Szczegóły spółki

Nazwa EMANUEL CREDIT SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
NIP 6772392523
REGON 362482330
KRS 0000575416
Adres ul. Targowa 5, 35-064 Rzeszów
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 6492Z — pozostałe formy udzielania kredytów
  • 6491Z — leasing finansowy
  • 6499Z — pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
  • 6619Z — pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
  • 6621Z — działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat
  • 6810Z — kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
  • 6820Z — wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
  • 6831Z — pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
  • 6832Z — zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
  • 6920Z — działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe

Brak danych

Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-06-22 119/2020 462 332042
Poz. 332042. EMANUEL CREDIT SPÓŁKA AKCYJNA
W LIKWIDACJI. KRS 0000575416. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.09.2015.
[RDF/206279/20/989]

W dniu 10.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.06.2020 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 332042. EMANUEL CREDIT SPÓŁKA AKCYJNA
W LIKWIDACJI. KRS 0000575416. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.09.2015.
[RDF/206279/20/989]

W dniu 10.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.06.2020 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
2020-01-15 09/2020 17 1876
Poz. 1876. EMANUEL CREDIT SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDA-
CJI w Rzeszowie. KRS 0000575416. SĄD REJONOWY W RZE-
SZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 września 2015 r.
[BMSiG-1305/2020]

Likwidator Spółki EMANUEL CREDIT S.A. z siedzibą w Rzeszo-
wie przy ul. Targowej 5, 35-064 Rzeszów, wpisanej do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nume-
rem 0000575416, ogłasza, że w dniu 3 grudnia 2019 roku Nad-
zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki EMA-
NUEL CREDIT S.A. z siedzibą w Rzeszowie podjęło uchwałę
o rozwiązaniu Akcjonariuszy Spółki EMANUEL CREDIT S.A.
z siedzibą w Rzeszowie po przeprowadzeniu jej likwidacji.

Wobec powyższego wzywa się wierzycieli Spółki do zgła-
szania ich wierzytelności pod powyżej wskazanym adresem
Spółki w terminie sześciu miesięcy od daty ogłoszenia.
Poz. 1876. EMANUEL CREDIT SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDA-
CJI w Rzeszowie. KRS 0000575416. SĄD REJONOWY W RZE-
SZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 września 2015 r.
[BMSiG-1305/2020]

Likwidator Spółki EMANUEL CREDIT S.A. z siedzibą w Rzeszo-
wie przy ul. Targowej 5, 35-064 Rzeszów, wpisanej do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nume-
rem 0000575416, ogłasza, że w dniu 3 grudnia 2019 roku Nad-
zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki EMA-
NUEL CREDIT S.A. z siedzibą w Rzeszowie podjęło uchwałę
o rozwiązaniu Akcjonariuszy Spółki EMANUEL CREDIT S.A.
z siedzibą w Rzeszowie po przeprowadzeniu jej likwidacji.

Wobec powyższego wzywa się wierzycieli Spółki do zgła-
szania ich wierzytelności pod powyżej wskazanym adresem
Spółki w terminie sześciu miesięcy od daty ogłoszenia.
2020-01-15 09/2020 291 21194
Poz. 21194. EMANUEL CREDIT SPÓŁKA AKCYJNA
W LIKWIDACJI. KRS 0000575416. SĄD REJONOWY
W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
15.09.2015.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/18574/19/959]

W dniu 09.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. EMA-
NUEL CREDIT SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. EMA-
NUEL CREDIT SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu wykreślić: 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU
ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTO-
WANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI
I PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPO-
WAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU
DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK
ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKUREN-
TEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBO-
WEGO PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W JEJ IMIENIU
PRZYSŁUGUJE PREZESOWI ZARZĄDU PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. MATUŁA
2. MATEUSZ 3. 93092011492 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 6. Rub. 1. Likwidacja wpisać: 1 1. 03.12.2019


R.,AKT NOTARIALNY Z DNIA 3 GRUDNIA 2019 R.,
NOTARIUSZ ALEKSANDRA JURCZAK, KANCELA-
RIA NOTARIALNA AL. REJTANA 65, 35-326 RZE-
SZÓW, REP. A NR 9674/2019, 3. LIKWIDATOR Z PRA-
WEM DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI
PRub. Dane likwidatorów 1 1. MATUŁA 2. MATEUSZ
MARIAN 3. 93092011492
Rub. 2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważ-
nieniu spółki wpisać: 1. 03.12.2019 R., UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZE-
NIA AKCJONARIUSZY O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI
Z DNIA 3 GRUDNIA 2019 R., NR 3/2019 R., SPORZĄ-
DZONA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO, NOTA-
RIUSZ ALEKSANDRA JURCZAK, KANCELARIA
NOTARIALNA AL. REJTANA 65, 35-326 RZESZÓW,
AKT NOTARIALNY Z DNIA 3 GRUDNIA 2019 R., REP.
A NR 9674/2019, 2. ROZWIĄZANIE
Poz. 21194. EMANUEL CREDIT SPÓŁKA AKCYJNA
W LIKWIDACJI. KRS 0000575416. SĄD REJONOWY
W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
15.09.2015.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/18574/19/959]

W dniu 09.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. EMA-
NUEL CREDIT SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. EMA-
NUEL CREDIT SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu wykreślić: 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU
ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTO-
WANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI
I PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPO-
WAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU
DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK
ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKUREN-
TEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBO-
WEGO PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W JEJ IMIENIU
PRZYSŁUGUJE PREZESOWI ZARZĄDU PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. MATUŁA
2. MATEUSZ 3. 93092011492 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 6. Rub. 1. Likwidacja wpisać: 1 1. 03.12.2019


R.,AKT NOTARIALNY Z DNIA 3 GRUDNIA 2019 R.,
NOTARIUSZ ALEKSANDRA JURCZAK, KANCELA-
RIA NOTARIALNA AL. REJTANA 65, 35-326 RZE-
SZÓW, REP. A NR 9674/2019, 3. LIKWIDATOR Z PRA-
WEM DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI
PRub. Dane likwidatorów 1 1. MATUŁA 2. MATEUSZ
MARIAN 3. 93092011492
Rub. 2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważ-
nieniu spółki wpisać: 1. 03.12.2019 R., UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZE-
NIA AKCJONARIUSZY O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI
Z DNIA 3 GRUDNIA 2019 R., NR 3/2019 R., SPORZĄ-
DZONA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO, NOTA-
RIUSZ ALEKSANDRA JURCZAK, KANCELARIA
NOTARIALNA AL. REJTANA 65, 35-326 RZESZÓW,
AKT NOTARIALNY Z DNIA 3 GRUDNIA 2019 R., REP.
A NR 9674/2019, 2. ROZWIĄZANIE
2020-01-14 08/2020 283 19160
Poz. 19160. EMANUEL CREDIT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000575416. SYSTEM, wpis do rejestru:
15.09.2015.
[RDF/186030/20/414]

W dniu 08.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.01.2020 okres OD
01.01.2019 DO 03.12.2019
Poz. 19160. EMANUEL CREDIT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000575416. SYSTEM, wpis do rejestru:
15.09.2015.
[RDF/186030/20/414]

W dniu 08.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.01.2020 okres OD
01.01.2019 DO 03.12.2019
2020-01-14 08/2020 283 19161
Poz. 19161. EMANUEL CREDIT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000575416. SYSTEM, wpis do rejestru:
15.09.2015.
[RDF/186030/20/815]

W dniu 08.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 03.12.2019
Poz. 19161. EMANUEL CREDIT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000575416. SYSTEM, wpis do rejestru:
15.09.2015.
[RDF/186030/20/815]

W dniu 08.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 03.12.2019
2019-12-19 245/2019 14 65949
Poz. 65949. EMANUEL CREDIT SPÓŁKA AKCYJNA w Rze-
szowie. KRS 0000575416. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 września 2015 r.
[BMSiG-65851/2019]

Likwidator Spółki EMANUEL CREDIT S.A. z siedzibą w Rzeszo-
wie przy ul. Targowej 5, 35-064 Rzeszów, wpisanej do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nume-
rem 0000575416, ogłasza, że w dniu 3 grudnia 2019 roku Nad-
zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki EMA-
NUEL CREDIT S.A. z siedzibą w Rzeszowie podjęło uchwałę
o rozwiązaniu Akcjonariuszy Spółki EMANUEL CREDIT S.A.
z siedzibą w Rzeszowie po przeprowadzeniu jej likwidacji.

Wobec powyższego wzywa się wierzycieli Spółki do zgła-
szania ich wierzytelności pod powyżej wskazanym adresem
Spółki w terminie sześciu miesięcy od daty ogłoszenia.
Poz. 65949. EMANUEL CREDIT SPÓŁKA AKCYJNA w Rze-
szowie. KRS 0000575416. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 września 2015 r.
[BMSiG-65851/2019]

Likwidator Spółki EMANUEL CREDIT S.A. z siedzibą w Rzeszo-
wie przy ul. Targowej 5, 35-064 Rzeszów, wpisanej do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nume-
rem 0000575416, ogłasza, że w dniu 3 grudnia 2019 roku Nad-
zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki EMA-
NUEL CREDIT S.A. z siedzibą w Rzeszowie podjęło uchwałę
o rozwiązaniu Akcjonariuszy Spółki EMANUEL CREDIT S.A.
z siedzibą w Rzeszowie po przeprowadzeniu jej likwidacji.

Wobec powyższego wzywa się wierzycieli Spółki do zgła-
szania ich wierzytelności pod powyżej wskazanym adresem
Spółki w terminie sześciu miesięcy od daty ogłoszenia.
2019-07-08 130/2019 1113 590124
Poz. 590124. EMANUEL CREDIT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000575416. SYSTEM, wpis do rejestru:
15.09.2015.
[RDF/136078/19/458]

W dniu 30.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 590124. EMANUEL CREDIT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000575416. SYSTEM, wpis do rejestru:
15.09.2015.
[RDF/136078/19/458]

W dniu 30.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-05 129/2019 1074 569809
Poz. 569809. EMANUEL CREDIT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000575416. SYSTEM, wpis do rejestru:
15.09.2015.
[RDF/134884/19/626]

W dniu 29.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 569809. EMANUEL CREDIT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000575416. SYSTEM, wpis do rejestru:
15.09.2015.
[RDF/134884/19/626]

W dniu 29.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2018-12-20 246/2018 252 1177403
Poz. 1177403. EMANUEL CREDIT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000575416. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.09.2015.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/19237/18/643]

W dniu 11.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. MACKIEWICZ
2. EMANUEL SEBASTIAN 3. 93122110876 wpisać:
2 1. MATUŁA 2. EWELINA 3. 94012507406
Poz. 1177403. EMANUEL CREDIT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000575416. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.09.2015.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/19237/18/643]

W dniu 11.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. MACKIEWICZ
2. EMANUEL SEBASTIAN 3. 93122110876 wpisać:
2 1. MATUŁA 2. EWELINA 3. 94012507406
2018-10-01 190/2018 661 519060
Poz. 519060. EMANUEL CREDIT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000575416. SYSTEM, wpis do rejestru:
15.09.2015.
[RDF/358063/18/967]

W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 519060. EMANUEL CREDIT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000575416. SYSTEM, wpis do rejestru:
15.09.2015.
[RDF/358063/18/967]

W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-01 190/2018 661 519061
Poz. 519061. EMANUEL CREDIT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000575416. SYSTEM, wpis do rejestru:
15.09.2015.
[RDF/358064/18/368]

W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 519061. EMANUEL CREDIT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000575416. SYSTEM, wpis do rejestru:
15.09.2015.
[RDF/358064/18/368]

W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-01 190/2018 661 519062
Poz. 519062. EMANUEL CREDIT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000575416. SYSTEM, wpis do rejestru:
15.09.2015.
[RDF/358065/18/769]

W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 519062. EMANUEL CREDIT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000575416. SYSTEM, wpis do rejestru:
15.09.2015.
[RDF/358065/18/769]

W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-01-11 08/2018 282 9582
Poz. 9582. EMANUEL CREDIT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000575416. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.09.2015.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/24470/17/971]

W dniu 04.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 23.05.2017R., REP. A NR 6403/2017, NOTA-
RIUSZ PIOTR KAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA
W DĄBROWIE GÓRNICZEJ, ZMIANA PAR. 8
Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza 1 (dla pozy-
cji: 1. MACKIEWICZ 2. EMANUEL SEBASTIAN
3. 93122110876) wykreślić: 5. TAK wpisać: 5. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 250000,00 ZŁ
wpisać: 1. 400000,00 ZŁ wykreślić: 3. 2500 wpisać:
3. 4000 wykreślić: 4. 100,00 ZŁ wpisać: 4. 100,00 ZŁ
wykreślić: 5. 190000,00 ZŁ wpisać: 5. 300200,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. IMIENNE SERII
C 2. 1500 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 9582. EMANUEL CREDIT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000575416. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.09.2015.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/24470/17/971]

W dniu 04.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 23.05.2017R., REP. A NR 6403/2017, NOTA-
RIUSZ PIOTR KAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA
W DĄBROWIE GÓRNICZEJ, ZMIANA PAR. 8
Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza 1 (dla pozy-
cji: 1. MACKIEWICZ 2. EMANUEL SEBASTIAN
3. 93122110876) wykreślić: 5. TAK wpisać: 5. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 250000,00 ZŁ
wpisać: 1. 400000,00 ZŁ wykreślić: 3. 2500 wpisać:
3. 4000 wykreślić: 4. 100,00 ZŁ wpisać: 4. 100,00 ZŁ
wykreślić: 5. 190000,00 ZŁ wpisać: 5. 300200,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. IMIENNE SERII
C 2. 1500 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki