiennych mają prawo uczestniczenia
w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli zostali wpisani doksięgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Wal-
nego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgroma-
dzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona
albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania
(siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysłu-
gujących im głosów, zostaje wyłożona do wglądu w lokalu
Zarządu przez trzy dni powszednie bezpośrednio poprzedza-
jące Zgromadzenie, w godzinach od 900 do 1500.

Spółka na dzień zwołania niniejszego Zgromadzenia nie
przewiduje uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz
wypowiadania się i wykonywania prawa głosu drogą kore-
spondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej.

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgroma-
dzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma
być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty
uchwał na cztery dni przed planowanym terminem Walnego
Zgromadzenia w siedzibie Spółki.
Poz. 28842. PKS GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA w Gdyni.
KRS 0000578229. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 paździer-
nika 2015 r.
[BMSiG-28720/2020]

Zarząd PKS Gdynia Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni,
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS 0000578229, adres siedziby: ul. Hry-
niewickiego 6C/43, 81-340 Gdynia, zawiadamiania, że na dzień
14 lipca 2020 r. zwołuje Zwyczaje Walne Zgromadzenie PKS
Gdynia S.A., które odbędzie się w Gdyni w Kancelarii Nota-
rialnej Błażej Szulc przy ulicy Żołnierzy I Armii WP 10 lok. 3.
Początek Walnego Zgromadzenia - godz. 1000.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
  dzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego
  Walnego Zgromadzenia.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgroma-
  dzenia.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego
  za rok 2019 wraz z opinią niezależnego biegłego rewi-
  denta.
 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z dzia-
  łalności Spółki od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.
 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalno-
  ści Rady Nadzorczej Spółki od dnia 1.01.2019 r. do dnia
  31.12.2019 r.
 8. Podział zysku Spółki za rok obrotowy 2019.
 9. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium od dnia
  1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.
10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium od
  dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.
11. Zmiany w organach Spółki.
12. Uchwała o zmianie Uchwały nr 14/2018 Nadzwyczajnego
  Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 grud-
  nia 2018 r.
13. Zamknięcie obrad.

INFORMACJE DODATKOWE

Uprawnieni z akcji imiennych mają prawo uczestniczenia
w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli zostali wpisani doksięgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Wal-
nego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgroma-
dzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona
albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania
(siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysłu-
gujących im głosów, zostaje wyłożona do wglądu w lokalu
Zarządu przez trzy dni powszednie bezpośrednio poprzedza-
jące Zgromadzenie, w godzinach od 900 do 1500.

Spółka na dzień zwołania niniejszego Zgromadzenia nie
przewiduje uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz
wypowiadania się i wykonywania prawa głosu drogą kore-
spondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej.

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgroma-
dzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma
być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty
uchwał na cztery dni przed planowanym terminem Walnego
Zgromadzenia w siedzibie Spółki.
2020-02-27 40/2020 13 10584
Poz. 10584. PKS GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA w Gdyni.
KRS 0000578229. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 paździer-
nika 2015 r.
[BMSiG-10100/2020]

Zarząd PKS Gdynia S.A. w Gdyni ogłasza Uchwałę nr 1/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 11 lutego 2020 r. o treści:

               㤠1

Działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlo-
wych oraz § 9 ust. 3 Statutu, mając na uwadze postanowienie
§ 1 ust. 6 pkt 1 Uchwały nr 3/2019 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenie Akcjonariuszy PKS Gdynia Spółka Akcyjna
z dnia 4 listopada 2019 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariu-
szy postanawia:
1. Spółka, stosownie do upoważnienia, działając w zakreślo-
  nych Uchwałą nr 3/2019 z 4 listopada 2019 r. nabyła na
  podstawie umowy sprzedaży akcji 2.262.000 (dwa miliony
  dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące) akcji imiennych serii D
  o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) za akcję. Cena została
  ustalona w wysokości 57 groszy za akcje, a akcje znajdują się
  w posiadaniu Spółki - łącznie 2262000 (dwa miliony dwieście
  sześćdziesiąt dwa tysiące) akcji imiennych serii D.
2. Umarza się niniejszym w drodze umorzenia dobrowol-
  nego 830 000 akcji imiennych serii D o wartości 1 zł każda
  nabytych przez Spółkę na podstawie umowy wskazanych
  w ust. 1 powyżej. Umorzenie akcji odbędzie się, stosownie
  do art. 360 § 1 i § 4 Kodeksu spółek handlowych w trybie
  i na zasadach określonych w art. 455 § 1 i 2 Kodeksu spółek
  handlowych.3. Przedmiotem umorzenia są akcje własne Spółki, Spółce
  jako akcjonariuszowi nie przysługuje wynagrodzenie
  z tytułu umorzenia. Walne Zgromadzenie stoi na stanowi-
  sku, że kapitał zakładowy powinien być dostosowany do
  ilości akcji posiadanych przez akcjonariuszy, a umarzane
  akcje nie są przeznaczone do rozporządzenia.
4. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez sąd
  rejestrowy obniżenia kapitału zakładowego Spółki, po prze-
  prowadzeniu procedury konwokacyjnej, zgodnie z właści-
  wymi przepisami. Obniżenie kapitału zakładowego i zwią-
  zana z tym zmiana Statutu nastąpi na podstawie odrębnej
  uchwały Walnego Zgromadzenia.

               §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”
Poz. 10584. PKS GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA w Gdyni.
KRS 0000578229. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 paździer-
nika 2015 r.
[BMSiG-10100/2020]

Zarząd PKS Gdynia S.A. w Gdyni ogłasza Uchwałę nr 1/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 11 lutego 2020 r. o treści:

               㤠1

Działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlo-
wych oraz § 9 ust. 3 Statutu, mając na uwadze postanowienie
§ 1 ust. 6 pkt 1 Uchwały nr 3/2019 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenie Akcjonariuszy PKS Gdynia Spółka Akcyjna
z dnia 4 listopada 2019 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariu-
szy postanawia:
1. Spółka, stosownie do upoważnienia, działając w zakreślo-
  nych Uchwałą nr 3/2019 z 4 listopada 2019 r. nabyła na
  podstawie umowy sprzedaży akcji 2.262.000 (dwa miliony
  dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące) akcji imiennych serii D
  o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) za akcję. Cena została
  ustalona w wysokości 57 groszy za akcje, a akcje znajdują się
  w posiadaniu Spółki - łącznie 2262000 (dwa miliony dwieście
  sześćdziesiąt dwa tysiące) akcji imiennych serii D.
2. Umarza się niniejszym w drodze umorzenia dobrowol-
  nego 830 000 akcji imiennych serii D o wartości 1 zł każda
  nabytych przez Spółkę na podstawie umowy wskazanych
  w ust. 1 powyżej. Umorzenie akcji odbędzie się, stosownie
  do art. 360 § 1 i § 4 Kodeksu spółek handlowych w trybie
  i na zasadach określonych w art. 455 § 1 i 2 Kodeksu spółek
  handlowych.3. Przedmiotem umorzenia są akcje własne Spółki, Spółce
  jako akcjonariuszowi nie przysługuje wynagrodzenie
  z tytułu umorzenia. Walne Zgromadzenie stoi na stanowi-
  sku, że kapitał zakładowy powinien być dostosowany do
  ilości akcji posiadanych przez akcjonariuszy, a umarzane
  akcje nie są przeznaczone do rozporządzenia.
4. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez sąd
  rejestrowy obniżenia kapitału zakładowego Spółki, po prze-
  prowadzeniu procedury konwokacyjnej, zgodnie z właści-
  wymi przepisami. Obniżenie kapitału zakładowego i zwią-
  zana z tym zmiana Statutu nastąpi na podstawie odrębnej
  uchwały Walnego Zgromadzenia.

               §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”
2020-02-27 40/2020 13 10585
Poz. 10585. PKS GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA w Gdyni.
KRS 0000578229. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 paździer-
nika 2015 r.
[BMSiG-10120/2020]

Zarząd PKS Gdynia S.A. w Gdyni informuje, że Uchwałą
nr 2/2020 NWZ z dnia 11.02.2020 r. uchwalone zostało obni-
żenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 830 000 zł, tj. do
kwoty 27.012.000 zł, w drodze umorzenia 830 000 akcji imien-
nych Spółki serii D, o wartości nominalnej 1 zł każda.

Obniżenie kapitału związane jest z podjęciem przez to samo
Walne Zgromadzenie Uchwały nr 1/2020 dotyczącej umorze-
nia 830 000 akcji własnych Spółki.

Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania roszczeń wobec
Spółki w terminie 3 miesięcy od ukazania się tego ogłoszenia.
Poz. 10585. PKS GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA w Gdyni.
KRS 0000578229. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 paździer-
nika 2015 r.
[BMSiG-10120/2020]

Zarząd PKS Gdynia S.A. w Gdyni informuje, że Uchwałą
nr 2/2020 NWZ z dnia 11.02.2020 r. uchwalone zostało obni-
żenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 830 000 zł, tj. do
kwoty 27.012.000 zł, w drodze umorzenia 830 000 akcji imien-
nych Spółki serii D, o wartości nominalnej 1 zł każda.

Obniżenie kapitału związane jest z podjęciem przez to samo
Walne Zgromadzenie Uchwały nr 1/2020 dotyczącej umorze-
nia 830 000 akcji własnych Spółki.

Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania roszczeń wobec
Spółki w terminie 3 miesięcy od ukazania się tego ogłoszenia.
2020-01-16 10/2020 13 2154
Poz. 2154. PKS GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA w Gdyni.
KRS 0000578229. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 paździer-
nika 2015 r.
[BMSiG-1815/2020]

Zarząd PKS Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, dzia-
łając na podstawie art. 399 § 1 K.s.h. oraz § 11 ust. 2 Statutu
Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjona-
riuszy na dzień 11 lutego 2020 r., na godzinę 1100, w Kancelarii
Notarialnej w Gdyni przy ul. gen. Józefa Bema 15/2.

Zarząd ustala następujący porządek obrad Walnego Zgroma-
dzenia Akcjonariuszy:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodni-
    czącego
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
    dzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
  3. Przedstawienie porządku obrad
  4. Uchwała o umorzeniu 830 000 akcji własnych nabytych
    zgodnie z Uchwałą NZWA 3/2019 z 4 listopada 2019 r.  5. Uchwała o obniżeniu do kwoty 27 012 000 zł kapitału
   zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych
  6. Uchwała w przedmiocie wynagrodzenia członków
   Zarządu
  7. Uchwała w przedmiocie kadencji organów Spółki
  8. Powołanie członków organów Spółki na kolejną
   kadencję
  9. Zmiana Statutu Spółki w zakresie obejmującym zmianę
   § 6 ust 1 § 9 ust. 2 Statutu.

Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 29.342.000,00 zł (dwadzie-
  ścia dziewięć milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące zło-
  tych) i dzieli się na:
  a. 100.000 (sto tysięcy) akcji uprzywilejowanych serii A
   o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja,
  b. 18.427.500 (osiemnaście milionów czterysta dwadzieścia
   siedem tysięcy pięćset) akcji uprzywilejowanych serii B
   o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja,
  c. 8.326.500 (osiem milionów trzysta dwadzieścia sześć
   tysięcy pięćset) akcji uprzywilejowanych serii C o war-
   tości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja,
  d. 2.262.000 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt dwa
   tysiące) akcji uprzywilejowanych serii D o wartości
   nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja
  e. 226.000 (dwieście dwadzieścia sześć tysięcy) akcji serii E
   o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja.

Dotychczasowe brzmienie § 9 ust. 2:

W razie zaistnienia przesłanek, o których mowa w ust. 1,
Zarząd Spółki zwraca się do akcjonariusza, by w terminie
wyznaczonym (nie dłuższym niż 14 dni) od dnia otrzymania
wezwania zaprzestał czynności stanowiących podstawę umo-
rzenia lub usunął jego skutki, w szczególności dokonał czyn-
ności koniecznych do zwolnienia z zajęcia, naprawił szkodę
majątkową lub usunął skutki szkody niemajątkowej. W razie
bezskutecznego upływu tego terminu Zarząd Spółki zwołuje
Walnego Zgromadzenie z wnioskiem o podjęcie uchwały
o umorzeniu akcji.

Proponowana treść Statutu:

§ 6 ust. 1:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 27.012.000 zł (dwadzieścia
  siedem milionów dwanaście tysięcy złotych) i dzieli się na:
  a. 100.000 (sto tysięcy) akcji uprzywilejowanych serii A
   o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja,
  b. 17.427.500 (siedemnaście milionów czterysta dwadzie-
   ścia siedem tysięcy pięćset) akcji uprzywilejowanych
   serii B o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda
   akcja,
  c. 7.826.500 (siedem milionów osiemset dwadzieścia sześć
   tysięcy pięćset) akcji uprzywilejowanych serii C o warto-
   ści nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja,
  d. 1.432.000 (jeden milion czterysta trzydzieści dwa tysiące)
   akcji uprzywilejowanych serii D o wartości nominalnej 1
   (jeden) złoty każda akcja
  e. 226.000 (dwieście dwadzieścia sześć tysięcy) akcji serii E
   o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja.§ 9 ust. 2

W razie zaistnienia przesłanek, o których mowa w ust. 1,
Zarząd Spółki zwraca się do akcjonariusza poprzez ogłoszenie
w piśmie przeznaczonym dla ogłoszeń Spółki by w terminie
wyznaczonym (nie dłuższym niż 14 dni) od dnia publikacji
wezwania, zaprzestał działań (zaniechań) stanowiących pod-
stawę umorzenia lub usunął ich skutki, w szczególności doko-
nał czynności koniecznych do zwolnienia z zajęcia, naprawił
szkodę majątkową lub usunął skutki szkody niemajątkowej.
W razie bezskutecznego upływu tego terminu Zarząd Spółki
zwołuje Walnego Zgromadzenie z wnioskiem o podjęcie
uchwały o umorzeniu akcji.

  10. Sprawy Różne
  11. Zamknięcie Obrad.
Poz. 2154. PKS GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA w Gdyni.
KRS 0000578229. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 paździer-
nika 2015 r.
[BMSiG-1815/2020]

Zarząd PKS Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, dzia-
łając na podstawie art. 399 § 1 K.s.h. oraz § 11 ust. 2 Statutu
Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjona-
riuszy na dzień 11 lutego 2020 r., na godzinę 1100, w Kancelarii
Notarialnej w Gdyni przy ul. gen. Józefa Bema 15/2.

Zarząd ustala następujący porządek obrad Walnego Zgroma-
dzenia Akcjonariuszy:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodni-
    czącego
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
    dzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
  3. Przedstawienie porządku obrad
  4. Uchwała o umorzeniu 830 000 akcji własnych nabytych
    zgodnie z Uchwałą NZWA 3/2019 z 4 listopada 2019 r.  5. Uchwała o obniżeniu do kwoty 27 012 000 zł kapitału
   zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych
  6. Uchwała w przedmiocie wynagrodzenia członków
   Zarządu
  7. Uchwała w przedmiocie kadencji organów Spółki
  8. Powołanie członków organów Spółki na kolejną
   kadencję
  9. Zmiana Statutu Spółki w zakresie obejmującym zmianę
   § 6 ust 1 § 9 ust. 2 Statutu.

Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 29.342.000,00 zł (dwadzie-
  ścia dziewięć milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące zło-
  tych) i dzieli się na:
  a. 100.000 (sto tysięcy) akcji uprzywilejowanych serii A
   o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja,
  b. 18.427.500 (osiemnaście milionów czterysta dwadzieścia
   siedem tysięcy pięćset) akcji uprzywilejowanych serii B
   o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja,
  c. 8.326.500 (osiem milionów trzysta dwadzieścia sześć
   tysięcy pięćset) akcji uprzywilejowanych serii C o war-
   tości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja,
  d. 2.262.000 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt dwa
   tysiące) akcji uprzywilejowanych serii D o wartości
   nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja
  e. 226.000 (dwieście dwadzieścia sześć tysięcy) akcji serii E
   o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja.

Dotychczasowe brzmienie § 9 ust. 2:

W razie zaistnienia przesłanek, o których mowa w ust. 1,
Zarząd Spółki zwraca się do akcjonariusza, by w terminie
wyznaczonym (nie dłuższym niż 14 dni) od dnia otrzymania
wezwania zaprzestał czynności stanowiących podstawę umo-
rzenia lub usunął jego skutki, w szczególności dokonał czyn-
ności koniecznych do zwolnienia z zajęcia, naprawił szkodę
majątkową lub usunął skutki szkody niemajątkowej. W razie
bezskutecznego upływu tego terminu Zarząd Spółki zwołuje
Walnego Zgromadzenie z wnioskiem o podjęcie uchwały
o umorzeniu akcji.

Proponowana treść Statutu:

§ 6 ust. 1:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 27.012.000 zł (dwadzieścia
  siedem milionów dwanaście tysięcy złotych) i dzieli się na:
  a. 100.000 (sto tysięcy) akcji uprzywilejowanych serii A
   o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja,
  b. 17.427.500 (siedemnaście milionów czterysta dwadzie-
   ścia siedem tysięcy pięćset) akcji uprzywilejowanych
   serii B o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda
   akcja,
  c. 7.826.500 (siedem milionów osiemset dwadzieścia sześć
   tysięcy pięćset) akcji uprzywilejowanych serii C o warto-
   ści nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja,
  d. 1.432.000 (jeden milion czterysta trzydzieści dwa tysiące)
   akcji uprzywilejowanych serii D o wartości nominalnej 1
   (jeden) złoty każda akcja
  e. 226.000 (dwieście dwadzieścia sześć tysięcy) akcji serii E
   o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja.§ 9 ust. 2

W razie zaistnienia przesłanek, o których mowa w ust. 1,
Zarząd Spółki zwraca się do akcjonariusza poprzez ogłoszenie
w piśmie przeznaczonym dla ogłoszeń Spółki by w terminie
wyznaczonym (nie dłuższym niż 14 dni) od dnia publikacji
wezwania, zaprzestał działań (zaniechań) stanowiących pod-
stawę umorzenia lub usunął ich skutki, w szczególności doko-
nał czynności koniecznych do zwolnienia z zajęcia, naprawił
szkodę majątkową lub usunął skutki szkody niemajątkowej.
W razie bezskutecznego upływu tego terminu Zarząd Spółki
zwołuje Walnego Zgromadzenie z wnioskiem o podjęcie
uchwały o umorzeniu akcji.

  10. Sprawy Różne
  11. Zamknięcie Obrad.
2020-01-16 10/2020 19 2160
Poz. 2160. PKS GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA w Gdyni.
KRS 0000578229. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃ-
SKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 października 2015 r.
[BMSiG-1816/2020]

Zarząd PKS Gdynia S.A. w Gdyni ogłasza Uchwałę nr 1/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 4 listopada 2019 r. o treści:

                㤠1
Działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlo-
wych oraz § 9 ust. 3 Statutu, mając na uwadze postanowienie
§ 1 ust. 9 pkt 2 Uchwały nr 12/2018 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenie Akcjonariuszy PKS Gdynia Spółka Akcyjna
z dnia 28 grudnia 2018 r., Walne Zgromadzenie Akcjonariu-
szy postanawia:
  1. Spółka, stosowanie do art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu
   spółek handlowych, działając w zakreślonych Uchwałą
   nr 12/2018 r. nabyła:
    a. na podstawie umowy sprzedaży - 1.000.000 (jeden
     milion) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej
     1 zł (jeden złoty) za akcję za łączną cenę 1.000.000 zł
     (jeden milion złotych);
    b. na podstawie umowy sprzedaży - 500.000 (pięćset
     tysięcy) akcji imiennych serii C o wartości nominalnej
     1 zł (jeden złoty) za akcję za łączną cenę 500.000 zł
     (pięćset tysięcy złotych);
    przy czym cena została uiszczona, a akcje znajdują się
    w posiadaniu Spółki;
    łącznie 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji
    imiennych, w tym 1.000.000 (jeden milion) akcji serii B
    i 500.000 (pięćset tysięcy) akcji serii C.
  2. Umarza się niniejszym w drodze umorzenia dobrowol-
   nego 1.000 000 akcji imiennych serii B oraz 500.000
   akcji imiennych serii C o wartości 1 zł każda nabytych
   przez Spółkę na podstawie umów wskazanych w ust. 1
   powyżej. Umorzenie akcji odbędzie się, stosowanie do
   art. 360 § 1 i § 4 Kodeksu spółek handlowych w trybie
   i na zasadach określonych w art. 455 § 1 1 i 2 Kodeksu
   spółek handlowych.
  3. Przedmiotem umorzenia są akcje własne Spółki, Spółce
   jako akcjonariuszowi nie przysługuje wynagrodzenie
   z tytułu umorzenia.
  4. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez
   sąd rejestrowy obniżenia kapitału zakładowego Spółki,
   po przeprowadzeniu procedury konwokacyjnej, zgodnie
   z właściwymi przepisami. Obniżenie kapitału zakłado-
   wego i związana z tym zmiana Statutu nastąpi na pod-
   stawie odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia.

              §2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”
Poz. 2160. PKS GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA w Gdyni.
KRS 0000578229. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃ-
SKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 października 2015 r.
[BMSiG-1816/2020]

Zarząd PKS Gdynia S.A. w Gdyni ogłasza Uchwałę nr 1/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 4 listopada 2019 r. o treści:

                㤠1
Działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlo-
wych oraz § 9 ust. 3 Statutu, mając na uwadze postanowienie
§ 1 ust. 9 pkt 2 Uchwały nr 12/2018 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenie Akcjonariuszy PKS Gdynia Spółka Akcyjna
z dnia 28 grudnia 2018 r., Walne Zgromadzenie Akcjonariu-
szy postanawia:
  1. Spółka, stosowanie do art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu
   spółek handlowych, działając w zakreślonych Uchwałą
   nr 12/2018 r. nabyła:
    a. na podstawie umowy sprzedaży - 1.000.000 (jeden
     milion) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej
     1 zł (jeden złoty) za akcję za łączną cenę 1.000.000 zł
     (jeden milion złotych);
    b. na podstawie umowy sprzedaży - 500.000 (pięćset
     tysięcy) akcji imiennych serii C o wartości nominalnej
     1 zł (jeden złoty) za akcję za łączną cenę 500.000 zł
     (pięćset tysięcy złotych);
    przy czym cena została uiszczona, a akcje znajdują się
    w posiadaniu Spółki;
    łącznie 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji
    imiennych, w tym 1.000.000 (jeden milion) akcji serii B
    i 500.000 (pięćset tysięcy) akcji serii C.
  2. Umarza się niniejszym w drodze umorzenia dobrowol-
   nego 1.000 000 akcji imiennych serii B oraz 500.000
   akcji imiennych serii C o wartości 1 zł każda nabytych
   przez Spółkę na podstawie umów wskazanych w ust. 1
   powyżej. Umorzenie akcji odbędzie się, stosowanie do
   art. 360 § 1 i § 4 Kodeksu spółek handlowych w trybie
   i na zasadach określonych w art. 455 § 1 1 i 2 Kodeksu
   spółek handlowych.
  3. Przedmiotem umorzenia są akcje własne Spółki, Spółce
   jako akcjonariuszowi nie przysługuje wynagrodzenie
   z tytułu umorzenia.
  4. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez
   sąd rejestrowy obniżenia kapitału zakładowego Spółki,
   po przeprowadzeniu procedury konwokacyjnej, zgodnie
   z właściwymi przepisami. Obniżenie kapitału zakłado-
   wego i związana z tym zmiana Statutu nastąpi na pod-
   stawie odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia.

              §2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”
2019-12-17 243/2019 15 65344
Poz. 65344. PKS GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA w Gdyni.
KRS 0000578229. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 paździer-
nika 2015 r.
[BMSiG-65242/2019]

Zarząd PKS Gdynia S.A. w Gdyni informuje, że Uchwałą
nr 2/2019 NWZ z dnia 4.11.2019 r. uchwalone zostało obniże-
nie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1.500.000 zł, tj. do
kwoty 27.842.000 zł, w drodze umorzenia 1.000.000 akcji
imiennych Spółki serii B, o wartości nominalnej 1 zł każda,
oraz 500.000 akcji imiennych Spółki serii C.

Obniżenie kapitału związane jest z podjęciem przez to samo
zgromadzenie Uchwały nr 1/2019 dotyczącej umorzenia
1.500.000 akcji własnych Spółki.

Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania roszczeń wobec
Spółki w terminie 3 miesięcy od ukazania się tego ogłoszenia.
Poz. 65344. PKS GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA w Gdyni.
KRS 0000578229. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 paździer-
nika 2015 r.
[BMSiG-65242/2019]

Zarząd PKS Gdynia S.A. w Gdyni informuje, że Uchwałą
nr 2/2019 NWZ z dnia 4.11.2019 r. uchwalone zostało obniże-
nie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1.500.000 zł, tj. do
kwoty 27.842.000 zł, w drodze umorzenia 1.000.000 akcji
imiennych Spółki serii B, o wartości nominalnej 1 zł każda,
oraz 500.000 akcji imiennych Spółki serii C.

Obniżenie kapitału związane jest z podjęciem przez to samo
zgromadzenie Uchwały nr 1/2019 dotyczącej umorzenia
1.500.000 akcji własnych Spółki.

Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania roszczeń wobec
Spółki w terminie 3 miesięcy od ukazania się tego ogłoszenia.
2019-10-10 197/2019 15 52173
Poz. 52173. PKS GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA w Gdyni.
KRS 0000578229. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 paździer-
nika 2015 r.
[BMSiG-52218/2019]

Zarząd PKS Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, dzia-
łając na podstawie art. 399 § 1 K.s.h. oraz § 11 ust. 2 StatutuSpółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjo-
nariuszy na dzień 4 listopada 2019 r., na godzinę 1100, w Kan-
celarii Notarialnej w Gdyni przy ul. gen. Józefa Bema 15/2.

Zarząd ustala następujący porządek obrad Walnego Zgroma-
dzenia Akcjonariuszy:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodni-
   czącego
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
   dzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. Uchwała o umorzeniu 1.500.000 akcji własnych nabytych
   zgodnie z Uchwałą NZWA 12/2018 z 28 grudnia 2018 r.
 5. Uchwała o obniżeniu do kwoty 27.842.000 zł kapitału
   zakładowego
 6. Uchwała o wyrażeniu zgody na nabycie przez Spółkę
   akcji własnych
 7. Uchwała o zmianie uchwały NZWA z 28.12.2018 r.
 8. Zmiana Statutu Spółki w zakresie obejmującym zmianę
   § 6 ust. 1 i § 12 ust. 1 Statutu

Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1:
 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 29.342.000,00 zł (dwa-
   dzieścia dziewięć milionów trzysta czterdzieści dwa
   tysiące złotych) i dzieli się na:
   a. 100.000 (sto tysięcy) akcji uprzywilejowanych serii A
    o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja,
   b. 18.427.500 (osiemnaście milionów czterysta dwadzie-
    ścia siedem tysięcy pięćset) akcji uprzywilejowanych
    serii B o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja,
   c. 8.326.500 (osiem milionów trzysta dwadzieścia sześć
    tysięcy pięćset) akcji uprzywilejowanych serii C o war-
    tości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja,
   d. 2.262.000 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt dwa
    tysiące) akcji uprzywilejowanych serii D o wartości
    nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja,
   e. 226.000 (dwieście dwadzieścia sześć tysięcy) akcji
    uprzywilejowanych serii E o wartości nominalnej 1
    (jeden) złoty każda akcja.

Dotychczasowe brzmienie § 12 ust. 1:
 1. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków.

Proponowana treść Statutu:
 § 6 ust. 1:
   1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 27.842.000 zł (dwa-
    dzieścia siedem milionów osiemset czterdzieści dwa
    tysiące złotych) i dzieli się na:
    a. 100.000 (sto tysięcy) akcji uprzywilejowanych
      serii A o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda
      akcja,
    b. 17.427.500 (siedemnaście milionów czterysta dwa-
      dzieścia siedem tysięcy pięćset) akcji uprzywilejo-
      wanych serii B o wartości nominalnej 1 (jeden)
      złoty każda akcja,
    c. 7.826.500 (siedem milionów osiemset dwadzieścia
      sześć tysięcy pięćset) akcji uprzywilejowanych serii C
      o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja,
    d. 2.262.000 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt dwa
      tysiące) akcji uprzywilejowanych serii D o wartości
      nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja,    e. 226.000 (dwieście dwadzieścia sześć tysięcy) akcji
      uprzywilejowanych serii E o wartości nominalnej
      1 (jeden) złoty każda akcja.

§ 12 ust. 1:
  1. Rada Nadzorcza składa się nie mniej niż troje i nie więcej
   niż pięcioro członków


  9. Uchwała w przedmiocie uzupełnienia i zmiany uchwały
    o podziale zysku za rok obrotowy 2017 r. w związku
    z korektą Sprawozdania Finansowego za rok 2018
  10. Zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej
  11. Zmiany w składzie osobowym w Zarządzie Spółki
  12. Sprawy Różne
  13. Zamknięcie Obrad
Poz. 52173. PKS GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA w Gdyni.
KRS 0000578229. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 paździer-
nika 2015 r.
[BMSiG-52218/2019]

Zarząd PKS Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, dzia-
łając na podstawie art. 399 § 1 K.s.h. oraz § 11 ust. 2 StatutuSpółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjo-
nariuszy na dzień 4 listopada 2019 r., na godzinę 1100, w Kan-
celarii Notarialnej w Gdyni przy ul. gen. Józefa Bema 15/2.

Zarząd ustala następujący porządek obrad Walnego Zgroma-
dzenia Akcjonariuszy:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodni-
   czącego
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
   dzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. Uchwała o umorzeniu 1.500.000 akcji własnych nabytych
   zgodnie z Uchwałą NZWA 12/2018 z 28 grudnia 2018 r.
 5. Uchwała o obniżeniu do kwoty 27.842.000 zł kapitału
   zakładowego
 6. Uchwała o wyrażeniu zgody na nabycie przez Spółkę
   akcji własnych
 7. Uchwała o zmianie uchwały NZWA z 28.12.2018 r.
 8. Zmiana Statutu Spółki w zakresie obejmującym zmianę
   § 6 ust. 1 i § 12 ust. 1 Statutu

Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1:
 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 29.342.000,00 zł (dwa-
   dzieścia dziewięć milionów trzysta czterdzieści dwa
   tysiące złotych) i dzieli się na:
   a. 100.000 (sto tysięcy) akcji uprzywilejowanych serii A
    o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja,
   b. 18.427.500 (osiemnaście milionów czterysta dwadzie-
    ścia siedem tysięcy pięćset) akcji uprzywilejowanych
    serii B o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja,
   c. 8.326.500 (osiem milionów trzysta dwadzieścia sześć
    tysięcy pięćset) akcji uprzywilejowanych serii C o war-
    tości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja,
   d. 2.262.000 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt dwa
    tysiące) akcji uprzywilejowanych serii D o wartości
    nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja,
   e. 226.000 (dwieście dwadzieścia sześć tysięcy) akcji
    uprzywilejowanych serii E o wartości nominalnej 1
    (jeden) złoty każda akcja.

Dotychczasowe brzmienie § 12 ust. 1:
 1. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków.

Proponowana treść Statutu:
 § 6 ust. 1:
   1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 27.842.000 zł (dwa-
    dzieścia siedem milionów osiemset czterdzieści dwa
    tysiące złotych) i dzieli się na:
    a. 100.000 (sto tysięcy) akcji uprzywilejowanych
      serii A o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda
      akcja,
    b. 17.427.500 (siedemnaście milionów czterysta dwa-
      dzieścia siedem tysięcy pięćset) akcji uprzywilejo-
      wanych serii B o wartości nominalnej 1 (jeden)
      złoty każda akcja,
    c. 7.826.500 (siedem milionów osiemset dwadzieścia
      sześć tysięcy pięćset) akcji uprzywilejowanych serii C
      o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja,
    d. 2.262.000 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt dwa
      tysiące) akcji uprzywilejowanych serii D o wartości
      nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja,    e. 226.000 (dwieście dwadzieścia sześć tysięcy) akcji
      uprzywilejowanych serii E o wartości nominalnej
      1 (jeden) złoty każda akcja.

§ 12 ust. 1:
  1. Rada Nadzorcza składa się nie mniej niż troje i nie więcej
   niż pięcioro członków


  9. Uchwała w przedmiocie uzupełnienia i zmiany uchwały
    o podziale zysku za rok obrotowy 2017 r. w związku
    z korektą Sprawozdania Finansowego za rok 2018
  10. Zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej
  11. Zmiany w składzie osobowym w Zarządzie Spółki
  12. Sprawy Różne
  13. Zamknięcie Obrad
2019-04-12 73/2019 15 19490
Poz. 19490. PKS GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA w Gdyni.
KRS 0000578229. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃ-
SKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 października 2015 r.
[BMSiG-18931/2019]

Zarząd PKS Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, dzia-
łając na podstawie art. 399 § 1 K.s.h. oraz § 11 ust. 2 Statutu
Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjona-
riuszy na dzień 8 maja 2019 r., na godzinę 1000, w Kancelarii
Notarialnej w Gdyni przy ul. gen. Józefa Bema 15/2.

Zarząd ustala następujący porządek obrad Walnego Zgroma-
dzenia Akcjonariuszy:
 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodni-
   czącego
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
   dzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
 3. Przedstawienie porządku obrad  4. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla Człon-
    ków Zarządu
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia pełnomocnika
    Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do dokonywania
    czynności z Członkami Zarządu
  6. Zamknięcie obrad
Poz. 19490. PKS GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA w Gdyni.
KRS 0000578229. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃ-
SKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 października 2015 r.
[BMSiG-18931/2019]

Zarząd PKS Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, dzia-
łając na podstawie art. 399 § 1 K.s.h. oraz § 11 ust. 2 Statutu
Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjona-
riuszy na dzień 8 maja 2019 r., na godzinę 1000, w Kancelarii
Notarialnej w Gdyni przy ul. gen. Józefa Bema 15/2.

Zarząd ustala następujący porządek obrad Walnego Zgroma-
dzenia Akcjonariuszy:
 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodni-
   czącego
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
   dzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
 3. Przedstawienie porządku obrad  4. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla Człon-
    ków Zarządu
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia pełnomocnika
    Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do dokonywania
    czynności z Członkami Zarządu
  6. Zamknięcie obrad
2018-11-30 232/2018 13 53278
Poz. 53278. PKS GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA w Gdyni.
KRS 0000578229. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 paździer-
nika 2015 r.
[BMSiG-53169/2018]

Zarząd PKS Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, dzia-
łając na podstawie art. 399 § 1 K.s.h. oraz § 11 ust. 2 Statutu
Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjo-
nariuszy na dzień 28 grudnia 2018 r., na godzinę 1000, w Kan-
celarii Notarialnej w Gdyni przy ul. gen. Józefa Bema 15/2.

Zarząd ustala następujący porządek obrad Walnego Zgroma-
dzenia Akcjonariuszy:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodni-
    czącego.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
    dzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgodny na naby-
    cie przez Spółkę akcji własnych w celu ich zaoferowania
    osobom objętym programem motywacyjnym skierowa-
    nym do pracowników i menadżerów i udzielenia upo-
    ważnienia do nabywania akcji własnych PKS Gdynia S.A.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie kapitału rezerwowego
    i przeznaczenia środków na nabycie akcji własnych
    Spółki.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wdrożenia programu moty-
    wacyjnego skierowanego do pracowników i menadże-
    rów Spółki.
  7. Zamknięcie obrad.
Poz. 53278. PKS GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA w Gdyni.
KRS 0000578229. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 paździer-
nika 2015 r.
[BMSiG-53169/2018]

Zarząd PKS Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, dzia-
łając na podstawie art. 399 § 1 K.s.h. oraz § 11 ust. 2 Statutu
Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjo-
nariuszy na dzień 28 grudnia 2018 r., na godzinę 1000, w Kan-
celarii Notarialnej w Gdyni przy ul. gen. Józefa Bema 15/2.

Zarząd ustala następujący porządek obrad Walnego Zgroma-
dzenia Akcjonariuszy:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodni-
    czącego.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
    dzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgodny na naby-
    cie przez Spółkę akcji własnych w celu ich zaoferowania
    osobom objętym programem motywacyjnym skierowa-
    nym do pracowników i menadżerów i udzielenia upo-
    ważnienia do nabywania akcji własnych PKS Gdynia S.A.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie kapitału rezerwowego
    i przeznaczenia środków na nabycie akcji własnych
    Spółki.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wdrożenia programu moty-
    wacyjnego skierowanego do pracowników i menadże-
    rów Spółki.
  7. Zamknięcie obrad.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki