Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki JT SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-29
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy JT SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwo MAZOWIECKIE
Powiat M. ST. WARSZAWA
Gmina M.ST.WARSZAWA
Miejscowość WARSZAWA
Adres
Kod kraju PL
Województwo MAZOWIECKIE
Powiat M. ST. WARSZAWA
Gmina M.ST.WARSZAWA
Ulica UL. PŁOCHOCIŃSKA
Nr domu 111
Miejscowość WARSZAWA
Kod pocztowy 03-044
Poczta WARSZAWA
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 4221Z - roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
4299Z - roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
4313Z - wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
4322Z - wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
4329Z - wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
4399Z - pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000576198

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień bilansowy są zamieszczone w informacji dodatkowej załączonej do sprawozdania finansowego.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia, kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowiących nabyte prawa dokonywane są na podstawie planu amortyzacji, zawierającego stawki i kwoty rocznych odpisów. Amortyzacja jest dokonywana metodą liniową z uwzględnieniem przepisów podatkowych. Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są w wartości wymaganej zapłaty (z uwzględnieniem pomniejszenia ich o utworzone odpisy aktualizujące). Zapasy wyceniane są według cen nabycia. Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty. Towary i materiały wycenia się według cen zakupu z uwzględnieniem odpisów aktualizacyjnych. Odpisy aktualizacyjne wartość towarów dokonane w związku z trwałą utratą ich wartości lub spowodowane wyceną doprowadzającą ich wartość do cen sprzedaży netto możliwych do uzyskania pomniejszają wartość pozycji w bilansie i zalicza się je odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy Jednostki za dany okres obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty, zgodne z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów, oraz ostrożnej wyceny.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień bilansowy są zgodne ze znowelizowaną ustawą z 29 września 1994 r. o rachunkowości, zwaną dalej „Ustawą”, która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 18 082 230,08 18 927 890,65
I Wartości niematerialne i prawne 6 855 913,57 7 218 984,85
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych
2 Wartość firmy
3 Inne wartości niematerialne i prawne 6 855 913,57 7 218 984,85
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe 3 903 522,06 4 340 134,42
1 Środki trwałe 3 834 495,63 4 224 607,17
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3 067,29 16 111,38
c) urządzenia techniczne i maszyny 3 375 715,55 3 629 537,39
d) środki transportu 159 275,92 199 726,66
e) inne środki trwałe 296 436,87 379 231,74
2 Środki trwałe w budowie 69 026,43 115 527,25
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie
III Należności długoterminowe
1 Od jednostek powiązanych
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Od pozostałych jednostek
IV Inwestycje długoterminowe
1 Nieruchomości
2 Wartości niematerialne i prawne
3 Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4 Inne inwestycje długoterminowe
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 7 322 794,45 7 368 771,38
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6 462 129,56 6 597 911,09
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 860 664,89 770 860,29
B Aktywa obrotowe 81 176 965,90 68 332 295,40
I Zapasy 22 853 132,45 21 895 565,99
1 Materiały 22 820 469,85 21 811 109,74
2 Półprodukty i produkty w toku
3 Produkty gotowe
4 Towary
5 Zaliczki na dostawy i usługi 32 662,60 84 456,25
II Należności krótkoterminowe 57 358 039,61 45 454 466,70
1 Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Należności od pozostałych jednostek 57 358 039,61 45 454 466,70
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 55 849 682,68 43 081 995,04
– do 12 miesięcy 55 849 682,68 43 081 995,04
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 451 141,88 1 229 330,47
c) inne 267 761,12 522 567,26
d) dochodzone na drodze sądowej 789 453,93 620 573,93
III Inwestycje krótkoterminowe 19 803,58 10 118,24
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 19 803,58 10 118,24
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 19 803,58 10 118,24
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 19 803,58 10 118,24
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2 Inne inwestycje krótkoterminowe
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 945 990,26 972 144,47
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D Udziały (akcje) własne
Aktywa razem 99 259 195,98 87 260 186,05
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 29 714 822,34 27 175 590,77
I Kapitał (fundusz) podstawowy 25 935 500,00 25 935 500,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 1 240 090,77
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
V Zysk (strata) z lat ubiegłych -2 733 108,76
VI Zysk (strata) netto 2 539 231,57 3 973 199,53
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 69 544 373,64 60 084 595,28
I Rezerwy na zobowiązania 8 301 794,57 6 597 911,09
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 8 301 794,57 6 597 911,09
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3 Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
II Zobowiązania długoterminowe 7 977 310,29
1 Wobec jednostek powiązanych
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Wobec pozostałych jednostek 7 977 310,29
a) kredyty i pożyczki 7 977 310,29
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
III Zobowiązania krótkoterminowe 61 146 805,71 45 384 742,65
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 61 146 805,71 45 384 742,65
a) kredyty i pożyczki 14 811 922,85 374 472,22
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 25 073 536,07 30 457 709,27
– do 12 miesięcy 25 031 433,17 30 272 685,18
– powyżej 12 miesięcy 42 102,90 185 024,09
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 14 471 350,00 7 431 651,01
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 5 104 249,78 5 307 556,42
h) z tytułu wynagrodzeń 860 791,24 880 402,86
i) inne 824 955,77 932 950,87
4 Fundusze specjalne
IV Rozliczenia międzyokresowe 95 773,36 124 631,25
1 Ujemna wartość firmy
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 95 773,36 124 631,25
– długoterminowe 5 555,55
– krótkoterminowe 95 773,36 119 075,70
Pasywa razem 99 259 195,98 87 260 186,05
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 100 243 847,49 100 556 999,20
– od jednostek powiązanych
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 99 792 847,49 89 674 158,98
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 451 000,00 10 882 840,22
B Koszty działalności operacyjnej 94 850 511,81 96 217 986,60
I Amortyzacja 1 050 144,91 1 056 772,32
II Zużycie materiałów i energii 14 344 195,33 20 902 605,33
III Usługi obce 55 940 137,64 43 748 412,61
IV Podatki i opłaty, w tym: 242 242,38 171 572,14
– podatek akcyzowy
V Wynagrodzenia 16 324 917,34 14 032 754,07
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 3 307 601,12 3 084 447,41
– emerytalne 1 494 517,07 1 247 785,28
VII Pozostałe koszty rodzajowe 3 316 841,39 2 529 271,89
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 324 431,70 10 692 150,83
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 5 393 335,68 4 339 012,60
D Pozostałe przychody operacyjne 251 369,30 843 181,23
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 137 260,81 743,11
II Dotacje
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IV Inne przychody operacyjne 114 108,49 842 438,12
E Pozostałe koszty operacyjne 224 155,32 218 621,86
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III Inne koszty operacyjne 224 155,32 218 621,86
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 5 420 549,66 4 963 571,97
G Przychody finansowe 25 780,50 71 828,35
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
A Od jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
B Od jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
II Odsetki, w tym: 793,32 4 339,03
– od jednostek powiązanych
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych
V Inne 24 987,18 67 489,32
H Koszty finansowe 1 067 433,58 1 062 200,79
I Odsetki, w tym: 1 038 533,37 886 403,89
– dla jednostek powiązanych
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych
IV Inne 28 900,21 175 796,90
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) 4 378 896,58 3 973 199,53
J Podatek dochodowy 1 839 665,01
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
L Zysk (strata) netto (I–J–K) 2 539 231,57 3 973 199,53
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 27 175 590,77 23 202 391,24
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 27 175 590,77 23 202 391,24
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 25 935 500,00 25 935 500,00
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 25 935 500,00 25 935 500,00
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 1 087 477,61
1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 1 240 090,77 -1 087 477,61
a) zwiększenie (z tytułu) 1 240 090,77
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo) 1 240 090,77
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu) 1 087 477,61
– pokrycia straty 1 087 477,61
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 1 240 090,77
3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -2 733 108,76 -5 254 804,01
1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu -2 733 108,76 -5 254 804,01
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -2 733 108,76 -5 254 804,01
b) zmniejszenie (z tytułu) 2 733 108,76 2 521 695,25
pokrycia kapitałem zapasowym 1 087 477,61
pokrycia zyskiem 2 733 108,76 1 434 217,64
6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -2 733 108,76
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -2 733 108,76
6 Wynik netto 2 539 231,57 3 973 199,53
A zysk netto 2 539 231,57 3 973 199,53
B strata netto
C odpisy z zysku
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 29 714 822,34 27 175 590,77
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I Zysk (strata) netto 2 539 231,57 3 973 199,53
II Korekty razem -7 809 845,85 -4 169 612,54
1 Amortyzacja 1 050 144,91 1 056 772,32
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 28 900,21 175 796,90
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1 037 740,05 882 064,86
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -137 260,81 -743,11
5 Zmiana stanu rezerw 1 675 025,59 2 776 387,37
6 Zmiana stanu zapasów -957 566,46 -3 821 299,71
7 Zmiana stanu należności -11 903 572,91 -19 158 769,94
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1 324 612,43 17 049 777,75
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 72 131,14 -3 290 699,52
10 Inne korekty 161 100,54
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -5 270 614,28 -196 413,01
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I Wpływy 138 208,13 9 576,42
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 138 208,13 9 576,42
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4 Inne wpływy inwestycyjne
II Wydatki 251 408,59 1 790 292,24
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 251 408,59 1 790 292,24
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4 Inne wydatki inwestycyjne
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -113 200,46 -1 780 715,82
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I Wpływy 14 438 243,95 7 981 649,32
1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2 Kredyty i pożyczki 14 437 450,63 7 977 310,29
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych
4 Inne wpływy finansowe 793,32 4 339,03
II Wydatki 9 044 743,87 6 011 445,16
1 Nabycie udziałów (akcji) własnych
2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4 Spłaty kredytów i pożyczek 7 977 310,29 4 949 244,37
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8 Odsetki 1 038 533,37 886 403,89
9 Inne wydatki finansowe 28 900,21 175 796,90
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 5 393 500,08 1 970 204,16
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 9 685,34 -6 924,67
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 9 685,34 -6 924,67
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F Środki pieniężne na początek okresu 10 118,24 17 042,91
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 19 803,58 10 118,24
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok 4 378 896,58 3 973 199,53
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 30 424,87 71 709,60
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym: 43 019 573,42 34 051 765,63
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym: 34 051 765,63 19 567 737,20
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 1 445 017,25 1 064 355,81
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: 677 783,65 182 305,51
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: 205 590,70 1 600 584,36
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym -2 702 125,88 -10 936 461,54
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

INFORMACJADODATKOWA

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki