Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki INSANIS SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-26
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy INSANIS SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwo DOLNOŚLĄSKIE
Powiat M. WROCŁAW
Gmina M.WROCŁAW
Miejscowość WROCŁAW
Adres
Kod kraju PL
Województwo DOLNOŚLĄSKIE
Powiat M. WROCŁAW
Gmina M.WROCŁAW
Ulica UL. DZIAŁKOWA
Nr domu 38
Miejscowość WROCŁAW
Kod pocztowy 50-538
Poczta WROCŁAW
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 7112Z - działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000575117

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Jednostka ewidencjonuje koszty w układzie rodzajowym.
Rachunek zysków i strat sporządzany jest według wariantu porównawczego.
Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią.
Rok obrotowy jednostki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

• Środki trwałe oraz Wartości niematerialne i prawne
Środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia i pomniejsza o odpisy umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Składniki majątku o wartości początkowej nie przekraczającej 10.000 zł są jednorazowa odpisywane w ciężar kosztów
w momencie przekazania do użytkowania. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się miesięcznie, metodą liniową, począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do użytkowania, przy zastosowaniu stawek przewidzianych w wykazie Rocznych Stawek Amortyzacyjnych stanowiących załącznik do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
• Inwestycje długoterminowe
Nabyte lub powstałe aktywa finansowe oraz inne inwestycje ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia albo powstania, według ceny nabycia albo ceny zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia i rozliczenia transakcji są nieistotne.
• Należności i Zobowiązania
Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
Dla należności, wobec których powstaje uzasadniona obawa, co do realności spłaty należności przez kontrahenta, ustala się odpis aktualizujący wartość należności.
Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
• Środki pieniężne
Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Wyrażone w walutach obcych środki
pieniężne wycenia się na dzień bilansowy według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.
• Kapitały własne
Kapitał podstawowy wykazywany jest w wysokości nominalnej, wynikającej ze Statutu Spółki, zgodnej z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zapasowy tworzony jest głównie
z zysku spółki oraz na skutek podwyższenia kapitału podstawowego z tytułu emisji nowych akcji ponad wartość nominalną.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy za dany okres obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na rzecz
jednostki przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału,
współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające
z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zgodnie z załącznikiem nr 1
do ustawy. Sprawozdanie finansowe składa się z:
- bilansu;
- rachunku zysków i strat;
- informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz
dodatkowe informacje i objaśnienia;
- zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym;
- rachunku przepływów pieniężnych.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 103 660,30 103 660,30
I Wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe
1 Środki trwałe
III Należności długoterminowe
IV Inwestycje długoterminowe 103 660,30 103 660,30
3 Długoterminowe aktywa finansowe 103 660,30 103 660,30
a) w jednostkach powiązanych 103 660,30 103 660,30
– udziały lub akcje 103 660,30 103 660,30
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
c) w pozostałych jednostkach
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B Aktywa obrotowe 89,49 31,88
I Zapasy
II Należności krótkoterminowe
1 Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
3 Należności od pozostałych jednostek
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
III Inwestycje krótkoterminowe 89,49 31,88
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 89,49 31,88
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 89,49 31,88
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 89,49 31,88
Aktywa razem 103 749,79 103 692,18
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 83 286,12 88 846,38
I Kapitał (fundusz) podstawowy 100 000,00 100 000,00
V Zysk (strata) z lat ubiegłych -11 153,62 -5 390,98
VI Zysk (strata) netto -5 560,26 -5 762,64
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 20 463,67 14 845,80
I Rezerwy na zobowiązania
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
3 Pozostałe rezerwy
II Zobowiązania długoterminowe
3 Wobec pozostałych jednostek
III Zobowiązania krótkoterminowe 20 463,67 14 845,80
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 20 463,67 14 845,80
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 123,00
– do 12 miesięcy 123,00
i) inne 20 340,67 14 845,80
IV Rozliczenia międzyokresowe
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
Pasywa razem 103 749,79 103 692,18
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
B Koszty działalności operacyjnej 5 558,02 5 760,58
III Usługi obce 5 558,02 5 620,58
IV Podatki i opłaty, w tym: 140,00
– podatek akcyzowy
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -5 558,02 -5 760,58
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -5 558,02 -5 760,58
H Koszty finansowe 2,24 2,06
I Odsetki, w tym: 2,24 2,06
– dla jednostek powiązanych
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) -5 560,26 -5 762,64
L Zysk (strata) netto (I–J–K) -5 560,26 -5 762,64
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 88 846,38 94 609,02
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 88 846,38 94 609,02
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 100 000,00 100 000,00
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 100 000,00 100 000,00
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -5 390,98 -24,00
4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu -5 390,98 -24,00
5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -5 390,98 -24,00
a) zwiększenie (z tytułu) -5 762,64 -5 366,98
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 5 762,64 5 366,98
6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -11 153,62 -5 390,98
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -11 153,62 -5 390,98
6 Wynik netto -5 560,26 -5 762,64
B strata netto 5 560,26 5 762,64
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 83 286,12 88 846,38
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 83 286,12 88 846,38
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I Zysk (strata) netto -5 560,26 -5 762,64
II Korekty razem 5 617,87 5 915,30
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 5 617,87 5 915,30
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 57,61 152,66
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I Wpływy
3 Z aktywów finansowych, w tym:
b) w pozostałych jednostkach
II Wydatki 98,80
3 Na aktywa finansowe, w tym: 98,80
a) w jednostkach powiązanych 98,80
b) w pozostałych jednostkach
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -98,80
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I Wpływy
II Wydatki 21,98
4 Spłaty kredytów i pożyczek 21,98
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -21,98
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 57,61 31,88
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 57,61 31,88
F Środki pieniężne na początek okresu 31,88
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 89,49 31,88
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok -5 560,26
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

Informacja dodatkowa 2018 INSANIS

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki