Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki TRACK CONSTRUCTION SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-13
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy RAIL-BAZA Społka Akcyjna
Siedziba
Województwo śląskie
Powiat Katowice
Gmina Katowice
Miejscowość Katowice
Adres
Kod kraju PL
Województwo śląskie
Powiat Katowice
Gmina Katowice
Ulica Wolnego
Nr domu 12
Miejscowość Katowice
Kod pocztowy 40-857
Poczta Katowice
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 4212Z - roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000575085

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe sporządzone jest za okres 12 kolejnych miesięcy tj. styczeń - grudzień 2018 rok, zgodnie z zasadą kosztów historycznych. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Udziały i akcje w jednostkach notowanych wyceniane są wg wartości rynkowej. Pozostałe udziały i akcje w cenie nabycia. Pożyczki udzielone i otrzymane wyceniane są w wysokości udzielonych lub otrzymanych bez uwzględnienia odsetek naliczonych do dnia bilansowego.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Spółka sporządza rachunek wyników i strat w wersji porównawczej, ewidencja kosztów prowadzona jest w zespole 4.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. (Dz.U. z 2019 r., poz 351).

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe
I Wartości niematerialne i prawne
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych
2 Wartość firmy
3 Inne wartości niematerialne i prawne
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe
1 Środki trwałe
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2 Środki trwałe w budowie
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie
III Należności długoterminowe
1 Od jednostek powiązanych
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Od pozostałych jednostek
IV Inwestycje długoterminowe
1 Nieruchomości
2 Wartości niematerialne i prawne
3 Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4 Inne inwestycje długoterminowe
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
B Aktywa obrotowe 286 675,50 100 251,46
I Zapasy
1 Materiały
2 Półprodukty i produkty w toku
3 Produkty gotowe
4 Towary
5 Zaliczki na dostawy i usługi
II Należności krótkoterminowe 167 727,01 82 033,64
1 Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Należności od pozostałych jednostek 167 727,01 82 033,64
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 94 510,70 1 442,81
– do 12 miesięcy 94 510,70 1 442,81
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 136,00 3 201,00
c) inne 73 080,31 77 389,83
d) dochodzone na drodze sądowej
III Inwestycje krótkoterminowe 71 393,49 17 147,80
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 71 393,49 17 147,80
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 71 393,49 17 147,80
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 71 393,49 17 147,80
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2 Inne inwestycje krótkoterminowe
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 47 555,00 1 070,02
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D Udziały (akcje) własne
Aktywa razem 286 675,50 100 251,46
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny -4 383,98 -19 789,09
I Kapitał (fundusz) podstawowy 200 000,00 200 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
V Zysk (strata) z lat ubiegłych -219 789,09 -230 401,43
VI Zysk (strata) netto 15 405,11 10 612,34
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 291 059,48 120 040,55
I Rezerwy na zobowiązania
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3 Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
II Zobowiązania długoterminowe
1 Wobec jednostek powiązanych
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
III Zobowiązania krótkoterminowe 291 059,48 120 040,55
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 291 059,48 120 040,55
a) kredyty i pożyczki 10 690,48
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 227 640,00 117 643,80
– do 12 miesięcy 227 640,00 117 643,80
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 52 729,00 2 396,75
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne
4 Fundusze specjalne
IV Rozliczenia międzyokresowe
1 Ujemna wartość firmy
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem 286 675,50 100 251,46
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 146 167,40 148 585,58
– od jednostek powiązanych
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 146 167,40 148 585,58
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
B Koszty działalności operacyjnej 126 303,02 136 993,72
I Amortyzacja
II Zużycie materiałów i energii
III Usługi obce 109 317,40 120 112,60
IV Podatki i opłaty, w tym: 1 227,00 388,00
– podatek akcyzowy
V Wynagrodzenia 11 000,00 13 184,35
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1 788,60 2 238,79
– emerytalne 1 788,60 2 238,79
VII Pozostałe koszty rodzajowe 2 970,02 1 069,98
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 19 864,38 11 591,86
D Pozostałe przychody operacyjne 5,62 0,68
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Dotacje
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IV Inne przychody operacyjne 5,62 0,68
E Pozostałe koszty operacyjne 3,20
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III Inne koszty operacyjne 3,20
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 19 870,00 11 589,34
G Przychody finansowe
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
A Od jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
B Od jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
II Odsetki, w tym:
– od jednostek powiązanych
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych
V Inne
H Koszty finansowe 1 455,89 977,00
I Odsetki, w tym: 1 455,89 977,00
– dla jednostek powiązanych
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych
IV Inne
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) 18 414,11 10 612,34
J Podatek dochodowy 3 009,00
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
L Zysk (strata) netto (I–J–K) 15 405,11 10 612,34
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) -19 789,09 -30 401,43
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach -19 789,09 -30 401,43
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 200 000,00 200 000,00
1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 200 000,00 200 000,00
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu
3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -219 789,09 -230 401,43
1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 10 612,34
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 10 612,34
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 10 612,34
4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu 230 401,43 230 401,43
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 230 401,43 230 401,43
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 230 401,43 230 401,43
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -219 789,09 -230 401,43
6 Wynik netto 15 405,11 10 612,34
A zysk netto 15 405,11 10 612,34
B strata netto
C odpisy z zysku
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) -4 383,98 -19 789,09
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) -4 383,98 -19 789,09
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 43 555,21 -26 577,79
I Zysk (strata) netto 15 405,11 10 612,34
II Korekty razem 28 150,10 -37 190,13
1 Amortyzacja
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5 Zmiana stanu rezerw
6 Zmiana stanu zapasów
7 Zmiana stanu należności -85 693,37 -2 485,72
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 160 328,45 -33 634,39
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -46 484,98 -1 070,02
10 Inne korekty
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 43 555,21 -26 577,79
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I Wpływy
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4 Inne wpływy inwestycyjne
II Wydatki
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4 Inne wydatki inwestycyjne
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 10 690,48
I Wpływy 10 690,48
1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2 Kredyty i pożyczki 10 690,48
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych
4 Inne wpływy finansowe
II Wydatki
1 Nabycie udziałów (akcji) własnych
2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4 Spłaty kredytów i pożyczek
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8 Odsetki
9 Inne wydatki finansowe
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 10 690,48
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 54 245,69 -26 577,79
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 54 245,69 -26 577,79
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F Środki pieniężne na początek okresu 17 147,80 43 725,59
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 71 393,49 17 147,80
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis

Kapitał Spółki dzieli się na 200.000 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda. 100% akcji Spółki posiada Pan Stanisław Łukasiewicz

Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi: Rail-Baza S.A posiada 2% udział w Rail-Baza S.A. Spółka Komandytowa.W 2018 roku Rail-Baza S.A. Spółka Komandytowa osiągnełę przychody w wysokości 1.754.910,60 zł z czego na Rail-Baza S.A. przypada 35.098,21 zł i poniosła koszty w wysokości 1.745.171,77 zł, z czego na Rail-Baza S.A. przypada 34.903,43 zł.

Rozliczenie międzyokresowe czynne: Na kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych składa sie kwota 45.655 zł - VAT naliczony do rozliczenia w nastepnych okresach, 1.900 zł - ubezpieczenia.

Podział zysku: Zysk netto zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Informacja o wynagrodzeniu biegłego rewidenta: Zgodnie z umową z dnia 28 maja 2019 roku wynagrodzenie za przeprowadzenie obowiązkowego badania sprawozdania finasowego za 2018 wynosi 6.000 zł.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki