Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki EMANUEL CREDIT SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-24

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyEmanuel Credit Spółka akcyjna
Siedziba
WojewództwoPodkarpackie
PowiatRzeszowski
GminaRzeszów
MiejscowośćRzeszów
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoPodkarpackie
PowiatRzeszowski
GminaRzeszów
Ulicaul. Targowa
Nr domu5
MiejscowośćRzeszów
Kod pocztowy35-064
PocztaRzeszów
Numer we własciwym rejestrze sądowym albo ewidencji
Nr KRS0000575416

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń

false

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

j.w.
Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe, w tym środki trwałe8 500,008 500,00
BAktywa obrotowe, w tym:141 336,19152 040,37
- zapasy30 623,5330 623,53
- należności krótkoterminowe36 737,27
- inne73 975,39121 416,84
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem149 836,19160 540,37
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny, w tym:81 701,2140 808,90
- kapitał (fundusz) podstawowy125 000,00125 000,00
- inne-43 298,79-84 191,10
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:68 134,98119 731,47
- rezerwy na zobowiązania68 134,98119 731,47
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek
- inne
Pasywa razem149 836,19160 540,37
Rachunek zysków i strat
jednostki mikro
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:85 930,21113 666,60
- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)
- pozostałe przychody85 930,21113 666,60
BKoszty podstawowej działalności operacyjnej52 039,0484 051,22
IAmortyzacja
IIZużycie materiałów i energii46 489,0431 829,28
IIIWynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia5 200,0016 194,00
IVPozostałe koszty350,0036 027,94
CPozostałe przychody i zyski, w tym:
- aktualizacja wartości aktywów
- inne
DPozostałe koszty i straty, w tym:
- aktualizacja wartości aktywów
- inne
EPodatek dochodowy
FZysk/strata netto (A-B+C-D-E) (dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 1b ustawy)33 891,1729 615,38
Informacje uzupełniające do bilansu
zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do ustawy o rachunkowości
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok33 891,1729 615,38
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:33 891,0033 891,0029 615,38
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym0,17
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis

Jako jednostka mikro spółka korzysta z prawa do nie sporządzenia informacji dodatkowej ponieważ załączyła informacje uzupełniającą do bilansu zgodnie z zał. nr 4 do ust. o rachunkowości.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki